Piatok, 26. február, 2021 | Meniny má ViktorKrížovkyKrížovky

Ak sa chce niekto súdiť, musí rátať s poplatkami

BRATISLAVA - Súdiť sa nie je lacné. Každý, kto sa rozhodne riešiť nejaký spor na súde, musí počítať s nákladmi na právnika a súdnymi poplatkami. V občianskoprávnych sporoch ich platí ten, kto dal podnet - teda navrhovateľ. Ak sa súdne konanie skončí ...


FOTO - ARCHÍV TASRBRATISLAVA - Súdiť sa nie je lacné. Každý, kto sa rozhodne riešiť nejaký spor na súde, musí počítať s nákladmi na právnika a súdnymi poplatkami. V občianskoprávnych sporoch ich platí ten, kto dal podnet - teda navrhovateľ. Ak sa súdne konanie skončí v jeho prospech, zaviaže súd odporcu, aby mu túto sumu spolu s nákladmi na právne zastúpenie preplatil.

Súdne poplatky nie sú príjmom súdu, ktorý ich vyberá, ale odvádzajú sa do štátneho rozpočtu. „Ich účelom je do istej miery kryť náklady spojené so súdnym konaním," hovorí štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Lucia Žitňanská.

V súdnictve sú oblasti, ktoré sú prostredníctvom poplatkov prakticky schopné pokryť náklady spojené s ich činnosťou. Patrí k nim napríklad obchodný register. „Prijaté poplatky v podstate kryjú, až prevyšujú náklady spojené s obchodným registrom," tvrdí Žitňanská.

Celkovo predstavoval príjem zo súdnych poplatkov v uplynulých rokoch približne štvrtinu z nákladov na justíciu. Do tejto sumy sa nezaratúva prevádzka samotného ministerstva spravodlivosti.

Vlani sa menili poplatky za zásahy v obchodnom registri. V minulosti sa napríklad platilo za každú zmenu v zápise samostatne. Teraz je určená jednotná suma, bez ohľadu na to, koľko zmien sa v zápise robí.

Podľa Žitňanskej sa v blízkej budúcnosti nepočíta s tým, že by sa súdne poplatky menili. (rp)

Ak súdny poplatok nie je zaplatený, po upozornení súd konanie zastaví

Ak navrhovateľ z akéhokoľvek dôvodu nezaplatí súdny poplatok, súd konanie zastaví.

Zastaveniu konania predchádza výzva, aby bol poplatok zaplatený a poučení o tom, čo sa stane v opačnom prípade. Súd zároveň stanoví lehotu, dokedy treba poplatok zaplatiť.

Konanie súd nezastaví, ak už začal konať vo veci samej. To isté platí, ak mal poplatok zaplatiť človek, ktorému súd určil opatrovníka, lebo nie je známe miesto jeho pobytu, alebo sa mu nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine.

K zastaveniu konania nepríde ani v tom prípade, ak ide o opravný prostriedok proti rozhodnutiu správnych orgánov, alebo je výška požadovaného poplatku v sume vyššej, ako upravuje zákon.

V prípade, že povinná osoba zaplatí všetky poplatky ešte predtým, ako uplynie lehota určená súdom, k zastaveniu konania nedôjde.

Kto a za čo musí platiť súdne poplatky

Oslobodenie od poplatku

Od poplatku je oslobodené

súdne konanie vo veciach:

* opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,

* spôsobilosti na právne úkony,

* náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom,

* zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu a poskytovania zdravotnej starostlivosti,

* výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,

* plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,

* opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov,

* vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,

* vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti,

* nečinnosti orgánu verejnej správy,

* ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.

Pozn. Kompletný zoznam je súčasťou zákona o súdnych poplatkoch

Od poplatku sú oslobodení:

* štát a štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa,

* obce a vyššie územné celky v konaní verejného a spoločensky prospešného záujmu,

* nadácie a charitatívne, humanitárne a ekologické organizácie,

* navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru,

* navrhovateľ v konaní o určení výživného,

* nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím,

* maloleté dieťa v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva,

* navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach, čo vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,

* vojaci základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej služby, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a colníci v konaní o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov podľa osobitných predpisov a odvedenci v konaní o zaradenie do evidencie osôb povinných vykonať civilnú službu,

* veriteľ a dlžník pri podaní návrhu na konkurzné konanie,

* navrhovateľ v konaní o mimosúdnych rehabilitáciách,

* cudzinec v konaní o priznanie postavenia utečenca.

Pozn. Kompletný zoznam je súčasťou zákona o súdnych poplatkoch

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

Povinnosť zaplatiť súdne poplatky vzniká:

* podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ,

* schválením zmieru v zmierovacom konaní,

* spísaním podania do zápisnice pred súdom,

* vydaním rozhodnutia o dedičstve,

* v ostatných prípadoch nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa povinnosť zaplatiť poplatok uložila v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej.

Osoby, ktoré sú povinné platiť súdne poplatky:

a) navrhovateľ úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,

b) účastník zmieru uzavretého v zmierovacom konaní,

c) obaja účastníci v konaní o vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jeden z nich podľa rozhodnutia súdu,

d) dlžník v konkurznom alebo vyrovnávacom konaní,

e) dedič v konaní o dedičstve,

f) oprávnený v konaní o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi.

Ak má poplatok zaplatiť osoba od jeho platenia oslobodená a súd jej návrhu vyhovel, zaplatí poplatok odporca. Tým je neúspešná strana sporu. Túto povinnosť odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je, alebo nie je.

Ak vznikne povinnosť zaplatiť poplatok viacerým osobám, platia ho spolu a nerozdielne.

Výška niektorých súdnych poplatkov

Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba:

z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 5 %, najmenej 500 Sk, najviac 200 000 Sk
ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 1000 Sk
z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 500 Sk

Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach:

v sporoch o peňažnú pohľadávku z ceny predmetu konania 5 %, najmenej 500 Sk, najviac 600 000 Sk
ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 3000 Sk
návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 500 Sk

Spory medzi manželmi:

návrh na vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1000 Sk
návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1000 Sk
návrh na začatie konania o rozvode manželstva 1000 Sk
konanie o určení výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného manžela a o vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk
návrh na konanie o určenie otcovstva 500 Sk


Spory na ochranu osobnosti:

bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 2000 Sk
návrh spojený s náhradou nemajetkovej ujmy 2000 Sk a 5 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy
Dedičské spory

Návrhy na dedičské konanie:

do 100 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 200 Sk
do 300 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 500 Sk
nad 300 000 Sk z čistej hodnoty dedičstva 0,2 %, najviac 5000 Sk
 návrh na prerokovanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z hodnoty dedičstva, ktoré sa má prerokovať, najmenej 200 Sk, najviac 5000 Sk
návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 2000 Sk
návrh na konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný alebo krajský súd, a za preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch 1000 Sk
návrh na konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd 2000 Sk
konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo politického hnutia 2000 Sk

Pozn. Úplný zoznam súdnych poplatkov je súčasťou prílohy zákona č. 71/1992 v jeho celom znení vrátane všetkých novelizácií.


Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 2. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tradíciou!
 3. Fakulta orientovaná na pútavú výučbu prepojenú s praxou!
 4. Mesto mladých čaká na teba: buď vysokoškolákom v Nitre!
 5. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
 6. Začni svoju budúcnosť v Prahe! Staň sa špičkovým ekonómom!
 7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 9. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 10. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
 1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 2. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 3. Dáma s pávím pierkom
 4. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 5. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 6. Získaj náskok pred štartom
 7. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 8. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 9. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 10. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 18 772
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 12 350
 3. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 9 020
 4. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 7 006
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 831
 6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 571
 7. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 178
 8. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 5 870
 9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 166
 10. Trnavská univerzita: 385 rokov akademickej excelentnosti 4 872
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Podnikateľ Michal Suchoba.

Ministerstvo spravodlivosti finišuje so žiadosťou o vydanie.

10 h

OĽaNO by volilo podstatne menej ľudí.

8 h
Komentár Zuzany Kepplovej

Zavolajte mi vedcov

Zuzana Kepplová, komentátorka denníka SME.

U Matoviča nepožívajú vedci a odborníci vyšší status ako v režime Fica.

14 h