Utorok, 30. máj, 2023 | Meniny má Ferdinand

Etický kódex denníka SME a vydavateľstva Petit Press

Účelom tohto etického kódexu je určiť pravidlá správania pre pracovníkov redakcie denníka SME a informovať čitateľov o jeho hodnotách a zásadách práce. Týmto etickým kódexom sa riadia píšuci redaktori a komentátori, editori, fotografi a grafici denníka SME.

Etický kódex denníka SME

I. Účel

1. Pracovníci Sme.sk ako aj všetci ďalší pracovníci, ktorí podliehajú šéfredaktorovi denníka SME (ďalej len „pracovníci"). Dobré meno SME závisí od dobrého mena ľudí, ktorí tu pracujú. Pracovníci by sa preto aj mimo pracoviska mali riadiť základnými zásadami obsiahnutými v tomto kódexe.

2. Denník SME očakáva, že zásadami obsiahnutými v tomto kódexe sa budú riadiť aj jeho externí prispievatelia a spolupracovníci.

II. Základné zásady

1. Denník SME vyznáva hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.

2. Hlavnými zásadami, ktorými sa riadia pracovníci denníka SME pri svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov.

3. Denník SME kladie dôraz na dodržiavanie právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Všetci pracovníci sú povinní bez výnimky tieto predpisy dodržiavať, osobitne v súvislosti s novo prijatou právnou úpravou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade čo aj len podozrenia z porušenia Trestného zákona, resp. z. č. 91/2016 Z. z. zo strany pracovníka, je vydavateľ denníka SME oprávnený vyvodiť príslušné následky, vrátane okamžitého ukončenia akejkoľvek zmluvnej spolupráce s pracovníkom. Pracovník je v takom prípade povinný nahradiť vydavateľovi akúkoľvek škodu, ktorá mu v dôsledku porušenia vznikne a v prípade vznesenia takej požiadavky vydavateľom sa aj verejne vydavateľovi a jeho čitateľom ospravedlniť.   

III. Konflikt záujmov

1. Pracovníci informujú svojho nadriadeného vždy, ak pracujú na úlohe, pri ktorej dochádza ku konfliktu záujmov, najmä ak sa táto úloha týka ich rodinných príslušníkov, blízkych osôb, obchodných a podnikateľských záujmov. Na úlohe môžu pracovať len s jeho súhlasom.

2. Pracovníci neprijímajú pri výkone svojej práce alebo v súvislosti s ňou dary alebo iné výhody, ktoré by mohli ohroziť ich nestrannosť a objektivitu alebo ktoré sa dajú chápať ako pokus o ovplyvnenie ich práce. Výnimkou z tohto pravidla sú bežne poskytované drobné reklamné predmety a občerstvenie na tlačových konferenciách, zvyčajne do hodnoty najviac 20 €.

3. Náklady na pracovné cesty pracovníkov znáša denník SME. Šéfredaktor môže povoliť výnimku z tohto pravidla. Ak náklady na cestu alebo ich časť hradila tretia strana, pracovník musí na to vo svojom texte upozorniť. Pracovník nemôže tretej strane sľúbiť, že bude o akcii informovať.

4. Pracovníci prijímajú vstupenky len na tie podujatia, o ktorých idú písať alebo ich fotografovať, prípadne inak súvisia s výkonom ich práce. V prípade, že vydavateľstvo získa lístky od mediálnych partnerov, môžu sa pracovníci zúčastniť žrebovania lístkov, ktoré organizuje marketingové oddelenie.

5. Pracovníci nepredávajú inzerciu a za žiadnych okolností si nemôžu brať províziu z jej predaja. Záujemcov o inzerciu môžu informovať o tom, že cenník inzercie sa nachádza na stránke www.petitpress.sk, prípadne môžu poskytnúť kontakt na obchodné oddelenie.

6. Na redakčných stranách nie je možné uverejniť spravodajský text, v ktorom autor informuje o činnosti organizácie, v ktorej pôsobí. Výnimkou sú publicistické strany. V tomto prípade musí byť vyslovene uvedená príslušnosť autora k danej organizácii.

IV. Záruky neutrality

1. Pracovníci informujú svojich nadriadených vždy, keď chcú prijať ocenenia od nadácií, štátnych orgánov alebo iných subjektov.

2. Pracovníci nevykonávajú politickú činnosť. Pracovníci môžu vyjadriť svoj názor na závažné spoločenské udalosti podpisom petície. V prípade, že pracovník podpíše nejakú petíciu, informuje o tom šéfredaktora. Pracovník, ktorý podpíše petíciu súvisiacu s problémom alebo udalosťou, o ktorej informuje denník SME, nemôže ďalej autorsky pokrývať túto udalosť.

3. Pracovníci neorganizujú zhromaždenia ani občianske kampane alebo iniciatívy. V prípade, že sa do takýchto aktivít zapoja, postupujú obdobne ako v prípade petície.

4. Pracovníci informujú svojich nadriadených o svojej spolupráci so štátnymi orgánmi a neziskovými organizáciami, najmä o svojom členstve v grantových komisiách, odborných komisiách, pracovných skupinách, správnych radách, odboroch a podobne. Informácia o takejto činnosti musí byť uvedená v ich osobnom profile na internete.

V. Vzťahy ku konkurencii

1. Za konkurenčné tituly denníka SME a stránky sme.sk sa považujú všetky slovenské denníky, spravodajské internetové stránky, spravodajské týždenníky, televízie a rádiá.

2. Pre pracovníkov platí zákaz autorskej spolupráce s konkurenčnými titulmi.

3. Denník SME neuverejňuje spravodajské texty externých prispievateľov, ktorí spolupracujú s konkurenčnými titulmi.

4. V denníku SME môžu publikovať recenzie a publicistické texty externí prispievatelia, ktorí spolupracujú s konkurenčnými titulmi a to aj pokiaľ sú pracovníkmi konkurenčných titulov.

5. Pracovníci môžu vystupovať v konkurenčných tituloch, ako aj v rozhlase alebo televízii, len so súhlasom šéfredaktora. Výnimkou sú prípady, kedy nevystupujú v mene denníka SME a vystúpenie nesúvisí s ich pracovnou činnosťou.

VI. Vzťahy so zdrojmi

1. Pracovníci nesmú platiť osobám, ktoré sú zdrojom informácií pre ich materiály. Výnimku môže udeliť šéfredaktor.

2. Pracovníci môžu poskytnúť zdrojom prísľub anonymity len za týchto podmienok:
i. informáciu, ktorú zdroj poskytuje, nie je možné získať z neanonymného zdroja a má mimoriadny význam,
ii. požiadavka zdroja o zachovanie anonymity je odôvodnená.

3. Redaktor je povinný odhaliť identitu anonymného zdroja šéfredaktorovi, pokiaľ o to šéfredaktor požiada. Šéfredaktor rozhodne o sprístupnení tejto informácie ďalším osobám po dohode s redaktorom.

4. Redaktori si spravidla nahrávajú všetky rozhovory, z ktorých informácie majú použiť pri svojej práci. Prihliadajú pritom na spoločenskú závažnosť, význam témy a možnosť následných sporov. Archivovanie nahrávok upraví interný predpis.

5. Pokiaľ nie je pre získanie informácie nevyhnutné zatajiť svoju identitu alebo príslušnosť k denníku SME, pracovník sa musí pred začiatkom rozhovoru jasne predstaviť ako pracovník denníka SME a v prípade nahrávania protistranu upozorniť na to, že konverzáciu budú nahrávať. V prípade aktívnych politikov a osôb, ktoré majú komunikáciu s novinármi vo svojej pracovnej náplni, stačí, ak sa redaktor jasne predstaví ako redaktor denníka SME.

6. Redaktori nie sú povinní poskytnúť všetky citáty použité v článku na autorizáciu. Na základe vlastného uváženia tak však môžu urobiť.

7. Redaktori nie sú povinní poskytnúť rozhovory ani iné svoje texty na autorizáciu respondentom v prípade, že reprodukujú presne obsah rozhovoru a majú zvukový záznam takéhoto rozhovoru.

VII. Citovanie

1. Pracovníci nesmú vydávať cudzí text, fotku alebo iné dielo za vlastné.

2. Pracovníci nesmú vydávať svoje staršie dielo za nové.

3. Pracovníci musia vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe alebo sa nepovažujú za všeobecne známe v odvetví, ktorému sa redaktor venuje.

4. Pracovníci nesmú používať fiktívne zdroje.

5. Ak pracovníci v texte zmenia meno zdroja, musia to uviesť a vysvetliť aj dôvod utajenia identity.

6. Pri použití fotografií musia pracovníci čo najpresnejšie identifikovať ich zdroj.

7. Pri použití agentúrnych správ môže redaktor:
- podpísať text vlastnou skratkou spolu s uvedením agentúr, alebo
- citovať agentúru priamo v texte. V tom prípade správu podpíše len svojím menom.

VIII. Opravy

1. O uverejnení opráv a odpovedí rozhoduje šéfredaktor alebo ním poverený pracovník.

2. Opravy a odpovede sa uverejňujú za podmienok definovaných tlačovým zákonom.

3. Ak sa pracovník dozvie o chybe vo svojom už publikovanom texte, je povinný o tom informovať svojho nadriadeného a navrhnúť spôsob opravy chyby.

IX. Blogovanie a iné verejné prejavy

Pri blogovaní a iných verejných prejavoch pracovníci pamätajú na to, že ich postoje a názory môžu byť vnímané ako postoje denníka SME. Aj pri verejných prejavoch sa preto riadia základnými hodnotami denníka SME.

Za verejné prejavy sú považované aj názory zverejňované na internetových fórach, Facebooku, Twitteri a podobných službách, pokiaľ sú dostupné širšiemu okruhu ľudí (nielen najbližšej rodine a priateľom)."

X. Všeobecné ustanovenia

1. O postihoch za porušenie tohto etického kódexu rozhoduje šéfredaktor po posúdení okolností konkrétneho prípadu.

2. Pri postihoch obvykle platí zásada, že pri prvom a druhom vážnom porušení kódexu dostáva pracovník pokutu od 200 € do 400 €. Ďalšie - druhé alebo tretie závažne porušenie kódexu bude mať zvyčajne za následok ukončenie spolupráce alebo pracovného pomeru s pracovníkom alebo spolupracovníkom.

3. Etický kódex sa mení a dopĺňa rozhodnutím šéfredaktora. Šéfredaktor informuje o zmenách pracovníkov vhodnou formou, najmä upozornením na intranete a na pravidelných poradách vedenia.

4. Aktuálna verzia etického kódexu denníka SME je zverejnená na internetovej stránke denníka SME (www.sme.sk/kodex/).

5. Ak etický kódex nerieši niektorý problém dostatočne jednoznačne alebo vôbec, konzultuje pracovník so svojim nadriadeným.

Úprava 16. 1. 2008 - doplnený prvý odsek časti IX.

Úprava 18. 1. 2010 - doplnený druhý odsek časti IX.

Úprava 4.10.2016 - doplnený tretí odsek časti II.

Príloha: Pravidlá pre používanie sociálnych sietí (14. 1.2011)

Etický kódex vydavateľstva Petit Press a.s.

Etický kódex vydavateľstva Petit Press a.s. sa opiera o záväzné etické štandardy sformulované v etickom kódexe Slovenského syndikátu novinárov a v etickom kódexe denníka Sme a upravuje vzťahy medzi akcionármi a investormi vydavateľstva a osobami, ktoré zodpovedajú za redakčnú činnosť médií vydávaných vydavateľstvom Petit Press.

Akcionári a investori si ctia osobnú a novinársku slobodu tvorcov redakčného obsahu, rovnako si uvedomujú spoločenskú zodpovednosť, ktorá vyplýva z pozície vlastníka, či investora v mediálnom vydavateľstve. Majú záujem na tom, aby redakcie vydavateľstiev Petit Press pristupovali k informovaniu verejnosti nestranne, pravdivo, objektívne a vyvážene a aby právo verejnosti na takéto informácie bolo rešpektované a naplnené. Vydavateľstvo vytvára podmienky pre tvorcov obsahu tak, aby oni mohli postupovať na základe medzinárodne uznávaných princípov novinárskej etiky, slušnosti a spravodlivosti a aby takéto princípy mohli vo svojej práci uplatňovať.

Vydavateľstvo a akcionári si ctia zásadu že redakčný obsah je úplne oddelený od obchodných, politických alebo osobných záujmov akcionárov a investorov. Tvorcovia redakčného obsahu nie sú viazaní povinnosťou upravovať obsah týkajúci sa akcionárov podľa ich predstáv. Novinársky obsah bude spracovaný štandardnými novinárskymi metódami tak, aby právo verejnosti na nestranné a pravdivé informácie bolo naplnené.

Akcionári, ich predstavitelia alebo tretie osoby poverené akcionárom sa zdržia akéhokoľvek konania ktorý má za cieľ vyvíjať nátlak na tvorcov novinárskeho obsahu a nebudú kontaktovať redaktorov a tvorcov redakčného obsahu s cieľom ovplyvniť obsah médií vydavateľstva.

Šéfredaktor a ani iný člen vedenia redakcie nemôže byť členom orgánov vydavateľstva. Šéfredaktor a vedenie redakcie nesie bezvýhradnú zodpovednosť za redakčný obsah a za zloženie redakcie.

Prípadná komunikácia akcionárov so šéfredaktorom je možná len vo výnimočných prípadoch, na vyžiadanie, so zadaním dôvodu a súhlasom šéfredaktora a súhlasu predsedu predstavenstva vydavateľstva, prípadne v prítomnosti predsedu predstavenstva vydavateľstva a člena/členov vedenia redakcie. Za závažný dôvod sa nepovažuje informácia že redakcia pripravuje redakčný materiál o akcionárovi alebo investorovi.

Komunikácia a riadenie redaktorov je v priamej kompetencii šéfredaktora média, jeho zástupcov, editorov a vedúcich oddelení. Nominácie na posty šéfredaktorov budú v kompetencii predsedu predstavenstva vydavateľstva.

O obchodných, či iných aktivitách vlastníkov informujú médiá vydavateľstva nestranne, vyvážene a pravdivo. Médiá vydavateľstva informujú o aktivitách vlastníkov v prípade, že publikovanie takejto informácie je v záujme verejnosti, alebo má spoločenský význam. Médiá vydavateľstva transparentne komunikujú prípadný konflikt záujmov a informujú čitateľa o tom že daný mediálny výstup sa týka vlastníka alebo investora na základe redakčného rozhodnutia a v súlade s princípmi transparentnosti.

V prípade že akcionár vystupuje v pozícii zdroja informácie pre tvorcov obsahu alebo je objektom redakčného obsahu, vzťahujú sa na akcionára všetky všeobecne platné pravidlá komunikácie so zdrojmi a neuplatňuje sa právo na autorizáciu novinárskeho prejavu, alebo právo na nahliadnutie do pripraveného obsahu.

Tvorcovia obsahu a členovia redakcií pristupujú k akcionárom a investorom ako k akýmkoľvek iným subjektom alebo zdrojom pri tvorbe redakčných plánov, prípravy redakčných obsahov alebo v prípade výhrad akcionára s publikovaným obsahom.

Akcionár alebo investor komunikuje s redakciou pokiaľ ide o informácie určené pre tlač, ako tlačová správa alebo pozvanie na tlačovú konferenciu priamo a štandardnými metódami zaslaním takej správy na redakčnú emailovú adresu.

Akcionár a investor nevstúpi do priestorov redakcií bez súhlasu šéfredaktora alebo na jeho výslovné pozvanie.

Akcionár, či investor môže vznášať pripomienky k publikovanému redakčnému obsahu len vtedy, ak sa dôvodne domnieva, že bolo porušené právo verejnosti na objektívne, pravdivé a vyvážené informovanie. V takom prípade zašle svoje pripomienky v písomnej podobe predsedovi predstavenstva vydavateľstva, ktorý zváži ich opodstatnenosť. Predseda predstavenstva môže uvedené pripomienky adresovať šéfredaktorovi k jeho posúdeniu.

Riešenie sporov, ktoré neskončí vysvetlením predsedu predstavenstva a nevyrieši sa ani na stretnutí s vedením redakcie, môže byť postúpené na Tlačovú radu.

V prípade oprávnených pochybností, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto etického kódexu či už zo strany redakcie alebo niektorého z akcionárov, môže byť zaslaný podnet predsedovi predstavenstva na zvolanie diskusného stretnutia, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia vlastníkov vydavateľstva, predseda predstavenstva a šéfredaktor prípadne zástupcovia šéfredaktora príslušného titulu vydavateľstva. Oprávnenosť podnetu posúdi predseda predstavenstva.

Šéfredaktor zabezpečí v redakcii priestor pre otvorenú a kritickú diskusiu nad prípadným konaním akcionára ktoré bude v rozpore s dohodnutými pravidlami v etickom kódexe. Redakcie si vymedzujú právo informovať svojich čitateľov o porušovaní etického kódexu, alebo o snahe akcionára zasahovať do obsahu médií, resp. o prípadnom nátlaku na členov redakcií.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 3. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 4. V Bratislave sa koná Globsec
 5. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 6. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 7. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori?
 1. Content agency mení svoje meno na Contedy
 2. Ako správne napúšťať bazén
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 5. Život je moc krátky, aby ste ho prekosili
 6. Kto stretne legendárneho Ronalda?
 7. Modrovlasý gamer Michal: Tu sú moje tipy pre Digitálneho žiaka
 8. V Bratislave sa koná Globsec
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 10 225
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 917
 3. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 359
 4. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 102
 5. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 3 895
 6. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 498
 7. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 390
 8. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 1 971
SkryťZatvoriť reklamu