Štvrtok, 25. február, 2021 | Meniny má Frederik(a)KrížovkyKrížovky
DEVIATACI SI MÔŽU OPÄŤ PODAŤ PRIHLÁŠKY NA DVE STREDNÉ ŠKOLY, DÔLEŽITÉ JE, ABY SI SPRÁVNE VYBRALI

Pri strednej škole treba zvážiť možnosti uplatnenia

BRATISLAVA - Deviataci a ich rodičia sa v tomto období rozhodujú, čo ďalej.

ILUSTRAČNÉ FOTO - ČTK

Pri výbere by mali rozmýšľať aj o tom, aká je po absolvovaní tej-ktorej strednej školy či odborného učilišťa možnosť zamestnať sa. Najväčšiu šancu na trhu práce majú absolventi gymnázií, horšie sú na tom absolventi odborných učilíšť, ktorí si nevyberú ten správny odbor. Deviataci budú mať opäť možnosť prihlásiť sa dve školy. Ako si ich vybrať?

Kritériá prijímania

Každá škola si stanovuje zvlášť. Rodičia ich nájdu na výveskách školy a na internete. Ak si ich podrobne nepreštudujú, pri výbere strednej školy sa rodine bude rozhodovať ťažšie, keďže nebude vedieť posúdiť, na ktorej škole má dieťa aké šance.

Monitor

Svoje vedomosti si deviataci overia v celoslovenskom teste z matematiky, materinského jazyka a literatúry - Monitor 9. Jeho výsledky pomôžu zistiť, aký typ školy zvládnu. Podľa vyhlášky o prijímaní na stredné školy musia všetky stredné školy zahrnúť výsledky monitoru do svojich kritérií na prijímanie vrátane kritérií na prijímanie bez pohovorov. Vytvára sa tak priestor, aby už tento rok väčšina študentov na výberové stredné školy išla bez prijímacích pohovorov. Ak škola vo svojich kritériách Monitor 9 nespomína, v odvolaní možno upozorniť na nedodržanie zákona, a tým spochybniť celé jej prijímacie konanie.

Internet

Jednou zmožností, ako nájsť správnu školu, je podrobne si preštudovať internetové stránky jednotlivých stredných škôl. Dá sa z nich vyčítať úroveň školy, množstvo žiakov, ale aj zamestnateľnosť absolventov. Nie všetky školy takúto stránku majú, od septembra ju podľa vyhlášky ministerstva školstva budú musieť mať.

Výsledky externých maturít

V zozname výsledkov z externých maturít, ktorý na svojej internetovej stránke (www.minedu.sk) zverejnilo ministerstvo školstva, sú gymnáziá, stredné odborné učilištia a ostatné stredné školy usporiadané podľa toho, ako ich žiaci uspeli v celoštátnom testovaní externých maturít, ktoré sa konali z matematiky, angličtiny a nemčiny. Podľa výsledkov sa dá zistiť kvalitatívna úroveň školy.

Výchovný poradca

Poradenstvo na voľbu povolania poskytujú výchovní poradcovia v školách, v okresných alebo krajských pedagogicko-psychologických poradniach. Širšie poradenské služby zamerané na voľbu povolania zabezpečuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých okresoch. Rodičia sa tak môžu dozvedieť nielen o možnostiach štúdia, ale získať aj informácie o vedomostnej a inteligenčnej úrovni svojich detí.

Máloktorý výchovný poradca na základných školách má však dostatočné informácie o trhu práce, myslí si Laura Gressnerová zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Málokto, výchovných poradcov nevynímajúc, si tiež podľa nej uvedomuje, že kariéra človeka sa začína už pri výbere strednej školy. "Preto jedno z hlavných kritérií, podľa ktorých by mali rodičia vyberať strednú školu pre svoje dieťa, je jeho budúce uplatnenie na trhu práce," myslí si.

V najbližšom čase by sa mali výchovní poradcovia doškoliť v kariérnom poradenstve a budúci absolventi základných škôl budú mať výber povolania o niečo ľahší.

Brožúrka

Brožúrka Pred štartom na strednú školu sa dá kúpiť vo väčších kníhkupectvách alebo priamo vo vydavateľstve Infopress. Majú ju i výchovní poradcova na väčšine základných škôl.

Záujem je o strojárov

Jedným z kritérií, podľa ktorého treba vyberať študijný odbor, je, akú ma jeho absolvent šancu uplatniť sa na trhu práce. Zatiaľ však žiaci ani ich rodičia pri výbere školy takéto kritériá veľmi nezvažujú. Podľa štátneho inštitútu vzdelávania si žiaci strednú školu vyberajú podľa svojho záujmu alebo na základe odporúčania iných. Ďalším kritériom pri výbere je blízkosť školy k bydlisku.

Práve absolventi stredných škôl však patria na trhu práce medzi rizikové skupiny. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú najľahšie zamestnateľní absolventi gymnázií, za nimi sú absolventi stredných odborných účilíšť s maturitou a bez maturity a najhoršie sa uplatnia na trhu práce absolventi stredných odborných škôl.

Odbory, ktoré budú podľa zamestnávateľov žiadané:

1. Strojárski technici

2. Elektronik, mikroelektronika

3. Informačné technológie

4. Ekonomika

5. Stavbári, stavebníctvo

6. Analytik výpočt. systémov,  správca

7. Informatika

8. Vodné hospodárstvo Geodet - špecialista

9. Chemici

10. Právo

11. Marketingový pracovník Ekonóm marketingu

12. Výpočtová technika

13. Baníctvo

14. Prevádzkový zámočník

15. Obrábač kovov

16. Mechanici, mechanik elektronik zabezpeč. zariadenia

17. Ekonom. a finanč. riadenie

18. Strojár. projektanti, konštruktér

19. Mechanik šij. strojov

20. Optoelektronika, telekom. technika

21. Riadiace a inform. systémy

22. Robotníci pri výrobe hutníckych kovov

23. Technici na prípr. stroj. výr.

24. Strojné obrábanie kovov

25. Montáž. orobt. mech. zar.

26. Obsl. autom. obráb. stroj.

27. Tkáč, pradiar

28. Zlievač

29. Inžinier hutníctva

30. Hutníctvo

31. Doprava

32. Účtovníci

33. Priemysel

34. Inštalatér

35. Krajčírka Zdroj: ŠIOV 2001

Dôležité termíny

MONITOR 9

* celoslovenské testovanie deviatakov bude 7. februára.

Prihlášky

* na stredné školy s talentovými skúškami treba poslať do 15. februára,

* na ostatné stredné školy treba poslať do 1. apríla.

Talentové skúšky

* termín talentových skúšok zverejnia riaditelia umeleckých škôl do 15. januára, termíny musia byť od 20. marca do 10. apríla.

Prijímacie skúšky

* prvý termín prijímacích skúšok na stredné školy bez talentový skúšok bude v utorok 2. mája,

* druhý termín na stredné školy bez talentový skúšok bude vo štvrtok 4. mája,

* riaditeľ môže do 31. mája rozhodnúť o druhom kole prijímačiek, ak v prvom kole nebol prijatý dostatočný počet prvákov, druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 13. júna,

* do osemročných gymnázií budú prijímačky 6. júna.

Kam na umeleckú školu

Žiaci, ktorí chcú ísť na umelecky zameranú strednú školu, musia poslať prihlášky ako prví - do 15. februára. Riaditelia umeleckých škôl do 15. januára zverejnia kritériá na prijatie na štúdium. Záujemcovia ich nájdu na stránkach jednotlivých škôl, alebo na stránke školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši - www.kriteria.svslm.sk . Talentové skúšky budú v marci.

Konzervatóriá

Konzervatórium Tolstého 11, Bratislava; Konzervatórium J. M. Hurbana 12, Žilina; Konzervatórium JLB, Skuteckého 27, Banská Bystrica; Konzervatórium Timonova 2, Košice; Súkromné konzervatórium Murániho 34, Nitra; Súkromné konzervatórium Moyzesova 22, Topoľčany; Cirkevné konzervatórium Beňadická 16, Bratislava; Tanečné konzervatórium Hollého ul., Trnava; Súkromné tanečné konzervatórium, Ostrovského 1, Košice.

Školy úžitkového výtvarníctva

Dúbravská cesta 11, Bratislava; Stummerova 20, Topoľčany; Scota Viatora 6, Ružomberok; P. Križku 390/4, Kremnica; Jakobyho 15, Košice.

Iné umelecké školy

Súkromná stredná umelecká škola (dizajnu) - Ivanská cesta 21, Bratislava; Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby - Vlastenecké námestie 1, Bratislav; Súkromná stredná umelecká škola filmovej, televíznej, rozhlasovej tvorby a techniky Palackého 14, Košice; Stredná umelecká škola (hra na ľudové nástroje, hudobno-dramatický odbor, dizajn a tvarovanie dreva) - Exnarová 8, Košice.

Kde sa dá nájsť zoznam stredných škôl+ Na internetových stránkach: www.svsba.sk  (Bratislavský kraj), www.svspn.sk  (Trnavský a Nitriansky), www.svsbb.sk  (Banskobystrický kraj), www.svsmi.sk (Košický a Prešovský kraj), www.svslm.sk  (Žilinský a Trenčiansky kraj). Na týchto stránkach tiež nájdete kritériá na prijímanie. Od 15. januára sú tam kritériá všetkých stredných škôl, na ktoré sa robia talentové skúšky.

+ V brožúre Pred štartom na strednú školu.

+ Na internetovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva www.uips.sk  (časť regionálne školstvo/dostupné databázy/register škôl).

Výsledky Monitoru pri prijímačkách zavážia

Stredné školy pri prijímacích skúškach zohľadňujú aj výsledky celoslovenských testov pre deviatakov z matematiky, materinského jazyka a literatúry Monitor 9.

Tento rok sa bude celoplošne testovať 7. februára, náhradný termín bude v marci. Testmi prejde 70-tisíc deviatakov z 1720 škôl.

Vlaňajší deviataci dosiahli úspešnosť v matematike 65 %, v slovenskom jazyku a literatúre 71 %. Plný počet bodov z oboch predmetov získalo 166 žiakov. Ministerstvo školstva chce, aby testovanie nahradilo prijímacie skúšky na stredné školy. Okrem Monitoru zohľadňujú školy pri prijímačkách koncoročné vysvedčenie z ôsmeho a polročné vysvedčenie z deviateho ročníka, reprezentáciu školy na predmetových olympiádach alebo odborných súťažiach.

Z akých škôl si možno vybrať

Gymnáziá

Ide o všeobecnovzdelávací typ školy, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokej škole. Kým kedysi boli gymnáziá zamerané najmä na všeobecné vzdelávanie, dnes už mnohé z nich poskytujú svojim študentom aj možnosť vybrať si profilové predmety: cudzie jazyky, matematiku, prírodovedné predmety alebo napríklad telesnú výchovu.

Poskytujú štúdium 8-ročné (pre žiakov od 4. ročníka ZŠ), 5-ročné (bilingválne, teda dvojjazyčné gymnáziá), a 4-ročné (pre absolventov základných škôl). Štúdium sa končí maturitnou skúškou.

Štúdium na gymnáziách odporúča aj ministerstvo školstva, keďže absolventov tohto typu škôl je u nás v porovnaní s Európou stále málo. Medzi stredoškolsky vzdelanými absolventmi sa práve gymnazisti najlepšie uplatnia na trhu práce. V súčasnosti je medzi evidovanými nezamestnanými iba 6,4 percenta absolventov gymnázií.

Združené stredné školy

Vznikli spojením stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť, spravidla s rovnakým alebo obdobným obsahom odborného vzdelávania. Študijné odbory sú spravidla štvorročné, končia sa maturitou. Absolventi môžu ísť rovno do praxe, môžu však aj pokračovať na štúdiu na vysokej škole. Učebné odbory sú trojročné a končia sa záverečnou skúškou. Absolventi môžu ísť priamo do praxe alebo sa môžu prihlásiť na nadstavbové štúdium s maturitou.

Stredné odborné školy

Ponúkajú 4-ročné odborné štúdium v konkrétnom odbore, končiace sa maturitnou skúškou. Ich absolventi môžu nájsť zamestnanie vo vyštudovaných odborných činnostiach, môžu však pokračovať aj v štúdiu na vysokej škole. Absolventi stredných odborných škôl tvoria najväčšie percento evidovaných nezamestnaných.

Stredných odborných škôl je niekoľko typov:

* pôdohospodárske - stredná poľnohospodárska škola, stredná lesnícka škola, stredná záhradnícka škola, stredná veterinárna škola, stredná vinársko-ovocinárska škola,

* priemyselné - stredná priemyselná škola chemická, stavebná, elektrotechnická, dopravná, drevárska, geodetická, strojnícka, potravinárska,

* ekonomické - hotelové akadémie, obchodné akadémie, stredná škola podnikania,

* knihovnícke - škola knihovníckych a informačných štúdií,

* pedagogické - stredná pedagogická škola, pedagogická a sociálna akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia,

* umelecké - škola úžitkového výtvarníctva, stredná umelecká škola.

Konzervatóriá

Ide o špecifický typ strednej odbornej školy, ktorá pripravuje budúcich spevákov, hudobníkov, tanečníkov, hercov. Štúdium na konzervatóriu je spravidla 6-ročné a končí sa absolutóriom. Po ukončení štvrtého ročníka vykonajú žiaci maturitnú skúšku. Konzervatórium pre odbor tanec je osemročné a končí sa absolutóriom. Zároveň s absolutóriom vykoná žiak maturitnú skúšku. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Dievčenské odborné školy

Sú 4-ročné školy podnikania pre dievčatá, končia sa maturitnou skúškou. Tento typ škôl ponúka štúdium v odboroch obchod a podnikanie, opatrovateľka. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Stredné zdravotnícke školy

Štúdium je 4-ročné, končí sa maturitnou skúškou a jeho absolventi môžu pokračovať v štúdiu na akejkoľvek vysokej škole. Ponúkajú odbory: zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, zdravotnícky asistent, masér, asistent výživy, ortopedický technik.

Stredné odborné učilištia

Sú rôzneho zamerania: elektrotechnické, strojárske, stavebné, dopravné, energetické, železničné, obchodu, služieb, obchodu a služieb a podobne. V študijných odboroch ponúkajú 4-ročné štúdium, ktoré sa končí maturitou. SOU ponúkajú aj štúdium v učebných odboroch, ktoré trvá 3 roky, a to sa nekončí maturitnou skúškou, ale záverečnou skúškou. Absolventi získavajú výučný list, môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu a urobiť si maturitu.

Odborné učilištia

Patria do systému špeciálnych škôl. Poskytujú odbornú prípravu v učebných odboroch s upravenými učebnými plánmi. Príprava trvá jeden až tri roky. Príprava v odbornom učilišti sa končí záverečnou skúškou.

Učilištia

Ponúkajú 2- až 3-ročné štúdium. Ide o odbornú prípravu pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom než deviatom ročníku alebo deviaty ročník neukončili úspešne. Končí sa záverečnou skúškou.

Praktické školy

Sú určené pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí skončili základnú špeciálnu školu a neboli prijatí do odborného učilišťa alebo špeciálneho učilišťa, prípadne nezvládli jeho vzdelávací obsah. Ich absolventi získavajú všeobecné vedomosti a základy odbornej kvalifikácie a zručností, zamerané na určitú skupinu povolaní. Nematurujú a nedostávajú ani výučný list. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka.

Špeciálne stredné školy

Pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (sluchovo, zrakovo, mentálne postihnutí žiaci, žiaci s poruchami učenia) existujú špeciálne stredné školy, ktoré sa im snažia uľahčiť štúdium rešpektovaním ich potrieb. V ponuke sú Špeciálne gymnáziá, Špeciálne odborné učilištia, Špeciálne SOU, Špeciálne SOŠ a konzervatóriá. Platia pre ne tie isté podmienky ako pre stredné školy tohto typu.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 2. Aj vám chýba voňavá a chutná káva?
 3. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte
 4. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
 5. Trnavská univerzita: 385 rokov akademickej excelentnosti
 6. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 7. Získaj náskok pred štartom
 8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 9. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 10. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 1. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 2. Dáma s pávím pierkom
 3. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 4. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 5. Získaj náskok pred štartom
 6. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 7. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 8. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 9. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 10. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 19 028
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 10 663
 3. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 9 528
 4. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 800
 5. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 6 510
 6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 481
 7. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 125
 8. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 5 724
 9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 104
 10. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 4 621
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu