Nedeľa, 21. január, 2018 | Meniny má Vincent

Predbežný záujem žiakov o stredné školy

Informácie o naplnenosti jednotlivých škôl v krajoch sme získali zo Školských výpočtových stredísk v Banskej Bystrici, Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach a Piešťanoch. Údaje sú k 7. decembru 2001. Konkrétne čísla a zoznam všetkých stredných ..

Informácie o naplnenosti jednotlivých škôl v krajoch sme získali zo Školských výpočtových stredísk v Banskej Bystrici, Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach a Piešťanoch. Údaje sú k 7. decembru 2001. Konkrétne čísla a zoznam všetkých stredných škôl spolu s predbežnou obsadenosťou nájdete na internetových stránkach týchto stredísk: www.svsbs.sk, www.svsbb.sk, www.svslm.sk, www.svsmi.sk a www.svspn.sk. Ďalšie informácie môžete nájsť na stránkach Národného úradu práce www.nup.sk, Ústavu informácií a prognóz školstva www.uips.sk.

Do budúceho čísla pripravujeme tému o podávaní prihlášok na vysoké školy.

Stranu pripravila SOŇA REBROVÁ

BRATISLAVSKÝ KRAJZ 33 gymnázií v Bratislavskom kraji majú tohto roku žiaci (resp. ich rodičia) predbežne najväčší záujem o Gymnázium J. Papánka na Vazovovej 6 a Gymnázium Bílikova 24, obe v Bratislave. Veľký záujem je o Gymnázium na Lichnerovej ulici v Senci. Tradične sú návaly na bilingválne gymnáziá. Málo žiakov sa hlási na Gymnázium Sv. Vincenta a Súkromné gymnázium na Kremnickej (Bratislava).

Zo stredných priemyselných škôl vedú najmä elektrotechnické odbory. Najvyšší počet uchádzačov o štúdium (až 5-krát viac ako môžu prijať) sa zatiaľ hlási na odbor kozmetička a vizážistka na Združenej strednej škole, Račianska 105, Bratislava. Malý záujem je o Združenú strednú školu drevársku (Pavlovičova 3, Bratislava) a SPŠ chemickú (Račianska 78, Bratislava).

Z obchodných akadémií majú zatiaľ prím OA na Nevädzovej a Račianskej ulici v Bratislave. Voľné miesta sú ešte na Súkromnej obchodnej akadémii na Borinskej, OA Profi-kamo na Dudvážskej a OA pre TPM na Mokrohájskej v Bratislave. Veľký záujem je o štúdium na Združenej hotelovej akadémii Mikovíniho 1 v Bratislave. O niečo viac uchádzačov, ako môžu prijať, majú i na Súkromnej strednej veterinárnej škole na Bullovej ulici a Škole úžitkového výtvarníctva na Dúbravskej ceste, obe v Bratislave.

Voľné miesta sú takmer na všetkých stredných odborných učilištiach a odborných učilištiach. Výnimkou je SOU na Svätoplukovej, SOU stavebné na Ivanskej ceste a SOU elektrotechnické na Rybničnej 59 (všetky v Bratislave), o ktoré je pomerne dobrý záujem.

Odporúčanie krajského úradu práce: „Priemerná miera nezamestnanosti v Bratislavskom kraji sa dlhodobo pohybuje okolo 6 percent. Evidovaných nezamestnaných mladistvých je 7,7 percenta.

Najťažšie zamestnávame absolventov stredných odborných škôl, potom absolventov SOU, najmä strojárskych, poľnohospodárskych, stavebných a potravinárskych. Najžiadanejšími profesiami v Bratislavskom kraji sú obchod a služby.“

TRENČIANSKY KRAJTakmer na všetky gymnáziá sa zatiaľ hlási o 10-20 percent menej žiakov, ako môžu prijať. Výnimkou sú gymnáziá v Prievidzi a Trenčíne (Ľ. Štúra), ktoré už teraz evidujú o polovicu viac študentov, ako plánujú v septembri prijať.

Takmer všetky stredné priemyselné školy majú ešte voľné miesta, väčší záujem je najmä o štúdium na SPŠ v Dubnici nad Váhom, SPŠ elektrotechnickej v Starej Turej a stredných priemyselných školách (odevná a stavebná) v Trenčíne. Zle na tom nie je ani Združená stredná škola obchodu a služieb v Novom Meste. Málo žiakov sa hlási na SPŠ chemickú v Novákoch.

Naopak, vyberať si môžu na združených stredných školách hotelových služieb a obchodu (v Prievidzi aj Púchove), na ktoré sa hlási o polovicu viac žiakov, ako môžu prijať. Veľký ohlas medzi žiakmi má aj šesť obchodných akadémií, najmä v Trenčíne a Prievidzi. Podobne aj obe stredné zdravotnícke školy – v Trenčíne a Považskej Bystrici.

Odborné učilištia sú len dve (Ladce, Prievidza), obe majú voľné miesta. Podobne sú na tom aj SOU – k vyťaženejším patrí SOU železničné v Trenčíne a SOU v Prievidzi.

Veľmi málo záujemcov má najmä SOU odevné v Bánovciach nad Bebravou. kde sa na 120 voľných miest zatiaľ hlási len 19 žiakov.

Na učilištia sa doteraz prihlásilo veľmi málo žiakov. Iba šesť sa ich napríklad hlási na Kožiarske učilište v Bošanoch.

Odporúčanie krajského úradu práce: „V evidencii nezamestnaných prevládajú absolventi, ktorí ukončili študijný odbor v oblasti technických a spoločenských vied, absolventi SOŠ (najmä obchodných akadémií a dievčenských odborných škôl) a gymnázií. Problematické je aj uplatnenie absolventov SOU, s maturitou i bez nej, najmä SOU strojárskeho, stavebného, poľnohospodárskeho a potravinárskeho a SOU služieb.

Najžiadanejšími profesiami sú dlhodobo šičky a krajčírky, strojné profesie, predavači, čašníci a servírky.“

NITRIANSKY KRAJO gymnáziá je v tomto kraji slušný záujem. Najlepšie sú na tom gymnáziá v Nitre (Golianova a Parovská ulica), potom v Leviciach, Komárne a Topoľčanoch. Na ostatných ešte nájdete pár voľných miest. Aj tu je nízky záujem najmä o cirkevné školy (Cirkevné gymnázium v Leviciach).

Vyrovnaný záujem je o všetky stredné priemyselné školy, nízky o tie s poľnohospodárskym zameraním - jedinou výnimkou je SPoŠ v Nitre na Drážovskej ulici.

Ako v iných krajoch aj tu víťazia študijné odbory pekár, cukrár, čašník, mechanik-opravár, elektrotechnik, kaderník, predavač, kozmetička.

V Nitrianskom kraji je pomerne vysoký záujem o obchodné akadémie, na ktoré sa už teraz hlási viac uchádzačov, ako môžu prijať. Plný stav zatiaľ nemá len súkromná OA v Štúrove. Hotelové akadémie sú v tomto kraji len dve (Nitra a Nové Zámky), možno aj preto je na ne takmer dvojnásobný pretlak. Viac uchádzačov, ako môžu prijať, sa hlási i na Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Leviciach a tri stredné zdravotnícke školy v Nitrianskom kraji (Nitra, Nové Zámky, Topoľčany).

Dosť žiakov majú i dievčenské odborné školy, slabší záujem je len o dve - v Tlmačoch a Štúrove.

Z odborných učilíšť má zatiaľ plný stav len OU v Mojmírovciach, na ostatné sa hlási menej žiakov, ako školy plánujú prijať.

Zo stredných odborných učilíšť má plný stav len SOU v Leviciach, Topoľčanoch a Zlatých Moravciach, na ostatných ešte nájdete voľné miesta. Miesta majú i všetky učilištia.

Odporúčanie Krajského úradu práce: „Percentuálne najviac nezamestnaných absolventov stredných škôl u nás tvoria absolventi SOŠ, potom SOU s maturitou a UŠ bez maturity. Na úradoch práce ostávajú každoročne najmä absolventi SOU (všeobecné, poľnohospodárske, stavebné, strojárske, potravinárske), SPŠ poľnohospodárskych, obchodných akadémií, dievčenských odborných škôl. Vo voľných miestach prevládajú profesie murár, zvárač, krajčír, šička, predavač, elektrikár, účtovník-ekonóm (s praxou), v letnej sezóne kuchár-časník. Medzi ťažko obsaditeľné zaraďujeme ponuky na zamestnanie učiteľov cudzích jazykov, zváračov s platnými skúškami.“TRNAVSKÝ KRAJV Trnavskom kraji je zatiaľ jednoznačne najväčší záujem o Gymnázium v Trnave (J. Hollého). Väčšie gymnáziá v Dunajskej Strede a Piešťanoch sa však tiež nemôžu sťažovať na nedostatok záujemcov. Veľmi málý záujem je o cirkevné gymnáziá. Napríklad na Arcibiskupské gymnázium v Trnave chcú prijať 34 žiakov, hlásia sa však zatiaľ len traja.

Väčší záujem ako gymnáziá vyvolali v tomto kraji stredné priemyselné školy. Tie majú už teraz plné stavy a niektoré si dokonca môžu i vyberať.

Nik sa zatiaľ nehlási na SPŠ súkromnú potravinársku v Dunajskej Strede, odbor potravinárstvo - spracúvanie múky. Slabý ohlas medzi žiakmi vyvolala i Združená stredná škola potravinárska a poľnohospodárska vo Voderadoch, SPŠ v Skalici a SPoŠ v Rakoviciach.

V Trnavskom kraji je viac obchodných akadémií, ako hotelových, je o ne aj väčší záujem. Žiaci si zatiaľ podali prihlášky najmä na obchodné akadémie vo Veľkom Mederi a Trnave (Kukučínova 2). Dvojnásobný pretlak je na Hotelovú akadémiu Wintera v Piešťanoch.

V kraji sú tri stredné zdravotnícke školy, najviac deviatakov sa hlási na SZŠ v Trnave. Zvyšné dve v Dunajskej Strede a Skalici majú ešte voľné miesta.

O jednu dievčenskú odbornú školu (v Dunajskej Strede) je vyrovnaný záujem .

Z učilíšť, odborných učilíšť a stredných odborných učilíšť majú zatiaľ dostatok uchádzačov najmä na OU v Trnave (Lomonosovova ul.), na SOU SZSD v Šamoríne a Trnave, a na SOU v Senici. Na ostatných školách sú ešte voľné miesta.

Odporúčanie krajského úradu práce: „Najväčší záujem zamestnávateľov v Trenčianskom kraji je o profesie krajčír, čašník-kuchár, pekár, predavač, autoklampiar, autolakovník, zvárač, zámočník, murár, tesár, stavebný robotník, kurič, účtovník, ekonóm, finančný poradca, obchodný agent a colný deklarant. V evidencii úradov práce s tendenciou zotrvávania v nej majú absolventi stredných odborných škôl a učilíšť.

To, či absolvent nájde uplatnenie na trhu práce závisí najmä na jeho teoretickej a odbornej znalosti a vo veľkej miere aj na schopnosti orientovať sa na trhu práce.“

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJNajväčší záujem je tak ako po iné roky najmä o tri banskobystrické gymnáziá: J. G. Tajovského, Komenského a Gymnázium SNP. Problémy s nedostatkom uchádzačov nemajú ani vo Zvolene, v Lučenci, Tisovci, Žiari nad Hronom, Veľkom Krtíši a Detve. Na ostatných gymnáziách sú ešte voľné miesta. Zatiaľ je na tom najhoršie gymnázium v Poltári, kam plánujú prijať 30 žiakov, hlási sa ich však len osem.

Zo stredných priemyselných škôl je najväčší záujem o SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici a SPŠ dopravnú vo Zvolene. Záujem je aj o Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Na ostatných školách je ešte dosť voľných miest. Voľné miesta sú aj na poľnohospodárskych školách.

Hotelové a obchodné akadémie sú pomerne vyrovnané, predbežne na ne nie je veľký „pretlak“. Vcelku dobrý záujem je o hotelové akadémie v Brezne (Malinovského 1), Žiari nad Hronom (Jilemnického), vo Zvolene (Jabloňová) a o obchodné akadémie v Rimavskej Sobote, vo Zvolene, v Revúcej, Lučenci a Žiari nad Hronom.

Na stredné zdravotnícke školy sa zatiaľ hlási rovnaký počet uchádzačov, ako plánujú prijať. O niečo menší záujem je o dievčenské odborné školy.

Voľné miesta majú ešte všetky odborné učilištia, učilištia a stredné odborné učlištia. Žiaci sa hlásia najmä na odbory: pekár, cukrár, rezbár, kuchár, mechanik-opravár (auta), stolár, kozmetička, kaderník, krajčír, poštový manipulant, reprodukčný grafik, elektrotechnik.

Odporúčanie krajského úradu práce: V Banskobystrickom kraji sa nezamestnanosť pohybuje v priemere okolo 20 percent. Najviac evidovaných nezamestnaných absolventov stredných škôl máme v okresoch Brezno, Veľký Krtíš, Detva a Krupina. Chceli by sme upozorniť najmä na tie študijné a učebné odbory, ktoré dlhodobo produkujú veľký počet ťažko umiestniteľných absolventov. Medzi ne patria najmä strojárstvo, ekonomika a organizácia obchodu a služieb, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, stavebníctvo a vodohospodárstvo. O niečo menej, ale stále dosť nezamestnaných absolventov stredných škôl máme v odboroch potravinárstvo, textil a odevníctvo. ŽILINSKÝ KRAJO gymnáziá je v tomto kraji doslova bitka. Takmer všetky majú už teraz prihlásených viac žiakov, ako môžu prijať. Prím drží Gymnázium v Sučanoch a Gymnázium T. Ružičku v Žiline. Pár miest by sa mohlo nájsť na gymnáziu vo Vrútkach, Turčianskych Tepliciach a Bytči.

O niečo menší, ale predsa dostatočný záujem je o stredné priemyselné školy. Najlepšie sú na tom SPŠ v Tvrdošíne, Žiline (stavebná) a Liptovskom Hrádku (elektrotechnická). Tak ako v iných krajoch príliš „neletia“ odevné a poľnohospodárske školy a odbory.

Obchodné akadémie takmer všetky evidujú dostatok uchádzačov - miesta sú ešte na OA sv. T. Akvinského v Žiline a na OA v Turčianskych Tepliciach. Hotelové akadémie sú v kraji dve, žiaci sa hlásia najmä na žilinskú.

Takmer dvojnásobný počet uchádzačov o štúdium eviduje Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach.

Dobrý záujem je o všetky tri stredné zdravotnícke školy (Dolný Kubín, Ružomberok, Žilina).

Z dievčenských odborných škôl má celkom dobré skóre Žilina a Liptovský Mikuláš, ostatné tri ešte majú voľné miesta.

Odborné učilištia sú v Žilinskom kraji len štyri, dve z nich majú zatiaľ dostatok záujemcov (Liptovský Mikuláš a Martin).

Na SOU sa nehlási veľa žiakov. V priemere sa počet uchádzačov o štúdium pohybuje okolo 50 - 85 percent. Podobne je to aj s učilišťami.

Odporúčanie krajského úradu práce: „Ku koncu novembra 2001 bolo v evidencii okresných úradov práce v Žilinskom kraji 57 243 nezamestnaných, z toho 3 285 absolventov škôl, 32,8 % tvorili absolventi SOŠ, 23,7 % absolventi SOU, 31,3 % absolventi učilíšť, 7,5 % absolventi vysokých škôl a 4,7 % absolventi gymnázií.

V členení na študijné odbory je najvyšší počet evidovaných nezamestnaných z technických vied 48 % (najmä z odboru ostatná kovovýroba) a spoločenských vied 41 % (najmä z odboru ekonomika a obchod).“

KOŠICKÝ KRAJ„Pretlak“ je zatiaľ na tieto gymnáziá: Evanjelické (J. A. Komenského, Košice); Košice (na uliciach Trebišovská, Poštová, L. Novomeského), Michalovce - Masarykova ulica. Voľné miesta sú ešte na Gréckokatolíckom gymnáziu v Trebišove, gymnáziu v Dobšinej, Kráľovskom Chlmci, Krompachoch, Moldave nad Bodvou, Sečovciach, na dvoch košických gymnáziách (súkromné - Katkin park a Exnárova ulica) a vo Veľkých Kapušanoch.

Zo stredných priemyselných škôl je najväčší záujem o SPŠ dopravnú a elektrotechnickú, obe v Košiciach. Na ostatných je ešte 20 - 60 percent voľných miest. Podobná situácia je aj na stredných poľnohospodárskych školách.

Obchodných akadémií je viac ako v iných krajoch, možno preto i väčšina z nich nie je naplnená. Enormný záujem je ale o OA Watsona -Košice. Hotelová akadémia je len v Košiciach. Hlási sa na ňu dvakrát viac žiakov, ako plánujú prijať. Veľký záujem je o konzervatórium a Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Takmer dvojnásobný záujem je o stredné zdravotnícke školy na Kukučínovej a Moyzesovej ulici, tiež SZŠ sv. Alžbety, všetky v Košiciach. V Michalovciach a Rožňave majú ešte voľné miesta.

Dievčenské odb. školy majú do plných stavov ďaleko.

Z odborných učilíšť prevláda záujem najmä o OU v Košiciach na Alejovej ulici, ostatné čakajú na ďalších záujemcov. Podobne je to aj na SOU. Na niektoré sa dokonca hlási len pár žiakov (SOU Pamiko súkromné, SOU sv. Jozefa, SOU textilné - všetky v Košiciach). Výnimkou je jediné naplnené SOU obchodné Košice-Bocatiova.

Odporúčanie Krajského úradu práce: „V Košickom kraji končí štúdium na stredných školách ročne cca 12 000 študentov, z ktorých sa jedna tretina do začiatku septembra zaeviduje na úradoch práce. Nemožno ale povedať, že sa nemôžu uplatniť na trhu práce len preto, že je nadbytok niektorých profesií, príčin nezamestnanosti v Košickom kraji je viac, najmä dlhodobo klesajúci trend zamestnanosti. Najvyššie počty evidovaných nezamestnaných je v odboroch technických a spoločenských vied – strojárstvo, elektrotechnika, baníctvo, stavebníctvo, ekonómia, učiteľstvo, právo, odevníctvo, ekonomika a obchod, kovovýroba, gymnáziá.“PREŠOVSKÝ KRAJPodľa predbežných výsledkov budú zrejme „natrieskané“ najmä tieto gymnáziá: Bardejov (L. Stockela), Humenné, Poprad (Tatarku), Prešov (J. A. Raymena), Prešov (Konštantínova), Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou.

O stredné priemyselné školy je priemerný záujem. Dobre je na tom napríklad SPŠ elektrotechnická v Prešove.

Na stredné poľnohospodárske školy sa hlási len polovica žiakov, niekde ešte menej.

Z obchodných akadémií držia prím OA v Prešove, Poprade a Humennom. Na Euroškolách v Prešove a Spišskej Teplici, i súkromnej OA v Prešove je dosť miest.

Hotelové akadémie sú v kraji tri, na dve štátne (Prešov, Kežmarok) sa hlási dosť záujemcov, na súkromnú v Prešove zatiaľ len šesť, pričom by ich chceli 34.

Na dve pedagogické a sociálne akadémie (Prešov, Levoča) sa hlási takmer dvojnásobný počet žiakov, ako plánujú prijať.

Združené stredné školy majú dostatok záujemcov o štúdium, podobne i stredné zdravotné školy. Záujem je aj o štyri dievčenské odborné školy (výnimkou je DOŠ pri SOU služieb v Prešove), a o odborné učilištia. Málo záujemcov majú na SOUI v Snine a SOU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči.

Voľné miesta sú na väčšine SOU v kraji. Najviac uchádzačov zatiaľ registrujú na SOU textilnom vo Vranove nad Topľou, SOU spoločného stravovania v Hornom Smokovci a SOU služieb v Prešove (Košická ul.). Najmenej predbežne na SOU chemickom vo Svite, SOU obchodnom v Giraltovciach, SOU odevnom vo Svidníku a v Prešove a SOU strojárskom v Snine.

Odporúčanie Krajského úradu práce: Takmer vo všetkých regiónoch Prešovského kraja sa ako problematické javí uplatnenie absolventov, ktorí ukončili obchodnú akadémiu, vyštudovali odbor agropodnikanie, technické informačné služby, obchod a podnikanie. Dopyt po pracovnej sile s uvedeným zameraním na trhu práce je v súčasnosti minimálny, ponuková stránka vysoko prevyšuje dopyt. Na druhej strene je evidentná aj nedostatočná pružnosť jednotlivých typov škôl, ktoré pripravujú študentov v odboroch, ktoré už niekoľko rokov nie sú dominantné a majú skôr tendenciu útlmu.“

Najčítanejšie na SME


Inzercia - Tlačové správy

 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 16 735
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 908
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 656
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 332
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 2 160
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 998
 7. Kam do tepla v januári? 1 859
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 664
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 503
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 895
PR články vašej firmy na tomto mieste ›

Neprehliadnite tiež

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Babiš = ANO, ANO = Babiš

Kdesi na konci tunela sa predsa len čosi črtá. Dokonca aj podstatne viac riešení a koalícií.

Ukrajina konečne priznala vojnu s Ruskom. Slova vojna sa však bojí

Na východe Ukrajiny už aj formálne neprebieha protiteroristická operácia, ale otvorený konflikt.

Dal sa zamraziť do ľadu aj zhodiť z mosta. Zopakoval všetky úniky slávneho iluzionistu

Houdiniho múzeum v Budapešti založil jediný profesionálny majster únikov v Európe David Merlini.

PÍŠE KAROL WILCZYŃSKI

Ako sa katolícka cirkev stala hrozbou pre Poľsko

Katolícka cirkev naklonená prijímaniu utečencov sa rozchádza s názorom väčšiny Poliakov.