Piatok, 5. marec, 2021 | Meniny má FridrichKrížovkyKrížovky
POSLANCI PRIJALI MINULÝ ROK ZÁKON, PODĽA KTORÉHO BUDÚ MÔCŤ V ROKU 2004 OD ŠTÁTU ŽIADAŤ PÔDU TÍ, KTORÝM JU ZOBRAL MINULÝ REŽIM OD ROKU 1948 DO 1989

Ľudia môžu začať žiadať o vrátenie pôdy

BRATISLAVA - Od 1. januára je opäť možnosť žiadať o poľnohospodársku a lesnú pôdu, ktorú štát jej vlastníkom ...


BRATISLAVA - Od 1. januára je opäť možnosť žiadať o poľnohospodársku a lesnú pôdu, ktorú štát jej vlastníkom odňal od februára 1948 do konca roka 1989.

Štát vyšiel v ústrety tým, čo si svoje reštitučné nároky nestihli uplatniť v pôvodnom termíne do 31. decembra 1992. Ministerstvo pôdohospodárstva ich eviduje takmer 1600.

Záujemcovia majú rok na to, aby stihli podať žiadosť. Podľa hovorkyne ministra pôdohospodárstva Kataríny Czajlikovej sa očakáva asi päťtisíc žiadostí.

Podľa zákona možno reštituentovi vydať najviac 150 hektárov poľnohospodárskej pôdy alebo 250 hektárov všetkej pôdy.

Skryť Vypnúť reklamu

Nie každý pozemok však bude možné získať späť, medzičasom na ňom totiž mohol vzniknúť cintorín alebo iná stavba. Reštituent si vtedy bude môcť vybrať: buď náhradný pozemok, alebo peniaze. „Na vydávanie náhradných pozemkov môžeme využiť štátnu pôdu a finančné reštitúcie (Slovenský pozemkový) fond môže pokryť zo svojho dlhšie vytváraného rezervného fondu," povedal pre TASR Ľudovít Kaviak zo Slovenského pozemkového fondu.

Štát je teda pripravený vrátiť pôdu tým, ktorí sa o ňu prihlásia. Na druhej strane od 1. septembra 2005 sa štát stane majiteľom tých pozemkov, o ktoré nik dovtedy nepožiada. Tieto tzv. pozemky s nezisteným vlastníkom majú plochu zhruba 578-tisíc hektárov.

O rok neskôr tieto pozemky prejdú do vlastníctva obcí a štát si ponechá len tie, ktoré sú určené na výstavbu objektov celospoločenského významu.

Skryť Vypnúť reklamu

Pozemky, na ktoré už boli alebo ešte len budú uplatnené reštitučné nároky, do obecného vlastníctva neprejdú, kým o nárokoch nebude rozhodnuté.

Reštitúcie v číslach

Doteraz bolo v rámci reštitúcií vydaných 46 660 rozhodnutí - 375 611 osobám.

Týmto bolo vrátené vlastníctvo k pozemkom v rozsahu 317 855 hektárov a 22 261 hektárov náhradných pozemkov.

Okrem toho štát finančne odškodnil tých, ktorým pozemky nebolo možné vydať ani nahradiť inými, sumou 801 miliónov korún.

Z prvej vlny reštitúcii ešte nie je naplnených 2773 rozhodnutí.

Kde o reštitúciu žiadať

Reštituenti si svoje nároky môžu uplatniť na obvodnom pozemkovom úrade, v obvode ktorého pozemok leží. Na úradoch sú pre nich už pripravené vzory žiadostí.

Proti rozhodnutiu úradu sa možno odvolať na súd.

Skryť Vypnúť reklamu

adresa úradu okresy tvoriace obvod
Bratislavský kraj
Bratislava, Krížna č. 52 Bratislava I - V
Malacky, Záhorácka č. 2942/116 Malacky
Senec, Hurbanova č. 21 Pezinok, Senec
Trnavský kraj
Trnava, Vajanského č. 22 Trnava, Hlohovec, Piešťany
Dunajská Streda, Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka č. 789/3
Galanta, Mierová č.1 Galanta
Senica, Hollého č. 750 Senica, Skalica
Trenčiansky kraj
Trenčín, Nám. sv. Anny Trenčín, Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto n./V.,
Hviezdoslavova č. 2254/36 Myjava
Považská Bystrica, ABŠO - Centrum č. 1/1 Považská Bystrica,
Púchov, Ilava
Prievidza, Mariánska č. 6 Prievidza, Partizánske
Nitriansky kraj
Nitra, Štefánikova trieda č. 88 Nitra, Zlaté Moravce
Komárno, Senný trh č. 4 Komárno
Levice, Dopravná č. 14 Levice
Nové Zámky, Svätoplukova č. 1 Nové Zámky, Šaľa
Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra č. 1738 Topoľčany
Žilinský kraj
Žilina, A. Kmeťa č. 17 Žilina, Bytča
Čadca, Palárikova č. 95 Čadca, Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš, Kollárova č. 2a Liptovský Mikuláš
Martin, P. Mudroňa č. 45 Martin, Turčianske Teplice
Námestovo, Nám. A. Bernoláka č. 381/4 Dolný Kubín,
Námestovo, Tvrdošín
Ružomberok, Nám. A. Hlinku č. 74 Ružomberok
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Skuteckého č. 19 Banská Bystrica
Brezno, Rázusova č. 40 Brezno
Lučenec, Nám. Republiky č. 26 Lučenec, Poltár
Revúca, Komenského č. 1237/40 Revúca
Rimavská Sobota, Hostinského č. 4 Rimavská Sobota
Veľký Krtíš, Lučenecká č. 73 Veľký Krtíš
Zvolen, Študentská č. 12 Zvolen, Krupina, Detva
Žiar nad Hronom, Ul. SNP č. 124 Žiar nad Hronom,
Žarnovica, Banská Štiavnica
Prešovský kraj
Prešov, Nám. mieru č. 2 Prešov, Sabinov
Bardejov, Dlhý rad č. 16 Bardejov
Humenné, Kukorelliho č. 1 Humenné, Snina
Kežmarok, Dr. Alexandra č. 61 Kežmarok
Poprad, Partizánska č. 690/87 Poprad, Levoča
Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika č. 526/1 Stará Ľubovňa
Stropkov, Športová č. 832 Stropkov, Svidník
Vranov nad Topľou, Nám. slobody č. 5 Vranov nad Topľou
Košický kraj
Košice, Popradská č. 78* Košice I-IV, Košice-okolie
Michalovce, S. Chalupku č. 18 Michalovce, Sobrance
Rožňava, Šafárikova č. 71 Rožňava
Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. č. 5 Spišská Nová Ves,
Gelnica
Trebišov, Nám. mieru č. 804 Trebišov

* Na tejto adrese budú sídliť dva obvodné pozemkové úrady - jeden pre Košice I-IV, druhý pre Košice-okolie.

Rozsah reštitúcie

Reštituentovi možno vydať najviac 150 hektárov poľnohospodárskej pôdy alebo 250 hektárov všetkej pôdy.

Reštituent je povinný po navrátení vlastníctva k pozemku zaplatiť štátu nedoplatok prídelovej ceny, za ktorú ju pôvodne získal; rovnako musí vrátiť kúpnu cenu alebo náhradu, ktorú mu štát (iná právnická osoba) pri prevode pozemku vyplatila, ako aj náhradu za zhodnotenie pozemku.

Kto o reštitúciu môže žiadaťŽiadateľ musí byť občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území. Mal pozemok, ktorý v čase od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu - v dôsledku napríklad:

Skryť Vypnúť reklamu

* výroku o prepadnutí majetku, prepadnutí veci alebo zhabaní veci v trestnom konaní,

* toho, že občan zdržiavajúci sa v cudzine nehnuteľnosť zanechal na území Slovenska,

* súdneho rozhodnutia o neplatnosti zmluvy, ktorou občan pred odchodom do cudziny previedol nehnuteľnosť na niekoho iného, ak dôvodom neplatnosti bolo opustenie republiky,

* zmluvy o darovaní nehnuteľnosti uzavretej darcom v tiesni,

* kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,

* vyvlastnenia bez náhrady,

* znárodnenia bez náhrady,

* politickej perzekúcie,

* odovzdania do vlastníctva družstva podľa napríklad zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách.

Ak pôvodný vlastník pozemku už nežije, nárok si môžu uplatniť iné osoby v tomto poradí:

Skryť Vypnúť reklamu

* dedič zo závetu, ktorý nadobudol celé dedičstvo,

* dedič zo závetu, ktorý nadobudol dedičstvo, ale len v miere zodpovedajúcej jeho dedičskému podielu; to neplatí, ak dedičovi podľa závetu pripadli len jednotlivé veci alebo práva (ak mu pôvodný vlastník žiaden pozemok, resp. časť pozemku neodkázal),

* deti a manžel pôvodného vlastníka - rovným dielom; ak dieťa zomrelo pred 31. decembrom 2004, jeho deti (vnuci pôvodného vlastníka), a ak niektoré z nich zomrelo, jeho deti (pravnuci pôvodného vlastníka),

* rodičia pôvodného vlastníka,

* súrodenci pôvodného vlastníka; ak niektorý z nich zomrel, jeho deti (synovci a netere pôvodného vlastníka).

Aj dedičia musia byť štátnymi občanmi Slovenskej republiky, ale ich trvalý pobyt na jej území zákon výslovne nevyžaduje.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo treba k žiadosti o vrátenie pôdy priložiť

Reštituenti musia predovšetkým predložiť doklad, akým spôsobom im (ak ide o iné oprávnené osoby, ich poručiteľom) pozemok bol odňatý. Môže ním byť napríklad súdne rozhodnutie, doklad o vyvlastnení, tzv. renunciačné vyhlásenie (vyhlásenie zmluvy o postúpení pohľadávok pre prípad vysťahovania), zmluva o darovaní nehnuteľnosti uzavretá v tiesni.

Zároveň musia označiť pozemok, ktorý si nárokujú. Že je naozaj ich, doložia výpismi (kópiami) z archívov, pozemkových kníh, evidenčných listov či katastrálnych máp.

Dedičia nesmú zabudnúť na dokladovanie svojho príbuzenského vzťahu k pôvodnému vlastníkovi pozemku. Na to by im podľa všetkého mal stačiť aj rodný či sobášny list.

- pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby,

Skryť Vypnúť reklamu

- na pozemku sa nachádza cintorín,

- pozemok leží v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa, tvorí koryto vodného toku, alebo sú na ňom prírodné liečivé zdroje a zdroje prirodzených stolových minerálnych vôd,

- pozemok bol medzičasom zastavaný,

- na pozemku je záhradkárska alebo chatová osada, botanická záhrada, arborétum, šľachtiteľská plocha alebo les určený na lesný výskum,

- na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia, alebo

- pozemok je podľa územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku určený na vyvlastnenie vo verejnom záujme.

Vtedy štát reštituentovi bezodplatne vydá iné pozemky - v primeranej výmere a bonite, v akej boli pôvodné pozemky, a ak to je možné, v tej istej obci, kde sa pôvodné pozemky (ich prevažná časť) nachádzajú, alebo mu poskytne finančnú náhradu. Toto bude zabezpečovať Slovenský pozemkový fond.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tradíciou!
 2. Mysli na svoju budúcnosť!
 3. Láka ťa svet? Študuj v Nitre, je ako Rím na 7 pahorkoch
 4. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 5. Ročný magister v data science v Prahe odštartuje tvoju kariéru!
 6. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 7. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 8. Nové číslo Historickej revue
 9. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 10. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 1. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 2. Last chance to get The Slovak Spectator discounted subscription
 3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 4. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 5. Nové číslo Historickej revue
 6. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 7. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 8. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 9. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
 10. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 18 104
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 16 847
 3. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 14 153
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 9 111
 5. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 8 836
 6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 8 049
 7. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 404
 8. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 7 173
 9. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 6 541
 10. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 061
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Testovanie antigénovými testami označil premiér Igor Matovič za atómovú zbraň. Ilustračné foto.

Vyše polovica z nich nie je ani na výter z nosa, ako tvrdil minister.

16 h

Na JIS je čoraz viac mladých ľudí bez pridružených ochorení.

19 h
Ilustračná fotografia.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 319-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 665 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

6 h