Sobota, 3. jún, 2023 | Meniny má Karolína

Rodičovský príspevok sa od 1. septembra zvýši

Ministerstvo sociálnych vecí navrhuje, aby sa rodičovský príspevok zvýšil na 6345 korún mesačne pre tých, čo by ho poberali počas dvoch rokov Rodičovský príspevok, ktorý je dnes 4320 korún mesačne, by sa mohol zvýšiť na 6345 pre rodičov, ktorí by ho ...

Rodičovský príspevok v číslach

V roku 2005 mesačne poberalo príspevok priemerne 131 297 osôb.

Otcov, ktorí poberali príspevok, bolo mesačne priemerne 3435, čo predstavuje 2,6 % poberateľov.

Osôb v hmotnej núdzi, ktoré poberali príspevok, bolo mesačne priemerne 3478, čo predstavuje 2,7 % poberateľov.

Vyplatených bolo približne 6 531 000 000 korún.

Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2005

Ministerstvo sociálnych vecí navrhuje, aby sa rodičovský príspevok zvýšil na 6345 korún mesačne pre tých, čo by ho poberali počas dvoch rokov Rodičovský príspevok, ktorý je dnes 4320 korún mesačne, by sa mohol zvýšiť na 6345 pre rodičov, ktorí by ho chceli poberať dva roky. Kto by chcel rodičovský príspevok dostávať dlhšie, dostával by menej. Navrhuje to ministerstvo sociálnych vecí. Návrh je už v pripomienkovom konaní.

"Alternatívne čerpanie prispeje k možnosti slobodnej voľby a výberu na základe špecifických potrieb a k optimalizácii súladu medzi rodičovskou a profesijnou rolou rodiča. Zvýšenie príspevku a skrátenie doby čerpania využijú predovšetkým rodičia, ktorí sa chcú vrátiť na trh práce, pretože sú schopní zabezpečiť starostlivosť o dieťa," píše ministerstvo.

Vláda síce návrh môže schváliť, no jeho prípadné uskutočnenie je podmienené zmenou zákona. To sa už do volieb urobiť nestihne.

Rodičovský príspevok sa však v tomto roku aj tak zvýši opatrením ministerstva. V zákone sa píše, že "k 1. septembru" sa príspevok zvýši, a to tak, že sa "vynásobí koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima". Životné minimum sa zvyšuje s účinnosťou od 1. júla, o koľko to bude, ministerstvo oznámi pravdepodobne 10. júna.

Aj preto, že osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke pribudlo, malo Slovensko vlani o takmer 13-tisíc ekonomicky aktívnych obyvateľov menej ako v roku 2004. Sociologička Magdaléna Piscová hovorí, že na prírastku osôb na rodičovskej dovolenke sa neodrazilo iba zvýšenie pôrodnosti. "Rodičovská dovolenka môže 'maskovať' faktickú nezamestnanosť otcov alebo poväčšine matiek."

Rodičia podľa Zákonníka práce

Aj v čase tehotenstva alebo materstva a rodičovstva sú pracovnoprávne vzťahy chránené vo zvýšenej miere.

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

Spravidla od začiatku 6. týždňa (najskôr od začiatku 8. týždňa) pred očakávaným dňom pôrodu žene patrí materská dovolenka - v trvaní

 • 28 týždňov, ak porodila jedno dieťa,
 • 37 týždňov, ak naraz porodila dve alebo viac detí alebo ide o osamelú ženu.

Ak sa o narodené dieťa stará muž, od narodenia dieťaťa mu patrí rodičovská dovolenka, a to v rovnakom rozsahu.

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, žene patrí 14-týždňová materská dovolenka.

Na žiadosť ženy alebo muža zamestnávateľ musí poskytnúť rodičovskú dovolenku až do 3 rokov veku dieťaťa.

Ak si pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťa vyžaduje osobitnú starostlivosť, na požiadanie zamestnávateľ musí poskytnúť rodičovskú dovolenku až do 6 rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však vždy najmenej na 1 mesiac.

Výpoveď

Zamestnankyni nemôže dať zamestnávateľ výpoveď v čase, keď

 • je tehotná,
 • je na materskej dovolenke,
 • je na rodičovskej dovolenke.

Urobiť to nemôže ani vtedy, ak je na rodičovskej dovolenke zamestnanec, teda muž.

No za každých okolností to neplatí. Ak sa miesto ruší, zamestnávateľ môže dať výpoveď hocikomu.

Iba zamestnankyni na materskej dovolenke a zamestnancovi na rodičovskej dovolenke zamestnávateľ nesmie dať výpoveď, ak

 • bol/a právoplatne odsúdený/á pre úmyselný trestný čin alebo
 • závažne porušil/a pracovnú disciplínu.

Z týchto dôvodov výpoveď môže dať aj osamelej zamestnankyni alebo osamelému zamestnancovi, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky.

Dovolenka

Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na čas, po ktorý

 • zamestnankyňa je na materskej dovolenke alebo
 • zamestnanec alebo zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke.

Ak si pre čerpanie rodičovskej dovolenky zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže riadnu dovolenku vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení rodičovskej.

Aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky sa riadna dovolenka preruší.

Po návrate do zamestnania

Toho, kto sa do zamestnania vráti po materskej alebo rodičovskej dovolenke, zamestnávateľ musí zaradiť na jeho pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné preto, že táto práca sa nevykonáva alebo pracovisko je zrušené, musí navrátenca zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Rodičovský príspevok

Štát ním rodičovi prispieva na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa

 • do 3 rokov veku,
 • do 6 rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do 6 rokov veku, ak je v náhradnej starostlivosti, a to najdlhšie 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.

Nárok na príspevok má

 • jeden z rodičov dieťaťa
 • ten, v koho náhradnej starostlivosti dieťa je - aj on je podľa zákona rodičom.

Podmienky nároku na príspevok

 • riadna starostlivosť o dieťa,
 • trvalý alebo prechodný pobyt starajúceho sa na území Slovenskej republiky,
 • trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky.

Prvú podmienku rodič spĺňa,

 • ak sa o dieťa stará osobne, čo je aj vtedy, ak dieťa
 • je zo zdravotných dôvodov najviac 90 dní v kuse v ústavnej zdravotnej starostlivosti (napríklad v nemocnici, kúpeľoch),
 • s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najviac 4 hodiny denne navštevuje materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie,
 • najviac 4 hodiny navštevuje denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho rodičia alebo osamelý rodič, ktorý je slobodný, rozvedený, ovdovený, sú občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • ak sa v čase, keď vykonáva nejakú zárobkovú činnosť, vzdeláva sa na strednej alebo vysokej škole alebo sa zúčastňuje "vzdelávania a prípravy pre trh práce", o dieťa stará plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba. No ak sa o dieťa starajú v školskom zariadení, ktoré je financované aj zo štátneho rozpočtu alebo z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, čo je aj mestská alebo obecná škôlka, príspevok sa neposkytuje.

Výška príspevku

 • 4 230 korún mesačne.

Ak materské (jedna z nemocenských dávok) toho, kto by mohol poberať rodičovský príspevok, je mesačne nižšie ako príspevok, doplácajú mu, čo chýba do tých 4 230 korún.

Ako si uplatniť nárok na príspevok

Podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu.

Pre nezamestnaných rodičov

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi Príspevok môže dostávať evidovaný nezamestnaný, ktorý sa tará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky a súčasne sa zúčastňuje

 • na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb,
 • na vzdelávaní a príprave pre trh práce.

Príspevkom sa uhrádza časť preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo na opatrovateľku. Na jedno dieťa to predstavuje najviac 1200 korún mesačne, na každé ďalšie dieťa najviac 900 korún mesačne. Príspevok sa môže poskytovať iba jednému z rodičov.

Žiadosť o príspevok

O príspevok treba písomne požiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a k žiadosti priložiť

 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • potvrdenie o tom, že dieťa navštevuje predškolské zariadenie alebo že sa oň stará niekto, kto na to má oprávnenie.

K tomu patrí záväzok nahlásiť úradu, že sa v navštevovaní predškolského zariadenia dieťaťom alebo starostlivosti oň niečo zmenilo, najneskôr do 15 dní odvtedy, čo k zmene došlo.

Pre rodičov v hmotnej núdzi

 • 350 korún k dávke

Ak občan v hmotnej núdzi alebo spolu s ním posudzovaná osoba je rodičom dieťaťa do jedného roku veku, dávka v hmotnej núdzi sa zvyšuje o 350 korún mesačne. Podmienkou je potvrdením od pediatra preukázať, že sa s dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.

Takáto dávka patrí len jednému z rodičov, bez ohľadu na počet detí do jedného roku.

Starostlivosťou o zdravie si finančne polepší aj tehotná žena v hmotnej núdzi, ak

 • tehotenstvo preukáže tehotenským preukazom a
 • počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.

Plus 350 korún mesačne jej patrí od 4. mesiaca tehotenstva.

Ochranný príspevok

Príspevok patrí aj osamelému rodičovi v hmotnej núdzi, ak si preto, že sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku, nemôže pomôcť v hmotnej núdzi, a to ani účasťou na menších obecných službách alebo dobrovoľníckych prácach.

Príspevok predstavuje 1 700 korún mesačne.

SkryťVypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 2. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 3. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 5. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 6. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 7. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 14 571
 2. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 032
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 7 010
 4. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 5 527
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 256
 6. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 4 438
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 3 852
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 833
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu