Utorok, 10. december, 2019 | Meniny má Radúz

Ak si spoločnosť nevie liečiť vred, tak je veľmi chorá *Zhovárame sa s predsedom Konferencie biskupov Slovenska a banskobystrickým diecéznym biskupom Msgre. RUDOLFOM BALÁŽOM

Aké sú podľa vás vzťahy štátu a cirkvi a ako hodnotíte ich vývoj v priebehu tohto roka?

"Vzťahy štátu a katolíckej cirkvi na Slovensku sú v tomto čase vzájomne ohľaduplné. Nedá sa povedať, žeby boli veľmi dobré, ale nemožno povedať ani to, že sú veľmi zlé. Ak jestvujú vzájomné rokovania, nasvedčuje to faktu, že obe strany medzi sebou hovoria. V tomto roku, najmä po návšteve Msgre. Taurrana začiatkom júla, sa v určitom zmysle vzájomné vzťahy medzi cirkvou a naším štátom oživili. Prejavilo sa to predovšetkým v tom, že sa spoločne hľadal modus vivendi - spôsob spolužitia katolíckej cirkvi a štátu. Ten bude vyjadrený v základnej zmluve medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou, ktorá je obojstranne v záverečnej fáze prípravy."

Súčasná slovenská vláda za tri roky svojho vládnutia rokovala s biskupmi málo, nemala veľký záujem riešiť otázky cirkvi, predovšetkým katolíckej univerzity, tak rýchlo ako teraz. Neprekvapuje vás momentálny záujem vlády o doriešenie vzťahov s cirkvou?

"Ja by som skôr povedal, že vláda chcela riešiť všetky spomenuté problémy, ale podľa svojich predstáv. Tento spôsob Konferencia biskupov Slovenska neprijala. Neprekvapuje ma súčasný záujem našej vlády o riešenie, lebo k tomu dopomohla aj návšteva pána arcibiskupa Taurrana zo Štátneho sekretariátu Svätej stolice. Nesporne, k riešeniu problémov pomáha i pozícia Slovenskej republiky v medzinárodnom hodnotení."

Založenie katolíckej univerzity v Trnave je zdanlivo zmierlivým krokom vlády k cirkvi i ku Konferencii biskupov Slovenska. Zainteresovaný pozorovateľ však nájde zmierlivosť, snahu o kompromis, práve na strane biskupov.

"Pokiaľ ide o Univerzitu Svätého Cyrila a Metoda v Trnave - vždy to treba uvádzať presne - táto univerzita bola pri návšteve Msgre. Taurrana u premiéra Mečiara ponúknutá na transformáciu, aby z nej bola katolícka univerzita. Zatiaľ je to, podľa štátneho určenia názvu, kresťanská univerzita, nie katolícka. Po spoločnej úvahe slovenských biskupov s arcibiskupom Taurranom - pri jeho odchode zo Slovenska - biskupi vyhlásili, že budú hľadať zodpovedné cesty k transformácii. Pri tomto rozhovore nám bolo zdôraznené, že existencia katolíckej univerzity je prvoradým záujmom Svätého otca. Preto som 22. septembra 1997 ako predseda Konferencie biskupov Slovenska poslal žiadosť premiérovi Mečiarovi o transformáciu UCM s presne stanovenými podmienkami. Tie vyplývajú z Kódexu cirkevného práva a dokumentu cirkvi Ex corde Ecclesiae - Zo srdca cirkvi. V tomto dokumente sú vyjadrené všetky podmienky, ako môže vzniknúť katolícka univerzita. Rovnaké zásady platia pre vznik všetkých katolíckych univerzít na celom svete. Ak teda KBS kladie tieto podmienky v konkrétnom prípade, nie je to nijaká zvláštnosť pre Slovensko."

Myslíte si, že tieto podmienky je vláda ochotná splniť?

"Podmienky na transformáciu jestvujúcej univerzity na katolícku boli v žiadosti uvedené jednoznačne. Zdôraznili sme základné garancie: rektora univerzity navrhuje KBS a schvaľuje Svätá stolica, to isté sa týka i všetkých čelných predstaviteľov univerzity - dekanov jednotlivých fakúlt, vedúcich katedier univerzity, tretia podmienka sa týkala ekonomickej stránky. Chod univerzity nemôže fungovať na základe prísľubov, ale len na podklade stabilného zákona. Takto znela žiadosť predložená premiérovi. Trval som na tom, aby podmienky boli uvedené presne a zreteľne, aby bolo každému jasné, čo chceme. Kto toto vie, tomu je jasné, čo KBS žiada. Kto však toto nevie alebo nechce vedieť, šíri protichodné reči. List pánu premiérovi bol doručený na Úrad vlády osobne naproti podpisu 22. septembra. Kladná odpoveď prišla na sekretariát KBS v nedeľu 14. decembra faxom."

Nechce sa veriť, žeby sa slovenskí biskupi uspokojili len s vyčkávaním. Ako sa zachová vláda?

"Situácia, ktorá vznikla na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda, je zvláštna. Už sú ustanovení dekani jednotlivých fakúlt, univerzita sa rozbehla, má okolo 400 poslucháčov, sú tam stabilizované kádre. Keďže my, biskupi, si nevieme predstaviť, ako možno za takéhoto stavu transformovať štátnu univerzitu na katolícku, KBS na svojom plenárnom zasadnutí 11. novembra v Spišskej Kapitule ustanovila troch biskupov, ktorí sa budú touto otázkou zaoberať. Ich úlohou bude zodpovedným pracovníkom univerzity a štátu predkladať a vysvetľovať podmienky transformácie zo strany cirkvi. O postupe prác bude nevyhnutné veľmi jasne hovoriť, aby nevznikali falošné dohady, že povedzme, cirkev nechce prijať ponúkanú možnosť. My túto možnosť prijímame, ale z podmienok zľavovať nesmieme."

Ak by sa takéto rokovanie ani transformácia neuskutočnili, vráti sa cirkev k svojmu pôvodnému plánu, ktorým je založenie katolíckej univerzity v Košiciach?

"Netreba udalosti predbiehať. Isté je jedno, že perspektíva existencie katolíckej univerzity na Slovensku bude aj do budúcnosti stálym programom KBS."

Ako sa vyvíjala práca predchádzajúcej komisie na rokovanie s vládou, kedy naposledy jej členovia rokovali s ministrami o vzťahoch cirkvi a štátu spoločne?

"Rokovania kontaktnej komisie biskupov s vládou, ktorú viedol pán kardinál Korec, sa prakticky skončili vtedy, keď sa začali oficiálne rokovania medzi Svätou stolicou a vládou Slovenskej republiky o základnej zmluve. Treba vedieť, že predošlá komisia bola zo strany cirkvi ustanovená na obnovenie vzťahov a rozhovorov medzi cirkvou a štátom. Hneď ako prišiel na Slovensko predstaviteľ Svätej stolice Štátneho sekretariátu, sekcie pre zahraničné otázky, Msgre. Taurran, a stretol sa s predsedom parlamentu, premiérom a prezidentom, s ministerkou zahraničia, bolo rozhodnuté, že sa v krátkom čase začnú rokovania. Tak sa aj stalo. Za katolícku cirkev ich vedie Msgre. Luigi Dossena, apoštolský nuncius v SR. Na rokovaní sa zúčastňujú okrem neho piati biskupi: kardinál Korec, biskup Baláž, biskup Filo, biskup Rábek a exarcha Chautur. Za Slovenskú republiku šesť ministrov na čele s pani ministerkou zahraničných vecí Kramplovou."

Rokovala už komisia predstaviteľov s ministrami?

"Prvé štvorhodinové spoločné rokovanie bolo 27. augusta. Stretnutie bolo pracovné a veľmi vecné. Dohodli sme sa na podstatných bodoch základnej zmluvy. Sú tam obsiahnuté normy, ktoré sa neskôr odrazia v čiastkových zmluvách, napríklad v zmluve o školstve, o službe v ozbrojených silách, o ekonomickom zabezpečení cirkvi. Základná zmluva sa tvorí od dňa prvého stretnutia oboch komisií a je pred ukončením. Nebola to však iba práca šiestich biskupov. Mali sme rozšírené pracovné kolégium, kde sme mali odborníkov z univerzít, znalcov medzinárodného práva, ako aj ekonómov. To isté robil štát zo svojho pohľadu. Teraz tento dokument v dvojakom spracovaní pôjde na vzájomnú konsignáciu. Na nej sa zúčastnia všetci tí zástupcovia štátu a cirkvi, ktorí boli prítomní na prvom stretnutí."

Kedy by sa mohlo takéto ďalšie rokovanie podľa vás uskutočniť?

"To neviem povedať. Len čo sa však dohodneme na spoločnom termíne, rokovanie bude, lebo je podmienkou spoločného postupu. Po porovnaní znenia zmluvy dokument predložíme Rímu. A všetko ostatné už bude vecou Svätej stolice a Slovenskej republiky, pretože ide o medzištátnu zmluvu."

Medzitým však už vyšla na verejnosť jedna z požiadaviek vlády, uvedená v hlavných bodoch, na prenotifikáciu biskupov. Práve toto je požiadavka, ktorá by mohla slobodný život katolíckej cirkvi na Slovensku skomplikovať...

"Prenotifikácia v takom zmysle, že by dlhší čas, niekoľko týždňov pred vymenovaním biskupa, Svätá stolica musela štátu ohlásiť kandidáta, je neprijateľná. Veď takýmto postupom by sme sa dostali do tej istej situácie, v akej sme sa štyridsať rokov nachádzali v komunizme. To sa už dnes vo svete nerobí. Jestvuje asi 40 starých zmlúv, zvaných konkordáty, v ktorých sú zahrnuté aj možnosti určitej prenotifikácie. V nových zmluvách, ktorých je už vyše sto v celom svete, sa táto podmienka nevyžaduje. Len čo platí prenotifikácia, znamená to, že vláda má možnosť ovplyvňovať, či sa označený kandidát stane biskupom, alebo nie. Takýto postup zvykne veľmi komplikovať prácu Svätej stolice, pretože do Ríma sa môžu rôznymi cestami dostať falošné správy o kandidátovi. Tie môžu neblaho vplývať na jeho voľbu. Teda, prenotifikácia zo strany cirkvi je neprijateľná. Veľmi ľahko sa môže zneužiť na rafinovanú a zlomyseľnú manipuláciu."

Predpokladáte, že zmluva sa podpíše v priebehu dvoch-troch mesiacov?

"Nechcem hovoriť o žiadnom čase, kedy by sa mala zmluva podpísať. Ten je zatiaľ celkom neznámy. Náhlenie pri tvorbe takého dôležitého dokumentu nie je namieste, lebo ide o vec nesmierneho významu s dlhodobými dôsledkami pre lokálnu cirkev na Slovensku. Keby bola podpísaná zlá zmluva, poškodí sa veriacim ľuďom v katolíckej cirkvi u nás na dlhý čas."

Ako by ste zhodnotili výsledky svojich nedávnych rokovaní vo Vatikáne, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú prípravy zmluvy? Ale i hodnotenia situácie na Slovensku a osobitne postavenia katolíckej cirkvi u nás podľa Svätého otca, s ktorým ste sa osobne stretli?

"Moje rokovanie v Ríme pri poslednej návšteve bolo jednoznačne vecné. Všade, kde som žiadal o prijatie na jednotlivých kongregáciách, ma prijali. Mal som vydarenú návštevu, aj v prípade Svätého otca, u ktorého som bol celú hodinu. Hovorili sme s ním veľmi konkrétne. V Ríme som získal vzácne presvedčenie, že rímske kongregácie, pápežské úrady, sú naozaj k dispozícii biskupom celého sveta, aby im radili a slúžili."

Má Svätý otec osobitný záujem na založení univerzity v Trnave, alebo ide o záujem slovenských cirkevných hodnostárov, ktorí pôsobia vo Vatikáne?

"Svätý otec má celkom iste záujem, aby Slovensko malo katolícku univerzitu, musí to však byť podľa dokumentov cirkvi, ktoré k tejto problematike prinášajú presné normy. Svätý otec nikdy nehovorí o konkrétnej univerzite, ale všeobecne, ako o inštitúcii, ktorá má byť zriadená z iniciatívy Konferencie biskupov Slovenska."

Vy sám ste boli perzekvovaný práve za to, že ste neboli k bývalej štátnej moci lojálny a poslušný. Ako sa teda pozeráte na podobné požiadavky, ktoré by mali byť v zmluve zakotvené?

"V zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou nesmú byť také body, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali cirkev. Také zmluvy sa dnes, jednoducho, už nepodpisujú."

Verejnosť vie o tom, že máte výhrady k vláde a jej spôsobu vládnutia. Boli ste a aj naďalej ste znevažovaný ako biskup a predseda KBS - provokáciami pri predaji triptychu, domovou prehliadkou i situáciou okolo F. Mojžiša a založenia Spoločnosti pre podporu chudobných a chorých, ktorej venoval majetok svojej firmy Drukos. Napriek tomu práve ako predseda KBS prípravou zmluvy a založenia univerzity razíte cestu aj pre nové, stabilnejšie postavenie cirkvi na Slovensku. Dá sa to zlúčiť?

"Žijem pre pravdu, ale nie proti vláde. Pravda sa totiž vyžaduje na každom kroku nášho spoločenského i osobného života. Ak je kdekoľvek zaznávaná a stretnem sa s tým, tak sa ozývam. To je moje povolanie. Nesmiem jej v nijakom prípade uhýbať. Čo sa týka pána Mojžiša a Drukosu, to bolo pre mňa jednoznačné rozhodnutie. Som totiž presvedčený, že niet rozdielu v tom, či podľa evanjelia podávam chlieb biednemu a nahému, alebo uzimenému dávam ošatenie. Pánu Mojžišovi som celkom samozrejme poskytol pomoc a porozumenie v jeho starostiach, ale otvoril som pohľad mnohým na otázky pravdy a spravodlivosti. Prečo by mali čestní ľudia platiť výpalné a zakrývať zločinnosť? Je to predsa nemorálne. A dokedy sa chceme ako spoločnosť triasť pred tými, ktorí sa v živote nenaučili nič poriadne, iba strieľať na živé terče? Ak si spoločnosť nevie liečiť takýto vred, tak je veľmi chorá. Je známe, že moje rozhodnutie narobilo plno starostí aj mne, aj mojim spolupracovníkom. Napriek tomu svoj krok neľutujem. Všetci sa musíme pričiniť o to, aby svet okolo nás bol ľudskejší."

Pre mnohých ste vzorom a garanciou demokracie na Slovensku. I toho, ako si má človek vo funkcii - aj cirkevnej - stáť za svojimi názormi a presadzovať ich pokojne, rozvážne. Ako hodnotíte rok 1997 z tohto pohľadu a aký bol pre vás súkromne?

"Bol to ťažký rok a v mnohých chvíľach som si uvedomoval, že stojím celkom sám pred závažnými rozhodnutiami. V ťažkostiach mám však už viacročný tréning, takže s Božou pomocou som ich dokázal aj v tomto roku vo viere spracovať."

FOTO: Biskup Rudolf Baláž

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Deti potrebujú na Vianoce rodinu. Drahé dary ju nenahradia
 2. Aj po tridsiatke stále hýria. Čo bráni mladým vyrásť?
 3. Nákup darčekov môže byť tento týždeň výhodnejší
 4. 7 tipov, ako zariadiť malú kuchyňu
 5. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny
 6. ​​​​​​​Darujte pod stromček stolovú hru o Gorile
 7. SME.sk dosiahlo v novembri rekordný počet predplatiteľov
 8. Athleisure: V športových legínach do mesta aj na šport
 9. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
 10. Dotácie stlačili cenu ekologických Volkswagenov na minimum
 1. Nákup darčekov môže byť tento týždeň výhodnejší
 2. Aj po tridsiatke stále hýria. Čo bráni mladým vyrásť?
 3. Prohibition of competition after employment termination
 4. Family winter paradise - Bachledka Ski & Sun
 5. Čo znamená spomalenie hospodárskeho rastu pre Slovensko?
 6. Deti potrebujú na Vianoce rodinu. Drahé dary ju nenahradia
 7. Zálohovanie PET fliaš je úspech, stopka výrubom bola prioritou
 8. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny
 9. 7 tipov, ako zariadiť malú kuchyňu
 10. ​​​​​​​Darujte pod stromček stolovú hru o Gorile
 1. Aké proteíny sú najzdravšie? Našli sme odpoveď 14 057
 2. Ceny bytov rekordne rastú. Niektorých sa to však netýka 12 646
 3. Vlastné auto alebo lízing? Porovnali sme ich výhodnosť 10 750
 4. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny 9 945
 5. Každodenne sa na cestách zraní veľa detí 9 070
 6. Ťažko uveriť, že aj takto kvalitne sa dá študovať na Slovensku 8 766
 7. Čo chýba deťom v pestúnskych rodinách? Láska to nie je 8 158
 8. SME.sk dosiahlo v novembri rekordný počet predplatiteľov 7 905
 9. Agadir je úplne iný ako zvyšok Maroka 7 763
 10. Večer bola voda pitná, ráno už nie 7 513