Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Všeobecné obchodné podmienky POST.SK

Podmienky používania služieb POST.SK (ďalej len "podmienky používania") stanovujú pravidlá medzi prevádzkovateľom POST.SK spoločnosťou Petit press, a.s.so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2471/B, DIČ: 2020278766, IČ DPH: 2020278766, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK8611000000002621043328, tel: +421 2/59 233 626, e-mail: helpdesk@posts.sk, (ďalej "poskytovateľ") a používateľom týchto služieb (ďalej len "používateľ").

Potvrdením voľby "súhlasím" a dokončením procesu registrácie sa používateľ zaväzuje dodržiavať podmienky používania v nasledujúcom znení:

1. Predmet dohody: Používanie služieb

Pod používaním služieb systému POST.SK sa rozumejú všetky úkony používateľa vykonávané na doméne POST.SME.SK a ostatných adresách patriacich do systému POST.SK.

2. Registračné informácie

Niektoré služby v systéme spravovanom pod doménou POST.SME.SK (ďalej "služby systému Post.sk") sú vlastníctvom poskytovateľa služby, ktorá umožňuje bezplatné vytvorenie a používanie emailovej schránky v tvare login@post.sk, kde login predstavuje meno zvolené používateľom pri registrácii. Služba umožňuje okrem iného čítať a posielať elektronickú poštu prostredníctvom internetového prehliadača a bezplatne poskytuje kapacitu schránky 2 GB, pri dodržaní zásady férového používania. Kapacitu schránky je možné za poplatok rozšíriť na stanovené obdobie až na 20 GB. Pri registrácii musí používateľ pravdivo a úplne vyplniť registračný formulár. Používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ služby môže využiť informácie, ktoré používateľ zadal pri prihlasovacej procedúre pre vlastné štatistické účely. Zároveň súhlasí s tým, že tieto štatistické informácie v podobe výsledkov štatistiky môžu byť poskytnuté tretím stranám bez uvedenia osobných údajov používateľa. Poskytovateľ sa týmto zaväzuje rešpektovať telekomunikačné tajomstvo, súkromie používateľa a neposkytovať osobné údaje používateľa získané pri procese registrácie tretím stranám. Osobné údaje používateľa môžu byť tretím stranám poskytnuté len na základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky, a to pri zisťovaní skutočností vedúcich k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.

3. Zmeny systému POST.SK

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie služieb v systéme POST.SK i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek používateľovi alebo tretej strane. Avšak v prípade, že si používateľ predplatil zväčšenie kapacity schránky, poskytovateľ vráti používateľovi alikvotnú časť poplatku zodpovedajúcu času, po ktorý nemohol zväčšenú kapacitu schránky z dôvodu zrušenia poskytovania služieb využívať.

4. Veľkosť schránky elektronickej pošty

Objemová dátová kapacita jednotlivej schránky elektronickej pošty v systéme POST.SK poskytovaná používateľovi bezplatne je 2 GB (približne 2 000 MB). Objemová dátová kapacita jednotlivej schránky elektronickej pošty v systéme POST.SK poskytovaná používateľovi za poplatok je 20 GB (približne 20 000 MB). Rozšírenie kapacity si môže používateľ objednať na obdobie 1 mesiac za 1,50 Eur s DPH alebo na obdobie 1 rok za 9,90 Eur s DPH. Poskytovateľ má nárok na poplatok bez ohľadu na to, či používateľ skutočne využíval kapacitu schránky.

Používateľ má právo uhrádzať poplatok za rozšírenie kapacity na ďalšie obdobia aj formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní platby poplatku z účtu používateľa na základe predchádzajúceho súhlasu používateľa. V prípade zvolenia automatického obnovovania predplatného cez systém CardPay (platobná karta) alebo PayPal používateľ súhlasí s automatickým platením poplatku zo svojej platobnej karty bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým obnovovaním predplatného je stanovený na dobu neurčitú, a používateľ ho môže kedykoľvek zmeniť resp. zrušiť v nastaveniach používateľovho konta, alebo na adrese helpdesk@post.sk. Frekvencia sťahovania prostriedkov z karty používateľa poskytovateľom je determinovaná predplatným obdobím - maximálna výška zúčtovanej transakcie je mesačné alebo ročné predplatné, podľa výberu používateľa. Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť platbu prostredníctvom tejto služby maximálne vo výške dohodnutého poplatku. Používateľ zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať.

