Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Test zo slovenského jazyka a literatúry, forma A, rok 2006

Ukážka 1

Keď sme sa v ten večer vrátili do hotela, objavili sme na dlážke obrovského pavúka.

Oco sa naklonil a povedal:

- Prepáč, kamoš, ale obávam sa, že tu dnes večer nemôžeš spať s nami. Objednali sme si dvojposteľovú izbu a okrem nás dvoch sa sem už ďalší nezmestia. A mimochodom - účet - ten platíme my.

Oco mi pripadal ako totálny blázon, ale vtom na mňa lišiacky žmurkol:

- Tento je príliš vypasený na to, aby sme ho len tak zašliapli. Je taký urastený, že by sme ho mohli pokladať za indivíduum. A indivíduá sa nezabíjajú.

Skryť Vypnúť reklamu

- To ho necháme pokojne cupotať po podlahe a ľahneme si spať, či čo?

- Ba čerta! Vyprevadíme ho pekne von.

A podujal sa vypoklonkovať milého pavúka von z izby.

Nechal som svietiť svetlo nad posteľou a pustil som sa do čítamia tajomných príbehov hneď, ako som si bol istý, že otcovi opečiatkovali pas na hranici do krajiny snov.

(Jostein Gaarder: Mystérium pasiansu - upravené)

1. V ktorej možnosti je uvedený význam slova vypoklonkovať z ukážky 1?

A pokloniť sa niekomu

B prejavovať úctu

C zbaviť sa niekoho

D pozdraviť sa niekomu

2. ktoré z uvedených tvrdení nevyplýva z ukážky 1?

A Pavúk nemohol ostať v izbe, pretože nebude platiť účet.

B Otec nechal pavúka voľne cupotať po izbe.

C V ukážke sa odohráva dialóg medzi otcom a synom.

Skryť Vypnúť reklamu

D Chlapec čítal knihu tak, aby o tom nevedel otec.

3. Akým slovotvorným postupom vzniklo zvýraznené slovo v slovnom spojení dvojposteľová izba?

A skracovaním

B odvodzovaním pomocou prípony

C skladaním

D odvodzovaním pomocou predpony

4. V ktorej možnosti sú uvedené len akostné prídavné mená?

A urastené, vypasené, hraničné

B lišiacky, pokojné, obrovský

C tajomná, veľká, dvojposteľová

D veľká, milý, urastený

5. Ktoré tvrdenie o nasledujúcej vete je pravdivé?

Po návrate do hotela sme na dlážke izby našli vypaseného pavúka.

A Uvedená veta je jednoduchá, dvojčlenná a neúplná.

B Uvedená veta je jednoduchá, dvojčlenná a úplná.

C Uvedená veta je jednoduchá, jednočlenná a slovesná.

D Uvedená veta je jednoduchá, jednočlenná a neslovesná.

Skryť Vypnúť reklamu

6. V ktorej z daných možností sú všetky uvedené slová synonymá k slovu obrovský?

A vypasený, nízky, tlstý

B mohutný, impozantný, gigantický

C vysoký, statný, obludný

D majestátny, odpudivý, objemný

7. V ktorej možnosti sú správne určené gramatické kategórie zvýrazneného podstatného mena v nasledujúcej vete?

Je taký urastený, že by sme ho mohli pokladať za indivíduum.

A mužský rod, jednotné číslo, akuzatív, chlap

B stredný rod, jednotné číslo, nominatív, mesto

C mužský rod, jednotné číslo, nominatív, dub

D stredný rod, jednotné číslo, akuzatív, mesto

8. V ktorej z uvedených možností sú správne určené vetné členy nasledujúcej vety?

Na dlážke hotelovej izby ležal obrovský pavuk.

A predmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, podmet

Skryť Vypnúť reklamu

B príslovka určenia miesta, zhodný prívlastok, predmet, prísudok, zhodný prívlastok, podmet

C príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, prísudok, zhodný prívlastok, podmet

D predmet, zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prísudok, zhodný prívlastok, podmet

9. V ktorej možnosti sa nachádzajú len príslovky?

A vtom, pokojne, len

B hneď, keď, ako

C okrem, večer, sem

D pekne, dnes, von

10. Z hľadiska členenia slovnej zásoby zaraďujeme slovo kamoš medzi

A cudzie slová.

B slangové slová.

C neologizmy.

D zastarané slová.

Ukážka 2

Ako ovládame cudzie jazyky

Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únii veľký rozruch.

Čísla boli alarmujúce. Štúdia ukázala, že iba polovica obyvateľov eurozóny ovláda jeden cudzí jazyk.

Skryť Vypnúť reklamu

Najlepšie sa dohovoria obyvatelia Luxemburska. Skoro všetci obyvatelia krajiny sú minimálne bilingválni. Aj v škandinávskych a pobalstkých krajinách ovláda aktívne dva jazyky okolo 90 percent obyvateľov. Vo Veľkej Británii, Portugalsku a Španielsku ovláda jeden cudzí jazyk približne 36 percent obyvateľov. Ukázalo sa, že angličtinu používa ako druhý jazyk až jedna tretina obyvateľov Európskej únie. Hneď za ňou nasleduje nemčina, ktorá len o chlp predbehla francúzštinu.

(Pravda, 26. 9. 2005-upravené)

11. Aký slohový postup prevláda v ukážke 2?

A informačný

B opisný

C rozprávací

D výkladový

12. Ktoré z uvedených slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovné spojenie v uvedenej vete z ukážky 2?

Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvodil v Európskej únii veľký rozruch.

Skryť Vypnúť reklamu

Výsledky vyvolali

A nezáujem.

B riešenie situácie.

C nadšenie.

D znepokojenie.

13. Takmer všetci obyvatelia Luxemburska sú bilingválni.

Z uvedeného tvrdania vyplýva, že

A takmer všetci obyvatelia Luxemburska ovládajú aktívne dva jazyky.

B takmer všetci obyvatelia Luxemburska ovládajú materinský jazyk.

C takmer všetci obyvatelia Luxemburska ovládajú aktívne tri jazyky.

D takmer všetci obyvatelia Luxemburska neovládajú cudzí jazyk.

14. V ktorej možnosti je správne vytvorené pomenovanie obyvateľa Luxemburska?

A Luxemburčanec

B Luxemburčan

C Luxemburkan

D Luxemburkanec

15. Ktoré z uvedených slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovné spojenie v nasledujúcej vete?

Hneď za ňou nasleduje nemčina, ktorá len o chlp predbehla francúzštinu.

Skryť Vypnúť reklamu

A o trochu menej

B o dosť viac

C o trochu viac

D o dosť menej

16. V ktorej možnosti sú všetka slová napísané správne?

A deväťdesiatdeväť, tridcaťšesť, dvadcaťdeväť

B deväťdesiatdeväť, tridsaťšesť, dvadsaťdeväť

C deväťdesiatdeväť, tritcaťšesť, dvadcaťdeväť

D deväťdesiateväť, tritsaťšesť, dvatsaťdeväť

17. V ktorom z uvedených jazykovedných slovníkov by ste našli vysvetlený význam slova štúdia?

A Pravidlá slovenskej výslovnosti

B Krátky slovník slovenského jazyka

C Malý frazeologický slovník

D Pravidlá slovenského pravopisu

18. V ktorej možnosti je správne určená nasledujúca veta?

Štúdia ukázala, že iba polovica obyvateľov eurozóny ovláda jeden cudzí jazyk.

A jednoduchá dvojčlenná veta

B jednoduché priraďovacie súvetie

Skryť Vypnúť reklamu

C jednoduchá jednočlenná veta

D jednoduché podraďovacie súvetie

19. Ktoré z uvedených slov má rovnaký vzor ako podstatné meno (v) únii?

A angličtina

B krajina

C štúdia

D eurozóna

20. V ktorej možnosti je správne uvedený druh, gramatické kategórie a vzor zvýrazneného prídavného mena v nasledujúcej vete?

Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únii veľký rozruch.

A vzťahové prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, lokál, pekný

B vzťahové prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, genitív, cudzí

C privlastňovacie prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, datív, pekný

D akostné prídavné meno, ženský rod, množné číslo, akuzatív, pekný

Ukážka 3

Ján Smrek: Malá báseň

Maličká je báseň daktorá.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako maličká je konvalinka.

Ale vonia, ale plápolá.

Ako malé dieťa, ktoré spinká.

Plávajú aj básne veliké.

Kryhy ľadové sú v mori, ľady.

Lesknú sa ako čepeľ na dýke.

Nač ich písať? Nemajú ich radi.

Malú báseň píšem, kvapkám ju

z voskovice na stôl: prst daj na ňu,

a jej teploty hneď ožijú,

máš ju jak na srdci nakvapkanú.

Niekto nežnú lastovičku rád,

niekto obdivuje albatrosa.

Na svete si možno preberať.

Komu oceán a komu ....

Ja som teraz iba za rosu.

Aj v oku ju veľmi často mávam.

Malú báseň píšem. Kolosu

neklaniam sa, iba jarným trávam.

21. Aký druh rýmu použil autor v ukážke 3?

A prerývaný, abcb

B obkročmý, abba

C striedavý, abab

D združený, aabb

22. Ktoré z uvedených slov patrí na vybodkované miesto v 4. strofe ukážky 3?

Skryť Vypnúť reklamu

A voda

B rieka

C rosa

D slza

23. V ktorej možnosti je správne uvedený počet slabík v prvom verši ukážky 3?

A osem slabík

B deväť slabík

C šesť slabík

D desať slabík

24. K čomu prirovnal autor malú báseň, o ktorej sa píše v ukážke 3? Autor malú báseň prirovnal

A ku konvalinke.

B k čepeli na dýke.

C k albatrosovi.

D k ľadovej kryhe.

25. Aký umelecký jazykový prostriedok predstavuje slovné spojenie má rosu v oku?

A personifikáciu

B prirovnanie

C epiteton

D metaforu

26. V ktorej možnosti je uvedené zámeno z nasledujúcej vety ukážky 3 v základnom tvare?

Nemajú ich radi.

A my

B ony

C vy

D ona

27. V ktorej možmosti je správne vystupňované prídavné meno zo slovného spojenia malá báseň?

A malá, maličká, najmalinkatejšia

Skryť Vypnúť reklamu

B malá, menšia, najmenšia

C malá, drobnejšia, najdrobnejšia

D malá, väčšia, najväčšia

28. V ktorej možnosti je uvedený význam slova kolos z ukážky 3?

A vec malých rozmerov

B vec neforemných tvarov

C vec moderných tvarov

D vec mimoriadnych rozmerov

29. V ktorej možnosti je správne uvedený podmieňovací spôsob minulého času slovesa obdivuje?

A bol by som obdivoval

B obdivoval by som

C chcel by som obdivovať

D obdivoval som

30. V ktorej možnosti sú uvedené len zdrobneniny?

A lastovička, dieťa

B konvalinka, malá

C maličká, srdiečko

D spinká, rosa

Výsledky testu Sj a L - riadny termín 2006Forma A

A B C D

Číslo úlohy Správny výsledok

1. C

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. D

8. C

Skryť Vypnúť reklamu

9. D

10. B

11. A

12. D

13. A

14. B

15. C

  16.   B
  17.   B

18. D

19. C

20. A

  21.     C
  22.     C

23. B

24. A

25. D

  26.   B
  27.   B

28. D

29. A

30. C

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 095
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 901
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 068
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 223
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 660
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 308
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 706
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 531
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 253
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 252
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu