Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

slovensky futbalovy zvaz

n LIGOVÁ KOMISIA

l Oznamuje, že MFK Michalovce odohrá svoje doma vyžrebované stretnutia II. L v jarnej časti 2005/06 v sobotu ÚHČ. l Oznamuje termíny potvrdzovania súpisiek pre jarnú časť 2005/06: Corgoň liga 28. 2. od 9.00 do 11.00, II. L 7. 3. od 9.00 do 11.00 v Bratislave, v zasadačke SFZ. l Upozorňuje FK Corgoň ligy a II. L, že kompletné vyžrebovanie aj s hracími časmi nájdu na internetovej stránke SFZ.

n ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

l Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v RS, že požadované zmeny hracích dní a hracích časov v doma vyžrebovaných stretnutiach, ktoré FK zaslali do 31. 1. spracováva a doplní ich do termínových listín jarnej časti súťažného ročníka 2005/06. l V spolupráci s úsekom mládeže SFZ a KM oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v RS, že od júna do augusta 2006 bude vykonávať obhliadky všetkých nahlásených vedľajších a náhradných hracích plôch, na ktorých by sa v súťažnom ročníku 2006/07 mali hrávať majstrovské stretnutia I. LS/M/D, II. LS/M/D a I. LS/M/Ž. V tejto súvislosti preto žiada uvedené FK, aby do Aktívu ŠTK (14. 3.) predložili svoje žiadosti na vedľajšie a náhradné hracie plochy, na ktorých by sa mali v nasledujúcom súťažnom ročníku uvedené súťaže hrať. l Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá (I. LS/M/D, II. LS/M/DZ, II. LS/M/DV, I. LS/M/ŽZ, I. LS/M/ŽS, I. LS/M/ŽV) v RS, že v aule Telovýchovnej školy na Junáckej ul. v Bratislave sa uskutoční 14. 3. od 15.00 Aktív ŠTK (predpokladané ukončenie o 17.00). Súčasťou aktívu bude aj potvrdzovanie súpisiek mládežníckych družstiev, ktoré sa uskutoční od 13.00 do 15.00 v zasadačke SFZ. V tejto súvislosti žiada predsedov komisií MaK, TMK a ZdK SFZ, resp. nimi poverených zástupcov o zabezpečenie účasti. l Ženský futbal - oznamuje, že Aktív futbalových klubov ženského futbalu sa uskutoční 25. 2. o 11.00 v priestoroch reštaurácie VIX v Žiline (pred vyhlásením 11-ky roka).

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA ROZHODCOV

l Obsadenie prípravných medzinárodných stretnutí 11. 2. o 14.00: Prešov - Krakow (Havrilla, Ádám, Weiss), 16. 2. o 13.00: Trnava B - Hlučín (Richtárik, Somoláni, M. Cuninka), 18. 2. o 14.00: Trenčín - Kunovice (Valášek, Balko, Rendko). l Informuje, že na svojom zasadnutí 3. 11. (zverejnené v ÚS č. 20, 20. 11. 05) vydala oznámenie, že vzhľadom na množiace sa problémy s elektronickými signalizačnými zástavkami si každý rozhodca špecialista zaradený na listine rozhodcov SFZ 2005/06 prinesie na zimný doškoľovací seminár vlastné elektronické signalizačné zástavky. Bez ich vlastníctva nebude rozhodca delegovaný v jarnej časti vo funkcii rozhodcu. l Ospravedlnenie: Kubica 28. 2. - 5. 3.

n KOMISIA DELEGÁTOV

l Zimný doškoľovací seminár delegátov sa uskutoční 22. 2. od 14.00 v hoteli Kaskády v Sielnici pri Banskej Bystrici. l Licenčný seminár delegátov pre licenciu P sa uskutoční v dňoch 24. 26. 2. v Modre-Harmónii (zariadenie Zdravotníckej univerzity). Program oboch seminárov a ostatné inštrukcie obdržíte listom. l Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí 7. 2. zaradil Ľubomíra Perašína na nominačnú listinu delegátov SFZ pre súťažný ročník 2005/2006. l Doplnenie adresára: Ľubomír Perašín, Dolná 162, 032 03 Uhorská Ves, mobil: 0907818200, t. č. Z: 044/5522034, fax: 044/5522601.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA FUTSALU

l LK - schvaľuje dohrávky: I. SLF 18. kolo 8. 3. o 19.45: ŠK MIMA Trnava - ŠK Program Dubnica n/V. (Ďurica, Rosa, Škorec), 19. kolo - Górnik Trnava - 1. HFC Lučenec 10. 3. o 18.45 v MŠH Trnava. I KR - obsadenie: I. SLF 18. kolo 17. 2. o 18.20: F. A. C. Karpatia Bratislava - Slov-matic FOFO Bratislava (Schurger, Moncman, BŚrczŚk), o 18.30: 1. HFC Lučenec - 1. FCS Nafta Malacky (Bohun, Fischer, Kubinec), o 20.00: Futsal Team Nitra - Semic Atletico Bratislava (Bronček, Papaj, Šulek), RCS Košice - Górnik Trnava (Chudý, Dobroň, Marko), o 20.15: Across Pinerola Bratislava - FC IZOLEX Košice (Kračmer, Nagy, Friedrich). l Medzinárodné obsadenie: ČR - Ukrajina 24. a 25. 2. vo Svitavách a v Chrudimi (Fischer, Bohun, Moncman). l DK - U. č. 11: Roman Golián (Lučenec) zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 9. 2. v zmysle RS/E/b. l U. č. 12: Michal Prepelica (Lučenec) zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 9. 2. v zmysle RS/E/b. l U. č. 13: Ľubomír Maďarík (RCS Košice) zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 9. 2. v zmysle RS/E/b. l Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie v zmysle čl. 24 a čl. 25 DP SF. I Korešpondenčná adresa na predsedu DK: Ľubomír Menczer, Čečinova 22, 821 05 Bratislava, fax: 02/48201542, mobil: 0903501687 mail: lubo@davay.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

n TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA

l Bratislavský futbalový zväz v spolupráci s TŠ SZTK poriadajú v dňoch 2. - 5. 3. 2006 v priestoroch Telovýchovnej školy, školenie trénerov BFZ pre získanie IV. triedy C licencie, platnej pre súťaže Oblastných futbalových zväzov a nižších mládežníckych súťaží BFZ. Školenie trénerov sa uskutočňuje pre trénerov, ktorí majú záujem o trénovanie v podmienkach súťaží ObFZ a BFZ. Po absolvovaní tohto základného školenia majú právo byť tréneri prednostne prijatí a zaradení na školenie III. triedy EURO B licencie, ktoré sa uskutoční v mesiacoch apríl - jún 2006. Písomne prihlášky zasielajte do 16. 2. 2006 na BFZ. V prihláške uveďte osobné údaje (dátum narodenia, bydlisko, smerové číslo), futbalový klub. Zaradeným trénerom bude zaslaná pozvánka s uvedením ďalších pokynov. l TMK ZSFZ oznamuje trénerom ZSFZ a trénerom OBFZ ZSFZ, že 11. 3. 2006 usporiada Seminár trénerov futbalu II. triedy (B licencie) a III. triedy (C licencie). Seminára sa môžu zúčastniť tréneri, ktorým skončila platnosť licencie (31. 12. 2005) a preukazu. Do prihlášky uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, telefón a priložte kópiu trénerskeho a licenčného preukazu. Prihlášky zasielajte na adresu: TMK ZSFZ, Junácka č. 6, 832 80 Bratislava, prípadne faxom: 032/7430273. Po obdržaní prihlášky budú tréneri pozvaní na seminár písomnou pozvánkou. Bližšie informácie podá Jaroslav Jambor, predseda TMK ZSFZ, M: 0902937052, 0915769086.

Skryť Vypnúť reklamu

n ZDRAVOTNÁ KOMISIA

l Upozorňuje, že od 1. 1. 2006 platí nový Zoznam zakázaných látok používaných v športe, ktorý obsahuje niekoľko podstatných zmien oproti roku 2005. Vzhľadom na tento fakt odporúčame kontaktovať Antidopingový výbor SR, Junácka 6, 832 80 Bratislava, ktorý má spomínaný Zoznam zakázaných látok k dispozícii podľa potreby. Kontaktná osoba p. Beníková, tel: 02/44643411, 44643412, 49249240. Zároveň upozorňuje na povinnosť futbalových klubov, ktorých hráči užívajú zakázané podporné prostriedky ako liečivá pre určité ochorenia (alergia, astma, cukrovka ap.), žiadať udelenie Terapeutickej výnimky najneskôr 21 dní pred začatím súťaží. V prípade nejasností a potreby konzultácie v uvedenej problematike volajte predsedu ZdK SFZ MUDr. Pavla Maloviča, tel: 02/57290453, 0905306001. l Odporúča futbalovým klubom, aby vzhľadom na možné vyššie riziko výskytu tetanovej infekcie pri úrazoch a poraneniach skontrolovali u svojich hráčov platnosť očkovania proti tetanu (postexpozičnú profylaxiu). Preočkovanie sa odporúča každý desiaty rok po predchádzajúcom očkovaní. Pravidlá očkovania proti ďalším nákazám (tuberkulóza, vírusová hepatitída A, B, chrípka) obsahuje Odborné usmernenie hlavného hygienika SR č. HH/348/2003/SE. l Upozorňuje, že u futbalistov do 18 rokov sa na základe verejného zdravotného poistenia čiastočne (50%) uhrádza jedna preventívna prehliadka raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo. Poistenec, resp. jeho zákonný zástupca, predloží zdravotnej poisťovni originál dokladu o úhrade vydaný poskytovateľom pri poskytnutí zdravotného výkonu s uvedením uhradenej výšky poistencom. Súčasťou poistenia musí byť výkaz jednotlivých výkonov označených kódom a názvom výkonu, ktoré boli poistencovi pri preventívnej prehliadke poskytnuté a vyúčtované. Výkaz potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávnený telovýchovný lekár. Pri predkladaní potvrdenia sa vyžaduje potvrdenie (registračný preukaz) o tom, že poistenec je registrovaný v organizovanom športe.

Skryť Vypnúť reklamu

n MATRIKA

l Vyžiadanie hráčov pre pôsobenie v zahraničí: Nižšie uvedení hráči sú v zmysle Prestupového poriadku povinní okamžite zaslať príslušnú dokladovú dokumentáciu "Žiadosť o uvoľnenie hráča do zahraničia", doklad o úhrade administratívneho poplatku, registračný preukaz (RP). Kluby sú povinné vydať RP a zaslať Matrike oznámenie, či voči hráčovi bolo zahájené disciplinárne konanie príslušnou DK, resp. či hráč má nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť! Súčasne upozorňujeme, že nižšie menovaní hráči majú s okamžitou platnosťou zastavenú pretekársku činnosť v podmienkach SFZ a uvedený klub je povinný zaslať okamžite Matrike SFZ registračný preukaz menovaného a to v prípade, že tento z akýchkoľvek dôvodov nevydal hráčovi, resp. oznámiť, kde sa registračný preukaz hráča nachádza! l AZERBAJDŽAN - Bojan Ilič (FC Nitra), POĽSKO - František Pecko (MŠK Kysucké Nové Mesto), RAKÚSKO - Vladimír Adamovič (ŠK Plavecký Štvrtok), Pavol Barták (SPP Veľké Bierovce-Opatovce), Tibor Bombicz (FC Neded), Dušan Ferík (ŠK Skalica), Jerguš Holéczy (FK Dúbravka Bratislava), Michal Hrašna (ŠK Modranka), Michal Korytina (OŠK Podolie), Matej Koščo (Družstevník Cejkov), Martin Kováčik (FC ŠKP Dúbravka - Bratislava), Ladislav Orlík (ŠK SFM Senec), Ľudovít Rostovič (TJ Družstevník Holice na Ostrove), Ľubomír Svitana (Baník Mníšek nad Hnilcom), SRBSKO-ČIERNA HORA - Nikič Srďan (ŠK Slovan Bratislava). l Vyžiadanie hráčov zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch členov SFZ: V tejto súvislosti opätovne upozorňujeme žiadateľov, aby k "Žiadostiam o uvoľnenie zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch v SR" ako jej prílohy prikladali výhradne prostredníctvom klubu (riadneho člena SFZ), v ktorom chcú pôsobiť: prihlášku k registrácii (čitateľne a úplne vyplnenú), ústrižok poštovej poukážky s úhradou 100,- SK, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako 1 rok), fotokópiu rodného listu. V prípade, že je žiadosť v požadovanej podobe a rozsahu doručená, Matrika SFZ okamžite žiada "materský" futbalový zväz žiadateľa (hráča) o vydanie "Medzinárodného transferového certifikátu. Po jeho obdržaní Matrika SFZ okamžite vystaví registračný preukaz a doporučenou poštou ho zasiela výhradne klubu, ktorý o registráciu hráča požiadal. Z tohto dôvodu nie je potrebné žiadať o informáciu týkajúcu sa hráča pred uplynutím lehoty 30 dní (lehota stanovená FIFA pre vydanie transferového certifikátu pre národné zväzy) odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie na Matriku SFZ. V prípade, že vo vyššie uvedenej lehote klub registračný preukaz neobdrží z dôvodu nevydania transferového certifikátu partnerským národným zväzom kontaktujte Matriku SFZ písomne, faxom: 02/49249577.

Skryť Vypnúť reklamu

n SEKRETARIÁT

l Zmena v adresári Rozpisu RS: str. 122, FK ČADBUS Čadca - Pošta: Martina Pohančeníková, Okružná 153/A-6, 022 04 Čadca, mob.: 0904473129, str. 123, 1. MFK ATLAS Veľký Krtíš - P: Peter Bíro, M: 0905478091, T: Dana Kéryová, (pp. Krtiš, Fekete nezmenené). l V súlade s Uznesením Rady SFZ zo dňa 16. 12. 2005 Volebná komisia oznamuje, že návrhy na kandidátov do VV SFZ v zmysle Stanov SFZ, Druhá časť, Článok 5, Tretia časť, Článok 18 je potrebné doručiť na adresu: Volebná komisia SFZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko navrhovaného kandidáta (ov), funkciu, na ktorú návrh smeruje, mená a priezviská dvoch zodpovedných funkcionárov, ich vlastnoručné podpisy a pečiatka za subjekt predkladajúci návrh kandidáta (ov). l Upozorňuje uchádzačov o absolvovanie skúšobnej procedúry pre získanie licencie "agenta hráčov a klubov", že skúšobná procedúra sa uskutoční 30. marca 2006 (štvrtok) v zasadačke SFZ, Junácka 6, Bratislava. Uchádzači majú za povinnosť zaslať v termíne do 28. 2. 06 konečnú, "Záväznú prihlášku" spolu s dokladom o úhrade čiastky uvedenej v "Pravidlách upravujúcich činnosť agentov hráčov a klubov" ďalej "Pravidlá"), čl. 5, bod 1 (zaslané uchádzačom poštou). Taktiež je potrebné zo strany uchádzačov splniť ustanovenie čl. 3, bod 2 "Pravidiel". Podmienky skúšobnej procedúry sú uvedené v prílohe "Pravidiel" - príloha "A" - Skúšková procedúra. V tejto súvislosti si Vás dovoľuje upozorniť, že okrem Noriem SFZ - viď. webová stránka SFZ - www.futbalsfz.sk, z ktorých bude zostavených 5 otázok v slovenskom jazyku, bude musieť uchádzač v písomnej forme, vo zvolenom cudzom jazyku (angličtina, nemčina), odpovedať na 15 otázok zaslaných FIFA, ktoré budú národným zväzom doručené z FIFA 24. 3. 06. Otázky budú zahŕňať nasledujúce dokumenty: "Štatúty FIFA, vydanie 2004", "Predpisy FIFA pre štatút a prestupy hráčov, edícia 2005, vrátane dodatkov 1 až 5", "Pravidlá FIFA určujúce použitie Štatútov", "Pravidlá FIFA agentov hráčov, vrátane dodatkov A, B a C". Ďalej budú otázky čerpať z predpisov, obežníkov a dodatkov FIFA nasledovne: Obežník č. 792 - zosúladený (jednotný) kalendár medzinárodných stretnutí", Obežník č. 803 - "Zmeny k Pravidlám o agentoch hráčov", Obežník č. 901 - "Oprávnenosť hrať za národné reprezentácie", Obežník č. 959 - Revidované (upravené) Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov", Obežník 995 - "Novelizácia čl. 26, § 2 - "Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov (júl 2005). Všetky uvedené dokumenty FIFA sú k dispozícii a môžete si ich stiahnuť z webbovej stránky FIFA - www.fifa.com. V Prípade, že máte prípadné ďalšie otázky, zavolajte na tel.: 0902937005, príp. faxom 02/49249577, alebo na e-mail: wanke@ futbalsfz.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 290
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 19 194
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 138
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 065
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 661
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 368
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 971
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 594
 9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 311
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 310
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu