Utorok, 9. marec, 2021 | Meniny má FrantiškaKrížovkyKrížovky

Štatút súťaže

SPPojte sa s minulosťou!

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom „SPPojte sa s minulosťou!“ Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

I.
ÚČEL SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže „SPPojte sa s minulosťou!“ (ďalej len „súťaž“) je podpora a propagácia CSR - verejnoprospešných aktivít spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. prostredníctvom spropagovania grantového programu Ministerstva kultúry SR pod názvom Obnovme si svoj dom, na ktorom Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP už viac ako 6 rokov participujú a aktívne tak pomáhajú pri zachovaní slovenského národného kultúrneho dedičstva.
 2. Súťaž je určená pre každú fyzickú osobu, staršiu ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl. IV bod 2 tohto štatútu (ďalej len „súťažiaci“).
 3. Súťaž sa uskutočňuje len na území Slovenskej republiky.

II.
ORGANIZÁTOR A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, IČ DPH: SK2020259802, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo 2749/B (ďalej len „organizátor“ alebo „SPP“).
 2. Súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť Petit Press, a. s., Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08, IČO: 35 790 253, vydavateľ denníka SME, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo 2471/B (ďalej len „technický zabezpečovateľ“).
 3. Päť hlavných cien do súťaže poskytla p. Ing. Dagmar Machová, konateľka spoločnosti AVANS, s.r.o., Holubyho 1, 811 03 Bratislava, IČO: 31318967, IČ DPH: SK2020298698, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2371/B-Zbl a zároveň aj prevádzkovateľka a majiteľka kaštieľa a hradu Grand Castle v Liptovskom Hrádku (ďalej len „partner súťaže“).

III.
TERMÍNY

 1. Začiatok súťaže je dňa 1. 7. 2011.
 2. Zber súťažných hlasov a zaraďovanie do žrebovania budú ukončené dňa 30. 7. 2011. Za včas odoslané hlasy sa považujú tie, ktoré budú vyplnené v súťažnom formulári na webovej stránke http://www.sme.sk/spp_sutaz/ do 23.59 hod dňa 30.7.2011.
 3. Žrebovanie víťazov súťaže sa uskutoční dňa 1. 8. 2011 do 18:00 hod. elektronicky za prítomnosti žrebovacej komisie, menovanej organizátorom.
 4. Výsledky žrebovania a víťazi súťaže budú uverejnení na webových stránkach www.sme.sk/spp_sutaz/ a SPP odo dňa 2. 8. 2011.

IV.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť prostredníctvom vyplnenia súťažného formulára a hlasovania za najkrajšiu slovenskú kultúrnu pamiatku na webovej stránke http://www.sme.sk/spp_sutaz/. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že sa na webovej stránke http://www.sme.sk/spp_sutaz/ zaregistruje prostredníctvom súťažného formulára, t.j. vyplní svoje meno, priezvisko, rok narodenia, adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Podmienky hlasovania sú nasledovné:
  1. jeden súťažiaci môže hlasovať iba za jednu kultúrnu pamiatku a svoj hlas môže poslať iba raz, pričom musí splniť podmienky uvedené v týchto pravidlách,
  2. každý súťažiaci, ktorý chce byť zaradený do žrebovania sa musí zúčastniť hlasovania,
  3. každý súťažiaci, ktorý splní podmienky súťaže bude zaradený do žrebovania o päť (5) hlavných cien a dvadsať (20) vecných cien, ktoré sa uskutoční 1. 8. 2011 do 18:00 hod. elektronicky za prítomnosti komisie menovanej organizátorom.
 2. Zamestnanci organizátora súťaže a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
 3. Technický zabezpečovateľ súťaže zbiera hlasy a vyhodnocuje hlasovanie. Všetky vyplnené formuláre, ktoré splnia vyššie uvedené podmienky v čl. IV bod 1 tohto štatútu, budú zaradené do žrebovania. Na vyplnené formuláre, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do súťaže sa neprihliada.
 4. Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii aj na internetovej adrese http://www.sme.sk/spp_sutaz/.

V.
CENY

 1. Hlavnou cenou sa rozumie: wellness pobyt s raňajkami v Hoteli Grand Castle, každý pobyt pre 2 osoby. Výherca strávi 3 dňový (dve noci od piatka do nedele) pobyt v Hoteli Grand Castle v maximálnej hodnote do 537 Euro.
 2. Vecnou cenou sa rozumie: permanentka a fanúšikovské tričko na MS v kanoistike na divokej vode.
 3. Hlavnú cenu získajú piati (5) vyžrebovaní súťažiaci a vecné ceny dvadsiati (20) vyžrebovaní súťažiaci po ukončení trvania súťaže, ktorí splnia pravidlá súťaže a budú vyžrebovaní zo všetkých súťažiacich, ktorí hlasovali od 1. 7. 2011 do 30. 7. 2011 v súlade s podmienkami súťaže, uvedenými v tomto štatúte.

VI.
SPÔSOB ODOVZDÁVANIA A PREVZATIA CIEN

 1. Mená výhercov budú po skončení súťaže zverejnené na web stránke www.spp.sk a http://www.sme.sk/spp_sutaz/ v nasledujúci deň od žrebovania, t.j. 2. 8. 2011.
 2. Päť hlavných cien bude výhercom odovzdaných individuálne organizátorom súťaže, pričom si s ním dohodnú termín a spôsob ich prevzatia. Absolvovanie hlavnej ceny je možné zrealizovať najneskôr do konca roku 2011.
 3. Výhercovia vecných cien budú po žrebovaní informovaní organizátorom písomnou formou - mailom, alebo telefonicky, pričom si s ním dohodnú termín, miesto, ako aj spôsob odovzdania, resp. prevzatia ceny.
 4. Výherca prevzatím ceny udeľuje organizátorovi výslovný súhlas s tým, že organizátor je oprávnený za účelom propagácie súťaže, použiť bezplatne meno, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv výhercu, vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy výhercu a ďalej ich uverejňovať a šíriť v interných informačných prostriedkoch organizátora, a to výhradne v súvislosti so súťažou, bez nároku na odmenu.
 5. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať všetkým výhercom do 21 dní po vyžrebovaní, resp. niektorý výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, organizátor súťaže si vyhradzuje právo túto cenu odovzdať ďalšiemu z výhercov, ktorý bude vyžrebovaný v druhom kole žrebovania, ktoré sa bude v takom prípade konať najneskôr do 10 dní po uplynutí lehoty určenej na odovzdanie výhier všetkým výhercom v zmysle tohto bodu.

VII.
SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE

Informácie o súťaži budú verejnosti poskytované prostredníctvom informačnej kampane v externých komunikačných prostriedkoch vo forme internetovej reklamy a printovej reklamy v denníku SME a uverejnením na web stránke www.spp.sk a http://www.sme.sk/spp_sutaz/. Štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na stránke www.spp.sk a http://www.sme.sk/spp_sutaz/.

VIII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚŤAŽE

 1. Organizátor súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, takisto meniť podmienky štatútu počas súťaže.
 2. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely organizátora spojené so súťažou. Ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom používanie osobných údajov účastníkov súťaže organizátorom bude výhradne v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň účastník súťaže v prípade výhry súhlasí, aby organizátor poskytol jeho osobné údaje partnerovi súťaže.
 3. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s cenou v súťaži.
 4. Ceny zo súťaže nepodliehajú dani z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.
 5. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého súťažiaceho, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať cenu podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi či ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno organizátora.
 6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenou a jej využitím.
 7. Organizátor si pred odovzdaním ceny vyhradzuje právo vyzvať výhercu na preukázanie skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná.
 8. Výherca môže postúpiť cenu na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže.
 9. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.
 10. Na výhry nevzniká právny nárok.
 11. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 12. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento štatút je odsúhlasený organizátorom súťaže. Tento štatút môže byť zmenený organizátorom jedine formou písomných dodatkov.
 2. Tento Štatút je podpísaný v štyroch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre organizátora súťaže a technického zabezpečovateľa a po jednom vyhotovení pre partnerov súťaže.
 3. Každý súťažiaci je oprávnený v sídle organizátora nahliadnuť do tohto štatútu.

V Bratislave dňa 30. júna 2011

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
organizátor súťaže

Petit Press, a. s.
technický zabezpečovateľ súťaže

AVANS, s.r.o.
partner súťaže

MENOVACÍ DEKRÉT KOMISIE
pre účely záverečného žrebovania súťaže
SPPojte sa s minulosťou !

organizátor je spoločnosť

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

V zmysle čl. III. bod 3 Štatútu súťaže s názvom „SPPojte sa s minulosťou!“ pre širokú verejnosť zo dňa 30. júna 2011 organizátor súťaže

menuje žrebovaciu komisiu

v zložení:

 • 2 zástupcovia organizátora zo sekcie pre vzťahy s verejnosťou,
 • 1 zástupca organizátora z právnej sekcie,
 • 1 zástupca technického zabezpečovateľa.

Členovia žrebovacej komisie sú zo súťaže vylúčení.

V Bratislave dňa 30. júna 2011

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
organizátor súťaže


Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tichá hrozba menom oxidačný stres. Ako sa pred ním chrániť?
 2. Metropolis sa stane ikonickou stavbou Bratislavy
 3. Porovnanie cien 4-izbových bytov v Bratislave. Poznáme víťaza
 4. Rovnaká, a predsa iná - Zelená energia od SSE
 5. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 6. Nové číslo Historickej revue
 7. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 8. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 9. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 10. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 1. FVT - malá fakulta, veľké úspechy
 2. Rovnaká, a predsa iná - Zelená energia od SSE
 3. Porovnanie cien 4-izbových bytov v Bratislave. Poznáme víťaza
 4. Tichá hrozba menom oxidačný stres. Ako sa pred ním chrániť?
 5. Metropolis sa stane ikonickou stavbou Bratislavy
 6. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 7. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 8. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 9. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 10. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 27 669
 2. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 14 926
 3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 14 159
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 12 433
 5. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 12 085
 6. Nové číslo Historickej revue 9 627
 7. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní? 8 208
 8. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 7 780
 9. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele 7 705
 10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 7 163
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu