Štvrtok, 18. január, 2018 | Meniny má Bohdana

Auto ako zaujímavý odpad

Po roku 1989 sa doviezlo na Slovensko množstvo ojazdených automobilov, ktoré sú po svojej plánovanej životnosti a predstavujú hrozbu pre životné prostredie.

Staré vozidlá alebo vozidlá s ukončenou životnosťou sa v posledných rokoch dostali medzi často skloňované termíny predovšetkým v súvislosti s novými podmienkami ich ekologického spracovania. Všetci máme radi nové autá - svedectvom toho je približne 750 miliónov áut vo svete, 160 miliónov áut jazdiacich po európskych cestách a viac ako 1 milión áut jazdiacich v SR. Problém je, čo robiť so starými autami. Keď vozidlo dosiahne koniec svojej životnosti, je nutné s ním správne naložiť.

Ročne 2 milióny ton nekovového odpadu

Keď uvažujeme o spracovaní auta musíme poznať jeho celkovú hmotnosť, váhový podiel jednotlivých skupín a materiálové rozloženie. Hmotnosť vozidiel vyrobených pre európske cesty je asi 1000 kilogramov. Asi štyri pätiny, hlavne kovových materiálov (obr. 1), je možné recyklovať, znovu použiť alebo regenerovať, s jednou pätinou je problém. Úprava zvyšného odpadu na recykláciu nie je ekonomická, lacnejšie je uložiť ho na skládkach. Plasty vo zvýšenej miere nahrádzajú kovy, pretože znižujú hmotnosť automobilu, a tým jeho spotrebu paliva. Na rozdiel od kovov sa však plasty recyklujú oveľa ťažšie. Podľa dohody Asociácie európskych výrobcov je každý plastový diel v aute vážiaci viac ako 100 gramov označený kódom, ktorý umožňuje pri demontáži týchto opotrebovaných áut identifikovať druh plastu a zaistiť tak recykláciu.

Automobilová doprava je najrozšírenejší spôsob dopravy a zároveň patrí aj k najväčším znečisťovateľom prostredia. V tejto súvislosti bolo v rámci EÚ prijatých množstvo legislatívnych noriem, ktoré stanovujú výrobcom automobilov pokyny na znižovanie emisií, resp. recykláciu vyradených vozidiel. To núti výrobcov k vývoju a výrobe nových technológií. V roku 2008 sa očakáva zníženie emisií o 25 % v porovnaní s rokom 1995.

V súvislosti zo životnosťou automobilov, bol v rámci EÚ prijatý legislatívny dokument, podľa ktorého sú od roku 2001 výrobcovia priamo zodpovední za recykláciu všetkých predaných vozidiel. Cieľom je do roku 2006 zvýšiť úroveň opätovného použitia a zhodnotenia častí starých vozidiel aspoň na 85 %

priemernej hmotnosti spracovaných vozidiel, a do roku 2015 až na 95 %. Tieto podmienky budú nútiť k výrobe komponentov s nižšou náročnosťou na demontáž.

Uvedená podmienka súčasne prináša zvýšenie nákladov na spracovanie starého vozidla. Pričom sa odhaduje, že dodatočné náklady na zhodnotenie budú dosahovať zhruba 180 EUR na jeden automobil. Celkový dopad smernice musí vyústiť do modifikácie montážneho procesu výroby automobilov (v súvislosti s možnou demontážou), do používania materiálov, ktoré sú recyklovateľné, ďalej do hľadania nových alternatívnych materiálov a nakoniec i do nových recyklačných technológií, ktoré budú schopné obnoviť dnes nerecyklovateľné materiály.

V rámci prístupového procesu sa SR zaviazala aplikovať normy Európskej únie do národnej legislatívy. Implementácia týchto noriem v oblasti ochrany životného prostredia dala predpoklad vzniku nového priemyselného odvetvia recyklácie vyradených automobilov.

Stav spracovania starých vozidiel vo svete

V USA má 75 % rodín najmenej dve autá. U nás je stav jedna rodina - jedno auto, ale podobne ako v západnej Európe vývoj smeruje k tomu, aby každá dospelá osoba vlastnila jedno auto.

Vo vyspelých krajinách s intenzívnou automobilovou dopravou vznikali v 60-tych a 70-tych rokoch mnohé cintoríny ojazdených áut, ktoré zaberali veľké plochy a boli ekologicky škodlivé. Tlak na recykláciu starých áut nie je len pud sebazáchovy výrobcov, ale aj tlakom verejnosti na ochranu životného prostredia. Nejde len o recykláciu auta, vyradeného z prevádzky. Sú tu aj náhradné diely: zapaľovacie sviečky, pneumatiky, kvapaliny, sedadlá, doplnky, batérie alebo stierače.

Zmena filozofie vo vývoji automobilov

Konštruktéri automobilov doteraz riešili skôr dôsledky ako príčiny. Zaujímalo ich hlavne to, aby auto vôbec fungovalo. Dnes je snaha vyrobiť auto nielen pohodlné, bezpečné a výkonné, ale tiež energeticky úsporné a recyklovateľné. K otázke recyklácie sa dnes pristupuje systematicky už pri konštrukcii automobilu. Každý návrh auta má zohľadnenú ekonomiku recyklácie. Výrobca dostane licenciu na výrobu automobilov od štátu len vtedy, ak bude jeho výrobok úplne recyklovateľný. V EÚ zabezpečuje zneškodňovanie starých vozidiel viac ako 220 automatizovaných recyklačných zariadení. Spracovanie starých vozidiel zamestnáva viac ako 6000 pracovníkov a každý integrovaný závod má kapacitu spracovania starých vozidiel 200 kusov za hodinu.

Technológie spracovania

Prístupy, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri spracovaní starých vozidiel sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Šrédrovanie (americký prístup)

Najstarší spôsob spracovania starých vozidiel je ich drvenie, resp. šrédrovanie. Staré automobily sú komplexne zošrotované vrátane motorov, pneumatík, čalúnených sedadiel, osí automobilov a pod. Následne sú z tejto hmoty separované kovové časti od nekovových. Šrédre vznikli koncom päťdesiatych rokov z dôvodu vysporiadania sa s rastúcim počtom vyradených automobilov. Ročná požiadavka na jeden spracovateľský závod v Spojených štátoch je asi 750 tisíc áut. Túto kapacitu nie je možné spracovať žiadnou inou metódou. Nevýhodou šrotovania je hlučnosť a prašnosť drvičov, klesajúci podiel železného šrotu a narastajúci podiel špecifického odpadu vzniknutého po rozdrvení vyradených áut. Priemerná hmotnosť osobného vozidla v Spojených štátoch je asi 1100 kilogramov. Z každého automobilu ostáva po vyseparovaní kovových častíc asi 350 kg šrédrového odpadu. Táto zmes je tvorená veľmi malými gumenými, umelo-hmotnými, textilnými, sklenenými a lakovými časticami, ktoré sú zmiešané s kovovým prachom, olejmi a mazadlami. Ide o nebezpečný odpad, ktorý sa dá len ťažko spracovať a zbytočne zaťažuje životné prostredie. Takýto odpad sa potom vyváža na skládky alebo končí v spaľovniach.

Selektívna demontáž (francúzsky prístup)

V Európe je trend prechod zo šrédrovania na predbežnú demontáž a následné šrédrovanie. Postupne sa na túto metódu prechádza aj v USA. Automobily prichádzajú od dodávateľov už pripravené, zbavené materiálov a súčiastok ako sú batérie, olej, benzín, sedadlá atď. Technológia je "mokrá". Procesná voda je recyklovaná a znova používaná v šrédri. Ide o uzavretý systém, ktorý nepotrebuje žiadne povolenie na vypúšťanie škodlivín do ovzdušia. Všetky dodávky sú kontrolované, aby neobsahovali nebezpečné materiály detektorom rádioaktivity.

Úplná demontáž (nemecký prístup)

Viaceré európske štáty nastúpili trend maximálnej 100 % recyklácie starých vozidiel. Pre európskych výrobcov automobilov je dnes už samozrejmosťou vypracovanie demontážnych postupov. Jeden z prvých projektov na maximálnu recykláciu v Európe zaviedol Volkswagen. V roku 1990 v Leeri spustil prevádzku skúšobného projektu "Volkswagen recycling" a vo svojom výskumnom a vývojovom programe rozpracováva tento koncern v spolupráci s dodávateľmi technológiu recyklácie pre všetky materiály, ktoré sú použité vo vozidlách VW.

Najlepšie prepracovaný systém spracovania starých vozidiel má firma Renault. V septembri 1992 bolo uvedené do prevádzky demontážne centrum v Athis Mons s kapacitou 200 autovrakov denne. Celý systém recyklácie starých vozidiel je založený na samofinancovaní, iba oddelenie vývoja recyklácie je financované spoločnosťou Renault. Po celom území štátu je vytvorená sieť zberných organizácií, kde sa staré, ojazdené, havarované a vyradené vozidlá zhromažďujú. V demontážnych strediskách sa recyklovateľné súčiastky recyklujú (napr. nárazníky na znovuzískanie plastov) a celá demontáž sa robí podľa demontážnej knihy či návodu, ktorý je rôzny podľa značky a typu auta. Použiteľné súčiastky idú do predajne náhradných dielov.

Očistená karoséria ide na šrédrovanie. Na magnetickom separátore sa oddelí podiel železa, medi a hliníka, zvyšok, ktorý tvoria plasty, textil (poťahy sedadiel), guma a sklo sa separuje podľa zrnitosti.

Tento systém je maximálne efektívny z hľadiska recyklácie, využitia nerecyklovateľnej časti na energetické zhodnotenie (spaľovňa) a na náhradné diely.

Výrobcovia nových vozidiel ako napríklad spoločnosť PSA, riešia problematiku recyklácie jednotlivých dielov, ako aj celého vozidla po skončení životnosti. Vozidlá podľa podmienky Európskej smernice č. 2000/53/EC, musia byť minimálne z 90 % recyklovateľné. Časti, ktoré si nevyžadujú, aby boli z prvomateriálov, sú vyrábané z recyklovaných. Najháklivejšie komponenty, ako napríklad kolesá z hliníkových zliatín, sú vyrábané z prvej tavby. Pri konštrukcii vozidiel sa vylúčili všetky neodôvodnené, zdraviu škodlivé prvky, ako napríklad kadmium či ortuť, ale aj chróm z antikoróznej ochrany brzdových kotúčov. Plastové hmoty a textílie môžu byť po recyklácii opätovne použité.

Stav spracovania starých vozidiel na Slovensku

Priemerný vek vozidiel M1 na Slovensku je v súčasnosti 12,4 rokov. Viac ako 40 % vozidiel je starších ako 18 rokov.

S ohľadom na zastaraný vozový park je pre Slovensko optimálna selektívna demontáž v kombinácii s následnou dezintegráciou.

Zastaranosť vozidlového parku a úroveň motorizácie v SR ďaleko zaostáva za priemerom krajín EÚ. V únii na jeden osobný automobil pripadá 2,74 obyvateľa. Na Slovensku v roku 2004 pripadlo na jeden automobil v priemere 3,74 obyvateľa. Úroveň EÚ dosahuje len Bratislavský kraj, naopak najhoršie je na tom Prešovský a Žilinský kraj, kde na jeden automobil pripadá viac ako 5 obyvateľov.

Výskyt autovrakov je celoplošný, rozložený v rámci Slovenska, čo je dané ekonomickou situáciou a kúpnou silou obyvateľstva podľa jednotlivých regiónov. Najvyšší výskyt, až 52,5 % automobilov je v západnom Slovensku, nasleduje východné Slovensko s 25,5 % a nakoniec stredné Slovensko s 22 %. Najvyšší predaj a registrácia nových vozidiel je v Bratislavskom kraji. Tendencia výskytu starých vozidiel je opačná - predaj ojazdených starších vozidiel smeruje do ekonomicky slabších regiónov.

Problém sa dá riešiť zodpovedným prístupom

V deväťdesiatych rokoch začali na Slovensku postupne vznikať spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti recyklácie starých automobilov, ale technológiami zaostávajú za európskou úrovňou. Väčšina malých vrakovísk je na otvorených priestranstvách s čiastočnou demontážou v krytých halách, kde sú odmontované náhradné diely, resp. agregáty podľa potrieb zákazníka. Základným cieľom je ekonomický zisk. Činnosť nie je ukončená do dôsledkov, je zanedbávaná pozornosť na ochranu životného prostredia.

Nízka úroveň súčasného spracovávania starých vozidiel je v dôsledku nedostatočného prísunu ojazdených vozidiel do autorizovaných firiem na spracovanie autovrakov, (tabuľka 2). Na Slovensku je desať firiem, ktoré majú udelenú autorizáciu na spracovanie starých vozidiel.

Do dnešného dňa autorizované firmy celkovo spracovali asi 1267 autovrakov. Recyklačný fond poskytol dotácie na nákup technológií pre spracovateľov starých vozidiel vo výške 125 miliónov korún.

Kapacita firiem pre spracovanie starých vozidiel je postačujúca. Problém je opačný - nedostatok starých vozidiel na spracovanie.

S postupnou obnovou vozového parku bude stúpať aj počet vyradených vozidiel starších ročníkov, a tým aj nároky na zberné a spracovateľské zariadenia. V odborných kruhoch prebieha diskusia o koncepciách spracovania starých vozidiel.

Je vôbec šanca na zlepšenie?

V súčasnosti stačí, ak držiteľ vozidla k žiadosti o jeho vyradenie z evidencie priloží aj čestné vyhlásenie s dôvodom na ponechanie auta. Vo vyhlásení sa zaviaže, že do 30 dní od vyradenia umie-

stni staré vozidlo na bezpečné miesto, ktoré neohrozuje životné prostredie. Vyhne sa tým sankciám a osud automobilu nikoho viac nezaujíma. V prípade, že má vozidlo bezpečné uskladnené na súkromnom pozemku vlastne nie je právna sila, ktorá majiteľa donúti vozidlo odovzdať na spracovanie.

Zvláštnou kombináciou reálnych ekonomických možností obyvateľstva, myslenia ľudí a existujúceho legislatívneho stavu vznikla v súčasnosti paradoxná situácia. Nie je dostatok vozidiel na spracovanie, viacero spracovateľ-ských stredísk má existenčné problémy. Ak chceme staré vozidlá naozaj spracovávať ekologicky, bez negatívnych vplyvov na životné prostredie, mali by sme sa nad týmto stavom urýchlene a vážne zamyslieť.

Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. katedra výrobnej techniky, SF STU  v Bratislave

Skládky sú zriedkavé

V Európskej únii sa každoročne vyrobí 14 až 16 miliónov áut. Naopak ročne sa ich vyradí 8 až 9 miliónov. Tieto vytvoria takmer 2 milióny ton nekovového odpadu, ktorý končí na skládkach. Miesta skládok sú stále vzácnejšie a drahšie, vyvolávajú obavy o škodlivosti ich dopadu na životné prostredie. Ukážka ako šetriť ŇPre zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie by bola ideálna koncepcia: do 1 km ísť pešo, do 10 km použiť mestskú dopravu, do 300 km ísť autom, do 1000 km super rýchlym vlakom a nad túto vzdialenosť použiť lietadlo.

Prvý krok k zlepšeniu - zmena legislatívy

* Zmena čestného prehlásenia. V prípade, ak si majiteľ bude chcieť auto ponechať, bude musieť ešte pred odhlásením získať súhlas od obvodného úradu životného prostredia.

* Zavedenie prísnejších podmienok v oblasti povinného zmluvného poistenia.

* Úplný zákaz výkupu autovrakov v kovošrotoch.

* Autorizácia autovrakovísk.

* Vyplácať väčšiu odmenu ako 1000 slovenských korún, keď autovrakoviská dokážu zaplatiť viac.

Necháme sa na Slovensku inšpirovať?

Odstránenie vraku starého vyradeného auta je samozrejmosťou pre jeho posledného užívateľa, ktorý znáša náklady na jeho ekologické spracovanie.

V Nemecku sa ročne spracuje asi 2,5 milióna starých áut. Od roku 2007 bude táto služba bezplatná. Pri kúpe nového auta môžu staré auto majitelia predať autovrakovisku, alebo ho za poplatok nechať spracovať.

Vo Francúzsku putuje na autovrakoviská ročne asi 1,2 - 1,6 milióna automobilov. Ich prevádzkovatelia si za prijatie vraku účtujú od 20 do 100 EUR. Odkúpenie starého vozidla pri kúpe nového robia aj predajcovia áut. Postarajú sa o ekologické spracovanie, či odpis vozidla.

V Rakúsku sa odložiť staré vozidlo len tak na ulici nevypláca. Majiteľ riskuje vysokú pokutu. Auto môže uložiť na mieste, ktoré na to vyhradil výrobca alebo dovozca áut. Autorizované firmy ponúkajú zošrotovanie áut. Bezplatné spracovanie je len u vozidiel, zaradených do evidencie po 1. júli 2002. Ostatné vozidlá sa budú spracovávať bezplatne od polovice roku 2007. Ak vo vozidle chýbajú podstatné časti ako je motor, prevodovka či katalyzátor, majiteľ musí pri odovzdaní vozidla na spracovanie zaplatiť v niektorých prípadoch až 100 EUR.

Vo Veľkej Británii ročne končí životnosť asi 2 milióny vozidiel. Pred 6 - 7 rokmi dostal majiteľ pri odovzdaní starého vozidla v priemere 28 libier. Dnes musí za jeho likvidáciu zaplatiť asi 25 libier. Ekológovia a zákonodarcovia sa obávajú, že zvýšením poplatku za spracovanie áut, majitelia jednoducho auto odstavia a náklady na spracovanie budú mu-sieť znášať obce. Takto sa už dnes zneškodní až 350 000 opustených vozidiel.

V Českej republike sa od januára 2006 predpokladá vznik asi 400 zberných miest, tzv. určených parkovísk a asi 30 spracovateľských stredísk. V súčasnosti majiteľ za recykláciu vozidla zaplatí 500 Kč.

FIRMA počet vrakov Kapacita linky %odpadu Technológia
za r. 2005 do r. 2005 max. na skládku sprac. karosérie
DE-S-PE 25 43 500 25 úplná demontáž
neinvestovala   nožnice
MAVEBA 80 90 10000 úplná demontáž
2 750 000 Sk   nožnice LUCAS+plasma
FE-MARKT 200 150 3000 bez údaju úplná demontáž
3 886 000 Sk   bez údaju
ZSNP bez údaju 78 10000 bez údaju úplná demontáž
8 000 000 Sk   bez údaju
AUTOVRAKY 4 51 2160 bez údaju úplná demontáž
neinvestovala   bez údaju
WIP 69 64 1500 40 úplná demontáž
12 729 000 Sk   nožnice
KOVOD 20 12000 10 čiatočná demontáž
71 200 000 Sk   šréder
POP-CAR 25 bez údaju bez údaju úplná demontáž
neinvestovala   bez údaju
ZOS-EKO 25 3750 7 úplná demontáž
2 670 000 Sk   nožnice
AUTO-AZ 343 bez údaju 25 úplná demontáž
22 920 000 Sk 14. júna dodávka lisu

791 476 42910

Najčítanejšie na SME


Inzercia - Tlačové správy

 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 4. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 5. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 6. Kam do tepla v januári?
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 8. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 9. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 6. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 7. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 8. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 9. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 10. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 15 901
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 935
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 648
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 965
 5. Kam do tepla v januári? 2 489
 6. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 386
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 351
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 231
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 310
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 100
PR články vašej firmy na tomto mieste ›

Neprehliadnite tiež

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil, kresťanským aktivistom sa jeho zavedenie nepáči. Ministerstvo vnútra im sľubuje stretnutie.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Záhadná petícia chce Štefana Harabina za prezidenta

Kto je Štefan Harabin a kto ho chce za prezidenta.

STĹPČEK PETRA TKAČENKA

Profesionálni kresťania objavili novú diskrimináciu

O žiadnu diskrimináciu na základe náboženského presvedčenia, prirodzene, nejde.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Harabin je šašo, nebezpečný bude Kotleba

Kotleba nemá čo prehrať, s hanbou neodíde, môže len oživiť svoj kapitál a značku.

Harabin si za prezidenta trúfa, no k petícii za jeho kandidatúru sa nehlási

Občiansky kandidát na prezidenta potrebuje 15-tisíc podpisov. Bývalý šéf Najvyššieho súdu hovorí, že masovejšia podpora by ho do volieb posmelila.