Streda, 21. apríl, 2021 | Meniny má ErvínKrížovkyKrížovky

Konkurz má prednosť pred likvidáciou

Právny systém trhových ekonomík stojí na troch pilieroch: vecnom práve, záväzkovom práve a konkurznom práve. Posledný pilier - konkurzné právo nebol v našom systéme dostatočne vybudovaný. Preto ani právna prax pri aplikácii konkurzov a súdom riadených ...

Právny systém trhových ekonomík stojí na troch pilieroch: vecnom práve, záväzkovom práve a konkurznom práve. Posledný pilier - konkurzné právo nebol v našom systéme dostatočne vybudovaný. Preto ani právna prax pri aplikácii konkurzov a súdom riadených vyrovnaní sa u nás nerozvinula. Pritom podľa odborných štúdií u nás predstavuje suma platobnej neschopnosti 220 mld Sk a polovica podnikov je stratových. Konkurz je zmysluplné zbavenie dlhov neefektívneho podniku. V súvislosti s konkurzmi sa zbytočne straší rastom nezamestnanosti, lebo v dôsledku konkurzu sa vytvoria nové spoločnosti, ktoré preberú majetok a budú pokračovať vo výrobe. Takto sa vlastne fabrika revitalizuje. Majetok nezaniká, zaniká iba vlastníctvo konkrétnych osôb. Podmienkou je, aby sa s konkurzom začalo včas. Nový majiteľ už nie je zaťažený starými dlhmi, môže do firmy investovať. Vyhlásenie konkurzu je verejnoprávny akt, ktorý zaväzuje všetkých tých, ktorí môžu disponovať s dlžníkovým majetkom. Konkurzné konanie nie je klasický spor, kde je navrhovateľ a odporca, ale zasahuje široký okruh subjektov. To si často neuvedomujú ani právnici. Všeobecne možno povedať, že účinná konkurzná legislatíva zabezpečuje investorom tzv. primárnu istotu v podnikaní. Pri konkurznom konaní je dôležitá jeho rýchlosť. Je potrebná nielen z makroekonomických dôvodov, ale aj preto, lebo počas konania sa časť majetku spotrebováva na odmenu konkurzného správcu.

Skryť Vypnúť reklamu

Ministerstvo spravodlivosti vypracovalo novelu zákona o "Konkurze a vyrovnaní" a na jeseň ho schválila vláda, neskôr parlament. Novela je účinná od 1. februára 1998. Pôvodné znenie zákona Federálneho zhromaždenia pochádza z októbra 1991. Faktické znefunkčnenie konkurzov nastalo novelou tohto zákona z júna 1993, keď sa zaviedlo dohodovacie konanie, zaviedla sa schôdza veriteľov, rada veriteľov a v konaní sa znevýhodnili zahraniční veritelia. Rada veriteľov mala vypracovať ozdravný projekt a hlásiť výsledok ozdravenia súdu. Za takmer 5 rokov účinnosti tejto novely bol vyhlásený konkurz na asi 100 podnikov a len jeden bol dokončený. Aj v ČR bol v roku 1993 zákon o konkurze doplnený ochrannou lehotou, čím bolo konkurzné konanie pre veriteľov skomplikované.

Skryť Vypnúť reklamu

V novele je veľa

procesných ustanovení

V platnej novele konkurzného zákona zavedenej zákonom 12/1998 Z.z. boli vypustené ustanovenia o dohodovacom konaní a o povinnom ustanovovaní schôdze a rady veriteľov. Zákon uvádza dosť podrobne, kto môže podať návrh na konkurz, aké formálne náležitosti má mať návrh na konkurz. Už po doručení návrhu na konkurz je dlžník na výzvu súdu povinný predložiť svoju majetkovú bilanciu. Štatutár právnickej osoby musí bilanciu predložiť, aj keby sa funkcie vzdal alebo by bol odvolaný. Dôležité je, že zahraniční veritelia v konkurznom konaní nie sú diskriminovaní, len musia mať na Slovensku adresu pre doručovanie.

Novela ustanovuje inštitúciu predbežného správcu majetku úpadcu, toho môže ustanoviť súd, aby ochránil pohľadávky veriteľov hneď, ako niekto podá návrh na konkurz, teda pred jeho vyhlásením. Predbežný správca má prístup do úpadcovho účtovníctva, úpadca nakladá so svojím majetkom iba s jeho súhlasom. Predbežný správca sa po vyhlásení konkurzu uznesením súdu stáva správcom konkurznej podstaty, ak nebol ustanovený, súd ho určí zo zoznamu správcov. Vyhlásenie konkurzu sa oznámi účastníkom konania, daňovému orgánu, ďalej uverejnením v obchodnom registri a na úradnej tabuli súdu, prípadne katastrálnemu úradu. Novela zaväzuje mnohé inštitúcie, napr. exekútorov, notárov, obce, Policajný zbor, Katastrálny úrad, Stredisko cenných papierov, daňový úrad, evidenciu motorových vozidiel, aby správcovi konkurznej podstaty na jeho vyžiadanie poskytovali informácie. Dokonca banka je povinná mu oznámiť čísla a stavy účtov úpadcu a skutočnosti o úschove cenín úpadcu. Poisťovne zasa informácie o výplate za škody. Informačnú povinnosť má aj pošta, telekomunikácie a dopravcovia a dokonca aj vydavatelia tlače v súvislosti so zverejnenými inzerátmi na predaj majetku, ak je pod značkou. Podľa novely má konkurzné konanie prednosť pred likvidáciou v zmysle obchodného zákona, po vyhlásení konkurzu sa likvidácia prerušuje. Podobne na majetok v konkurznej podstate nemožno viesť exekúciu. V novele je okrem iných práv pri nakladaní s majetkom úpadcu zakotvené aj právo vypovedať nájomné zmluvy, ktoré uzavrel úpadca. Novela za určitých okolností dovoľuje, aby veriteľ mohol odporovať právne úkony uskutočnené pred konkurzom až do lehoty troch rokov. Tu však musí byť preukázaný úmysel ukrátiť veriteľa. Potom v oddelenej žalobe sa môže veriteľ domáhať zrušenia takéhoto právneho úkonu. V novele zákona je podrobne uvedený postup, ako si po vyhlásení konkurzu veritelia uplatňujú svoje pohľadávky voči úpadcovi. Pohľadávky v cudzej mene sa uplatňujú v kurze NBS vyhlásenom v deň konkurzu. Majetok z konkurznej podstaty sa speňažuje predajom vecí, riadi ho správca konkurznej podstaty. Podľa novely možno jednou zmluvou predať veci prípadne práva, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie podniku. Tak sa dosiahne, že výrobný proces nemusí byť zastavený.

Skryť Vypnúť reklamu

Po speňažení majetku úpadcu, ktorý je zahrnutý v konkurznej podstate, súd vydá tzv. rozvrhové uznesenie. V ňom je napísané poradie, v akom sa budú veritelia uspokojovať. V novele je stanovené, že v prvom poradí sa uspokojujú odmeny a výdavky správcu konkurznej podstaty, nasledujú zadržané peniaze zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov, dane a clá. Táto skupina pohľadávok sa musí uspokojiť úplne (ak je z čoho). Až potom sa uspokojujú ďalšie pohľadávky v tomto poradí: pohľadávky majiteľov hypotekárnych záložných listov a majiteľov komunálnych obligácií, pohľadávky za nákup jatočných zvierat, za výkup mlieka, ovocia a zeleniny. Nasledujú pohľadávky úpadcových zamestnancov, pohľadávky poisťovní, zdravotných a dôchodkových a ostatných povinných fondov. Až potom nasledujú ostatné pohľadávky, sem patria nezaplatené dodávky za tovar, energie a služby. Odborníci z právnej praxe sa domnievajú, že v ustanovenie o rozvrhu nedostatočne chráni záložných veriteľov.

Skryť Vypnúť reklamu

Novela určitým spôsobom modifikuje inštitút núteného vyrovnania, ktoré môže pred vydaním rozvrhového uznesenia navrhnúť úpadca. Takisto bolo modifikované aj vyrovnanie. O vyrovnanie žiada na súde dlžník - väčšinou fyzická osoba. Ak súd rozhodne o vyrovnaní, doručí ho veriteľom, tí si potom na súde prihlasujú svoje pohľadávky a súd nariadi vyrovnávacie pojednávanie. Súd na tomto pojednávaní rozhoduje o uspokojení pohľadávok podľa hlasovania veriteľov.