V prípade, že používateľ použije príslušné nastavenia, poskytovateľ ho informuje o blížiacom sa konci predplateného obdobia rozšírenia kapacity schránky a následne opakovane aj o uplynutí predplateného obdobia. Počas tohto obdobia bude e-mailová schránka považovaná za plnú a e-maily do nej nebudú môcť prichádzať ani z nej odchádzať. V prípade, že používateľ počas tohto obdobia uhradí poplatok za rozšírenú kapacitu schránky, služba začne byť aktívna dňom pripísania sumy na účet poskytovateľa a schránka sa prestane považovať za plnú. Ak používateľ neuhradí poplatok za rozšírenie kapacity schránky ani 1 mesiac po termíne, poskytovateľ mu automaticky vymaže e-maily zo schránky, a to podľa dátumu od najstarších, až kým kapacita schránky nedosiahne 2 GB. Od tej chvíle bude schránka považovaná za plnú a nebudú do nej môcť prichádzať ani odchádzať nové e-maily.

Platiaci používateľ je oprávnený reklamovať vady týkajúce sa rozšírenej kapacity schránky v lehote 5 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese helpdesk@post.sk. V reklamácii je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla. Reklamácia sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k chybe na strane poskytovateľa a platiacemu používateľovi nebude rozšírená kapacita schránky. Poskytovateľ je povinný doručiť platiacemu používateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má platiaci používateľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Ak je reklamácia opodstatnená, poskytovateľ rozšíri kapacitu schránky používateľa alebo mu vráti poplatok, podľa rozhodnutia poskytovateľa. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný platiaceho používateľa informovať.

Zaplatením poplatku používateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, že služba rozšírenia kapacity mu bude poskytnutá v reálnom čase, najskôr však v deň pripísania úhrady na účet. V prípade, že bola kapacity schránky používateľovi rozšírená, nie je používateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Používateľ si je vedomý a výslovne súhlasí s poskytnutím služby v uvedenej lehote a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Používateľ sa zaväzuje využívať poskytnutú kapacitu v súlade s podmienkami férového používania služby (viď bod 4.1). Používateľ týmto zároveň súhlasí, že poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za vymazanie, poškodenie, alebo neschopnosť uloženia správ.

4.1 Zásady férového používania

Používateľ sa zaväzuje nezneužívať poskytnutú kapacitu pre uloženie e-mailov za účelom cieleného zaplnenia diskového priestoru poskytovateľa, k vytváraniu rozsiahlych archívov súborov uložených v e-mailoch, k zdieľaniu súborov prostredníctvom schránky s verejne prístupnými prihlasovacími údajmi, k rozosielaniu hromadnej nevyžiadanej pošty, k príjmu nadmerného množstva e-mailových správ (mnoho prihlásených mailinglistov), a k iným aktivitám nepriaznivo zasahujúcim do prevádzky systému POST.SK. Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia a bez náhrady zablokovať alebo zmazať schránky u ktorých je podozrenie na porušenie zásad férového používania. Poplatok za rozšírenie kapacity schránky sa v takom prípade používateľovi nevracia a predstavuje dohodnutú zmluvnú pokutu za porušenie tohto bodu podmienok.

5. Riešenie spotrebiteľských sporov online

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho/poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci/poskytovateľ služby vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak predávajúci/poskytovateľ služby na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu ec.europa.eu/consumers/odr. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na: helpdesk@post.sk.

6. Obsah a distribúcia správ

Poskytovateľ vyhlasuje, že nevykonáva monitorovanie, editáciu alebo cenzurovanie obsahu alebo adresátov správ elektronickej pošty v systéme POST.SK. Zodpovednosť a prípadné dôsledky za obsah odoslaných správ nesie výhradne sám používateľ. Používateľ sa týmto zaväzuje, že nebude využívať služby systému POST.SK k hromadnému rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (junk mail, spam) osobám, ktoré nedali písomný súhlas k odberu takýchto správ. Používateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude používať služby systému POST.SK k zasielaniu akýchkoľvek správ, ktoré sú neslušné, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov. Používateľ sa zaväzuje že prostredníctvom služieb systému nebude prenášať žiadny materiál, ktorý by navádzal alebo podnecoval k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušoval platný právny poriadok Slovenskej republiky. Používateľ nesmie zasahovať iným používateľom do používania služieb systému POST.SK. Pokusy získať neautorizovaný prístup do cudzieho účtu (schránky elektronickej pošty) sú prísne zakázané, a môžu byť posudzované ako trestný čin.

7. Účet a heslo používateľa

Elektronická pošta je považovaná za súkromnú korešpondenciu medzi odosielateľom a príjemcom prostredníctvom účtu (schránky elektronickej pošty) v tvare login@post.sk. Účet je používateľovi vytvorený po úspešnom zavŕšení procesu registrácie na znak súhlasu s týmito Podmienkami používania. Používateľ je zodpovedný za udržiavanie svojho účtu a hesiel k nemu v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek zneužitie svojho účtu treťou osobou, bez ohľadu na skutočnosť, či sa tak stalo s vedomím alebo bez vedomia používateľa. Používateľ sa zaväzuje informovať poskytovateľa o akomkoľvek zneužití alebo podozrení zo zneužitia svojho účtu v systéme služieb Post.sk.

8. Zodpovednosť

Používateľ týmto súhlasí s používaním služieb systému POST.SK na svoje vlastné riziko. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby výpočtového systému POST.SK alebo stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému POST.SK. Zároveň poskytovateľ vyhlasuje, že je v jeho najlepšom záujme, aby všetky funkcie systému POST.SK boli poskytované používateľom na maximálnej možnej úrovni. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vymazanie alebo chybu pri uložení e-mailových správ v systéme POST.SK. Poskytovateľ sa nezaručuje, že služba splní očakávania a požiadavky používateľa, že bude dostupná nepretržite a bezchybne a že prípadné chyby budú odstránené okamžite. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky za obsah, správnosť a spoľahlivosť informácii, ktoré používateľ obdrží prostredníctvom systému POST.SK. Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a (alebo) materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom služieb systému POST.SK nie sú preverené poskytovateľom a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom používateľa. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť vzťahujúcu sa k akýmkoľvek ponukám a objednávkam služieb alebo tovaru, ktoré budú realizované prostredníctvom systému POST.SK.

Používateľ berie na vedomie, že na spracúvanie osobných údajov, ktoré eventuálne poskytne poskytovateľovi používaním služby, sa vzťahujú http://www.sme.sk/c/7076706/zasady-nakladania-s-osobnymi-udajmi-uzivatelov.html.

Poskytovateľ komunikuje s používateľom výhradne z kontaktnej adresy elektronickej pošty v tvare helpdesk@post. Pokiaľ sa používateľovi niekto prihovára v mene prevádzkovateľa systému POST.SK z inej adresy, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o pokus o podvod, a používateľ by mal okamžite o takomto pokuse informovať poskytovateľa na zmienenej kontaktnej adrese.

9. Zrušenie služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite a bez náhrady zrušiť účet používateľa v systéme POST.SK, pokiaľ vznikne podozrenie, že používateľ porušuje niektoré z predchádzajúcich pravidiel. Poplatok za rozšírenie kapacity schránky sa v takom prípade používateľovi nevracia a predstavuje dohodnutú zmluvnú pokutu za porušenie týchto podmienok.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite a bez náhrady zrušiť účet používateľa v systéme POST.SK, pokiaľ sa používateľ neprihlásil do svojej schránky dlhšie ako 6 mesiacov. Používateľovi, ktorý má predplatené rozšírenie kapacity schránky poskytovateľ schránku zruší ku koncu predplateného obdobia. Systém POST.SK v takom prípade po zrušení pasívneho účtu používateľa neumožňuje novému užívateľovi vytvoriť si e-mailové konto s rovnakým užívateľským menom.

10. Práva používateľa

Používateľ má právo používať služby v systéme POST.SK v súlade s podmienkami používania. Používateľ má právo oboznámiť poskytovateľa so svojimi názormi, pripomienkami, ako aj požiadať poskytovateľa o pomoc pri používaní služieb v systéme POST.SK. V prípade, že používateľ má námietky voči podmienkam používania uvedeným v tejto dohode, má právo na zastavenie používania služieb v systéme POST.SK, zrušenie schránky elektronickej pošty a oboznámenie poskytovateľa o ukončení používania služieb POST.SK. Poplatok za rozšírenie kapacity schránky sa v takom prípade používateľovi nevracia.

11. Oznamy

Akékoľvek oznamy druhej strane musia byť uskutočnené písomnou formou, použitím elektronickej pošty, faxu alebo formou listu. Poskytovateľ má právo používať služby systému Post.sk na hromadné zasielanie správ všetkým používateľom o zmenách podmienok tejto dohody, o nových službách a funkciách v systéme Post.sk. Poskytovateľ má právo zasielať alebo sprostredkovať používateľovi informácie z oblastí, ktoré používateľ označil pri registrácii alebo o nich požiadal alebo prejavil o ne záujem kedykoľvek počas používania služieb v systéme Post.sk.

12. Právne normy

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto podmienok bude celé alebo sčasti prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto podmienok platiť v plnom rozsahu. Tieto podmienky budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak používateľ nie je občanom SR.

Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a súvisiacimi predpismi.

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 1325/32, 820 07 Bratislava.

Tieto podmienky sú sprístupnené na stránke platby.sme.sk. Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nové znenie podmienok je povinný zverejniť na svojej stránke platby.sme.sk minimálne po dobu 31 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Je v záujme používateľa, aby sa dôkladne oboznámil s týmito podmienkami.

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa mení dynamika firiem?
 2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 3. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 4. Po Slovensku na motorke
 5. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Po Slovensku na motorke
 2. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 3. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 4. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 6. Behind every successful business lies a set of skilled people
 7. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 8. Ako sa mení dynamika firiem?
 9. Hudbou proti holorubom.
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 20 104
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 520
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 11 392
 4. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 9 750
 5. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 9 643
 6. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 507
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 314
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 283
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 621
 10. Slovensko v operácii Barbarossa 4 362