Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky

Vo februári treba platiť vyššie zdravotné odvody

BRATISLAVA - Vo februári budú platiť zamestnávatelia a živnostníci nové mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Budú vyššie ako doteraz. Zvýšenie odvodov spôsobila zmena vo vymeriavacích základoch. Pôvodne boli naviazané na pevne stanovené sumy - ...

BRATISLAVA - Vo februári budú platiť zamestnávatelia a živnostníci nové mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Budú vyššie ako doteraz. Zvýšenie odvodov spôsobila zmena vo vymeriavacích základoch. Pôvodne boli naviazané na pevne stanovené sumy - minimálny bol 3000 Sk, maximálny 32-tisíc. Po novom je minimálnym vymeriavacím základom minimálna mzda 6500 Sk a maximálnym je trojnásobokok priemernej mzdy - 43 095 Sk. Zdravotne postihnutí zaplatia polovicu. Vyššie odvody sa najviac dotknú tých, ktorí zarobia viac ako 32-tisíc korún za mesiac a živnostníkov, ktorí zarobia menej, ako je minimálna mzda.

Skryť Vypnúť reklamu

Novinkou je aj to, že zdravotné odvody budú platiť konatelia spoločností a umelci. Zákon o zdravotnom poistení ich zaradil medzi samostatne zárobkovo činné osoby.

Najvýznamnejšou zmenou je ročné zúčtovanie. Zamestnávatelia budú platiť mesačne len preddavky, po roku budú musieť urobiť zúčtovanie. Ak vzniknú nedoplatky, tie budú musieť uhradiť, v prípade preplatku poisťovňa peniaze vráti.

Zamestnávateľ musí viesť výkaz osobitne za každého zamestnanca, čo umožní poisťovniam viesť osobné účty, ktoré si môže poistenec skontrolovať. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaviedol zásady, ako sa má poistné mesačne vykazovať. Výkazy budú musieť viesť iba zamestnávatelia a živnostníci. Zamestnávateľ musí mesačné poistné odviesť najneskôr do troch dní odo dňa splatnosti, živnostníci len raz ročne k 30. júnu. Výkazy je možné podať aj elektronicky alebo na tlačive. Päť zdravotných poisťovní sa dohodlo, že tlačivá pre zamestnávateľov budú univerzálne. Živnostníci budú mať iný druh tlačiva. Ešte dostupné nie je, živnostníkom bude potrebné až potom, ako podajú daňové priznanie.

Skryť Vypnúť reklamu

Štát bude platiť zdravotné poistenie za nezamestnaných, dobrovoľne nezamestnaných, deti, dôchodcov, ženy na materskej dovolenke. Do decembra za poistenca štát mesačne odviedol 420 korún, odteraz to budú štyri percentá z priemernej mzdy, 575 korún.

Nový systém je výhodnejší pre dobrovoľne nezamestnaných, takých, čo sú bez práce a nie sú evidovaní na úrade práce. Doteraz odvádzali 420 korún mesačne sami, od januára za nich poistné zaplatí štát.

Čo majú ľudia teraz robiť

 • zamestnávatelia - prispôsobiť sa na nový systém, viac práce budú mať účtovníci,
 • živnostníci - tí, ktorí doteraz platili 420 korún, od februára začnú platiť 910 korún, do poisťovne nemusia ísť nič nahlasovať,
 • umelci, konatelia, ktorí nie sú živnostníkmi - v januári by sa mali ísť do poisťovne prihlásiť.

Kto musí platiť zdravotné poistenie

Skryť Vypnúť reklamu
 • zamestnanec,
 • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • zamestnávateľ,
 • štát,
 • poistenec, ktorý nie je zamestnancom alebo SZČO, ak má v rozhodujúcom období príjem zo závislej činnosti vyšší ako úhrn minimálnych miezd za každý mesiac rozhodujúceho obdobia.

Za koho platí štát

Za poistenca, ktorý nie je SZČO a:

 • nie je zamestnancom alebo poistencom, ktorý má v rozhodujúcom období príjem zo závislej činnosti vyšší ako úhrn minimálnych miezd za každý mesiac rozhodujúceho obdobia,
 • je zamestnancom, ale nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmu podľa osobitného predpisu.

Kedy štát platí za zamestnanca

 • Ak zamestnanec v príslušnom kalendárnom mesiaci nemal žiadny príjem (napr. celý mesiac je na PN, poberá rodičovský príspevok, má neplatené voľno, atď), poistné za neho platí štát. Zmenu platiteľa poistného musí poisťovni oznámiť sám.
 • V prípade, že za zamestnanca mal platiť štát, zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi tlačivo "Oznámenie poistenca" a čestné vyhlásenie (Všeobecná zdravotná poisťovňa má tieto tlačivá na pobočkách, resp. expozitúre VšZP). Tlačivá vyplní zamestnanec a pošle ich poisťovni, alebo ich môže poslať zamestnávateľ spolu s mesačným výkazom. Na tlačive zamestnanec oznamuje zmenu platiteľa poistného.

Ako sa platí poistné

Skryť Vypnúť reklamu
 • Preddavkom na poistné, ktorý si vypočíta platiteľ. Každý mesiac ho odvádza na účet zdravotnej poisťovne.
 • Za zamestnanca vypočítava a odvádza preddavok zamestnávateľ.
 • SZČO si vypočíta a odvádza preddavok sama.

Kto je SZČO a platí zdravotné poistenie

 • živnostníci,
 • spoločníci,
 • konatelia,
 • umelci,
 • športovci, nie v pracovnom pomere.

Koľko má SZČO platiť od januára

 • mesačnú výšku preddavku je SZČO povinná si vypočítať sama, preddavok odvádza na účet poisťovne,
 • za január - jún 2005 platí SZČO preddavok vypočítaný zo základu dane z príjmov dosiahnutých zo samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2003,
 • za obdobie júl - december 2005 odvádza preddavok vypočítaný zo základu dane z príjmov dosiahnutých v roku 2004,ŕ
 • minimálna výška preddavku je najmenej 14 % (7 % pre zdravotne postihnutých) z minimálnej mzdy, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné; preddavok na poistné od 1. januára je najmenej 14 % (7 %) zo 6 500 Sk, t. j. 910 Sk (455 Sk) mesačne.
 • najmenej minimálny preddavok 910 Sk mesačne musí platiť tá SZČO, ktorá nie je popri podnikaní aj zamestnancom,
 • maximálna výška preddavku je určená pre všetky SZČO a predstavuje 14 % (7 % pre zdravotne postihnutých) z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, zistenej za kalendárny rok (2003), ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné; za kalendárny rok 2005 je preddavok najviac 6034 Sk (3 017 Sk) mesačne;
 • preddavok je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné; preddavok sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor;
 • preddavok na poistné sa uhrádza aj počas trvania práceneschopnosti; preto nie je potrebné doručovať poisťovni doklady o PN vzniknutej po 1. januári 2005;

Čo majú živnostníci robiť, ak

Skryť Vypnúť reklamu

1. SZČO nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť

 • v roku 2003 alebo jej základ dane z príjmov za toto obdobie nie je známy, výšku preddavkov si určí sama a poisťovni to oznámi na tlačive "Oznámenie poistenca".

2. SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom

 • minimálnu výšku preddavku nemá zákonom určenú, preto preddavok odvádza v tej sume, v akej si ho vypočíta zo základu dane z príjmov z roku 2003 a od 1. 7. 2005 z roku 2004. Môže odvádzať aj nižší preddavok ako 910 Sk, ak je nižší ako 100 Sk, nemusí sa odvádzať. Takéto prípady budú typické u začínajúcich SZČO, ktoré samostatnú zárobkovú činnosť vykonávajú popri zamestnaní, u konateľov a umelcov.

3. SZČO, ktorá začína v roku 2005 podnikať (popri zamestnaní)

 • si výšku preddavku určí sama. Ak je výška preddavku menej ako 100 Sk, preddavok neodvádza. Najvyššia suma preddavku je vo výške 14 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy.

4. SZČO (popri zamestnaní), ktorá podnikala len časť roka,

Skryť Vypnúť reklamu
 • napríklad v roku 2003 sedem mesiacov a jej základ dane z príjmov predstavoval 120-tisíc Sk. Preddavok bude predstavovať 1/12 z polovice základu dane z príjmov z roku 2003 (120 000 : 12 : 2 = 5000). SZČO bude platiť mesačný preddavok 700 Sk (14 % z 5000 Sk). Doteraz sa základ dane z príjmov (z roku 2003) delil počtom mesiacov, počas ktorých SZČO podnikala. Podľa nového zákona je pri výpočte preddavku deliteľom vždy číslo 12, bez ohľadu na dĺžku podnikania v roku 2003.

5. SZČO, ktorá do 31. 12. 2004 platila tzv. paušálne poistné

 • od januára začne platiť preddavok 910 Sk mesačne.

6. SZČO, ktorá preruší živnosť

 • na základe rozhodnutia príslušného živnostenského úradu, počas tejto doby (prerušenia živnosti) sa považuje za osobu, ktorá nie je SZČO.

Platenie a vykazovanie poistného

Skryť Vypnúť reklamu
 • Prvé zúčtovanie poistného vykonajú SZČO za rok 2005 v roku 2006.
 • SZČO je povinná predkladať zdravotnej poisťovni základ dane z príjmov - najneskôr do ôsmich dní od uplynutia posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania na daň z príjmov fyzických osôb. Urobí tak na tlačive "Výpis z daňového priznania". Tlačivo je spoločné pre VšZP a Sociálnu poisťovňu, nachádza sa na daňových úradoch, v predajniach ŠEVT, tiež na internetovej stránke www.vszp.sk

Výška minimálneho a maximálneho preddavku na zdravotné poistenie

Zamestnanec

  Sadzba a vymeriavací základ   Preddavok v Sk
Bez zdrav. postihnutia Minim. 4 % z minim. mzdy Od 1. 1. 2005 = 6 500 Sk 260
  Maxim. 4 % z trojnásobku priem. mes. mzdy Pre rok 2003: 14 365,00 Ą3 = 43 095 Sk 1 724
So zdrav. postihnutím: Minim. 2 % z minim. mzdy 6 500 130
  Maxim. 2 % z trojnásobku priem. mes. mzdy 43 095 862
So zdrav. postihnutím*: Minim. 2 % z minim. mzdy 3 250 65
  Maxim. 2 % z trojnásobku priem. mes. mzdy 43 095 862

Samostatne zárobkovo činná osoba

  Sadzba a vymeriavací základ   Preddavok v Sk
Bez zdrav. postihnutia Minim. 14 % z minim. mzdy Od 1. 1. 2005 = 6 500 Sk 910
  Maxim. 14 % z trojnásobku priem. mes. mzdy Pre rok 2003: 14 365,00 Ą3 = 43 095 Sk 6 034
So zdrav. postihnutím: Minim. 7 % z minim. mzdy 6 500 455
  Maxim. 7 % z trojnásobku priem. mes. mzdy 43 095 3 017
So zdrav. postihnutím*: Minim. 7 % z minim. mzdy 3 250 228
  Maxim. 7 % z trojnásobku priem. mes. mzdy 43 095 3 017

Samostatne zárobkovo činná osoba, ak je súčasne aj zamestnancom

Sadzba a vymeriavací základ Preddavok v Sk

Výška minimálneho preddavku nie je stanovená

  Maxim. 14 % z trojnásobku priem. mes. mzdy Pre rok 2003: 14 365,00 Ą3 = 43 095 Sk 6 034
So zdrav. postihnutím: Maxim. 7 % z trojnásobku priem. mes. mzdy 43 095 3 017

Zamestnávateľ

Skryť Vypnúť reklamu
  Sadzba a vymeriavací základ   Preddavok v Sk
Za zamestnanca bez ZP Minim. 10 % z minim. mzdy Od 1. 1. 2005 = 6 500 Sk 650
  Maxim. 10 % z trojnásobku priem. mes. mzdy Pre rok 2003: 14 365,00 Ą 3 = 43 095 Sk 4310
Za zamestnanca so ZP Minim. 5 % z minim. mzdy 6 500 325
  Maxim. 5 % z trojnásobku priem. mes. mzdy 43 095 2 155
So zdrav. postihnutím*: Minim. 5 % z minim. mzdy 3 250 163
  Maxim. 5 % z trojnásobku priem. mes. mzdy 43 095 2 155

* Len ak ide o poistenca uznaného za invalidného občana

Najväčšie zmeny v zdravotnom poisteníl v minulom roku boli stanovené pevné vymeriavacie základy, minimálny bol 3000 korún, maximálny 32-tisíc korún,

 • od januára sú odvody naviazané na minimálnu 6500 Sk a priemernú mzdu 14 365 Sk, ako sa budú zvyšovať, budú sa zvyšovať aj odvody,
 • zdravotné poistenie budú platiť aj konatelia spoločností a umelci,
 • ak má niekto viacero príjmov, odvody bude platiť z každého príjmu,
 • zavádza sa ročné zúčtovanie poistného.

Zvýšenie odvodov sa najviac dotkne

 • živnostníkov,
 • ľudí s vysokými príjmami nad 32-tisíc

Živnostníci

  Do decembra 2004 Od januára 2005
Platiteľ mesačné odvody mesačné odvody
SZČO od 420 do 4480 Sk od 910 do 6034 Sk
SZČO so ZP od 189 do 2016 Sk od 455 do 3017 Sk

SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba

ZP - zdravotne postihnutý

Najčastejšie otázky od poistencov

Konatelia s. r. o.

Od januára sa v rámci platenia odvodov do zdravotného poistenia konatelia stávajú SZČO. Konateľ sa musí prihlásiť do svojej zdravotnej poisťovne ako začínajúca SZČO. Výšku preddavku si určuje sám (ako nová SZČO). Odvod preddavku sa posudzuje podľa toho, či je popri tom aj zamestnancom.

Skryť Vypnúť reklamu

1. Konateľ, ktorý nie je popri činnosti konateľa zamestnaný, ani SZČO z iného dôvodu, sa musí do zdravotnej poisťovne prihlásiť ako SZČO. Je povinný platiť preddavok 910 Sk mesačne.

2. Konateľ, ktorý je aj zamestnancom, sa musí prihlásiť ako SZČO do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený z titulu zamestnania. Výšku preddavku si určuje sám.

3. Konateľ, ktorý je zároveň SZČO, sa do zdravotnej poisťovne nemusí prihlasovať. Preddavky však bude odvádzať ako "sólo" SZČO.

4. Konateľ, ktorý je zároveň SZČO aj zamestnancom, sa do poisťovne ako SZČO nemusí prihlasovať.

Umelci

Od januára patria medzi SZČO aj umelci, ktorí vykonávajú umeleckú činnosť, ktorej výsledok je chránený autorským zákonom.

1. Umelec, ktorý vykonáva činnosť iba na základe autorského zákona, si musí splniť oznamovaciu povinnosť a prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako začínajúca SZČO. Preddavok 910 Sk mesačne.

Skryť Vypnúť reklamu

2. Umelec, ktorý vykonáva činnosť na základe autorského zákona a popri tom je zamestnaný, sa musí prihlásiť ako nová SZČO. Výšku preddavku si určuje sám.

3. Umelec, ktorý vykonáva umeleckú činnosť na základe autorského zákona a popri tom je SZČO (z iného dôvodu) sa do zdravotnej poisťovne ako SZČO nemusí prihlasovať. Preddavky bude odvádzať ako "sólo" SZČO.

Tabuľky a vysvetlenie problémov pri zdravotnom poistení poskytla Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Pravidlá vykazovania preddavkov od 1. februáral platiteľ poistného vykazuje platenie preddavkov cez výkaz preddavkov,

 • výkaz musí predložiť zamestnávateľ aj SZČO,
 • zamestnávateľ musí zdravotnej poisťovni doručiť výkaz do troch dní od dňa splatnosti príslušných preddavkov na poistné,
 • SZČO doručí výkaz každoročne do 30. júna,
 • výkaz môže byť v listinnej forme alebo v elektronickej podobe,
 • zdravotná poisťovňa určí pre zamestnávateľov a SZČO tlačivo pre výkaz vo forme listiny,
 • zdravotná poisťovňa musí od 1. apríla zabezpečiť prijímanie výkazov aj v elektronickej podobe - štruktúra výkazu bude jednotná pre všetky poisťovne,
 • zamestnávateľ, ktorý predkladá výkaz za viac ako 20 zamestnancov, ho bude od 1. mája predkladať iba v elektronickej podobe,
 • pravidlá výkazov sú v prvom čísle Vestníka úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tiež na webovej stránke úradu www.udzs.sk.
Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 2. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 5. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 6. Nová certifikovaná káva na vašich obľúbených čerpacích staniciac
 7. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Spravte si zásoby zdravia
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Nevedomosť poslancov opäť zhorší podmienky pre zamestnancov
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Na ropnej plošine sa len pracuje a spí
 6. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 10. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 193
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 159
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 399
 4. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 659
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 620
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 117
 7. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 703
 8. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 414
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 281
 10. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 2 225
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Predseda Sme rodina Boris Kollár.

Sme rodina nechce o Mikulcovi hlasovať s opozíciou.


1 h
Publicista Matúš Ritomský.

Orbána si možno aspoň na diaľku čiastočne idealizovať, Borisa Kollára však poznáme príliš dobre.


8 h
Elena Eleková

Sestry sú podozrivo ticho. Proste odchádzajú. Mnohé aj do vnútornej emigrácie.


22. sep
Podnikateľ František Hodorovský.

Ako oligarcha sa nevnímam, vraví v prvom rozhovore, ktorý poskytol.


22. sep
Skryť Zatvoriť reklamu