Štvrtok, 15. apríl, 2021 | Meniny má FedorKrížovkyKrížovky

Vyhlásenie o ochrane súkromia - Klienti

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste klientom Petit Press, a.s.. Petit Press, a.s. je spoločnosť, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu s Petit Press, a.s..

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na  tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 10. mája 2018 a aktualizovaná 26. septembra 2018, 4. februára 2019, 03. apríla 2020.

Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

Predplatné

Kategória osobných údajov

Príklad osobných údajov

Osobné kontaktné údajemeno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, akademický titul
Zmluvné údajeobsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia a jeho označenie
Poskytnuté služby a produktyprodukty a služby, predplatné, história objednávok, IP adresa, foto, predstavenie a štatistika blogera (čítanosť, obľúbenosť, atď), preferované témy, preferovaná súťaž, zariadenie, browser, lokalizácia
Platobné informáciečíslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, produktov, ePoukaz, dátum a čas platby,
Údaje o korešpondencii a komunikáciie-mailová, poštová korešpondencia
Registračné údaje k službámmeno, priezvisko, adresa, výška spoplatnenia, názov ponuky – akcie, označenie sprostredkovateľa
Reklamáciemeno, priezvisko, adresa, výška spoplatnenia, názov reklamovaného produktu – služby, dátum prijatia reklamácie, spôsob vybavenia

Eventy

Kategória osobných údajovPríklad osobných údajov
Osobné kontaktné údajemeno a priezvisko, adresa, pohlavie, telefón, e-mail, pracovaná pozícia, platobné údaje, identifikácia zamestnávateľa, dátum a čas uskutočnenia eventu
Zmluvné údajenázov eventu, číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, produktov, dátum a čas platby, identifikácia platiteľa
Údaje o korešpondencii a komunikáciie-mailová, poštová korešpondencia
Reklamácie/stornámeno, priezvisko, adresa, výška spoplatnenia, názov reklamovaného produktu – služby, dátum prijatia reklamácie, spôsob vybavenia

Webináre a dištančné online školenia

Kategória osobných údajovPríklad osobných údajov
Osobné kontaktné údajemeno a priezvisko, adresa, pohlavie, telefón, e-mail, pracovaná pozícia, platobné údaje, identifikácia zamestnávateľa, dátum a čas uskutočnenia eventu
Zmluvné údajenázov eventu, číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, produktov, dátum a čas platby, identifikácia platiteľa
Údaje o korešpondencii a komunikáciie-mailová, poštová korešpondencia
Reklamácie/stornámeno, priezvisko, adresa, výška spoplatnenia, názov reklamovaného produktu – služby, dátum prijatia reklamácie, spôsob vybavenia

Registrácia SME.sk

Kategória osobných údajovPríklad osobných údajov
Osobné kontaktné údajeElektronická adresa, dátum a čas registrácie
Zmluvné údajeDátum a čas aktivácie služby
AktivityZáujmové články

Blogy

Kategória osobných údajovPríklad osobných údajov
Osobné kontaktné údajeElektronická adresa, meno, priezvisko, fotografia, nick, dátum a čas registrácie
Evidencia aktivítNázvy, dátum a čas zverejnenia
ČítanosťPočet videní a reakcií na blogy

Diskusie

Kategória osobných údajovPríklad osobných údajov
Osobné kontaktné údajeElektronická adresa, nick, dátum a čas registrácie, dátum a čas blokovania, dôvod blokácie
Evidencia diskusiíNázvy príspevkov, dátum a čas zverejnenia

Spotrebiteľské súťaže

Registračné údaje a údaje potrebné pre odovzdanie výhry    Podľa formy a charakteru súťaže, telefónne číslo, meno, priezvisko, fotografia

Účely a ciele spracúvania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

Predplatné

Klientska administratíva

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.Právnym základom pre tento účel je zmluva uzatvorená medzi našou spoločnosťou a vami ako dotknutou osobou.

Riešenie sporov, sťažností

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej skúmať.Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.  

Dane a účtovníctvo

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.    Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonnej povinnosti podľa účtovných a daňových predpisov.

Štatistické účely

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Sumarizované, alebo agregované osobné údaje môžu byť predmetom vyhodnocovania a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.Právnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Direct marketing 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a ponukami na mieru pre nich. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Dodržiavanie zákona 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností. 

Marketingové súhlasy

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame.Právnym základom pre tento účel je súhlas dotknutej osoby alebo v odôvodnených prípadoch oprávnený záujem našej spoločnosti.

Predplatné (napr. DIGI GO a iné)

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Ako sprostredkovateľ pre vás pripravujeme spolu s našimi partnermi výhodné akcie na nákup predplatného k našim službám. V rámci nej spracúvame o vás registračné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu.Právnym základom je predzmluvný a zmluvný vzťah, v ktorom vystupujte ako jedna zo zmluvných strán.

Eventy

Klientska administratíva

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.

Právnym základom pre tento účel je zmluva uzatvorená medzi našou spoločnosťou a vami ako dotknutou osobou.

Riešenie sporov, sťažností 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej skúmať. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.           

Dane a účtovníctvo

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonnej povinnosti podľa účtovných a daňových predpisov.

Direct marketing 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ

Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a ponukami na mieru pre nich. 

Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Dodržiavanie zákona 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností. 

Marketingové súhlasy

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ

Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame.

Právnym základom pre tento účel je súhlas dotknutej osoby alebo v odôvodnených prípadoch oprávnený záujem našej spoločnosti.

Štatistické účely

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Sumarizované, alebo agregované osobné údaje môžu byť predmetom vyhodnocovania a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.Právnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Eventy

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
V týchto prípadoch o vás spracúvame osobné údaje na účel organizovania podujatí, konferencií, prednášok a školení.Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, v rámci ktorej vstupujete ako jedna zo zmluvných strán, resp. ste zástupcom zmluvnej strany.

Webináre a dištančné online školenia

Klientska administratíva

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.Právnym základom pre tento účel je zmluva uzatvorená medzi našou spoločnosťou a vami ako dotknutou osobou.

Riešenie sporov, sťažností 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej skúmať. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.           

Dane a účtovníctvo

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonnej povinnosti podľa účtovných a daňových predpisov. 

Direct marketing 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a ponukami na mieru pre nich. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Štatistické účely

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Sumarizované, alebo agregované osobné údaje môžu byť predmetom vyhodnocovania a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.Právnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Dodržiavanie zákona 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností. 

Marketingové súhlasy

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame.Právnym základom pre tento účel je súhlas dotknutej osoby alebo v odôvodnených prípadoch oprávnený záujem našej spoločnosti.

Štatistické účely

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Sumarizované, alebo agregované osobné údaje môžu byť predmetom vyhodnocovania a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.Právnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Webináre a dištančné školenia

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
V týchto prípadoch spracúvame vaše osobné údaje za účelom organizácie školení a webinárov prostredníctvom nástrojov Skype a Hangouts.Právnym základom pre takéto spracúvanie je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Registrácia SME.sk

Klientska administratíva

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.Právnym základom pre tento účel je zmluva uzatvorená medzi našou spoločnosťou a vami ako dotknutou osobou.

Direct marketing 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a ponukami na mieru pre nich. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Marketingové súhlasy

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame.Právnym základom pre tento účel je súhlas dotknutej osoby alebo v odôvodnených prípadoch oprávnený záujem našej spoločnosti.

Štatistické účely

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Sumarizované, alebo agregované osobné údaje môžu byť predmetom vyhodnocovania a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.Právnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Blogy

Komunikácia/IT monitoring

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ

Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zákazníci služby využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi, VOP a internými predpismi. Rovnako môžeme na účel zabezpečenia a udržania kvality pri predaji a obsluhe našich zákazníkov zaznamenávať telefonickú komunikáciu na informačnej linky, ktorú budeme vyhodnocovať vo vzťahu k správnosti postupu a dodržiavania komunikačných postupov. 

Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Kontrola pravidiel dodržiavania kódexu diskutujúceho

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Cieľom je predchádzanie zverejňovaniu hanlivých a hanobiacich príspevkov alebo príspevkov potláčajúcich práva menšín, alebo iných rás.Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa a plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Dodržiavanie zákona 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností. 

Štatistické účely

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Sumarizované, alebo agregované osobné údaje môžu byť predmetom vyhodnocovania a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.Právnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Diskusie

Kontrola pravidiel dodržiavania kódexu diskutujúceho

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Cieľom je predchádzanie zverejňovaniu hanlivých a hanobiacich príspevkov alebo príspevkov potláčajúcich práva menšín, alebo iných rás.Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa a plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Riešenie sporov, sťažností 

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej skúmať. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Štatistické účely

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Sumarizované, alebo agregované osobné údaje môžu byť predmetom vyhodnocovania a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.Právnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Dodržiavanie zákona

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností. 

Štatistické účely

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Sumarizované, alebo agregované osobné údaje môžu byť predmetom vyhodnocovania a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.Právnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Spotrebiteľské súťaže

Registrácia

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Zaregistrovanie účasti v súťažiPrávnym základom spracúvania bude súhlas dotknutej osoby a plnenie zmluvy v ktorej dotknutá osoby vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Vyhodnotenie

Popis cieľa spracúvaniaPrávny základ
Vyhodnocovanie poskytnutých vstupov, alebo odpovedí.Právnym základom spracúvania bude súhlas dotknutej osoby a plnenie zmluvy v ktorej dotknutá osoby vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Odovzdanie výhry - Dodržiavanie zákona 

Popis cieľa spracúvaniavPrávny základ
Informovanie o výsledku a prebratie výhryPrávnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

V prípade ak právnym základom spracúvania bude plnenie osobitného predpisu teda zákonná povinnosť, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisuČíslo predpisu
Občiansky zákonník40/1964 Z.z.
Civilný mimo sporový poriadok161/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok160/2015 Z.z.
Exekučný poriadok233/1995 Z.z.
Správny súdny poriadok162/2015 Z.z.
Obchodný zákonník513/1991 Z.z.
Zákon o poisťovníctve39/2015 Z.z.
Zákon o bankách483/2001 Z.z.
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia437/2004 Z.z.
Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou581/2004 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa250/2007 Z.z.
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní335/2014 Z.z.
Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov391/2015 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzky101/2014 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu161/2011 Z.z.
Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov595/2003 Z. z. 
Exekučný poriadok233/1995 Z.z.
Zákon o účtovníctve431/2001 Z.z.
Zákon o štatutárnom audite423/2015 Z.z.
Zákon o dani z pridanej hodnoty222/2004 Z.z.
Správny poriadok71/1967 Z.z.
Trestný poriadok301/2005 Z.z.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;

K osobným údajom budú mať prístup oprávnené osoby. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. 

V prípade využívania služieb Cestovnej kancelárie môžu byť vaše osobné údaje zaslané do tretej krajiny mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Realizácia tohto prenosu prebehne na základe vašej žiadosti keďže je nevyhnutný na plnenie zmluvy alebo predzmluvného opatrenia. 

V prípade využívania nášho systému predplatného môže byť vaša e-mailová adresa a informácia o type predplatného zaslaná na analytické účely mimo EÚ do spoločnosti Baremetrics z dôvodu zlepšovania poskytovaných služieb a lepšieho nastavenia produktov pre vás. 
Spoločnosť Baremetrics prehlasuje, že je plne v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a spracovávaným údajom poskytuje požadovanú ochranu. 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas tohto vzťahu, akonáhle už nebudú potrebné.

V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje v definovanom rozsahu ich dlhšie uchovávanie (napríklad osobitné predpisy ako Zákon o účtovníctve, Zákona o DPH a pod.).

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme vás informovali o aktuálnych akciových ponukách Petit Press a.s., ako aj komerčných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe. Ak budem spracúvať vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu môžete toto spracúvanie namietať. Vaše námietky starostlivo a individuálne prehodnotíme a o rozhodnutí o nich vás budeme informovať.

Účel spracúvaniaDoba uchovávania
Klientska administratívaOd 1.januára roka nasledujúceho po roku v ktorom dôjde k ukončeniu vzťahu to budú 4 roky
Riešenie sporov, sťažností Tri mesiaci po ukončení sporu a v prípade daňových plnení nasledujúcich 10 rokov
Dane a účtovníctvoOd 1.januára roka nasledujúceho po roku v ktorom dôjde k ukončeniu vzťahu 10 rokov
Direct marketing Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo členstva
Marketingové súhlasyPo dobu trvania marketingového súhlasu resp. po jeho späť-vzatie
Predplatné (napr. DIGI GO a iné)Po dobu 3 mesiace odo dňa objednania
Štatistické účelyPo dobu 4 rokov
Komunikácia/IT monitoring/logyPo dobu 2 rokov
Registrácia v súťažiPo dobu 3 mesiacov
Výsledky vyhodnotenia súťažePo dobu 3 mesiacov

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva.

Vaše právaČo to znamená
Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Opakovane podané žiadosť však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenuJe dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanieAk spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  
Právo na obmedzenie spracovaniaOd momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať spracúvanieAk sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.
Právo na prenosnosť údajovMôžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.
Právo na odvolanie súhlasuV prípadoch keď požiadame o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade podozrenia máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na osobneudaje@petitpress.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu Petit Press, a.s., Oddelenie online služieb, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete dataprotection.gov.sk.

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 2. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 3. Po celý rok ako na dovolenke. Tak sa žije v Čerešniach
 4. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 5. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 6. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 7. Vyskúšajte newslettre denníka SME
 8. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 9. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Reverzné inžinierstvo na FVT
 2. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 3. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 4. Vyskúšajte newslettre denníka SME
 5. Lesné plody - Sila zo samotného srdca prírody
 6. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 7. Slovník investora 05: Obchodovanie na burze
 8. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 9. Po celý rok ako na dovolenke. Tak sa žije v Čerešniach
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 49 785
 2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 20 173
 3. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 16 498
 4. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 15 960
 5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 11 789
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 9 005
 7. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 8 437
 8. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19 8 136
 9. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 922
 10. Pán Králiček: Aj keď predávate „len“ kávu, musíte inovovať 5 303