Piatok, 29. september, 2023 | Meniny má Michal, Michaela

Všeobecné obchodné podmienky online predplatného Sme.sk

Prosíme vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a s dokumentmi, na ktoré prípadne odkazujú (Cenník, Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov), ešte pred nákupom predplatného. Týmito podmienkami budete viazaní počas celého jeho trvania.

 

Predávajúci

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Tel: +421 907 311 757

E-mail: helpdesk@sme.sk

OR: OS Bratislava III, Sa, 2471/B

IČO: 35 790 253

DIČ: 2020278766

IČ DPH: SK2020278766

 

I. Služba

1. Za splnenia podmienok stanovených v týchto VOP získate prostredníctvom nášho systému prístup do spoplatnených sekcií internetového portálu SME.sk vo forme predplatného. Rozsah a obsah spoplatnených sekcií internetového portálu SME.sk sa v čase neustále mení, preto nie je súčasťou služby garancia, že počas trvania predplatného sa rozsah a obsah spoplatnených sekcií nezmení, resp. nebude sa odlišovať od rozsahu a obsahu aktuálneho v čase objednania predplatného. Tieto VOP sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na službu „vypnutie reklamy“ ako produkt súvisiaci s predplatným. V prípade, že je v balíku s predplatným aj doručovanie tlačených periodík vydávaných predávajúcim, v časti týkajúcej sa týchto tlačených periodík sa na váš vzťah s nami v primeranom rozsahu vzťahujú aj Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné vydavateľstva Petit Press, a.s.. Osobitne upozorňujeme, že periodiká spravidla nie sú vydávané a doručované vo sviatok a v deň pracovného pokoja.

2. Súčasťou služby môže byť možnosť zverejňovať na internetovom portáli SME.sk vlastné príspevky (v diskusiách). Prosíme, aby ste vzali na vedomie, že za zverejnenie akéhokoľvek obsahu z vašej strany nesiete plnú osobnú zodpovednosť. Je zakázané najmä:

 • porušovať občianske práva iných ľudí, poškodzovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií, alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami preukázateľne konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme,
 • zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť nemožno dostatočne overiť, najmä ak by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb,
 • propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť,
 • vyvolávať verejné pohoršenie.

Napriek skutočnosti, že možnosť zverejňovať na internetovom portáli SME.sk vlastné príspevky v diskusiách je súčasťou predplatného, máme možnosť tento prístup vám odmietnuť a znemožniť najmä v prípade, ak porušíte vyššie uvedené zákazy alebo Kódex diskusií (link), ku ktorého dodržiavaniu sa zaväzujete každým vstupom do diskusie, alebo ak nebude cez SMS potvrdená identifikácia užívateľa prostredníctvom mobilného telefónneho čísla užívateľa registrovaného na Slovensku. Zamedzením prístupu do diskusií nezanikne bez ďalšieho vaše predplatné, ale zánikom predplatného zanikne aj možnosť diskutovať. Z titulu zamedzenia prístupu do diskusii z ustanovených dôvodov nevzniká predplatiteľovi voči nám žiaden protinárok.

II. Informácie o funkčnosti a kompatibilite

1. Na prístup do spoplatnených sekcií internetového portálu SME.sk bude z vašej strany spravidla potrebné použiť prístupové údaje. Takýmito údajmi môžu byť telefónne číslo alebo e-mailová adresa, a heslo, aktivačný kód a pod. Ak nepoužijete správne prístupové údaje, nemôžeme vám garantovať prístup k službe.

2.Na funkčnosť služby je okrem toho nevyhnutná podpora Javascriptu vo vašom zariadení, resp. plná funkčnosť Javascriptu, a povolenie zobrazovania reklám (ak používate adblocker). Ak používate službu prostredníctvom aplikácie v mobilnom zariadení, v mobilnom zariadení je nutné mať nainštalovanú požadovanú verziu operačného systému.

 

III. Cenník

1. Aktuálnu ponuku produktov s uvedením cien (predplatného) môžete nájsť na stránke sme.sk/predplatne/sme.sk/predplatne-korzar/ alebo na sme.sk/predplatne-spectator, sme.sk/firemne-predplatne. Všetky ceny sú uvedené v eurách a vrátane DPH, okrem ak bude pri popise konkrétneho produktu uvedené inak. V prípade, že je možné na objednanie predplatného využiť prostriedok diaľkovej komunikácie – službu so zvýšenou tarifou, bude v cenníku uvedená aj cena za použitie tohto prostriedku diaľkovej komunikácie.

2. Niektoré z našich produktov môžu byť určené iba pre fyzické osoby, niektoré iba pre právnické osoby. Vyhradzujeme si právo ponuku produktov kedykoľvek zmeniť, to sa však nedotkne produktu, ktorý ste si u nás predplatili pred zmenou ponuky.

3. Vo všeobecnosti je cena produktov stanovená vo forme predplatného na určité obdobie. Súčasťou produktu môže byť akciová ponuka, ktorá sa bude spravidla vzťahovať iba na prvé predplatné obdobie.

4. Jedno predplatné je určené pre jedného používateľa produktu. Pokiaľ nie je v Cenníku uvedené inak, produkt je viazaný na max. 3 prehliadače. Ak sa produkt viaže na určitý počet prehliadačov, znamená to, že prístup je obmedzený na v rámci produktu stanovený počet webových prehliadačov (vrátane mobilných aplikácií), t. j. aplikačných softvérov umožňujúcich zobrazenie spoplatnených sekcií internetového portálu SME.sk (Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera, Safari a pod., a tiež napr. mobilná aplikácia SME.sk), násobený počtom zariadení, cez ktoré k nim pristupujete. Napríklad, ak pristupujete k službe:

 • prostredníctvom prehliadača Google Chrome cez jeden notebook a
 • prostredníctvom prehliadača Google Chrome cez jeden smartfón a
 • prostredníctvom prehliadača inštalovaného vo vašej smart TV,

využívate prístup k službe prostredníctvom spolu troch prehliadačov. Počet prehliadačov sa v aktuálnom čase určuje na základe permanentných cookies uložených v daných zariadeniach na tento účel. Po vymazaní permanentnej cookie zo zariadenia bude pri novom prihlásení zaznamenaná nová cookie a systém tak zaeviduje zvýšenie počtu prehliadačov, preto odporúčame nezmazať už uložené cookies, aby ste predišli prekročeniu povoleného počtu prehliadačov.

5. Cenu predplatného môžeme zmeniť z dôvodu podstatnejšej zmeny rozsahu, obsahu a nákladov na poskytovanie produktu a za podmienky, že vám zmenu ceny e-mailom  alebo prostredníctvom SMS oznámime aspoň 3 dni vopred pri predplatnom na dobu menej ako 14 dní alebo aspoň 7 dní vopred pri predplatnom na dobu 14 a viac dní. V prípade zmeny ceny môžete predplatné zrušiť zaslaním žiadosti o zrušenie z e-mailovej adresy, na ktorú je registrované predplatné, na adresu helpdesk@sme.sk s nasledovnými údajmi:
(i) dátum objednania predplatného a jeho pôvodná dĺžka (v prípade, ak máte aktívnych viac predplatných, tieto informácie si môžete zistiť na stránke profil.sme.sk/predplatné),
(ii) číslo účtu, na ktorý vám vrátime nevyčerpané predplatné. Pokiaľ zrušenie nastane v dobe 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia, predplatné sa z technických dôvodov môže obnoviť, avšak následne vám vrátime aj takto inkasované nevyčerpané predplatné.

6. Ceny predplatného uhradené pri prvej platbe predplatného, vrátane mimoriadnych cien, platia, ak nie je v našej osobitnej ponuke výslovne uvedené inak, alebo ak nedošlo k inej zmene cien, z technických dôvodov:

1.     v prípade voľby platobnej metódy Platobná karta (CardPay) najdlhšie po dobu platnosti platobnej karty, prostredníctvom ktorej ste uhradili cenu predplatného tzn., že v prípade expirácie platobnej karty obnova predplatného za pôvodnú cenu nie je možná a je nutné vytvoriť novú objednávku na nový typ predplatného; 

2.     v prípade voľby platobnej metódy Platba prevodom / vklad na účet  alebo internetbankingu (TatraPay, SporoPay, VUB ePlatby, ČSOBpay a pod.) najdlhšie do konca aktuálneho predplatného obdobia;

3.     mimoriadna (akciová) cena predplatného platí najdlhšie po dobu prvého predplatného obdobia, ak nie je v našej osobitnej ponuke uvedené inak; po uplynutí prvého predplatného obdobia (aj tzv. skúšobného alebo trial obdobia) sa účtuje cena podľa aktuálneho cenníka alebo ponuky viazanej na skúšobné obdobie. Predplatné, resp. platbu môžete zrušiť kedykoľvek počas trvania skúšobného obdobia zmenou príslušných nastavení vo vašom zákazníckom profile na internetovej stránke profil.sme.sk a ak platíte predplatné cez SMS aj zaslaním SMS s textom STOP na číslo 8787. Zrušenie je však potrebné zadať najneskôr 24 hodín pred koncom skúšobného obdobia. Ak zadáte zrušenie až počas posledných 24 hodín pred koncom skúšobného obdobia, predplatné bude zrušené až ku koncu nasledujúceho predplatného obdobia a bude vám účtovaná cena predplatného;  podľa toho, čo uplynie skôr.

IV. Platobné podmienky

1. Predplatné môžete platiť primárne jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Platobná karta (CardPay)
 • TatraPay
 • VÚB ePlatby
 • Sporopay
 • Platba prevodom / vklad na účet
 • cez SMS
 • PayPal

2. Pre niektoré produkty môže byť rozsah vyššie uvedených spôsobov platby zúžený, prípadne rozšírený. O možných spôsoboch platby budete informovaní v platobnom procese.

3. Predplatné na prvé predplatné obdobie sa uhrádza pred začatím poskytovania služby. Predplatné sa za uhradené považuje vždy až pripísaním na náš účet. Ak si objednávate firemné predplatné, platba bude umožnená iba na základe zálohovej faktúry bezhotovostným prevodom a príslušné predplatné bude aktivované vždy po úhrade a vystavení vyúčtovacej faktúry k prijatej platbe.

4. Predplatné na každé ďalšie predplatné obdobie bude z vášho účtu automaticky odpisované v prípade, že je to technicky možné (tzv. rekurencia), t. j. najmä ak predplatné platíte prostredníctvom služby PayPal, platobnej karty alebo cez SMS. Osobitná autorizácia platby držiteľom platobnej karty nie je potrebná a číslo vašej platobnej karty neuchovávame. Predplatné bude odpisované v sume prislúchajúcej k objednanému produktu a predplatnému obdobiu a vždy ku koncu predchádzajúceho predplatného obdobia.

5. V prípade, že z technických dôvodov automatické odpisovanie predplatného z účtu možné nie je (napríklad, ak za niektorý produkt uhrádzate v zmysle tam stanovených podmienok prvé predplatné bezhotovostným prevodným príkazom na náš účet), budete musieť zadávať príkazy na úhradu predplatného na ďalšie predplatné obdobia manuálne a včas, prípadne si môžete zriadiť trvalý príkaz.

Pri platbe prostredníctvom platobných metód internetbankingu (TatraPay, SporoPay, VUB ePlatby, ČSOBpay a pod.) tiež nie je z technických dôvodov možné automatické odpisovanie predplatného z účtu a v tomto prípade poskytujeme predplatné na základe jednej objednávky vždy len na jedno predplatné obdobie. Bezprostredne nadväzujúce predplatné obdobie si potom môžete predplatiť zadaním novej objednávky s rovnakým spôsobom platby najneskôr v posledný deň aktuálneho predplatného obdobia alebo voľbou iného produktu, resp. iného spôsobu platby.

V. Dodacie podmienky

1. Služba vám bude sprístupnená bez zbytočného odkladu po úhrade predplatného, najneskôr však do jedného pracovného dňa od prijatia platby za predplatné v prípade firemného predplatného a najneskôr do 24 hodín od úhrady predplatného pri ostatných produktoch, ak ďalej nie je uvedené inak.

2. Do systému vás zaregistrujeme (vytvoríme vám zákaznícky profil) už po odoslaní vašej objednávky, predplatné bude aktivované po úhrade predplatného, o čom sa môžete presvedčiť vo vašom zákazníckom profile na profil.sme.sk. Na vznik nároku na predplatné nie je rozhodujúce, či skutočne službu využívate, reálne využívanie je na vašom slobodnom rozhodnutí.

Ak si objednávate firemné predplatné, tzv. zamestnanecké profily sa aktivujú súčasne s tzv. správcovským profilom. K vášmu správcovskému profilu môžete pridávať zamestnanecké profily objednávkou ďalšieho firemného predplatného i postupne a tieto sa budú aktivovať popri už aktivovaných profiloch. 

3. Ak ste spotrebiteľom, osobitne vás upozorňujeme, že v dôsledku akceptácie týchto všeobecných obchodných podmienok strácate momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie služby sa začalo s vaším výslovným súhlasom a boli ste riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ ide o službu nespočívajúcu v poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie takejto služby sa spravidla tiež začína pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Preto vás v zmysle príslušných právnych predpisov poučujeme o tom, že akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok strácate momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy za predpokladu, že došlo k úplnému poskytnutiu služby, poskytovanie služby sa začalo s vaším výslovným súhlasom a boli ste riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

4. V prípade, že je pri určitom produkte na vytvorenie zákazníckeho profilu a aktiváciu predplatného na vašej strane potrebné vykonať ďalšie úkony (napr. vložiť aktivačný kód), budeme vás o tom osobitne informovať. V takom prípade bude služba sprístupnená až vykonaním takýchto dodatočných úkonov a ak ste spotrebiteľom, ste oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy o predplatnom do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia (v tomto prípade odoslania objednávky), ibaže by vám bola služba na základe dodatočných úkonov sprístupnená skôr ako 14 dní od uzatvorenia zmluvy, v takom prípade strácate právo na odstúpenie od zmluvy sprístupnením služby v zmysle predchádzajúceho odseku. Ak v zmysle predchádzajúcej vety platne od zmluvy odstúpite, vrátime vám už uhradené predplatné v zákonnej lehote.

5. Ak neboli splnené podmienky udelenia súhlasu spotrebiteľa s poučením o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy ostáva spotrebiteľovi zachované a v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote je spotrebiteľ povinný uhradiť iba pomernú časť predplatného za obdobie trvania predplatného do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

6. Vyhradzujeme si právo dočasne pozastaviť váš prístup k službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie našich povinností:

 • v prípade, že si to vyžaduje bezpečnosť systému, údržba, revízia, oprava a pod., v prípade zásahu vyššej moci, a tiež v prípade vydania príslušného rozhodnutia správneho alebo iného orgánu,
 • v prípade, že bol prekročený v rámci daného produktu povolený počet prehliadačov, pričom určovanie počtu prehliadačov je založené na počte permanentných cookies uložených v daných zariadeniach na tento účel.

7. Žiadame vás, aby ste svoje prístupové údaje k službe udržiavali v tajnosti a chránili ich, pretože ich sprístupnenie iným osobám môže spôsobiť prekročenie v rámci daného produktu povolený počet prehliadačov. Ak nám oznámite podozrenie zo zneužitia vašich prístupových údajov, poskytneme vám nové prístupové údaje a prístup k službe prostredníctvom pôvodných prístupových údajov definitívne zablokujeme.

VI. Zodpovednosť za chyby a reklamácie

1. Funkčnosť systému na prístup k službe vám garantujeme v rozsahu 97 % a za porušenie povinnosti zabezpečiť prístup k predplatenej službe sa považuje, ak dôjde k výpadku systému, v dôsledku ktorého ste k službe nemohli pristupovať dlhšie ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

Nemôžeme niesť zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:

 • Za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré používate, resp. inými okolnosťami na vašej strane. Medzi takéto vlastnosti zariadenia môže patriť napr. chýbajúca podpora Javascriptu alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v zariadení.
 • Za funkčnosť alebo prevádzkyschopnosť vášho zariadenia.
 • Za škody spôsobené nevhodnosťou vášho zariadenia na určité použitie.
 • Za škody spôsobené zneužitím vašich prístupových údajov.
 • Za nesplnenie povinností spôsobené v dôsledku okolností zapríčinených vyššou mocou, t.j. ak nie sú závislé od našej vôle a nemôžeme ich ovplyvniť alebo im predísť pri rozumných očakávaniach.

2. Ak si želáte reklamovať chybu prístupu k predplatenej službe, podať sťažnosť alebo iný podnet, môžete tak urobiť prednostne na: helpdesk@sme.sk, v prípade výskytu chyby v lehote 10 dní.

3. Aby sme mohli vašu reklamáciu vybaviť k vašej spokojnosti, je potrebné v nej uviesť:

 • zrozumiteľný popis reklamovanej chyby,
 • časový údaj o výskyte chyby.

Je tiež možné, že v záujme vyriešenia reklamácie bude potrebné doplniť technické údaje, pokiaľ ich sami neuvediete, ktoré od vás dodatočne vyžiadame.

4. Ak nám reklamáciu doručíte e-mailom, odporúčame vám archivovať si e-mailovú správu, ktorá obsahuje vašu reklamáciu. Ak uplatníte reklamáciu písomne v podobe poštovej zásielky, odporúčame vám archivovať si aspoň príslušný podací lístok a kópiu listu. O uplatnení reklamácie iným spôsobom vám, v prípade, že ste spotrebiteľom, vystavíme potvrdenie pokiaľ možno ihneď, inak bez zbytočného odkladu a najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5. V prípade, že budeme môcť vašu reklamáciu uznať ako opodstatnenú, vybavíme ju v zákonnej lehote formou adekvátneho predĺženia prístupu k predplatenej službe, o čom vás budeme informovať.

VII. Trvanie zmluvy

1. Predplatné sa poskytuje na dobu neurčitú. Platba predplatného na každé ďalšie predplatné obdobie prebehne automaticky, s výnimkou predplatného, ktoré uhradíte prostredníctvom platobných metód internetbankingu (TatraPay, SporoPay, VUB ePlatby, ČSOBpay a pod.) a predplatného uhrádzaného bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet, kedy to technicky nie je možné.

2. Minimálna dĺžka trvania predplatného je jedno predplatné obdobie, ak nie je ďalej uvedené inak. Ak ide o predplatné na dobu neurčitú, vždy ku koncu aktuálneho predplatného obdobia môžete predplatné jednoducho zrušiť zmenou príslušných nastavení vo vašom zákazníckom profile na internetovej stránke profil.sme.sk a ak platíte predplatné cez SMS aj zaslaním SMS s textom STOP na číslo 8787.Zrušenie je však potrebné zadať vždy najneskôr 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia. Ak zadáte zrušenie až počas posledných 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia, predplatné bude zrušené až ku koncu nasledujúceho predplatného obdobia.

Pokiaľ nebudete s predplatným spokojní, môžete predplatné jedenkrát za 365 dní zrušiť aj kedykoľvek počas predplatného obdobia, avšak v takom prípade je potrebné poslať žiadosť o zrušenie emailom z e-mailovej adresy, na ktorú je registrované predplatné, na adresu helpdesk@sme.sk s nasledovnými údajmi: (i) dátum objednania predplatného a jeho pôvodná dĺžka (v prípade, ak máte aktívnych viac predplatných, tieto informácie si môžete zistiť na stránke profil.sme.sk/predplatné), (ii) číslo účtu, na ktorý vám vrátime nevyčerpané predplatné v alikvotnej výške. Upozorňujeme, že na jeden bankový účet vraciame len jedno predplatné ročne. Pokiaľ zrušenie nastane v dobe 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia, predplatné sa z technických dôvodov môže obnoviť, avšak následne vám vrátime aj takto inkasované nevyčerpané predplatné.

3. Vyhradzujeme si právo predplatné vypovedať počas predplatného obdobia ku koncu bezprostredne nasledujúceho predplatného obdobia zaslaním oznámenia o výpovedi na vašu e-mailovú adresu alebo prostredníctvom SMS na telefónne číslo, z ktorého ste uhradili predplatné.

4. V prípade, ak by došlo k prevodu našich práv k internetovému portálu SME.sk alebo jeho jednotlivým častiam na inú osobu, mohlo by súčasne dôjsť k prevodu našich práv a povinností zo zmluvy o predplatnom na nového nadobúdateľa aj bez potreby vášho osobitného súhlasu. V prípade, že ste spotrebiteľom vám garantujeme, že takým prevodom nedôjde k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia vašich prípadných pohľadávok.

VIII. Právo odstúpiť od zmluvy

1. Ak ste spotrebiteľom, venujte, prosím, pozornosť informáciám o práve na odstúpenie od zmluvy uvedeným v časti „Dodacie podmienky“ vyššie.

Formulár na odstúpenie od zmluvy určený pre spotrebiteľov nájdete tu:

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

2. V prípade, že nie ste spotrebiteľom, môžete predplatné ukončiť výlučne niektorým zo spôsobov uvedených v týchto podmienkach (pokiaľ nie uvedené, že sa príslušný spôsob ukončenia vzťahuje na spotrebiteľov).

IX. Komunikácia

1. Na komunikáciu s našou spoločnosťou môžete využiť všetky kontakty uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Prosíme vás však, aby ste prednostne využívali možnosť komunikovať s nami prostredníctvom e-mailu, najmä ako alternatívu k listovým zásielkam ‒ ďakujeme, že šetríte životné prostredie. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na adrese: helpdesk@sme.sk.

2. Hromadné oznamy týkajúce sa služby budeme zverejňovať na internetovej stránke www.sme.sk. Pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote vám takto oznámime napr. aj dočasné pozastavenie vášho prístupu k službe v súlade týmito podmienkami vrátane dôvodu a predpokladaného času pozastavenia. Individuálne vás budeme v prípade potreby kontaktovať primárne prostredníctvom e-mailu, SMS alebo telefonicky, napríklad v súvislosti s potrebou úhrady poplatku za nadchádzajúce predplatné obdobie.

3.  Prostredníctvom e-mailu alebo SMS/MMS vás s najväčšou pravdepodobnosťou budeme na právnom základe oprávneného záujmu informovať aj o:    

 • aktuálnej ponuke našich služieb, produktov a pod.
 • možnosti zúčastniť sa na prieskume verejnej mienky

Kontaktovať vás za uvedenými účelmi budeme iba počas trvania zmluvného vzťahu s našim vydavateľstvom, ktorý vznikol pri vašej registrácii do systému predplatného. Ak si neželáte dostávať informácie o ponuke našich služieb a neželáte si byť kontaktovaný(á) s ponukou zúčastniť sa na prieskume verejnej mienky môžete toto kedykoľvek namietať a  kontaktovať nás na našej adrese helpdesk@sme.sk alebo osobneudaje@petitpress.sk." Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete v informačnej povinnosti.

X. Alternatívne riešenie sporov a orgán dozoru

1. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („ARS “), ak sme na vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môžete podať príslušnému subjektu ARS; Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môžete, ak ste spotrebiteľom, využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Orgán dozoru, ktorému podlieha naša činnosť, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom na Prievozskej 32, 820 07 Bratislava.

XI. Ochrana osobných údajov

1. Vaše osobné údaje chránime v zmysle platných právnych predpisov. Podrobné informácie o tom ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje obsahuje dokument Zásady ochrany osobných údajov .

XII. Informácia o akciovej ponuke platnej od 23. 3. 2016 do 31. 5. 2016

1. Odo dňa 23. 3. 2016 do 31. 5. 2016 sme ponúkali osobitný produkt ‒ možnosť objednať si službu na predplatné obdobie v trvaní 48 mesiacov za cenu po zľave vo výške 99 eur. Cena pred zľavou bola stanovená na 187,20 eura (t. j. mesačná cena 3,90 eur vynásobená počtom mesiacov 48). Zľava z ceny bola poskytovaná vo výške 88,20 Eur, t.j. za približne posledných 22 mesiacov trvania predplateného obdobia. V prípade, že ste využili túto akciovú ponuku, máte možnosť toto predplatné kedykoľvek jednostranne a bez uvedenia dôvodu zrušiť e-mailom a my vám vrátime časť zaplateného predplatného zodpovedajúcu súčtu mesačných predplatných vo výške 3,90 eura za každý celý nevyčerpaný mesiac predplatného obdobia od mesiaca nasledujúceho po zrušení predplatného až po 26. mesiac predplatného obdobia vrátane.

2. Pokiaľ ste predplatiteľom produktov SME Prémium alebo SME Prémium bez reklamy zriadili sme vám počas trvania Vášho predplatného aj prístup k e-knihám vydavateľstva Petit Press, a.s. v rozsahu podľa aktuálnej ponuky e-kníh zverejnenej na stránke eknihy.sme.sk a prístup k online zobrazeniam printových vydaní Denníka SME a ďalších titulov vydavateľstva („dennik.sme.sk“).

Prístup k e-knihám vám umožňuje vyhľadávať, sťahovať a mať prístup k e-knihám na stránke eknihy.sme.sk za podmienok tu uvedených a prístup k dennik.sme.sk vám umožňuje online prezeranie printových vydaní Denníka SME a ďalších titulov vydavateľstva na stránke dennik.sme.sk v digitálnej podobe v rozsahu tam zverejnenom („licencia“). Prístupom k e-knihám sa rozumie technické umožnenie stiahnutia e-knihy podľa aktuálnej ponuky cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Vyhradzujeme si právo službu kedykoľvek zrušiť všeobecne alebo individuálne voči konkrétnemu užívateľovi, ak poruší ustanovenia týchto podmienok, bez nároku na vrátenie predplatného alebo jeho časti.

Súčasťou služby nie je garancia, že počas trvania predplatného sa rozsah a obsah sekcie e-knihy.sme.sk a dennik.sme.sk nezmení, resp. nebude sa odlišovať od rozsahu a obsahu aktuálneho v čase objednania predplatného, ani garancia určitého rozsahu podporovaných zariadení a softvéru. Osobitne diela chránené proti nelegálnemu kopírovaniu šifrovaním je možné využívať len prostredníctvom niektorých zariadení a softvéru a je možné, že od vás bude požadovaná (spravidla bezplatná) registrácia na používanie zariadenia alebo softvéru zo strany tretích osôb.

Funkčnosť systému vám garantujeme v rozsahu 97 % a za porušenie povinnosti zabezpečiť prístup sa považuje, ak dôjde k výpadku systému, v dôsledku ktorého ste k službe nemohli pristupovať dlhšie ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

Na poskytovanie prístupu sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia týchto podmienok, ak nie je v tejto časti výslovne uvedené niečo iné.

Na základe licencie budete mať po možnosť stiahnuť si 30 súborov (e-knihy, mp3 nahrávky) za 30 dní, pričom máte nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópií danej e-knihy a mp3, prezerať, počúvať, používať a zobrazovať e-knihu alebo mp3 v neobmedzenom počte zobrazení, výlučne pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie. E-knihy sú chránené autorským zákonom. Online vydania titulov na dennik.sme.sk je možné iba prezerať.

Licencia Vám neumožňuje diela predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k dielam alebo akejkoľvek ich časti tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v diele. Nie je dovolené obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni dielo, ani k takému konaniu nabádať tretiu osobu, napomáhať takému konaniu alebo iného takýmto konaním poveriť. Dielo nie je dovolené používať na účel, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

XIII. Záver

1. Tieto podmienky v znení ich nasledujúcich zmien, spolu s dokumentmi, na ktoré priamo odkazujú a ktoré sa považujú za ich imanentnú súčasť, a tiež spolu s objednávkou predstavujú celú zmluvu medzi vami a našou spoločnosťou ohľadom služby. Služba a podmienky jej poskytovania sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že nie ste občanom alebo nemáte sídlo či pobyt v Slovenskej republike.

2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

3. Zmenu týchto podmienok zverejníme ako hromadný oznam minimálne 30 dní pred avizovaným dňom účinnosti zmeny. V prípade, ak nebudete súhlasiť s novým znením podmienok, počas tejto lehoty nám môžete doručiť žiadosť o ukončenie prístupu k predplatenej službe. Po uplynutí tejto lehoty strácajú účinnosť pôvodné podmienky a nadobúdajú účinnosť nové podmienky so zapracovanými zmenami.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.1. 2019

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli aktualizované naposledy  28. 6. 2022

 

Komerčné články

 1. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 2. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 3. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 4. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 5. Aké tajomstvá skrýva kancelária šéfveliteľa?
 6. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku!
 7. Slováci hlásili v lete až o 35 % viac škôd než minulý rok
 8. Všetkým lepí pred voľbami
 1. Vďaka Blue Berry™ si užívam život naplno!
 2. V sobotu môžete urobiť dobrú voľbu! Union víta nových poistencov
 3. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 4. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 5. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 6. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 7. TIPOS prichádza s aplikáciou, ktorá zjednoduší stávkovanie
 8. V PLANEO sú teraz spotrebiče až o 200 eur lacnejšie!
 1. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku! 19 861
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 13 324
 3. Všetkým lepí pred voľbami 11 760
 4. Hladinka smeruje do Košíc! 8 227
 5. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy? 6 878
 6. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka 4 962
 7. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát 4 490
 8. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí 4 469
SkryťZatvoriť reklamu