Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Kalendárium programových uzávierok NOS – OSF

Informácie o najbližšej programovej uzávierke Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) a nových programových ponukách. Kalendárium neobsahuje informácie o všetkých vyhlásených uzávierkach, ktoré sú zverejnené na http://www.

osf.sk. Prosíme každého záujemcu, aby si pred podávaním žiadosti DÔSLEDNE preštudoval podrobné informácie (podmienky účasti, formuláre prihlášok, ako aj ďalšie informácie), ktoré sú tiež na http://www.osf.sk alebo na vyžiadanie v NOS – OSF.13. február 2002

KONFERENCIA YOUTHCAN

– príležitosť pre mladých ochranárov prírody s projektmi na internete

Mládežnícky orientovaná konferencia, na ktorej sa takmer 1000 účastníkov z celého sveta každoročne zaoberá environmentálnymi otázkami a využitím internetu pri rozvoji spoločných projektov v tejto oblasti, sa uskutoční v dňoch 29. apríla – 1. mája 2002 v Museum of Natural History v New Yorku. NOS – OSF môže finančne podporiť AKTÍVNU účasť 3 stredoškolákov – úspešných realizátorov projektu v tejto oblasti.

Skryť Vypnúť reklamu

Uchádzači: študent strednej školy, ktorý je autorom/spoluautorom/členom riešiteľského tímu (môže navrhnúť aj škola)

Bližšie informácie: http:// www.nyu.edu/projects/youthcan/, Katarína Pišútová, NOS – OSF, kl. 112, katarina@ osf.sk

15. február 2002

TRUST PROGRAM

Konzorcium programu TRUST pre podporu dlhodobého rozvoja občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií (MNO) Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Nadácia pre deti Slovenska vyhlasujú prvé grantové kolo pre MNO na rok 2002. Uchádzať sa môžu MNO pôsobiace v oblastiach: legislatívne a finančné prostredie, vzdelávanie a finančná udržateľnosť. Projekty bude posudzovať expertná komisia TRUST PROGRAMU zložená z odborníkov z tretieho sektora.

Skryť Vypnúť reklamu

Uchádzači: len mimovládne neziskové organizácie registrované na Slovensku

Bližšie informácie a prihlášky: na adresách nadácií konzorcia

Kontakt: Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation: manažérka: Zuzana Konrádová, e-mail: zuzana@ osf.sk, kl. 102,

Vzdelávacia nadácia Jana Husa: koordinátorka: Erika Bukovská, e-mail: bukovska@ vnjh.sk,

Nadácia pre deti Slovenska: koordinátorka: Csilla Kolomijcová, e-mail: csilla@ nds.sk,

28. február 2002

PODPORA INDIVIDUÁLNYCH ŠTIPENDIÍ V OBLASTI INVESTIGATÍVNEJ ŽURNALISTIKY

Štipendijný program pre aktívnych, externých aj interných žurnalistov (aj autorské kolektívy so slovenskou štátnou príslušnosťou) z celoštátnych a regionálnych médií na území SR – televízia, rozhlas, tlač – zameraný na podporu investigatívnej žurnalistiky. Poslaním programu je rozvoj otvorenej spoločnosti prostredníctvom podpory tvorby a uverejňovania investigatívnych príspevkov v médiách na Slovensku. Uchádzač môže žiadať o finančnú podporu potrebnú na spracovanie témy investigatívnou formou. Cieľom je podporiť projekty, ktoré nemôžu vzniknúť v rámci štandardnej redakčnej práce v médiu a ich spracovanie si vyžaduje dlhodobejší, systematický prístup.

Skryť Vypnúť reklamu

Štipendium bude poskytované na princípe dvoch splátok – prvá časť po schválení projektu komisiou a splnení všetkých formálnych a obsahových náležitostí, druhá časť po ukončení a uverejnení projektu v niektorom, nie výlučne domovskom médiu (nie však zahraničnom). Komisia si vyhradzuje právo nevyplatiť druhú časť štipendia, ak projekt nebude uverejnený alebo nebude spĺňať štandardy kvalitnej investigatívnej žurnalistiky, bude porušovať etiku a nenaplní zámer projektu.

Podmienky: NIE JE MOŽNÉ PODPORIŤ: senzáciechtivé projekty (bulvárne zamerané), projekty primárne vedúce k diskreditácii alebo preferovaniu politických subjektov

Uchádzači: Aktívny externý alebo interný pracovník média, novinár na voľnej nohe, ktorý predloží minimálne dve už realizované a publikované investigatívne práce

Skryť Vypnúť reklamu

Bližšie informácie a prihlášky: Tatiana Hičárová, kl. 117 – každý utorok, e-mail: tana@osf.sk

MEDZINÁRODNÝ

WORKSHOP

VIRTUÁLNA UNIVERZITA

(uzávierka registrácie

účastníkov konferencie)

Poslaním medzinárodného workshopu (17.–19. marca 2002 v Bratislave, organizovaný v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou) je prispieť k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi inštitúciami poskytujúcimi dištančné a online vzdelávanie, ako v rámci Slovenska, tak aj na medzinárodnej úrovni, iniciovať prepájanie úspešných projektov v tejto oblasti a identifikovať najaktuálnejšie problémy a rôzne prístupy a možnosti ich riešenia. Účastníci prihlásení do tohto dátumu majú znížený konferenčný poplatok o 50 %.

Podrobné informácie o workshope a prihláška pre účasť sú na http://www.kar.elf.stuba.sk/virtuni/index.html

Skryť Vypnúť reklamu

Bližšie informácie: Katarína Pišútová, kl. 112, katarina@ osf.sk, lsdv@ kar.elf.stuba.sk

15. marec 2002

GRANTY V OBLASTI

VEREJNEJ SPRÁVY

Téma: Komunikácia miestnej a regionálnej samosprávy s verejnosťou

Nový grantový program zameraný na ďalší rozvoj a prehĺbenie používania rôznych foriem a nástrojov komunikácie s verejnosťou (public relations) na úrovni obcí, miest a regiónov.

Podpora je určená na projekty interaktívnych workshopov, školení a/alebo tréningov určených vybraným zamestnancom obecných, miestnych, mestských a krajských úradov, ako aj voleným funkcionárom miestnych a regionálnych samospráv (poslanci, starostovia, primátori, predsedovia VÚC) s cieľom predstaviť im jednotlivé spôsoby efektívne riadenej komunikácie s verejnosťou. Realizácia programu by mala viesť k postupnej profesionalizácii komunikácie a vzťahov s verejnosťou na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy, napr. vytváraním systemizovaných miest pre komunikačných expertov/referentov v organizačnej štruktúre výkonných úradov samosprávy.

Skryť Vypnúť reklamu

Uchádzači: mimovládne neziskové organizácie a samosprávy

Bližšie informácie a formuláre žiadostí: Zuzana Očenášová, kl. 111, zuzka@ osf.sk

PODPORA KLUBOV

RÓMSKEJ MLÁDEŽE

Grantový program určený predovšetkým aktívnym klubom rómskej mládeže (deti a mládež do 26 rokov), ktorého hlavným cieľom je pomôcť rómskej mládeži aktívne využívať voľný čas a umožniť im stretávať sa v kluboch a krúžkoch. Projekty by sa mali orientovať na:

1. vzdelávacie aktivity (prednášky, besedy, kurzy…)

2. osvetové aktivity (zdravotnícka výchova…)

3. aktivity na využitie voľného času (divadlo, tanec, šport…)

Uchádzači: mimovládne neziskové organizácie (najmä občianske združenia), inštitúcie zriadené štátom alebo miestnou samosprávou (základné školy, osobitné školy, obecné úrady, osvetové strediská, centrá voľného času), športové kluby, cirkevné inštitúcie zameriavajúce sa na prácu s rómskou mládežou

Skryť Vypnúť reklamu

Bližšie informácie: Irena Věchtová, NOS-OSF Prešov, tel.: 051/773 24 69, email: osf.presov@ nextra.sk

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU MNO ZAMERANÝCH NA PRÁCU S RÓMSKOU KOMUNITOU V REGIÓNOCH SLOVENSKA

1. Grantová podpora projektov, ktorých cieľovou skupinou je rómska menšina – cieľom je podpora lokálnych projektov zameraných na riešenie problémov rómskej komunity.

Oblasti podpory: poskytovanie informačno poradenských služieb, sociálny servis;

- programy v spolupráci so samosprávou (napr. účasť občanov na spravovaní vecí verejných, príprava občanov do poradných komisií samospráv, príprava budúcich kandidátov pre voľby do samospráv, a pod.);

- vzdelávacie a výcvikové programy (so zameraním na ľudské práva, komunikačné spôsobilosti, rómsku kultúru a históriu, sociálnu prácu, environmentálnu výchovu, a pod.)

Skryť Vypnúť reklamu

2. Inštitucionálna podpora mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré pracujú s rómskou komunitou vo svojom regióne – cieľom programu je vybudovanie siete silných MNO, ktorých prioritou je práca s rómskou komunitou a ktoré budú plniť úlohu regionálnych poradensko-informačných a koordinačných centier, ako aj podpora už fungujúcich organizácií a posilnenie ich postavenia, aby boli rovnocennými partnermi iným MNO, národným a medzinárodným donorským organizáciám a inštitúciám verejnej správy (okrem už podporených lokalít: Trenčín, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Poltár, Hanušovce nad Topľou, Michalovce).

Uchádzači: mimovládne neziskové organizácie

Bližšie informácie a prihlášky: Marek Harakaľ, marek@ osf.sk, klapka 110

1. apríl 2002

Skryť Vypnúť reklamu

CENA ZA RÓMSKY

UMELECKÝ PRÍNOS

V LITERATÚRE

Nový program Open Society Institute v Budapešti, ktorého cieľom je: prezentovať umelecky hodnotnú prózu a poéziu Rómov zo strednej a východnej Európy, pomocou literatúry propagovať rómsky jazyk, rozšíriť prístup verejnosti k hodnotnej literatúre a jej rozmanitosti v jednotlivých krajinách.

Kategórie:

1. Próza

2. Eseje a literatúra faktu

3. Poézia

4. Preklad do rómčiny

Rukopisy by mali predstavovať výber najlepšej publikovanej práce od jediného autora. Práce sa budú posudzovať na základe literárnych kritérií a umeleckej hodnoty. Prihlásené môžu byť práce žijúcich autorov v rómčine alebo v jazyku krajiny autora. Diela budú posudzované medzinárodnou komisiou literárnych odborníkov. Vyhlásenie cien bude na jeseň 2002.

Skryť Vypnúť reklamu

Víťazi každej kategórie môžu získať 1000 USD.

Uchádzači: Rómski talentovaní spisovatelia, ktorí už publikovali, do štvrtej kategórie sa môžu prihlásiť aj nerómski prekladatelia

Bližšie informácie: http:// www.osf.sk alebo Veronika Tomka, Roma Literary Awards Program, Open Society Institute-Budapest, Oktober 6. U. 12., H-1051 Budapest, Hungary E-mail: romaculture@ osi.hu, tel.: 0036-1-327 3027, fax: 0036-1-327 3101

Všetky uzávierky v rámci jednotlivých programov sú priebežne zverejňované na http://www.osf.sk alebo sú k dispozícii v NOS – OSF.

NADÁCIA OTVORENEJ

SPOLOČNOSTI

– OPEN SOCIETY

FOUNDATION

Hlavným cieľom Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) je rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom realizácie a podpory aktivít v oblasti humanity, vzdelávania, zdravotníctva, umenia, kultúry, manažmentu, médií, ľudských práv, ako aj na rozvoj intelektuálnej spolupráce krajín strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu.

Skryť Vypnúť reklamu

Ciele, ktoré si nadácia vytýčila, dosahuje realizáciou vlastných programov, ako aj podporou projektov iných mimovládnych organizácií registrovaných v Slovenskej republike.

Koordinátori NOS-OSF Braitslava sú pre verejnosť k dispozícii v čase:

Pondelok: 10.00 – 12.00 h

14.00 – 16.00 h

Utorok: 14.00 – 16.00 h

Streda: 10.00 – 12.00 h

14.00 – 16.00 h

Štvrtok: 10.00 – 12.00 h

14.00 – 16.00 h

Piatok: 10.00 – 12.00 h

Kontaktné adresy:

NOS – OSF Bratislava

e-mail: osf@ osf.sk

http://www.osf.sk

Baštová 5

811 03 Bratislava

tel.: 02/5441 69 13, 5441 47 30

fax: 02/5441 88 67

NOS – OSF – Prešov

Hlavná 61

080 00 Prešov

tel./fax: 051/7732 469

e-mail: osf.presov@ nextra.sk

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 2. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 3. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 4. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 8. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 9. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 10. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 546
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 673
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 461
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 749
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 137
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 15 827
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 13 891
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 505
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 235
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 009
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Testovanie pracovníkov kultúry a médií v budove RTVS.
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Testovanie nie je hlasovanie, dajte sa otestovať

Je dôležité, aby štát dokázal otestovať všetkých, ktorí chcú byť zodpovední.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.