V novele je dôležitý paragraf, ktorý ukladá podnikateľovi povinnosť podať sám na seba návrh na konkurz alebo vyrovnanie, ak je 60 dní nepretržite v predlžení. Dá sa predpokladať, že výklad pojmu "nepretržite v predlžení" bude predmetom sporov. Zároveň bol doplnený trestný zákon o trestný čin "marenie konkurzného a vyrovnávacieho konania". Podľa novely však nemožno podať návrh na konkurz na štátnu rozpočtovú organizáciu, štátnu príspevkovú organizáciu, obec a na niektoré verejnoprávne inštitúcie, ako napr. Slovenská televízia. Podľa novely nemožno podať návrh na konkurz na štátny podnik v likvidácii. Stále platí, že z konkurzného konania sú vylúčení dlžníci "z oblasti dopravy a spojov, ak majú pre štát zásadný strategický hosodársky význam" a subjekty hospodáriace na pôde počas vegetačného obdobia. Pri uvedených subjektoch však možno podávať návrh na vyrovnanie.

Skryť Vypnúť reklamu

Príslušnosť konkurzných súdov

by sa nemala meniť

Z novely vyplýva, že konkurzy a vyrovnania sa budú konať na krajskom súde v prvom stupni, konať a rozhodovať bude spravidla samosudca. Je verejným tajomstvom, že v návrhu novely Občianskeho súdneho poriadku sa má zmeniť príslušnosť súdov prejednávajúcich konkurzy a vyrovnania z krajských súdov na okresné. Táto zmena, ktorá dáva možnosť konať trojstupňovo namiesto súčasného dvojstupňového konania, by predĺžila konkurzné konanie s negatívnymi makroekonomickými vplyvmi. Pritom krajské súdy sa už začali na konkurzy ako odborne náročné konanie (vyžaduje sa tu interdisciplinárny prístup) pripravovať.

VÚB podala návrhy na konkurz

na pohľadávky za 11 mld Sk

Podľa správy TASR minulý rok u nás v Bratislave vznikol Inštitút konkurzného práva, (IKP) v ktorom sú združené odborné inštitúcie. Cieľom IKP je spoluúčasť na tvorbe legislatívy v oblasti konkurzného práva a analýza dopadov tejto legislatívy na ekonomické a podnikateľské prostredie u nás. Pracovník VÚB, a.s., Ladislav Balko, zároveň viceprezident IKP v novembri povedal, že VÚB podala návrhy na konkurz, ktoré sa dotýkajú 210 jej úverových klientov a hodnota majetku týmito konkurzmi dotknutého bola celkom 11 mld Sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Konkurzné právo

je staré 100 rokov

Aj v prvej ČSR už existovalo konkurzné právo, zákon z 1991 nadväzoval naň. Za prvej ČSR bolo konkurzné právo neskôr zjemnené vyrovnaním a núteným vyrovnaním. Po ropných šokoch a v dôsledku globalizácie trhu sa prišlo na to, že iba vyhlásiť konkurz, uchopiť majetok a speňažiť ho je horší spôsob, ako sa pokúsiť firmu oživiť riadeným spôsobom. Pred 20 rokmi začali v tomto zmysle meniť legislatívu v USA. Podľa amerického bankrotového zákona súd manažuje dohodu medzi dlžníkmi a veriteľmi. Tu je však predpísané hlasovacie kvórum, pri ktorom ešte možno dohodu o revitalizácii dosiahnuť. Zmeny v konkurznom práve nastali vo Veľkej Británii, vo Švajčiarsku. V Nemecku je nový konkurzný zákon platný, ale účinný sa stane v roku 1999. Zmeny boli aj v Rakúsku v roku 1995.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investovanie sa tento rok oplatí
 2. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 3. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 4. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 5. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 6. Prečo McDonald's podniká kroky k udržateľným riešeniam?
 7. Ako môžete z vašej domácnosti spraviť zelenú domácnosť?
 8. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 9. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 10. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 1. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 2. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 3. Kúpele Sliač sa pripravujú na liečbu post- Covidových pacientov
 4. BILLA rodičom radí, ako deťom pripraviť výživnú desiatu
 5. Investovanie sa tento rok oplatí
 6. Prečo McDonald's podniká kroky k udržateľným riešeniam?
 7. Ako môžete z vašej domácnosti spraviť zelenú domácnosť?
 8. V COOP Jednote aj počas pandémie vybavíte všetko
 9. DPDgroup zanalyzovala správanie zákazníkov počas pandémie
 10. Čo bude v 2021 inak pri stavebnom povolení pre domy
 1. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 24 216
 2. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 21 655
 3. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 8 607
 4. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 520
 5. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 8 352
 6. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 8 012
 7. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 791
 8. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 7 780
 9. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 7 710
 10. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 667
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu