Pondelok, 21. jún, 2021 | Meniny má AlojzKrížovkyKrížovky

Programové posolstvo Smeru - SD

Žiadna politická sila nebola v novodobej histórii Slovenska vystavená takým skúškam ako SMER - sociálna demokracia. Zavedenie Eura, obrovská plynová kríza, ale najmä dva roky trvajúca svetová hospodárska kríza preverili podstatu slovenskej sociálnej demok

POLITICKÉ POSOLSTVO

k Programovému zameraniu strany SMER - sociálna demokracia

pre volebné obdobie 2010 - 2014

(Programová konferencia, Bratislava 6. apríla 2010)

PRE ĽUDÍ, ZA SLOVENSKO

SMER - sociálna demokracia

Stabilita a istota v ťažkých časoch

Žiadna politická sila nebola v novodobej histórii Slovenska vystavená takým skúškam ako SMER - sociálna demokracia. Zavedenie Eura, obrovská plynová kríza, ale najmä dva roky trvajúca svetová hospodárska kríza preverili podstatu slovenskej sociálnej demokracie.

Svetová hospodárska kríza je testom schopnosti vládnej garnitúry v každej krajine sveta. Čelíme dôsledkom najhlbšej globálnej krízy od 30-tych rokov minulého storočia. V Európskej únii kríza priniesla pokles priemyselnej výroby na úroveň 90-tych rokov, 20 rokov konsolidácie verejných financií bolo vymazaných za necelé dva roky, počet nezamestnaných sa zvýšil na 23 miliónov, čo predstavuje 10 percent práceschopnej populácie EÚ, hlboko prepadol hospodársky rast, krajiny sa prudko zadlžujú, narastajú deficity verejných rozpočtov.

SMER - sociálna demokracia ako dominantná vládna strana odmietol preniesť ťarchu svetovej hospodárskej krízy na ľudí. Mnohé iné krajiny tak urobili. Zvyšovali dane a poplatky, znižovali mzdy, dôchodky, sociálne dávky, zvyšovali dôchodkový vek. Takéto rozhodnutia považujeme voči ľuďom za nespravodlivé, pretože ľudia na Slovensku ani v Európe krízu nespôsobili.

SMER - sociálna demokracia odovzdáva do nového volebného obdobia Slovenskú republiku ako štát

- so sociálnym trhovým hospodárstvom ako určuje Ústava Slovenskej republiky,

- s plnou suverenitou vlády, parlamentu a samospráv na území Slovenskej republiky,

- so sociálnym štandardom ľudí zakotveným v rokoch 2006 - 2008 a udržaným v čase globálnej krízy,

- s obnovenými kontrolnými a regulačnými funkciami ako účinným nástrojom v odstraňovaní dôsledkov krízy,

- s druhým najnižším verejným dlhom spomedzi krajín Eurozóny,

- s opätovným hospodárskym rastom už v roku 2010,

- s reálnou možnosťou znižovania deficitu verejných financií už v roku 2010,

- s Eurom a členstvom Slovenska v Schengenskom priestore,

- so stabilným politickým systémom a

- s dobrým menom a dôveryhodnosťou v zahraničí.

SMER - sociálna demokracia ako vládna strana v kríze nezlyhal. V mene krízy sme krajinu nezadĺžili, ľuďom neznížili mzdy, dôchodky, nezaťažili sme ich novými daňami alebo poplatkami. Slovensko má perspektívu rásť a byť úspešnou krajinou. SMER - sociálna demokracia je stabilita a istota v ťažkých časoch.

_____________________

SMER - sociálna demokracia má legitímnu ambíciu opäť vyhrať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a zostaviť novú vládu. Tak ako v rokoch 2006 - 2010, aj novej vláde chceme dať silnú sociálno-demokratickú orientáciu.

Nasledujúce štyri roky bude obdobím odstraňovania dôsledkov svetovej krízy. Kríza neskončila. Aj keď sa Slovensko môže tešiť z lepších východísk z krízy ako mnohé iné krajiny EÚ, nemôžeme zabúdať na ľudí a štát. Ľudia potrebujú ISTOTU, že v komplikovaných dobách sa niekto za nich postaví, Slovensko potrebuje ekonomickú a politickú STABILITU, aby obstálo v náročnej konkurencii a v súperení s neprajníkmi slovenskej štátnosti.

PRE ĽUDÍ, ZA SLOVENSKO!

STABILITU A ISTOTU V ŤAŽKÝCH ČASOCH!

To je programové zameranie, ktoré SMER - sociálna demokracia ponúka občanom Slovenskej republiky a politickým partnerom.

______________________

Programové zameranie politickej strany SMER - sociálna demokracia pre volebné obdobie 2010 - 2014, ktoré schválila Programová konferencia 6. apríla 2010, vychádza z nevyhnutnej kontinuity. Nie je súhrnom nereálnych individuálnych volebných nápadov a sľubov, ale uceleným pohľadom na Slovensko a jeho možnosti a perspektívu v nasledujúcich štyroch rokoch. SMER - sociálna demokracia chce a môže po svojich skúsenostiach z vládnutia a boja proti dôsledkom svetovej hospodárskej krízy realizovať v novom volebnom období program jednoty ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja Slovenska.

Uvedomujúc si nevyhnutnosť dať v rokoch 2010 - 2014 ľuďom predovšetkým istotu a Slovensku stabilitu v náročnom prostredí dopadov globálnej krízy, naše Programové zameranie nemôže ignorovať základné ciele a trendy obsiahnuté

a) v európskej postlisabonskej stratégii Európa 2020 - vízii európskeho sociálneho trhového hospodárstva pre 21. storočie založenej na inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom hospodárskom raste, a

b) v Stratégii rozvoja Slovenska do roku 2020 zvýrazňujúcej nevyhnutnosť jednoty ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja Slovenska.

SMER - sociálna demokracia si želá, aby roky 2010 - 2014 neboli len obdobím odstraňovania dôsledkov svetovej krízy, ale aj obdobím dôsledného napĺňania predstáv o budúcnosti Slovenska a Európy.

Naše Programové zameranie, rešpektujúc pretrvávajúcu globálnu krízu a dlhodobejšie slovenské a európske ciele, stojí na pilieroch

1. sociálneho trhového hospodárstva a solidarity,

2. silného efektívneho štátu a

3. ochrany národnoštátnych záujmov Slovenska.

1. SOCIÁLNE TRHOVÉ HOSPODÁRSTVO A SOLIDARITA

SMER - sociálna demokracia považuje sociálny štát založený na solidarite za najspravodlivejší a najefektívnejší nástroj ochrany ľudí pred dôsledkami svetovej hospodárskej krízy. Sociálny štát nemôžu budovať jeho dôslední ignoranti, ale len politické sily, ktoré chcú pri výkone reálnej vládnej moci napĺňať ústavnú sociálnu charakteristiku Slovenskej republiky. O rodine ako volebnej téme môžu hovoriť len tí, čo pre ňu niečo urobili, nie tí, ktorí rodinám brali.

Ako v krízových rokoch 2008 - 2010, tak ani v novom volebnom období 2010 - 2014 SMER - sociálna demokracia nedovolí, aby sa v mene krízy zhoršoval sociálny štandard ľudí. SMER - sociálna demokracia preto s odkazom na podrobnosti obsiahnuté v schválenom Programovom zameraní najmä:

- zachová všetky sociálne výdobytky dosiahnuté v rokoch 2006 - 2010 (pravidelná valorizácia dôchodkov, sociálnych dávok a prídavkov, vyplácanie príspevkov pri narodení prvého, druhého aj tretieho dieťaťa, zvýhodnené úvery pre mladomanželov, štátna podpora hypotekárnych úverov, podpora výstavby nájomných bytov cez ŠFRB, zvýšená starostlivosť o zdravotne a telesne postihnutých a pod.) a bude ich zdokonaľovať, na druhej strane zasiahne proti zneužívaniu sociálneho štandardu a navrhne koaličným partnerom kategorické prepojenie vyplácania rodinných prídavkov a sociálnych dávok na splnenie konkrétnych povinnosti, zváži realizáciu pilotných projektov internátneho ubytovania rómskych detí,

- zmení tzv. vianočný príspevok na čiastočný trinásty dôchodok,

- nezvýši daň z príjmu fyzických osôb, systémom odpočítateľných položiek zvýši solidaritu nadštandardne zarábajúcich ľudí, nezavedie nové poplatky, kde to finančná situácia umožní, rozšíri zníženú sadzbu DPH,

- udrží súčasnú podobu Zákonníka práce a nedovolí oslabovanie pracovno-právnej ochrany pracujúcich v mene krízy ako navrhuje pravicová opozícia,

- zachová minimálnu mzdu a bude presadzovať jej ďalšie zvyšovanie,

- presadí zakotvenie tzv. minimálneho dôchodku, základom dôchodkového zabezpečenie zostane solidarita,

- bude rešpektovať nevyhnutnosť prijímať zásadné rozhodnutia v sociálnom dialógu aneopomenuteľné postavenie odborov ako strategického partnera,

- zachová charakter zdravotníctva ako verejnej služby, a nie ako podnikateľskej činnosti s jediným cieľom vytvoriť zisk, zotrvá na zákaze zisku pre zdravotné poisťovne, bude pokračovať v úspešnej liekovej politike vedúcej k znižovaniu cien liekov, začne dostavbu celoslovenského komplexu Rázsochy,

- garantuje bezplatnosť denného vysokoškolského štúdia, predloží legislatívu zabezpečujúcu plnú akceptáciu titulu bakalár v praxi, bude vyžadovať dôslednú selekciu vysokých škôl so zameraním na vyššiu kvalitu absolventov, plne zrealizuje nové sociálne a zdravotné zabezpečenie učiteľov a pedagogických pracovníkov ako ho predpokladá nová právna úprava,

- aktívnym tlakom na sprivatizované monopoly bude presadzovať rozumné ceny energií, zachová cenu diaľničných známok pre fyzické osoby používajúce autá do 3,5 t (SMER - sociálna demokracia v rokoch 2006 - 2010 ani raz nepristúpil k zvýšeniu ceny).

SMER - sociálna demokracia sa zaväzuje organizovať pravidelne výjazdové zasadnutia vlády Slovenskej republiky do regiónov s cieľom reagovať na regionálne rozdiely a akútne sociálne otázky, a to minimálne štyrikrát do roka.

SMER - sociálna demokracia sa zaväzuje získavať ďalšie nevyhnutné finančné zdroje na boj proti dôsledkom svetovej hospodárskej krízy výlučne krátením vládnej spotreby, zvýšenou efektivitou pri výbere daní a cla, pri odhaľovaní daňových únikov a podporou hospodárskeho rastu. Odmieta prenášať zodpovednosť za svetovú krízu na občanov Slovenskej republiky.

______________________

SMER - sociálna demokracia považuje trvalo udržateľný hospodársky rast za základnú podmienku, nevyhnutnosť pri napĺňaní cieľov sociálneho štátu, solidarity a predovšetkým úspešnosti štátu v jeho snahách znížiť mieru nezamestnanosti mimoriadne negatívne ovplyvnenú svetovou krízou. Rastový potenciál hospodárstva musí byť založený na dlhodobých trendoch efektívneho využívania poznatkov. Pre SMER - sociálnu demokraciu má osobitnú dôležitosť podpora perspektívnych oblastí podnikania v znalostnej ekonomike (inovatívna medicína, nanotechnológie, digitálne priemyselné technológie, inovatívne technológie v potravinárskom priemysle). SMER - sociálna demokracia odmieta budovať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky na lacnej pracovnej sile a koncentrácii jedného priemyselného odvetvia, ako to bolo typické pre pravicovú vládu. Takáto politika bývalej Dzurindovej vlády má negatívne dôsledky na životnú úroveň a schopnosť štátu reagovať na krízu.

SMER - sociálna demokracia:

- nadviaže na úspešnú politiku veľkých verejných investícií s osobitným dôrazom na ďalšiu výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií pri kombinovanom využívaní štátnych prostriedkov a projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP), na ďalšiu dostavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a výstavbu úplne nového bloku v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice, bude pokračovať v 2. etape rekonštrukcie letiska M. R. Štefánika, s plnou vážnosťou podporuje projekt širokorozchodnej železnice v spolupráci s Ruskou federáciou, Ukrajinou a Rakúskom, navrhne v každom rozpočte v rokoch 2010 - 2013 vyčleniť prostriedky na rekonštrukciu minimálne jednej významnej národnej kultúrnej pamiatky, vytvorí tlak na urýchlenú výstavbu národného futbalového štadióna (štát vyčlenil finančné prostriedky už v roku 2009), kde to bude potrebné, podporí mestá a obce pri výstavbe multifunkčných ihrísk,

- bude vnímať vhodné podnikateľské prostredie ako nevyhnutnosť na podnikanie a nie ako ústupok štátu podnikateľom,

- zachová 19 percentnú sadzbu dane z príjmu právnických osôb, zavedie program UNITAS jednotného výberu daní, cla a odvodov sociálneho poistenia,v súlade s legislatívou EÚposúdi možnosť zníženej alebo nulovej sadzby DPH na regionálnej báze na podporu služieb a podnikateľských aktivít súvisiacich s cestovným ruchom,

- navrhne rozšírenie sociálneho dialógu o predstaviteľov vedy a výskumu s cieľom vytvoriť tzv. štvorpartitu,

- podporí zvýšenie celkových výdavkov na vedu a výskum do r. 2015 na úroveň 1,8 percenta HDP s podielom podnikateľského sektoru 1,2 percenta HDP,

- pri podpore zahraničných investícií uprednostní vstup investorov s plánovanými výskumnými a vývojovými aktivitami na území Slovenska,

- navrhne oslobodiť mikropodniky s čistým obratom do 50 tis. Eur a priemerným počtom zamestnancov do 15 od povinnosti zostavovať ročné účtovné závierky s cieľom zjednodušiť podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov, ktorí na rozdiel od iných krajín nepredstavujú na Slovensku rozhodujúcich hráčov hospodárskeho rozvoja,

- podporí formovanie tzv. striebornej ekonomiky, t.j. segmentu hospodárstva obsluhujúceho staršiu generáciu, resp. tú jeho časť, ktorá produkuje hmotné statky a služby určené prevažne pre vyššie vekové skupiny obyvateľov,

- bude dôsledne monitorovať využívanie eurofondov v programovacom období 2007 - 2013 ako významného nástroja na podporu hospodárskeho rastu,

- vyčlení finančné prostriedky na pokračovanie úspešného programu zatepľovania obytných domov a výstavby nájomných bytov.

2. SILNÝ EFEKTÍVNY ŠTÁT

SMER - sociálna demokracia považuje silný efektívny štát rozumne zasahujúci a regulujúci sociálne a hospodárske procesy za absolútnu nevyhnutnosť prežitia Slovenska v období globálnej krízy.

SMER - sociálna demokracia:

- ďalej posilní regulačné funkcie štátu najmä s cieľom vyhnúť sa neodôvodneným výkyvom v cenách plynu a elektrickej energie,

- zvýrazní postavenie štátu v sprivatizovaných strategických podnikoch, aby vlastníckym pomerom štátu zodpovedali aj jeho oprávnenia,

- nedovolí ďalšiu privatizáciu strategických podnikov, tam, kde to bude vhodné (ako tomu bolo napr. v Transpetrole, a.s.), pokúsi sa o opätovné získanie strategického majetku do rúk štátu,

- preverí a upraví vzťahy so subjektmi, ktoré využívajú pitnú vodu tvoriacu národné bohatstvo na podnikateľské účely, najmä v oblasti zásobovania obyvateľstva a v oblasti minerálnych a liečivých vôd,

- považuje energetickú bezpečnosť Slovenska za kľúčový faktor postavenia našej krajiny v budúcnosti, okrem výstavby ďalších blokov jadrových elektrární podporí všetky rozumné severo-južné energetické prepojenia minimalizujúce riziko výskytu podobnej krízy ako bola plynová kríza na začiatku roku 2009,

- bude trvať na existencii silného domáceho dohľadu nad bankami a finančnými inštitúciami a podporuje vytvorenie medzinárodných kontrolných mechanizmov,

- považuje za nevyhnutné, aby sa formovali vedecké kapacity orientované na skúmanie budúcnosti Slovenska a podporí vytvorenie centra pre strategické riadenie na úrovni vlády,

- v záujme efektivity fungovania štátu dôsledne vykoná zníženie počtu ministerstiev, zruší špecializovanú krajskú štátnu správu a vytvorí všetky predpoklady na integráciu roztrieštenej miestnej štátnej správy,

- zavedie stanovenie výdavkových stropov.

Predpokladom silného štátu je podľa strany SMER - sociálna demokracia aj politická stabilita. SMER - sociálna demokracia je jediná politická strana na Slovensku, ktorej poslanecký klub v Národnej rade SR v dvoch volebných obdobiach v rokoch 2002 - 2010 neopustil ani jeden poslanec. SMER - sociálna demokracia je zárukou stability a využitím štandardných politických nástrojov a dôsledným dodržiavaním sociálno-demokratických hodnôt garantuje politickú stabilitu aj v rokoch 2010 - 2014.

SMER - sociálna demokracia vníma bezpečnosť a spravodlivosť ako veľké výzvy v budúcom volebnom období. V prípade účasti v novej vláde sa zaväzuje:

- prehlbovať účasť opozície v kontrolných mechanizmoch na FNM SR, ÚVO (miesto predsedu ÚVO obsadí opozícia) a Slovenskom pozemkovom fonde,

- zachovať existenciu špecializovaných inštitúcií určených na boj proti kriminalite, osobitne korupcii, ako je napr. špecializovaný trestný súd,

- vytvárať podmienky na reálne uplatňovanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2011,

- trvať na zriadení centrálneho verejného obstarávania,

- priblížiť rozhodcovské konanie podnikateľskému sektoru ako vhodnú formu riešenia obchodno-právnych sporov a predchádzania súdnym prieťahom a predložiť potrebnú legislatívu,

- predložiť koaličným partnerom návrh na realizáciu osobitných bezpečnostných previerok predovšetkým u sudcov rozhodujúcich obchodno-právne spory a závažnú trestno-právnu agendu, ako aj návrh na systém atestácií sudcov,

- zachovať sociálne programy pre vojakov, policajtov, hasičov a záchranárov a zákonné mzdové zvýhodnenia sudcov,

- podstatne väčšiu pozornosť venovať prevencii kriminality a postaveniu poškodeného v trestnom konaní.

3. OCHRANA NÁRODNO-ŠTÁTNYCH ZÁUJMOV SLOVENSKA

SMER - sociálna demokracia je presvedčený, že malá krajina ako Slovenská republika môže úspešne obhajovať svoje národno-štátne záujmy a správať sa suverénne, ak bude

- mať povesť dôveryhodného partnera a vyvážené vzťahy so silnými medzinárodnými hráčmi,

- bude hospodársky, sociálne a politicky stabilná a zahranično-politicky aktívna.

Slovenská republika tieto kritériá po 4 rokoch vládnutia strany SMER - sociálna demokracia spĺňa.

S odkazom na obsah Programového zamerania v oblasti zahraničnej politiky schváleného na programovej konferencii 6. apríla 2010 sa SMER - sociálna demokracia zaväzuje v prípade účasti v novej vláde nadviazať na suverénnu zahraničnú politiku orientovanú na všetky „štyri svetové strany", ako ju presadzoval v rokoch 2006 - 2010. Jej prejavom bolo rozhodnutie o stiahnutí vojakov z Iraku, neuznanie nezávislosti Kosova, jasná podpora medzinárodného boja proti terorizmu postupným zvyšovaním účasti slovenských jednotiek na operáciách v Afganistane a dobré vzťahy s členskými aj nečlenskými štátmi EÚ a NATO.

Európska únia zostáva pre Slovensko základným prostredím určujúcim každodenné reálie našej krajiny a občanov. Tak ako NATO základom našej bezpečnosti.

SMER - sociálna demokracia sa zaväzuje, že nikdy nezneužije tému národno-štátneho záujmu na úzke stranícke účely, ako nám ukázala pravicová opozícia, keď vydierala vládu pri ratifikácii Lisabonskej zmluvy a odmietla pristúpiť k celospoločenskej dohode zaviesť na Slovensku Euro.

SMER - sociálna demokracia otvorene hovorí o hrozbách spojených s útokmi proti slovenskej štátnosti a spochybňujúcich povojnové usporiadanie, ako aj spojených s nárastom veľkomaďarského šovinizmu a extrémizmu. SMER - sociálna demokracia sa zaväzuje dôsledne chrániť:

- suverenitu Slovenskej republiky,

- jej štátne symboly,

- používanie slovenského jazyka ako štátneho jazyka pri plnom rešpektovaní práv príslušníkov národnostných menšín,

- územie Slovenska pred pokusmi exportovať naň prejavy extrémizmu a neznášanlivosti,

- záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí,

- bohatú slovenskú históriu a dôstojne si pripomínať jej významných predstaviteľov a udalosti.

________________________

SMER - sociálna demokracia je zárukou istoty a stability v ťažkých časoch. Je garanciou kontinuity sociálneho vývoja a silného štátu, je tu pre ľudí, za Slovensko.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 2. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 3. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 4. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 5. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 8. 15 otázok o separovaní. Minimálne na jednu nebudete vedieť odpovedať
 9. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 10. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 1. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 2. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 3. V BILLA pokračuje Doba slovenská
 4. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 5. Legislative intention - recodification of the corporate law
 6. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 7. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 8. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 9. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 10. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 1. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 510
 2. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 11 801
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 8 924
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 7 991
 5. Po Slovensku na motorke 6 796
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 6 790
 7. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 5 943
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 4 399
 9. Crème de la crème po slovensky 3 225
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania 2 728
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Mikulec nevylúčil, že kontrola na hraniciach bude nepretržitá.

Doterajšie pravidlá štát nemení.


3 h
Jakub Filo.

Slepí tiež nemôžu šoférovať.


3 h
Sklárne Slovglass posledné desaťročie chátrajú.

Osud sklární v Poltári je varovaním.


23 h
Dole vodou so Samom Marcom

Ako nazvete tých, ktorí vedome vlastných voličov povzbudzujú v tom, aby umreli?


20. jún