Nedeľa, 25. júl, 2021 | Meniny má JakubKrížovkyKrížovky

Slovensky futbalovy zvaz

n LIGOVÁ KOMISIA

l Oznamuje, že zasadnutie LK sa uskutoční 31. 1. o 10.30 v Bratislave, v zasadačke SFZ. l Oznamuje, že Aktív FK I., II. LZ a II. LV sa uskutoční 12. 2. o 11.30 v Aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave. Program obdržíte v pozvánke. l Žiada FK CL, I. L, II. LZ a II. LV o nahlásenie prípadných zmien hracích dní a hracích časov do 30. 1. (aj fax 02/49249596). l Na základe oznámenia Ekonomického oddelenia upozorňuje nižšie uvedené FK, že v termíne do 31. 1. 07 sú povinné uhradiť nedoplatky faktúrované klubom, týkajúce sa Hospodárskych náležitostí (Rozpis čl. 7, str. 15): Corgoň liga - Trenčín, Trnava, B. Bystrica, Dubnica, Inter, Košice, I. liga - Prešov, Humenné, R. Sobota, D. Streda, Lučenec, Šaľa, Košice "B", Michalovce, Močenok, II. Liga západ - Púchov, II. Liga východ - B. Bystrica "B", S. N. Ves, Čadca, D. Kubín. V prípade, že čiastky nebudú uhradené v stanovenom termíne, bude nesplnenie predmetnej povinnosti odstúpené k doriešeniu DK SFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

n ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

l Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá (I. LS/M/D, II. LS/M/DZ, II. LS/M/DV, I. LS/M/ŽZ, I. LS/M/ŽS, I. LS/M/ŽV), družstvá žien a žiačok v RS, že v aule Domu športu SZTK na Junáckej ul. v Bratislave sa uskutoční 8. 3. od 15.00 Aktív ŠTK (predpokladané ukončenie o 17.00). Súčasťou aktívu bude aj potvrdzovanie súpisiek mládežníckych družstiev, ktoré sa uskutoční od 13.00 do 15.00 v zasadačke SFZ č. 192 (bývalá zasadačka ZSFZ). V tejto súvislosti žiada pp. P. Maloviča a P. Peráčka o zabezpečenie účasti poverených zástupcov Zdravotnej komisie SFZ a Trénersko - metodickej komisie SFZ na uvedenom potvrdzovaní súpisiek. l Jarná časť súťažného ročníka 2006/07 pre všetky mládežnícke RS začína 17. - 18. 3. 07. Ukončenie ročníka podľa Rozpisu RS 16. - 17. 6. 07, majstrovstvá SR žiakov 19. - 21. 6. 07. l Prekladá (z dôvodu KME 2. kolo od 22. - 30. 3. v Taliansku za účasti družstiev UKR, ČR, I, SR) I. LS/M/D 18. kolo z 24. 3. na 20. 3. (utorok). l Oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2006/07 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž) sú uverejnené v Rozpise RS 2006/07 (str. 9, okrem 18. kola I. LS/M/D). V tejto súvislosti žiada FK, aby požadované prípadné zmeny hracích dní a hracích časov v doma vyžrebovaných stretnutiach nahlásili písomne (mailom - kucera@futbalsfz.sk alebo faxom 02/49249153) do 14. 2., ktoré budú spracované a následne doplnené do termínových listín jarnej časti súťažného ročníka 2006/07. V prípade, že FK žiadosti o zmeny do uvedeného termínu nezašlú, budú akceptované nahlásené hracie dni a časy pre jesennú časť súťažného ročníka 2006/07. l Ženský futbal: oznamuje upravenú termínovú listinu súťažného ročníka 2006/07 pre 11 družstiev (po odstúpení družstva FC Union Nové Zámky a vylúčení družstva FK Čadbus Čadca zo súťaže) - JARNÁ ČASŤ: 14. kolo 31. 3, 15. kolo 7. 4, 16. kolo 21. 4., 17. kolo 28. 4., 18. kolo 1. 5., 19. kolo 12. 5., 20. kolo 19. 5., 21. kolo 26. 5., 22. kolo 2. 6., 23. kolo 9. 6., 24. kolo 16. 6. l Žiada FK, aby najneskôr do 1. 2. 07 zaslali požiadavky na štartové čísla pre jarnú časť súťažného ročníka 2006/07 (nové vyžrebovanie - odstúpenie družstiev N. Zámkov a Čadce). V tejto súvislosti oznamuje, že hracie dni zostávajú ako boli v jesennej časti, t. j. I. liga ženy sobota, liga žiačok nedeľa.

Skryť Vypnúť reklamu

n DISCIPLINÁRNA KOMISIA

l Prerokovala v u. č. 468: 1) Postup DK pri objasňovaní situácie vo futbalovom hnutí; 2) Stanovisko DK k požiadavkám LK; 3) Náhrada škody na majetku SFZ; 4) Skutočnosti, ktoré sa objavili v súvislosti "korupčnou aférou" vo futbale. Za účelom riešenia problematiky prijala závery: - vytvorila pracovnú komisiu v zložení pp. Kridla, Ľalík, Vereš, Mikuš, Lang, - oboznámila sa s postupmi a závermi prijatými pri riešení obdobných situácií iných futbalových zväzov v termíne do 31. 1. (p. Kridla), - informovať vedenie SFZ o prijatých postupoch v rámci SFZ v termíne do 31. 1, - prerokovať súčastný stav s orgánmi činnými v trestnom konaní (p. Ľalík), - pripraviť informáciu pre VV SFZ, - ukladá členom komisie podať námety a podnety týkajúce sa tejto problematiky a v termíne do 31. 1 vyžiadať si stanoviská riadnych členov SFZ, ako aj informáciu o opatreniach prijatých a súvisiacich s ňou v termíne do 30 dní, - stanovisko k požiadavke LK ohľadom prenášania ŽK, - vyhodnotenie republikových súťaží jesennej časti ročníka 2006/07, ako aj požiadavku LK, zápisnica č. 117 z 15. 1. 06 v bode 6. - zaujala stanovisko ktoré je v súlade s DP SFZ a s rozpisom súťaže, ktoré bolo uverejnené v U. č: 459 - 25. 11. 06. Požiadavku LK je možné riešiť len v rámci kompetencie príslušného riadiaceho orgánu SFZ. l U. č. 469: oboznámila sa so stanoviskom ekonomického úseku SFZ, riaditeľa NTC SFZ a ukladá FK: MŠK Žilina, Inter Bratislava, ŠK Slovan Bratislava v súlade s doterajšími závermi DK SFZ predložiť doklad o vysporiadaní vzniklej škody na majetku iného subjektu, v súvislosti s hodnotenými futbalovými stretnutiami v lehote desiatich dní. l Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 1. 2. 07 o 17.00 hod.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA ROZHODCOV

l Obsadenie prípravných stretnutí 6. 2. o 15.00 SR 18 - Trnava (Smolák, Mókoš, Bóllo, NTC Senec), 7. 2. o 15.00 SR 18 - Inter (Gocník, Vindiš, Prešinský). l Obsadenie finále HSM starších a mladších žiakov v Badíne 2. - 3. 2. (Tokár, Repiský, Majer). Zraz R o 8.00 v Badíne (športová hala). l Fyzické previerky R, AR SFZ, R a AR žien FIFA sa uskutočnia 15. 2. v hale Elán v Bratislave. Vykonávať sa bude stará forma testu. Program: 9.00 - 10.00 prezentácia, rozcvičenie (BFZ, ZSFZ), 10.00 - 12.00 fyzická previerka (BFZ, ZSFZ), 11.00 - 12.00 prezentácia, rozcvičenie (SSFZ, VSFZ), 12.00 - 14.00 fyzická previerka (SSFZ, VSFZ). l Zimný doškoľovací seminár R, AR SFZ, R a AR žien FIFA sa uskutoční 16. - 18. 2. v Piešťanoch. Program bude zaslaný poštou. l Zimný doškoľovací seminár delegátov - pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční 18. 2. v Piešťanoch. Program bude zaslaný poštou. l Zimný seminár rozhodkýň SR sa uskutoční 28. 1. v Bobrovci. Pozvánky boli zaslané poštou. l Upozorňuje R, AR a rozhodkyne SFZ na nutnosť sledovania ÚS regionálnych futbalových zväzov (možné delegácie v súťažiach uvedených regiónov). l Ospravedlnenie: Palušák 22. - 25. 2.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA FUTSALU

l Odvolacia komisia - odvolanie Štefana Kovaríka (Nafta Malacky) proti rozhodnutiu DK z US č. 29. 11. neprerokovala pre nesplnenie náležitostí čl. 103 a 99 SP. l Odvolanie klubu MIMA Trnava proti rozhodnutiu DK z US č. 22 v časti 2. komisia prerušila konanie a odstupuje celé odvolanie odvolaciemu orgánu LK, ktorým je VV SF. V konaní bude pokračovať po rozhodnutí o odvolaní v časti 1. l LK - schválila predohrávku 18. kola JOMA Extraligy Slov-matic FOFO Bratislava - 4FSC Karpatia UK Bratislava na 13. 2. o 19.45 v ŠH Mladosť. l Berie na vedomie termín usporiadania 5. ročníka Victory Bažant Cupu v Trnave 27. 1. od 11.00 v MŠH v Trnave, ako oficiálneho turnaja Slovenského futsalu l KR - Obsadenie JOMA EXTRALIGA 16. kolo 2. 2. o 18.00: Divus Górnik Trnava - Delta Košice (Fischer, Peško, Totka, MŠH Trnava), o 18.20: Slov-matic FOFO Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Belavý, Bohunický, Morávek, ŠH Mladosť), o 19.30: 1. FSC Nafta Malacky - ŠK Buldog_s Poprad (Bohun, Somoláni, Bohunický, ŠH Malina), ŠK Sped-Trans Levice - ŠK MIMA Trnava (Chudá, Moncman, Krchňavý, ŠH Levice), o 20.00: RCS Košice - 4FSC Karpatia UK Bratislava (Živčic, Kopec, Andor, Infinity Aréna Košice), o 20.10: Across Pinerola Bratislava - ŠK Program Dubnica (Chudý, Nagy, Friedrich, ŠH Mladosť). l Upresnenie: zimný seminár rozhodcov sa uskutoční 16. - 17. 2. 07. Zraz o 14.00 v Športcentre v Bojniciach. Zahájenie seminára o 15.00 a predpokladané ukončenie 17. 2. o 19.00. Rozhodcovia absolvujú teoretické aj fyzické testy. Prineste si obuv do ŠH. l DK - U. č. 71: Peter Šmelko (Delta Košice) za 3 ŽK, ZČN na 1 MS od 25. 1. v zmysle DP ST/13/4. l Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie v zmysle ustanovení kapitoly VI. DP SF.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO

FUTBALU

l Zasadnutie Komisie mládeže a školského futbalu SFZ sa uskutoční dňa 2. 2. 07 o 13.00 v penzióne "Pod pyramídou" v Kremničke. Bližšie informácie budú členom komisie zaslané formou e.mailu. l Finálový turnaj halovej sezóny starších a mladších žiakov sa uskutoční 2. - 3. 2. od 9.00 v športovej hale v Badíne. Účastníci mladší žiaci: Myjava, Žilina, Ružomberok, Trenčín, starší žiaci: Slovan, Inter, Prešov, Košice. l Upozorňuje FK, že firma Euro-sportring so sídlom v Holandsku - najväčšia športová organizácia zameraná na organizáciu futbalových turnajov prevažne pre mládež, ale i pre dospelých so zastúpením v 20 krajinách, s licenciou FIFA a spoluprácou s národnými zväzmi zabezpečuje kvalitné turnaje v zahraničí. V uplynulom roku sa na 140 - tich z nich zúčastnilo viac ako 8000 družstiev z vyše 40 krajín sveta. Katalóg s termínmi turnajov v roku 2007 vám bezplatne zašle a bližšie informácie poskytne športová agentúra Soccon, výhradný zástupca firmy Euro-sportring na Slovensku. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. číslach: 02/43426316 (aj fax), alebo 0903231301, prípadne e-mailom soccon@soccon.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

n TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

l Subkomisia vzdelávania TMK oznamuje trénerom II. triedy EURO A licencia, resp. II. Triedy B licencia, že v súťažnom ročníku 2007/08 bude otvárať štúdium trénerov I. triedy EURO PRO licencie. Predbežné prihlášky môžete posielať na adresu: technický riaditeľ SFZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Podmienky prijatia: trénersky preukaz II. triedy, platná trénerska licencia EURO A, resp. B Licencia, úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, aktívna trénerska činnosť trénera II. triedy, splnenie požiadaviek prijímacieho pokračovania. Predbežný termín prijímacích pohovorov máj - jún 2007. Presný termín bude včas oznámený. Záujemcovia, ktorí už podali prihlášky si ju musia skompletizovať v zmysle vyššie uvedených požiadaviek. l Subkomisia vzdelávania TMK oznamuje záujemcom o štúdium trénerstva II. triedy - EURO A licencie, že v súťažnom ročníku 2007/08 bude otvárať predbežne jednu triedu trénerov. Požiadavky: trénersky preukaz III. triedy, platnosť trénerskej licencie EURO B licenica, aktívna trénerska činnosť, splnenie požiadaviek prijímacieho pokračovania. Predbežný termín prijímacích pohovorov máj - jún 2007. Presný termín bude včas oznámený. Záujemcovia, ktorí už podali prihlášku si ju musia skompletizovať v zmysle uvedených požiadaviek.

Skryť Vypnúť reklamu

n LICENČNÁ KOMISIA

l Odporúča futbalovým klubom - účastníkom "Corgoň ligy", aby si v dostatočnom časovom predstihu s audítormi dohodli vykonanie auditu za rok 2006, nakoľko termín predloženia dokumentácie k udeľovaniu licencií pre vstup do klubových súťaží UEFA súťažného ročníka 2007/08, vrátane auditovaných finančných výkazov, je v súlade s harmonogramom licenčného konania v podmienkach SFZ stanovený na 31. 3. 07.

n MATRIKA

l Vyžiadanie hráčov pre pôsobenie v zahraničí: Nižšie uvedení hráči sú v zmysle Prestupového poriadku povinní okamžite zaslať príslušnú dokladovú dokumentáciu - "Žiadosť o uvoľnenie hráča do zahraničia", doklad o úhrade administratívneho poplatku, registračný preukaz (RP). Túto povinnosť sú hráči povinní vykonať pred samotným odchodom do zahraničia a nie až po zverejnení svojho mena v ÚS! Kluby sú povinné v prípade predloženia "Žiadosti o uvoľnenie" bezpodmienečne vydať hráčovi RP a zaslať Matrike oznámenie, či voči hráčovi bolo zahájené disciplinárne konanie príslušnou DK, resp. či hráč má nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť! Súčasne upozorňujeme, že nižšie menovaní hráči majú s okamžitou platnosťou zastavenú pretekársku činnosť v podmienkach SFZ a uvedený klub je povinný zaslať okamžite Matrike SFZ registračný preukaz menovaného a to v prípade, že tento z akýchkoľvek dôvodov nevydal hráčovi, resp. oznámiť, kde sa registračný preukaz hráča nachádza ! ČESKÁ REPUBLIKA - Marek Bažík (Dukla Banská Bystrica), Martin Kaplánek (FC Záhorská Ves), Martin Miščík (MFK Košice), Jaroslav Moravčík (Závažan Kálnica), Rastislav Planeta (FK Čadca), Petr Švancara (Inter Bratislava), Peter Vaško (ŠK Slovan Bratislava), CHORVÁTSKO - Danilo Paunovič (FC Spartak Trnava), RAKÚSKO - Miroslav Beňa (ŠK FO Malacky), Gunda Peter (FC Nitra), Juraj Chovanec (TJ Slovan Nitra Chrenová), Jozef Javor (FK Šintava), Anton Pavlus (SFC Kalinkovo), Milan Santai (PŠC Pezinok), Anton Šoltis (FC ARTMEDIA Bratislava), Marek Zajíc (Záhoran Kostolište), TURECKO - Almir Gegic (1. FC Tatran Prešov). l Vyžiadanie hráčov zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch - členov SFZ. V tejto súvislosti opätovne upozorňuje žiadateľov, aby k "Žiadostiam o uvoľnenie zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch v SR" ako jej prílohy prikladali výhradne prostredníctvom klubu (riadneho člena SFZ) v ktorom chcú pôsobiť: prihlášku k registrácii (čitateľne a úplne vyplnenú), ústrižok poštovej poukážky s úhradou 100,- Sk, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako 1 rok), fotokópiu rodného listu. V prípade, že je žiadosť v požadovanej podobe a rozsahu doručená, Matrika SFZ okamžite žiada "materský" futbalový zväz žiadateľa (hráča) o vydanie "Medzinárodného transferového certifikátu. Po jeho obdržaní Matrika SFZ okamžite vystaví registračný preukaz a doporučenou poštou ho zasiela výhradne klubu, ktorý o registráciu hráča požiadal. Z tohto dôvodu nie je potrebné žiadať o informáciu týkajúcu sa hráča pred uplynutím lehoty 30 dní (lehota stanovená FIFA pre vydanie transferového certifikátu pre národné zväzy) odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie na Matriku SFZ. V prípade, že vo vyššie uvedenej lehote klub registračný preukaz neobdrží z dôvodu nevydania transferového certifikátu partnerským národným zväzom kontaktujte Matriku SFZ písomne, faxom na t. č. 02/49249577. l Stránkové dni sú výhradne: v utorok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30, vo štvrtok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30. V súlade so znením "Prestupového poriadku" (ďalej len "PP"), Druhá hlava je možné osobne doručiť prestupové doklady spĺňajúce náležitosti avšak len v termíne 1. - 6. deň "prestupového mesiaca" a to v stránkových dňoch! Doklady zasielané doporučenou poštou musia byť odoslané žiadateľom najneskôr do 24.00 hod. 6. dňa "prestupového mesiaca" (rozhodujúca je pečiatka pošty na zásielke). Doklady odoslané resp. doručené po vyššie uvedených termínoch budú, a to aj v prípade súhlasu materského klubu (!), MaK ObFZ, RFZ a Matrikou SFZ kvalifikované v zmysle znenia "PP" ako neprerokované. Upozorňuje Sekretariáty ObFZ a ich prostredníctvom i zodpovedných funkcionárov na povinnosť viesť riadny register hráčov žiadateľov o vydanie žiackeho preukazu. Zo strany Matriky SFZ bude priebežne vykonaná kontrola správnosti jej vedenia. l Na poštu zasielanú na SFZ a určenú Matrike SFZ uvádzajte na obálke "Matrika"! l Upozorňuje uchádzačov o absolvovanie skúšobnej procedúry pre získanie licencie "agenta hráčov a klubov", že skúšobná procedúra sa uskutoční 29. 3. 07 (štvrtok) v zasadačke SFZ, Junácka 6, Bratislava. Uchádzači majú za povinnosť zaslať v termíne do 28. 2. 07 konečnú, "Záväznú prihlášku" spolu s dokladom o úhrade čiastky uvedenej v "Pravidlách upravujúcich činnosť agentov hráčov a klubov" ďalej "Pravidlá"), čl. 5, bod 1 (zaslané uchádzačom poštou). Taktiež je potrebné zo strany uchádzačov splniť ustanovenie čl. 3, bod 2 "Pravidiel". Podmienky skúšobnej procedúry sú uvedené v prílohe "Pravidiel" - príloha "A" - Skúšková procedúra. V tejto súvislosti si Vás dovoľuje upozorniť, že okrem Noriem SFZ - viď. webová stránka SFZ - www.futbalsfz.sk, z ktorých bude zostavených 5 otázok v slovenskom jazyku, bude musieť uchádzač v písomnej forme, vo zvolenom cudzom jazyku (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina), odpovedať na 15 otázok zaslaných FIFA, ktoré budú národným zväzom doručené z FIFA 28. 3. 07. Otázky budú zahŕňať nasledujúce dokumenty: "Štatúty FIFA, vydanie 2004", "Predpisy FIFA pre štatút a prestupy hráčov, edícia 2005, vrátane dodatkov 2005, 2006", "Pravidlá FIFA určujúce použitie Štatútov", "Pravidlá FIFA agentov hráčov, vrátane dodatkov A, B a C". Ďalej budú otázky čerpať z predpisov, obežníkov a dodatkov FIFA nasledovne: Obežník č. 792 - zosúladený (jednotný) kalendár medzinárodných stretnutí", Obežník č. 803 - "Zmeny k Pravidlám o agentoch hráčov", Obežník č. 901 - "Oprávnenosť hrať za národné reprezentácie", Obežník č. 959 - Revidované (upravené) Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov", Obežník 995 - "Novelizácia čl. 26, § 2 - "Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov (júl 2005). Všetky uvedené dokumenty FIFA sú k dispozícii a môžete si ich stiahnuť z webovej stránky FIFA - www.fifa.com. V Prípade, že máte prípadné ďalšie otázky, zavolajte na tel.: 0902937005, príp. faxom 02/49249577, alebo na e-mail: wanke@futbalsfz.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

n SEKRETARIÁT

l Ekonomické oddelenie upozorňuje ObFZ N. Zámky, aby obratom zaslali vyúčtovanie dotácie za rok 2006. l Oznamuje, že vyhlásenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka sa uskutoční 9. 2. v Dolnom Kubíne. l Slovenský futbalový zväz so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 00687308, IČ DPH: SK2020898913, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka pre výber dodávateľa, s ktorým uzavrie zmluvy o dielo na zhotovenie futbalových miniihrísk v rámci projektu SFZ "Miniihriská 2007". Návrh musí spĺňať nasledovné podmienky: 1. Špecifikácia miniihriska (rozmer 33 x 18 m, mantinely cca 1 m, zadné steny cca 3 m, bránky 4 x 2 m, osvetlenie - bez osvetlenia, trávnik 2. generácie, trávnik 3. generácie, počet - 30 miniihrísk v rôznych lokalitách SR). Zemné práce realizuje záujemca na vlastné náklady; 2. Doplňujúce podklady (výpis z obchodného registra, projektová dokumentácia miniihriska, čas trvania montáže, počet zamestnancov, realizované miniihriská, referencie); 3. Cenové kalkulácie. Termín predloženia návrhov písomnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava, heslo "Miniihriská 2007" do 18.00 hod. 31. 1. 2007. Prípadné nejasnosti môže navrhovateľ konzultovať s manažérom projektu Viliamom Almášim, tel.: 0902937006, email: almasi@futbalsfz.sk. Termín pre výber dodávateľa je do 15. 2. 2007. Celé znenie výzvy na predkladanie návrhov je uverejnené na www.futbalsfz.sk. l Upozorňuje FK, ktoré majú nedoplatok za rozhodcov z jesennej časti súťažného ročníka 2006/07, aby ho obratom vyrovnali. V opačnom prípade budú odstúpené na disciplinárne konanie. l Oznamuje RFZ, ObFZ, FK, že si môžu v pokladni SFZ (p. Žitňáková) zakúpiť, alebo objednať (p. Hriňák) vlajky SFZ (á 1.200,- SK) a Fair play (á 1.000,- SK). Objednané vlajky Vám budú zaslané poštou aj s faktúrou.

Skryť Vypnúť reklamu

l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 3. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 4. Od Česka až po Jadran
 5. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 6. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu?
 7. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci
 8. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 9. Deti často nie sú na letnú škôlku alebo tábor vhodne pobalené
 10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky
 1. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 4. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 5. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 6. Tatravagónka Poprad ponúka stabilnú prácu a kariérny rast
 7. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 8. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 9. Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita
 10. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 10 720
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 7 790
 3. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 6 207
 4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 877
 5. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 4 305
 6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 4 008
 7. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 666
 8. Od Česka až po Jadran 3 359
 9. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 2 628
 10. Nový Volkswagen Polo GTI prináša radosť z jazdy s dvojlitrom! 2 383
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu