Piatok, 18. jún, 2021 | Meniny má VratislavKrížovkyKrížovky
ČO PÍSALI NOVINY PRED DVADSIATIMI ROKMI

Začal sa proces s Čarnogurským (Smena, 23. november 1989)

Čo bude s Jánom Čarnogurským? Na jeho procese vystúpil aj Dubček. Kňažko predstavil ciele Verejnosti proti násiliu. Nežná revolúcia deň po dni, tak ako ju zachytili dobové noviny.

Čo bude s Jánom Čarnogurským? Na jeho procese vystúpil aj Dubček. Kňažko predstavil ciele Verejnosti proti násiliu. Nežná revolúcia deň po dni, tak ako ju zachytili dobové noviny.

Kňažko predstavil Verejnosť proti násiliu, ozvučenie dala Tublatanka

Prečo túto zem milujem (1.-5. strana)

BRATISLAVA (sm) - Včerajšie dianie v hlavnom meste SSR možno charakterizovať ako pokojné, hoci na vysokých i na niektorých stredných školách sa nevyučuje. Študenti štrajkujú, vysokoškoláci vytvorili celoslovenský koordinačný študentský štrajkový výbor so sídlom na Jiráskovej ulici.

V podvečerných hodinách sa z jeho i z iniciatívy ďalších hnutí, ako napríklad Verejnosti proti násiliu uskutočnilo zhromaždenie na nám. SNP. Jeho priestory i priľahlé ulice a uličky sa zaplnili tisíckami obyvateľov, prevažne študentov, ale aj starších.

Mnohí z nich držali transparenty s rôznymi heslami, odsudzujúcimi násilie, podporujúcimi dialóg a pluralitu názorov. Za všetky spomeňme Nech sa zmeny neodročia do ďalšieho tisícročia, Architekti proti násiliu a podobne. Manifestáciu po zaspievaní československej štátnej hymny otvoril herec Milan Kňažko. Oboznámil prítomných so vznikom hnutia Verejnosť proti násiliu a prečítal jeho vyhlásenie. Prítomní počuli aj vyhlásenie celoslovenského koordinačného študentského štrajkového výboru.

Herečka Magda Vášáryová prečítala stanovisko zamestnancov Slovenského národného divadla, v ktorom mimoriadne citlivo prehovorila do duši ľudí: „Jednou z prvých povinnosti človeka je zachovanie života, aj toho svojho. Obraciame sa na všetkých spoluobčanov, aby podporili naše snaženia v mene budúcnosti našich deti..."

Tieto i ďalšie prejavy prerušovali prítomní často potleskom a skandovaním hesiel: V jednote je sila, Robotníci, poďte s nami, Slováci, na nohy, Chceme zdravé deti, Chceme byť objektívne informovaní.

Solidaritu so štrajkujúcimi študentmi a hercami vyjadrili aj robotníci z niektorých bratislavských závodov: Meopty, kolektív pracovníkov prevádzky 16 Kovospracujúceho podniku, Tesla elektroakustika, 500-600 mladých robotníkov zo Slovnaftu, 51 robotníkov z Jadrovej elektrárne Mochovce, ZO SZM Slovenského hydrometeorologického ústavu, lekári Ústavu kardiovaskulárnych chorôb a ďalší.

Aj hudobná skupina Tublatanka, ktorá poskytla svoju aparatúru na ozvučenia námestia SNP. Všetky prejavy boli rozvážne, tolerantné, bez prehnaných emócií. Rečníci hovorili s chladnou hlavou a horúcim srdcom. To isté bolo zrejmé aj z reakcií davu.

Zhromaždenie sa uskutočnilo v pokojnej a nerušenej atmosfére aj vďaka príslušníkom VB, ktorí pružne odklonili hromadnú aj osobnú dopravu z námestia a dbali o to, aby nevznikali zbytočné komplikácie. Uznanie patrí aj všetkým zúčastneným, ktorí sa počas manifestácie i po jej skončení správali disciplinovane. Lásku k svojej vlasti vyjadrili všetci spontánne mohutne znejúcou československou štátnou hymnou, zaspievanou na záver manifestácie.

Začal sa proces s Jánom Čarnogurským

ZHROMAŽDENIE PRED JUSTIČNÝM PALÁCOM (5. strana)

Včerajší prvý deň procesu s Jánom Čarnogurským bol podnetom pre demonštráciu, na ktorej sa zúčastnili študenti vysokých i stredných škôl a najmä veriaci. Spevom náboženských piesní, transparentmi a výkrikmi prejavovali mienku o procese a vieru, že Ján Čarnogurský bude oslobodený.

Na zhromaždení prečítali list kardinála Tomáška, vyhlásenie Verejnosti proti násiliu a vyhlásenia štrajkových výborov bratislavských študentov. Prehovorili aj zástupcovia poslucháčov bohosloveckej fakulty a cirkevných činiteľov. Pretože senát nevyhovel požiadavke prenášať dianie v súdnej sieni reproduktormi na ulicu, Hana Ponická čítala priebežné správy, posielané zo sály.


Čítajú sa vám noviny zle z monitora? Chcete si ich radšej vytlačiť? Stiahnite si celé vydanie Smeny vo formáte PDF

K požiadavkám na prepustenie obvineného pridávali sa i prevolania a žiadosti politického rázu. Napriek tomu, že mnohí rečníci upozorňovali na udržanie pokoja a rozvahy, našli sa i takí, čo riskantne priliehali olej do plameňa vášní.

Na zhromaždení prehovoril aj Alexander Dubček. Vyzval na pokojné a rozumné vystupovanie, nie dialóg s ulicou, ale dôstojné konanie bez výstrelkov a násilia. Proces by sa mal dnes skončiť vynesením rozsudku.

MILOŠ ŠČEPKA

Dialóg: Odstrániť komunistov alebo radšej prefackať demonštrantov?

Uvažujeme spolu (1. strana)

Isté je jedno: ocitli sme sa na križovatke, sú pred nami vážne rozhodnutia. Ľudia sa chcú prejaviť, demonštratívne vyjadriť svoje názory. Mnohí verejne vyjadrujú pocity krivdy, často oprávnene. Uvoľnil sa ventil, stretávame sa s rôznymi a každodenne aj rozdielnymi názormi. V spoločnosti je taká atmosféra, aby sme začali diskutovať. Zároveň sa však presviedčame o tom, že to ešte nevieme. Presadzujeme vlastné postoje, iných ako sme my neraz ani nechceme vypočuť. Platí to všeobecne, učiť sa musíme všetci. Zrejme je to normálne, pohyb v socialistických krajinách, predovšetkým v Sovietskom zväze, nás presviedča o tom, že etapa mítingov je úvodom k postupnej a nepretržitej demokratizácii celej spoločnosti. Nepokoj na uliciach by mal vystriedať konštruktívny dialóg, po ktorom voláme a veríme, že nezostane len pri planom verbalizme.

Dialóg. Sme naň pripravení? Veľmi o tom pochybujem. Iba sa učíme, zbavujeme sa ťaživého dedičstva predchádzajúcich rokov. V centre Prahy sa človek stretáva so všelijakými názormi, ich rozpornosť charakterizujú extrémy: jedni verejne žiadajú likvidáciu komunistov, druhí zasa, aby demonštrantov otcovia jednoducho vyfackali a bude pokoj. A obe skupiny, pričom tá prvá je v uliciach momentálne väčšia, presadzujú „dialóg".

Dlho sme veci verejne zjednodušovali, presne v duchu minulosti nám reálny pohľad chýba aj dnes. Ked hovorím my, myslím, samozrejme, aj seba. Nikto z nás nemôže v súčasnosti oblietať všetky diskusné fóra, osobné zážitky by sme nemali pokladať za určujúce vo vývoji spoločnosti. Ak sa zhodneme na tom, že zo všetkého potrebujeme dnes najviac pokoj, tak by sme s ním mali začať v sebe, aj v ranených dušiach. Ľahko sa to napíše...

Človek ide na priateľskú návštevu a napokon si vymení názory, však to poznáte aj z oficiálneho spravodajstva novín. Tu v Prahe som sa dopočul, a z televízie tiež, že štrajkujúci študenti sú jednotní a disciplinovaní. Aj som uveril, ale rýchlo som sa presvedčil, že to nie je pravda. A azda celkom zákonite: ťažko predpokladať, aby čerstvo dospelí boli hneď na začiatku čitankovo jednotní a uvedomelí. Napokon, podobné proklamácie z minulosti nám už narobili dosť starostí. Na ilustráciu fakt, z hlásenia štrajkovej spojky, ktorý publikovala aj Mladá fronta. Okupačný štrajk schválili na filozofickej fakulte pomerom hlasom 393:342.

Nahromadilo sa mnoho problémov, vysokoškoláci sú súčasťou spoločnosti, len vďaka svojej dočasnej výhode, totiž mladosti, sa prejavujú spontánnejšie a odvážnejšie. A bojujú svoj neľahký boj, ťažký a čoraz komplikovanejší. Uvedomil som si to pri čítaní požiadaviek napísaných kriedou. Iba zdanlivo sa navzájom rozchádzali. Jedna žiadala preverenie schopností všetkých vyučujúcich, ďalšia vylúčenie študentov, ktorí si neplnia svoje študijné povinnosti. Vysokoškoláci sú mladí a neskúsení, ale nie hlúpi. Vidia okolo seba nespravodlivosť a protekciu, iné „prednosti" ako vzdelanie ich právom hnevajú. V tejto súvislosti pripomínam, že analýzu SZM vysokoškolského života považujú za veľmi dobrú, zdôrazňujú však jej hlavnú slabinu: závery sa presadzujú veľmi pomaly.

Dočasné štrajkové výbory postupne vystriedajú stále orgány, budú musieť riešiť súčasné konštruktívne požiadavky. Zároveň si však musia uvedomiť svoje možnosti, postavenie v spoločnosti. Túžia po socializme, o akom sa učia v škole, ale aj robotnícka trieda, v našej vlasti stále rozhodujúca, má svoje predstavy. Má právo brániť si svoje pozície, bez ozajstného dialógu sa nedohodneme.

KAROL JEŽÍK

Vysokoškoláci sa stretli s predstaviteľmi štátu

Nemožno situáciu vyostrovať (1.-5. strana)

Predstavitelia SSR sa stretli so zástupcami bratislavských vysokoškolákov

BRATISLAVA (čstk) - V Bratislave sa včera na Úrade vlády SSR uskutočnilo stretnutie straníckych a Štátnych predstaviteľov SSR so zástupcami bratislavskej vysokoškolskej mládeže. Prítomní boli predstavitelia vedenia vysokých škôl a Socialistického zväzu mládeže.

Na úvod kandidát Predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR Pavel Hrivnák uviedol, že vláda SSR je plne zodpovedná za zabezpečenie normálneho, pokojného života na Slovensku a prijíma na to konkrétne opatrenia. Musíme si byť všetci vedomí - povedal - že nemožno dopustiť narušenie výroby, dopravy a zásobovania. S vysokoškolákmi sa chceme stretávať ako s partnermi. Vyslovil želanie, aby do svojich problémov nezaťahovali žiakov základných a stredných škôl, za ktorých zodpovedá školská správa a ich rodičia. V mene vysokoškolákov prehovoril zástupca sekretariátu koordinačného výboru slovenských vysokých škôl. Povedal, že vysokoškoláci s nádejou vstúpili do kontaktu s vládou a informoval o činnosti výboru. Oboznámil účastníkov stretnutia s vyhlásením výboru. Jeho obsahom bolo niekoľko bodov. Jeden z nich bol v súlade s rozhodím predsedu federálnej vlády o postupe objasňovaní udalostí zo 17. novembra 1989 v Prahe. Ďalšie požiadavky presahovali rámec vysokoškolského života a mali celospoločenský a federálny charakter.

V otvorenej diskusii vystúpili člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS Gejza Šlapka, minister školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR Ľudovít Kilár, rektori SVŠT, UK, VŠMU a viacerí vysokoškolskí študenti a zväzácki funkcionári. Súdruh Pavel Hrivnák požiadal mládež, aby postupovala zodpovedne pri riešení týchto otázok a koncentrovala sa predovšetkým na problémy vysokých škôl. Vláda sa nevyhýba dialógu, povedal, a jej členovia sú ochotní navštíviť vysoké školy a diskutovať so študentmi o živote vysokoškolákov tak, aby sa mohli tvorivo a iniciatívne zapojiť do riešenia súčasných problémov na princípoch prestavby a demokratizácie našej spoločnosti. Treba si uvedomiť, že existujú problémy, z ktorých niektoré sú riešiteľné hneď, ale ďalšie si vyžiadajú určitý čas, a preto nemožno situáciu vyostrovať. Účastníci besedy sa vyslovili, že podujatie bolo prospešné a ocenili možnosť takéhoto stretnutia. Vo vzájomnom dialógu sa bude pokračovať.

Žiadne násilie, pridávajú sa robotníci

Pokojný priebeh - atmosféra sa mení? (1.-5. strana)

PRAHA (Od našich redaktorov KAROLA JEŽÍKA a GABRIELY BELANOVEJ) - Včera bolo v Prahe psie počasie. Od rána sychravá zima, už predpoludním padal mokrý sneh. Ani v takomto nečase sa dramatický čas týchto dní nezastavil, práve naopak. Sledovali sme najmasovejšiu demonštráciu. ...

Na Celetnej ulici nás upútal strašný nápis na chodníku: „Jakeš ist kaput". Vo výklade hneď oproti však študenti VŠE písomnou výzvou upozorňovali všetkých občanov, aby sa dištancovali od akýchkoľvek podobných hesiel. K rozvahe nabádali mnohé ďalšie letáky, ktoré sa usilovali zabrániť živelným výzvam likvidovať predstaviteľov nášho štátu a fyzicky napádať komunistov. Aktívni štrajkujúci vysokoškoláci sa tak postarali pokojný priebeh, nie taký krvilačný ako napríklad v pondelok.

Václavské námestie sa začalo zapĺňať už okolo druhej. S pribúdajúcimi minútami sa zväčšoval aj rad pred klenotníctvom pod kaviarňou Alfa. Žeby predzvesť krízových mesiacov, ktoré sa nám nemusia vyhnúť? Päť minút po pol štvrtej privítal už mnohotisícový dav robotníkov z ČKD, závod kompresory. Ich príchod avizoval leták, podľa ktorého sa na schôdzi z 1410 prítomných rozhodlo 1407 podporiť študentov. Manifestačné prišli v približne polovičnom počte, zazreli sme aj transparenty pracujúcich z ČKD Elektro a Aritmy.

Krátko po štvrtej hodine sa námestie zaplnilo, mnoho ľudí sa tlačilo v priľahlých uliciach. Tentoraz netvorili polovicu plochy demonštranti a polovicu „diváci", na celom námestí viali čs. štátne vlajky a nad hlavami vyše dvestotisíc ľudí čneli transparenty ako napríklad Vláda ľudu! Nechceme boriť, ale tvoriť!, Vyšetrovanie!, Píšte pravdu!. Viac strán viac vie!

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zázračná škola so zelenou strechou
 2. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 3. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Crème de la crème po slovensky
 7. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 647
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 720
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 9 632
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 530
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 233
 6. Po Slovensku na motorke 6 206
 7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 5 528
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 278
 9. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 5 175
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 3 650
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Znížiť regionálne rozdiely v očkovaní môže aj otvorenie čakárne pre deti nad 12 rokov. Čaká ich v nej už vyše desaťtisíc.

Prvú dávku vakcíny dostala už viac ako polovica Bratislavy, no len pätina Čadce.


16. jún
Marek Hamšík v zápase Slovensko - Švédsko na ME vo futbale (EURO 2020 / 2021).

Slováci prehrali so Švédmi gólom z penalty.


Pavol Spál 3 h
Poslanec Robert Fico počas odvolávania Mikulca.

Matovič opäť raz premrhal príležitosť mlčať.


11 h
Štefan Tarkovič a Michal Ďuriš zápase Slovensko - Švédsko na EURO 2020 (2021).

Tréner Slovenska reaguje po zápase so Švédskom.


Juraj Berzedi 2 h