Nedeľa, 20. jún, 2021 | Meniny má ValériaKrížovkyKrížovky
ČO PÍSALI NOVINY PRED DVADSIATIMI ROKMI

Osloboďte politických väzňov (Smena, 27. november 1989)

O tom, ako dostal Čarnogurský amnestiu, vyhodení novinári píšu prvý krát po rokoch do Smeny a Rusi naďalej veria v komunizmus u nás. Smena, 27. november 1989

Havel rokoval s komunistami

Predpoklad na uspokojenie napália

Detegácia ÚV NF ČSSR a vlády ČSSR sa stretla s Občianskym fórom

PRAHA (čstk) - V Obecnom dome v Prahe sa včera uskutočnilo stretnutie delegácie Ústredného výboru Národného frontu ČSSR a vlády ČSSR vedenej predsedom vtedy ČSSR Ladislavom Adamcom s predstaviteľmi Občianskeho fóra na čele s Václavom Havlom.

V delegácii ÚV NF ČSSR a vlády ČSSR boli ďalej Bohustev Kučera, člen Predsedníctva ÚV NF ČSSR. predseda čs. strany socialistickej, Vasil Mohorita, predseda ÚV SZM, Miroslava Nemcova, predsedníčka ÚV čs. zväzu žien, Miroslav Španiel, tajomník ÚRO, Jindřich Polednik, predseda ÚV ČSZTV, Marián Čalfa, minister vlády ČSSR, Vladimir Herman, predseda Juhomoravského KV NF, Jan Škoda, tajomník ÚV čs. strany socialistickej, Zbyněk Vokrouhlický, podpredseda Výboru čs. verejnosti pre ľudské práva a humanitnú spoluprácu a Josef Meči dekan Právnickej fakulty UK.

Občianske fórum zastupovali popri Václavovi Havlovi, spisovatefovi a dramatikovi, prof. Zdeněk Jičinský, odborník na ústavné právo, Milan Hruška, baník, Václav Klaus, ekonóm, Alexander Vondra, predstaviter Charty 77, Petr Čepek, herec, Václav Malý, predstaviteľ Občianskeho fóra, Michael Kocáb a Michal Horaček, predstavitelia iniciatívy Most, Martin Mejstřík, predstaviteľ pražského koordinačného študentského štrajkového výboru.


Čítajú sa vám noviny zle z monitora? Chcete si ich radšej vytlačiť? Stiahnite si celé vydanie Smeny vo formáte PDF

Bezprostredne po skončení rokovania sa uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej o jeho výsledkoch informovali československých a zahraničných novinárov vedúci tlačového odboru ÚPV ČSSR Miroslav Pavel a predstaviteľ Občianskeho fóra Václav Malý. Na tlačovej konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia iniciatívy Most Michael Kocáb a Michal Horaček.

V úvode tlačovej konferencie oboznámili Miroslav Pavel a Václav Malý novinárov s menami účastníkov stretnutia. Václav Malý oznámil, že predseda vlády ČSSR Ladislav Adamec prehovorí popoludní na zhromaždení na Letnej. Uviedol ďalej, že je nádej, že do dnes budú prepustení všetci politickí väzni: predstavitelia Občianskeho fóra žiadali okamžité prepustenie 18 politických väzňov. Václav Malý sa potom novinárom ospravedlnil, že sa na ďalšej časti tlačovej konferencie nemôže z časových dôvodov zúčastniť.

Miroslav Pavel potom charakterizoval priebeh rokovania. Ako prvý na ňom vystúpil Ladislav Adamec, ktorý uviedol, že považuje toto stretnutie za pokračovanie dialógu, začatého minulý utorok. Odvtedy sa podľa jeho slov podarilo rad požiadaviek a námetov z neho už realizovať. Upozornil ďalej na to, že v Československu platia zákony, ktoré nemožno meniť zo dna na deň. Ladislav Adamec sa takisto vyslovil o chystanom generálnom štrajku. Povedal, že jeho vyhlásenie je realitou, na ktorej ťažko niečo zmeníme. Navrhol však, aby jej priebeh mal manifestačný, nie konfrontačný charakter. Ladislav Adamec ďalej jednoznačne potvrdil záujem vlády na dialógu, na hľadaní spoločných riešení problémov, ktoré v našej spoločnosti vznikli.

Václav Havel podľa slov Miroslava Pavla veľmi uvítal postoj predsedu vlády k dialógu s Občianskym fórom a predložil v jeho mene požiadavky, ktorých splnenie žiada táto iniciatíva ako predpoklad na upokojenie súčasného spoločenského napätia.

Správa o rokovaní vlády ČSSR

PRAHA (čstk) - Vláda ČSSR sa v sobotu zišla na mimoriadnu plenárnu schôdzu aby prerokovala uznesenie ostatného zasadania ÚV KSČ a zaujala stanovísk* k súčasnej politickej situácii.

Prijala tieto opatrenia:

 1. Odporučiť Ústrednému výboru Národného frontu ČSSR predložiť prezidentovi republiky urýchlene návrhy na doplnenie vlády ČSSR o predstaviteľoch iných politických strán a nestraníkov.
 2. Vymenovala svojich predstaviteľov na okamžité začatie rozhovorov so zástupcami štrajkujúcich študentov.
 3. Uložila ministrovi vnútra ČSSR, aby v dohode s ministrom vnútra a životného prostredia ČSR pozastavili počas prešetrovania zásahu poriadkových síl dňa 17.11.1989 generálnymi prokuratúrami ČSSR a ČSR výkon funkcie veliteľovi zásahu.
 4. Odporúča prezidentovi ČSSR, aby zastavil trestné stíhanie, prípadne odpustil výkon trestu odňatia slobody občanom za niektoré trestné činy proti spoločenskému a štátnemu zriadeniu.
 5. Urýchliť dopracovanie návrhov novej ústavy, zákonov o zhromaždovacom, spolčovacom a petičnom práve, tlačového a branného zákona a predložiť ich najneskoršie do konca tohto roku na verejnú diskusiu. Odporučila ÚV SZM, aby v čo najkratšom čase predložil návrh zákona o mládeži.

  Vláda v súvislosti s výzvami na generálny štrajk žiada spoluobčanov, aby zodpovedne každý sám posúdil jeho dôsledky, aby vzniknuté škody boli čo najmenšie a nenarušili normálny chod každodenného života.
Na základne rozhodnutia zo sobotňajšej mimoriadnej schôdze federálnej vlády, ktorú viedol jej predseda Ladislav Adamec, okamžite začať rozhovory so zástupcami štrajkujúcich študentov, vstúpili podpredseda vlády ČSSR Karel Juliš, minister zahraničných vecí ČSSR Jaromir Johanes a minister vlády ČSSR Marián čalfa a do prvého pracovného kontaktu so zástupcami štrajkujúcich študentov.

Rehabilitujme ľudí zo šesťdesiateho ôsmeho

NÁVRH AKČNÝCH OPATRENÍ (Jakeš)

Súdružky súdruhovia! Treba jednoznačne povedať, že výstavba socializmu je oveľa zložitejší proces, než sme si predstavovali. Na našej ceste sme zatiaľ poriadne neprešli ani ten prvý paholok a pred nami sa nachádzajú ďalšie ešte strmšie úpätia, prekonanie ktorých si vyžaduje zdatných, odvážnych, dobre pripravených ľudí. O nich sa budeme plne opierať.

Predkladám z poverenia Predsedníctva ÚV KSS návrh akčných opatrení.

 1. Urýchlene pristúpiť k príprave mimoriadneho zjazdu komunistickej strany Slovenska a vypracovanú Akčného programu KSS.
 2. Zhodnotiť dejiny KSČ za socializmu, predovšetkým príčiny spoločensko-politíckých kríz, najmä roku 1968 ako pokusu o spoločenskú reformu a obrodu socializmu. Považujeme to za jeden z rozhodujúcich predpokladov znovuobnovenia dôvery ľudí k realizácii spoločenskej prestavby.
 3. Viesť rozhovory s bývalými vedúcimi funkcionármi straníckych a štátnych orgánov a komunistami, ktorí odišli z radov strany v roku 1970 a chcú sa zapojiť do obnovy socialistickej spoločnosti.
 4. Na čelo strany na všetkých úrovniach vyzdvihovať mladé, tvorivé, odborne a politicky fundované kádre schopné viesť účinný dialóg s občianskymi iniciatívami, so všetkými skupinami obyvateľstva a organizáciami, ktoré ich zastupujú.
 5. Ústredný výbor KSS vyzýva komunistov mobilizovať stranícke orgány a organizácie, všetkých členov strany: úlohou dňa je zabrániť hospodárskemu sociálnemu rozvratu, ktorý by znemožnil socialistickú obnovu spoločnosti. Obraciame sa na všetkých pracujúcich a občanov, aby svoju vôľu prikloniť sa k obnove socializmu prejavili formou, ktorá nebude viesť k vážnym poruchám v našom národnom hospodárstve, k narušeniu zásobovania a rozvratu štátu.
 6. V prostriedkoch masovej informácie pomáhať utvárať priestor na pluralitu názorov a zabezpečiť včasnosť a pravdivosť informovania. Nedopustiť však propagáciu asociálnych a antihumánnych názorov, ktoré sú v rozpore s Ústavou a socialistickou zákonnosťou.
 7. Urýchlene pripraviť a po posúdení na naj-. bližšom zasadnutí pléna UV KSS predložiť Predsedníctvu resp. plénu ÚV KSČ Platformu ÚV KSS pre revolučnú obrodu strany a vyvedenie spoločnosti z krízy.
 8. Začať dialóg s politickými stranami, spoločenskými organizáciami združenými v NF SSR a občianskymi iniciatívami o našej socialistickej budúcnosti.

Ozvali sa novinári, ktorých komunisti zakázali

LIST bývalých redaktorov SMENY dnešným redaktorom

Mili mladí kolegovia! Vieme, že v redakcii máte teraz veľa starostí, dostávate rezolúcie i stanoviská. Aj náš obdiv patrí mládeži a najmä študentom, ktorí tak odvážne a hrdo zdvihli zástavu obrody a demokracie v našej spoločnosti.

Aj my - už pred augustom 1968 - sme vehementne bojovali za socializmus s ľudskou tvárou, lebo sme chceli žiť v spoločnosti, v ktorej sa dôsledne uplatnia všeľudské hodnoty a mravné princípy.

Žiaľ, nielen tanky, ale najmä brežnevovskí prisluhovači normalizácie nás rozohnali na najpodradnejšie pracoviská, nedovolili pisať ani žiť ako právnym občanom tohto štátu. A ubližovali nielen nám, ale aj našim rodinám a deťom.

Dovoľte nám s pietou pripomenúť mená nežijúcich kolegov: ľudské poníženie urýchlilo smrť Gavrila Gryzlova. O jeho úmrtí nesmelo vyjsť ani obligátne smútočné oznámenie. V rozlete najlepších tvorivých síl naše rady opustili Emil Remeň, Roman Košťa, Eva Polásová-Holinová.

Keď sa po roku 1968 útočilo na ľudí progresívneho myslenia a konania, a tí strácali zamestnanie i základné sociálne istoty - iní sa nehanbili na tejto situácii parazitovať. Niekto pre ideály žil, čestne pracoval a iní využívali privilégiá. Neschopné, servilné a kanénstické kádre na večnosť posvätené nedotknuteľnou nomenklatúrou, priviedli našu spoločnosť do ekonomickej, ekologickej, no predovšetkým duchovnej krízy.

Po 20 rokoch mlčania opäť píšeme: odsudzujeme brutálny zákrok proti pražským študentom, a zároveň vyslovujeme úprimnú podporu Občianskemu fóru, ktoré sa usiluje o spoločenský dialóg s vedením strany a štátu.

Podporujte a uverejňujte myšlienky a názory múdrych a statočných ľudí, ktorí sa usilujú o renesanciu demokratického socializmu. Synonymom demokracie sú nielen pravdivé informácie, ale aj názory oponentov, okrem tých, ktorí dvadsať rokov manipulovali iba s klamstvom.

Preto aj my - v mene svojom i v mene mŕtvych kolegov - žiadame dôkladnú očistu spoločnosti, do vedenia charakterných, múdrych a statočných ľudí, slobodu tlače, slobodné voľby, pluralistickú spoločnosť a v nej demokraciu pre všetkých!

Odporúčané Vám, milí mladí kolegovia, prevetrať hnilé kúty spoločnosti, nedovoliť klamstvám a polopravdám vstúpiť na stránky Smeny a čo najskôr uverejnite pravdivé materiály o roku 1968, o Pražskej jari, ale aj o nasledujúcich rokoch, stagnácie a metódach neostalinizmu. Mládež sa o týchto udalostiach musí dozvedieť pravdu!

Sme šťastní a zároveň hrdí, že štafetový kolík našej predchádzajúcej práce môžeme odovzdať do spoľahlivých rúk - čestným a statočným jednotlivcom!

Do obrody našej spoločnosti, pokiaľ nám dovolí zdravie, sa opäť radi zapojíme

Džime Vám palce!

Vaši bývalí známi, ale už aj neznámi kolegovia: JAN ČOMAJ, OTO FULOP, SLAVO KALNÝ, ANTON KURÍNA, HANA PONICKÁ, TIBOR PROCHAZKA, JOZEF SITKO, JÁN SMOLEC, OTO ŠIMKO, IMRICH ŠTELIAR, LADISLAV ŤAŽKÝ, MILAN VÁROŠ.

• POZNÁMKA ŠÉFREDAKTORA: Sme mládežnícky denník a je celkom pochopiteľné, že v ňom pracuje prevažná väčšina mladých alebo relatívne mladých ľudí, ktorí v roku 1968 aktívne novinársky nepracovali. Ba mnohí sa približne v tom čase narodili. Mená, ktoré sú uvedené v tomto liste, poznajú z redakčných legiend a mýtov alebo inak sprostredkovane. Ich vzrušenie, pohnutie i vyjadrenie chápeme, nie sme však schopní v danej chvíli ho racionálne posúdiť. Bolo by však, myslím, chybou, keby sme ho nepublikovali, hoci, z celkom pochopiteľných dôvodov budeme dávať prednosť názorom mládeže.

ĽUBOMÍR CHORVATOVIČ

Rehabilitovali Čarnogurského a ďalších

Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky

PRAHA (čstk) - Na návrh Výboru československéj verejnosti pre ľudské práva a humanitnú spoluprácu, vlády ČSSR, jednotlivých žiadostí občanov a po konzultácii s generálnymi prokurátormi ČSSR, ČSR a SSR prezident ČSSR v sobotu svojim rozhodnutím, ktorým použil svoje právo podľa ústavného zákona o československej federácii, zastavil trestné stíhanie proti JUDr. Jánovi Čarnogurskému, PhDr. Miroslavovi Kusému, CSc., Jiřímu Rumtovi, Ing. Petrovi Uhlovi, Rudolfovi Zemanovi. Prezident ČSSR svojim rozhodnutím z toho istého dna odpustil trest odňatia slobody uložený Ivanovi Jirousovi, Ivanovi Polanskému a Františkovi Stárkovi.

Hľadajú policajtov, čo bili demonštrantov

Vo vyšetrovaní sa pokračuje

Vojenská prokuratúra vedie trestné konanie v troch veciach proti doteraz neidentifikovaným páchateľom

PRAHA (čstk) - Viera sa generálny prokurátor ČSR JUDr. Jaroslav Krupauer zišiel so zástupcami študentov, a to Janom Vildom a Šimonom Pántom, členmi celoštátneho študentského koordinačného štrajkového výboru Štépánkou Fiedlerovou, členkou ČSÚV SZM, a Výboru čs. verejnosti pre ľudské práva a humanitnú spoluprácu Jiřím Jaskmanickým, predsedom MVR SZM, a Jakubom Mejdřickým, členom ČSÚV SZM a štrajkového výboru FAMU.

Generálny prokurátor ČSR informoval zástupcov študentov o doterajšom stave vyšetrovania zákonnosti zákroku ZNB proti študentskej manifestácii konanej dňa 17.11. tohto roku v Prahe. Konštatoval, že výsledky vyšetrovania svedčia o neprimeranej tvrdosti a adekvátnosti zásahu. Z výpovedí poškodených vyplynulo podozrenie zo spáchania trestnej činnosti niektorými príslušníkmi ZNB. Tieto poznatky boli 24. novembra odovzdané vojenskej prokuratúre, ktorá už vedie trestné konanie v troch veciach proti doteraz neidentifikovaným páchateľom a sedem ďalších preveruje. JUDr. Krupauer zodpovedal otázky zástupcov študentov, ktorí ho informovali o svojej požiadavke, aby bola zriadená parlamentná komisia za ich účasti, ktorá by vykonávala kontrolu nad dôsledným vyšetrením udalosti a zistením všetkých príčin a okolností zákroku. Generálny prokurátor v tejto súvislosti poukázal na svoju ústavnú zodpovednosť voči českej národnej rade ako najvyššiemu zastupiteľskému orgánu republiky a na oprávnenie ČNR preskúmať správnosť jeho postupu.

Generálna prokuratúra ČSR pokračuje vo vyšetrovaní, o priebehu ktorého a výsledkoch bude verejnosť priebežne informovaná.

Čo si myslia v ZSSR o tom, čo sa deje u nás (interview)

Nový život pre všetkých

MOSKVA (čstk) - Tlačový predstaviteľ Ministerstva zahraničných vecí ZSSR Jurij Gremitskich v sobotu odpovedal na otázky spravodajcu ČSTK týkajúce sa výsledkov zasadania ÚV KSČ.

OTÁZKA: Skončilo sa veľmi dôležité zasadanie ÚV KSČ. Aký je váš pohľad na jeho výsledky?

ODPOVEĎ: Hovorili sme už pri iných príležitostiach, že rozhodnutia prijímané v bratských socialistických krajinách sú vnútorné rozhodnutia, ktoré robia politické vedenia zvrchovaných štátov. Naše hlavné želanie a záujem, záujem úprimných priateľov, spočíva v tom, aby tieto rozhodnutia prospievali ďalšiemu rozvoju a obnove socializmu, jeho posilňovaniu. Želáme novénu vedeniu KSČ, súdruhovi Karlovi Urbánkovi, ktorý stojí na jeho čele, aby našli rešenie zodpovedajúce požiadavkám i túžbam ľudu, aby československí komunisti v úzkej súčinnosti so všetkým ľudom prekonali terajšie ťažkosti.

OTÁZKA. Ako vidíte udalosti v československu v kontexte európskych socialistických krajín a vôbec európskeho procesu?

ODPOVEĎ: Sú to dramatické a ťažké udalosti. Znepokojovali mnoho ľudí v spriatelených krajinách, ale aj na Západe. Je totiž dôležité, aby reformy, ktoré sa vo východoeurópskych krajinách vyhlasujú a realizujú, viedli k politickej, ekonomickej i povedal by som i psychologickej stabilite. Je iluzórne sa domnievať, že možno uskutočňovať hlboké reformy bez stability v jednotlivých krajinách, na celom európskom kontinente, bez stability vo vzťahoch medzi Východom a Západom. Reformy vyžadujú stabilitu a zároveň musia tejto stabilite slúžiť. Len tak možno dospieť k dobrému, zaujímavému a novému životu pre všetkých ľudí.

OTÁZKA: Jeden z bodov uznesenia zasadania ÚV KSČ vyhlasuje vernosť spojeneckým zväzkom so ZSSR a záväzkom, ktoré Československo prijalo v rámci RVHP a Varšavskej zmluvy. Čo k tomu môžete povedať?

ODPOVEĎ: Hlboko nás uspokojuje, že nové vedenie KSČ prijalo na zasadaní významné uznesenie. Domnievame sa, že pri akomkoľvek rozhodovaní, pri všetkých vnútropolitických zvratoch a zmenách musí vo všetkých socialistických krajinách byť stredobodom pozornosti otázky zachovania, posilňovania a ďalšieho rozvoja spolupráce a priateľstva medzi socialistickými štátmi. Túto spoluprácu a toto priateľstvo potrebujeme pre rozvoj našich ekonomík, kultúr, pre medziľudské kontakty. Potrebujeme ich pre zachovanie mieru a stability v Európe. Pevnosť nášho zväzku je jedným z predpokladov, že všetky socialistické krajiny budú úspešne riešiť problémy, ktoré pred nimi stoja.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 29 213
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 151
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 892
 4. Po Slovensku na motorke 6 563
 5. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 6 111
 6. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 5 940
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 5 786
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 310
 9. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 344
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 3 797
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Jaroslav Haščák.

Previedol svoj podiel v Pente. Súvisí to so stíhaním?


17. jún
Tréner Štefan Tarkovič.

Slováci stále môžu postúpiť.


Juraj Berzedi 18 h
Mária Vargová a Andrej Poracký

Ak sa staráme o obeť, musíme sa starať aj o páchateľa.


18. jún
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu máva svojim podporovateľom po zverejnení prvých odhadov v predčasných parlamentných voľbách v Izraeli v centrále jeho strany Jednota (Likud) v Jeruzaleme v utorok 23. marca 2021.

Aký bude Izrael po Netanjahuovi?


15. jún