Pondelok, 2. august, 2021 | Meniny má GustávKrížovkyKrížovky

Hlavné ekonomické udalosti na Slovensku v roku 1997:

JANUÁR

1. - Na Slovensku bola zrušená dovozná prirážka.

31. - Podľa predbežných údajov tvoril deficit obchodnej bilancie koncom roka 64,537 miliardy Sk, po odrátaní deblokácií 55,875 miliardy.

FEBRUÁR

4. - Vláda schválila dokument, vymedzujúci základné ciele, zámery a oblasti podpory malého a stredného podnikania v rokoch 1997 až 2000.

6. - Parlament prijal vládny návrh zákona o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru a návrh zákona o Exportnej a importnej banke.

13. - Parlament prijal novelu zákona, podľa ktorej do roku 2003 nebude možné sprivatizovať kľúčové peňažné ústavy - Slovenskú poisťovňu, Slovenskú sporiteľňu, Všeobecnú úverovú banku a Investičnú rozvojovú banku.

Skryť Vypnúť reklamu

18. - Vláda schválila zvýšenie regulovaných cien poštových výkonov vo vnútroštátnej prevádzke o 20 percent.

26. - Prezident Michal Kováč vrátil na návrh vlády premiéra Mečiara parlamentu k opätovnému prerokovaniu novelu zákona, ktorá do roku 2003 zamedzuje privatizáciu štyroch najväčších bánk a finančných inštitúcií.

MAREC

11. - Vláda schválila koncepciu rozvoja kapitálového trhu na Slovensku.

12. - Parlament definitívne schválil zákon obmedzujúci privatizáciu kľúčových peňažných ústavov, ale s vládnym pozmeňovacím návrhom, podľa ktorého do roku 2003 sú z privatizácie vybrané len Slovenská sporiteľňa a Slovenská poisťovňa.

- Podľa uverejnených informácií Štatistického úradu sa v roku 1996 vynaložilo na investície 247,3 miliardy Sk, čo je proti roku 1995 nárast o 48,9 percenta.

Skryť Vypnúť reklamu

APRÍL

8. - Na základe negatívneho vývoja obchodnej a platobnej bilancie vláda prerokovala a schválila návrh opatrení na riešenie deficitu zahraničného obchodu.

15 - Slovensko oficiálne požiadalo USA o vysvetlenie výrokov hovorcu ministerstva zahraničia Nicholasa Burnsa na adresu Bratislavy. Burns pri rokovaní s českým ministrom zahraničia Josefom Zieleniecom vyslovil sklamanie, že sa slovenská ekonomika neotvára rovnako ako česká a slovenské úsilie o tesnejšiu spoluprácu s EÚ nepokračuje tak rýchlo ako v ČR.

23. - Oznámené, že v reakcii na súbor hospodárskych opatrení vyhlásených českou vládou zavedie Slovensko od 1. mája 1997 dvadsaťpercentné dovozné depozitá pri tovare dovážaného na Slovensko.

28.-30. - Ruský premiér Viktor Černomyrdin na oficiálnej návšteve Slovenska rokoval hlavne o dodávkach plynu a vojensko-technickej spolupráci, podpísali dohodu o vzniku spoločného podniku medzi Gazpromom a Slovenským plynárenským priemyslom a ďalších 15 dohôd.

Skryť Vypnúť reklamu

MÁJ

1. - Podľa rozhodnutia vlády sa od tohoto dátumu zvýšili platy zdravotníckych zamestnancov diferencované podľa tried v rozpätí od 6,5 do 35 percent, a to v prospech vyšších platových tried. Tiež vstúpila do platnosti vyhláška slovenského ministerstva hospodárstva o povinnom skladaní dovozných depozít pri importe vybraných druhov tovaru.

13. - Vláda schválila návrh novely zákona o cenných papieroch, ktorý liberalizuje obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi na slovenskom kapitálovom trhu podľa požiadaviek OECD.

20. - Vláda schválila návrh zákona o núdzových opatreniach proti nadmernému dovozu.

30. - Slovenský prezident Michal Kováč vrátil parlamentu k opätovnému prerokovaniu kontroverzný zákon o revitalizácii podnikov, ktorý snemovňa hlasmi väčšinovej vládnej koalície prijala 14. mája.

Skryť Vypnúť reklamu

JÚN

3.-7. - Štrajk vodičov mestskej hromadnej dopravy, motivovaný mzdovými požiadavkami, skončil na základe predbežného rozhodnutia súdu, ktorý žalovanej strane, Bratislavskému odborovému zväzu vodičov MHD, uložil povinnosť štrajk prerušiť.

9. - Slovenský parlament schválil v poradí už siedmu novelu zákona o spotrebnej dani z uhlovodíkových palív a mazív. Zákon zvyšuje sadzby dane z pohonných hmôt na približne 500 Sk za tonu. Očakávalo sa, že sa to prejaví na zvýšení spotrebiteľských cien benzínu, nafty a leteckého petroleja približne o 50 až 80 halierov za liter, a to, vzhľadom k účinnosti zákona, od 1. augusta.

13. - Na silný ekonomický rast na Slovensku upozorňuje pravidelná polročná správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá súčasne zdôrazňuje zhoršovanie situácie na bežnom účte.

Skryť Vypnúť reklamu

25. - Parlament schválil štátny záverečný účet Slovenska, ktorý vykázal za rok 1996 rozpočtový deficit vo výške 25,558 miliardy Sk, fiskálny schodok bol 7,606 miliardy Sk.

JÚL

1. - Od tohoto dňa nadobudla platnosť vyhláška Ministerstva vnútra SR o podozrivých bankových operáciách zameraných na pranie špinavých peňazí.

16. - Vláda schválila dovoznú prirážku na tovary dovážané na Slovensko vo výške sedem percent, ktorá sa bude týkať približne rovnakého objemu tovaru, teda zhruba 13 percent dovozov do SR, ako tomu bolo pri uplatňovaní prirážky v minulom období. Prirážka nahradila zrušené dovozné depozitá.

17. - Podpredseda slovenskej vlády a minister financií Sergej Kozlík podpísal vyhlášku o zavedení dovoznej prirážky vo výške sedem percent na tovar dovážaný na Slovensko.

Skryť Vypnúť reklamu

18. - Slovenský prezident Michal Kováč vrátil parlamentu novelu zákona o mzde a priemernom zárobku, umožňujúcu mzdovú reguláciu, pokiaľ firma nedosiahne v hodnotenom období zisk, alebo nesplní svoje daňové povinnosti.

22. - Vláda rozhodla o diferencovanom zvýšení cien elektrickej energie pre podnikateľov a organizácie v priemere o desať percent od 1. augusta tohoto roku.

(Dokončenie z 3. strany)

AUGUST

12. - Vláda schválila s pripomienkami dlhodobý model financovania výstavby diaľnic, rátajúci prevažne s úverovými zdrojmi, a teda bez priameho zapojenia štátneho rozpočtu.

19. - Vláda schválila návrh takzvanej malej novely zákona o bankách, čím liberalizuje niektoré dosiaľ platné ustanovenia bankového zákona. Návrh reaguje na odporúčanie OECD k úprave legislatívnych pravidiel pre oblasť kapitálového pohybu a finančných služieb podľa smerníc Európskej únie o bankovníctve.

Skryť Vypnúť reklamu

22. - Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) schválila návrh úverovej zmluvy s Export-Import of Japan o otvorení úverovej linky vo výške 20 miliárd jenov (viac než šesť miliárd Sk) pre podporu malého a stredného podnikania.

26. - Vláda schválila návrh zákona o úprave dôchodkov priznaných v budúcom roku. Účelom návrhu zákona je približné vyrovnanie dôchodkov priznaných v budúcom roku s dôchodkami priznanými pred 1. januárom 1998.

27. - Americká ratingová agentúra Standard & Poor`s (S&P) udelila energetickému podniku Slovenské elektrárne, a. s., (SES) ratingové hodnotenie finančných záväzkov v zahraničných menách na stupni BBB - so stabilným výhľadom.

SEPTEMBER

1. - Týmto dňom vstúpila do platnosti dohoda o vzájomnom uznávaní certifikátov medzi Českou republikou a Slovenskom. Vyplýva to z Dohody o spôsoboch a podmienkach uznávania a využívania certifikátov a výsledkov skúšok výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi výrobnými a obchodnými subjektami ČR a SR a ktorú 20. septembra podpísali predstavitelia Úradu pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo Českej republiky a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Skryť Vypnúť reklamu

2. - Vládna väčšina premiéra Vladimíra Mečiara v parlamente opätovne schválila novelu zákona o mzde, ktorý zavádza reguláciu miezd v stratových podnikoch. Zákon o mzde vrátil parlamentu prezident Michal Kováč so žiadosťou, aby bol odmietnutý.

18. - Podľa rozhodnutia vlády budú plánované výdaje štátneho rozpočtu pre tento rok znížené o päť miliárd.

30. - Vláda schválila novelu zákona o Národnej banke Slovenska (NBS) a súčasne navrhuje skrátený legislatívny postup v parlamente. Podľa vládneho návrhu by polovicu členov bankovej rady menovala vláda, zvýšil by sa podiel centrálnej banky na financovaní rozpočtového schodku a rozpočet banky by schvaľoval parlament. Vedenie NBS, zahraničné inštitúcie vrátane MMF a opozícia vládny návrh odmietajú ako útok na nezávislosť centrálnej banky.

Skryť Vypnúť reklamu

OKTÓBER

1. - Slovenský parlament vzal na vedomie správu o kompenzáciách slovenským občanom za výmenu osád s ČR vo výške celkom 93,65 milióna Sk.

7. - Vláda SR schválila pravidlá pre mzdovú reguláciu. Nariadenie vlády naväzuje na nedávno schválený zákon o mzdovej regulácii, ktorý prešiel v uplynulých týždňoch hlasovaním parlamentu dokonca dvakrát, pretože prezident republiky Michal Kováč ho vrátil poslancom s odporúčaním, aby ho odmietli.

14. - Vláda SR schválila novelu o zdanení bytov a nebytových priestorov, ktoré prešli do osobného vlastníctva občanov alebo právnických osôb.

21. - Kabinet schválil návrhy noviel zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) a zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov. Podľa vládnych návrhov by po skrátenom legislatívnom riadení mali oba zákony nadobudnúť účinnosť od 1. januára 1998.

Skryť Vypnúť reklamu

NOVEMBER

4. - Americká ratingová agentúra Moody`s Investors Service oznámila, že jej výhľad pre ohodnotenie Slovenska sa zhoršuje. Dôvodom sú prehlbujúce sa deficity štátneho rozpočtu a bežného účtu, vysoké úrokové sadzby nutné pre udržanie stabilného kurzu meny a vzrastajúce krátkodobé zadlženie. Zmena by sa v budúcnosti mohla týkať ratingu Baa3 pre dlhopisy v cudzej mene a stupene Ba1 pre bankové depozitá.

14. - Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, korý ráta so spomalením hospodárskeho rastu na päť percent (v roku 1998 podľa odhadov 6,1; vlani 6,9), so šesťpercentnou mierou inflácie a mierou nezamestnanosti okolo 12 percent. Podľa oficiálneho komuniké sa príjmy navrhujú v objeme 179,8 miliardy Sk a výdaje vo výške 184,8 miliárd Sk.

Skryť Vypnúť reklamu

DECEMBER

3. - Parlament SR schválil zákon o zvýšení spotrebnej dane, podľa ktorého sa od 1. januára 1998 na Slovensku zvyšuje spotrebná daň na tabak a tabakové výrobky o 0,20 Sk pri krátkych i dlhých cigaretách.

4. Parlament schválil vládny návrh novely zákona o zvýšení minimálnej mzdy, podľa ktorého sa od 1. januára 1998 minimálna mzda v SR zvyšuje z doterajších 2700 Sk na 3000 Sk, teda približne o 11 %.

5. - Prvá schôdzka guvernérov centrálnych bánk ČR a SR k obnoveným rokovaniam o delení federálneho majetku, hlavne slovenského zlata a českých pohľadávkach, nepriniesla pokrok. Variant posúdenia sporných otázok, vyplývajúcich z delenia majetku federácie, treťou nezávislou stranou, predniesol na rokovaní v Brne guvernér Českej národnej banky Josef Tošovský slovenskému partnerovi Vladimírovi Mečiarovi, ktorý návrh odmietol.

Skryť Vypnúť reklamu

8. - Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) vyzvala Slovensko k ďalšej reforme energetickej politiky. V správe, ktorú uverejnila v Paríži, dala agentúra najavo, že Bratislava by mala zabezpečiť pružnejší systém zásobovania, uvoľniť ceny a prispôsobiť jadrové elektrárne medzinárodným bezpečnostným požiadavkám.

11. - Parlament schválil vládnu novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), pričom zvýšenie sadzieb sa nedotkne tlače, ale vládnej koalícii sa podarilo po opakovanom druhom čítaní presadiť zvýšenie sadzby DPH za služby pôšt a telekomunikácií zo šesť na 23 percent.

18. - Vedenie Priemyslovej banky podpísalo v Košiciach zmluvu o navýšení základného majetku banky s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (ERBD) o 282,5 milióna korún. ERBD sa tak stane vlastníkom novej emisie 2500 kusov akcií Priemyslovej banky a jej podiel v tomto bankovom dome dosiahne 20 percent.

Skryť Vypnúť reklamu

19. - Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu v slovenskej Investičnej a rozvojovej banke (IRB). Riadenie banky prevzal nútený správca Július Chovanec, ktorého do tejto funkcie menovala NBS. Dôvodom nútenej správy je nepriaznivý stav hospodárenia IRB a nepriaznivá situácia v zabezpečovaní jej likvidity. (ČTK)

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
 3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 5. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 6. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 7. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 8. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 1. Autorka prezradila motív novej knihy. Poteší nielen romantičky
 2. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 3. Diskusia o elektromobiloch nie je „súťaž krásy“
 4. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 5. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 6. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 7. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 8. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 9. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 382
 2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 4 965
 3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 937
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 571
 5. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 483
 6. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 414
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 393
 8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 254
 9. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 2 745
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 2 545
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa zastav vyšetrovateľov NAKA.

Lipšic sa s Remetom nestretol.


17 h

Ľudia sú závislí od zdrojov, ktoré sa míňajú.


30. júl
Testovanie na koronavírus.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 392-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 540 obetí.


a 4 ďalší 11 h

V celej histórii tohto holubičieho národa nebolo "bakuľou proti všehomíru" nikdy ilustrované takto názorne.