Streda, 21. apríl, 2021 | Meniny má ErvínKrížovkyKrížovky
KAŽDÚ SOBOTU V SME

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Úradná správa č. 26

LIGOVÁ KOMISIA

Upozorňuje FK I. a II. L na termín úhrad finančných náležitostí R, AR, NR a D pre jarnú časť súť. roč. 2003/04 (viď čl. 7/b RS). Bez preukázania uvedených úhrad FK I. a II. L nebudú potvrdené súpisky pre jarnú časť. Zároveň žiada FK ŠK Slovan Bratislava, FK REaMOS Kysucký Lieskovec a FC Tatran Prešov (doplatok) o úhradu, resp. preukázanie uhradenia finančných náležitostí R, AR, NR a D za jesennú časť súť. roč. 2003/04 do 29. 1. pod následkami disciplinárneho konania. l Oznamuje, že zasadnutie LK sa uskutoční 29. 1. o 10.30 v Bratislave (zasadačka SFZ).

Skryť Vypnúť reklamu

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2003/04 pre všetky mládežnícke RS sú uverejnené v Rozpise RS 2003/04, str. 9. l Žiada FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v RS, aby požadované zmeny hracích dní a hracích časov v doma vyžrebovaných stretnutiach v jarnej časti súť. ročníka 2003/04 písomne zaslali na ŠTK do 31. 1. 04. l Oznamuje FK, že potvrdzovanie súpisiek mládežníckych družstiev pre jarnú časť súťažného ročníka 2003/04 sa uskutoční 9. 3. 04 od 12.00 v Bratislave, v zasadačke SFZ. l Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v RS, že pravidelný Aktív ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2003/04 sa uskutoční 9. 3. 04 o 15.00 v aule TŠ Domu športu v Bratislave.

KOMISIA ROZHODCOV

Skryť Vypnúť reklamu

Obsadenie - dohrávky I. L 16. kolo 21. 2. o 14.00: B. Bystrica - Trenčín (Mikulski, Sadczuk, Kušmierczyk, Cichý, Marko), 17. kolo 25. 2. o 14.00: Trenčín - Petržalka (Cichý, Slyško, Tabiš, Stredák, Vorel), 18. kolo 2. 3. o 14.30: Trnava - Trenčín (Vlk, J. Šuniar, Sluk, Olšiak, Vnuk). l Obsadenie medzinárodných stretnutí 3. 3. UEFA Cup Rosenborg - Benfika (Hriňák, Bartoš, Mušák, Olšiak), 9./10. 3. LM (Micheľ, Šramka, Balko, Stredák). l Obsadenie HSM - finálový turnaj žiakov MŠH Prešov (Športová 12) 31. 1. od 9.00 do 17.00 (Kakačšík - zodpovedný za obsadenie, Ádám, Weiss), 1. 2. od 8.30 do 12.00 (Klovanič - zodpovedný za obsadenie, Tabiš). l Obsadenie prípravného stretnutia 27. 1. o 14.00 Trnava - Č. Budejovice (Hracho, Mókoš, Cuninka). l Oznamuje, že zasadnutie KR SFZ sa uskutoční 23. 2. o 16.00 v Bratislave (zasadačka SFZ). l Oznamuje, že zasadnutie súťažného úseku sa uskutoční 5. 3. o 16.00 v Bratislave (zasadačka SFZ).

Skryť Vypnúť reklamu

KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO FUTBALU

Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v I. LSŽ, že stretnutia o Majstra SR starších žiakov sa uskutočnia 22. - 25. 6. v Stredoslovenskom regióne (presné miesto v nasledujúcich ÚS).

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

Subkomisia vzdelávania oznamuje trénerom I. triedy s licenciou A, ktorým sa končí, resp. skončila platnosť A-licencie, že seminár na predĺženie A-licencie sa uskutoční 9. 2. od 9.00 do 13.00 v Bratislave na SFZ.

KOMISIA FUTSALU

LIGOVÁ KOMISIA: Oznamuje opravu názvu družstva z TJ VÚD Žilina na DOXX Žilina a zmenu vo svojom zložení - Mateja Bartóka nahrádza od 21.1.04 člen Juraj Janík. Na základe RS ods.A čl. 3 pís. c.) súhlasí s dohrávkou 17. kola Gornik Trnava - Žilina 28. 2. o 20.00 v MŠH Trnava. Na základe RS ods. A čl. 3 pís. c) súhlasí s predohrávkou 24. kola Gornik Trnava - Slov-Matic Bratislava 29. 4. o 20.30 v MŠH Trnava. l KOMISIA ROZHODCOV: Obsadenie 1. SLF 15.kolo 6. 2. o 18.30: 1. HFC Lučenec ŠK MIMA Trnava (Siman, Wolinger, Šulek), o 19.00: FC MÄSOMAX Nitra - ŠK PROGRAM Dubnica (Morávek, Nagy, Kubinec) o 20.00: 1. FSC NAFTA Malacky - 1. SC INCAR Nitra (Moncman, Košiba, Morávek), ACROSS PINEROLA Bratislava - RCS Košice (Ježík, Dobroň, Bohunický, ŠH Mladosť), 7. 2. o 19.00: FC IZOLEX Košice - VIX BENFICA Žilina (Ballázs, Pocklan, Andor), o 20.00: SLOV-MATIC FOFO Bratislava - SEMIC ATLETICO Bratislava (Fischer, Mráz, Totka, ŠH BTC), F. A. C. GÓRNIK Trnava - MPL-SEVERNÁ B. Bystrica (Rosa, Ďurica, Menczer). l VÝKLAD PRAVIDIEL: Pravidlo XII, Bod A Za sklz sa považuje, ak hráč pomocou kĺzania odoberie loptu súperovi, ktorý ju má pod kontrolou, s výnimkou brankára vo vlastnom bránkovom území. Samotný sklz nie je dôvodom na napomínanie. Ak pri sklze hrá hráč neopatrne, nedbalo a protihráča kopne, podrazí a pod., bude takýto hráč podľa povahy napomenutý a pri zjavnom úmysle, alebo neprimeranou silou vylúčený. Za sklz sa nepovažuje, ak hráč pomocou kĺzania zabráni prihraniu či strele nastavením ktorejkoľvek časti tela (okrem ruky) v smere prihrávky, či strely, a to ani vtedy, keď sa nachádza v bezprostrednej blízkosti súpera, nesmie pritom hrať nebezpečne voči vlastnej osobe. Hráč nemá loptu pod kontrolou, ak dobieha za loptou v snahe získať ju.; Bod B prvá odrážka: Za rozohrávku brankárom sa nepovažuje, ak loptu brankár vyrazil v obrannom zákroku. Avšak, ak brankár podľa názoru rozhodcu môže s loptou hrať a zámerne ju zrazí rukami alebo inou časťou tela k spoluhráčovi, považuje sa to za rozohrávku brankára.

Skryť Vypnúť reklamu

KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Pozýva predsedov FK I. ligy žien a žiačok na športovo-technický aktív, ktorý sa uskutoční 24. 1. o 10.00 v Žiline (VIX restaurant na Sládkovičovej ulici).

MATRIKA

Opätovne upozorňuje všetkých funkcionárov a hráčov, že v zmysle Reglementu FIFA a Prestupového poriadku futbalu SFZ (čl. 3, odsek 1) je registračná doba hráčov vo všetkých národných zväzov, vrátane SFZ, minimálne 6 mesiacov. Zároveň upozorňuje, že profesionálna zmluva s hráčom musí byť uzatvorená minimálne na dobu 12 mesiacov.

SEKRETARIÁT

Rada SFZ na svojom zasadnutí 16. 1. schválila nasledovné zmeny a doplnky vo Futbalových normách: l Súťažný poriadok, Čl. 23, bod 4 - vypúšťa sa pôvodný text a nahrádza sa textom, ktorý znie:

„Ak družstvo prostredníctvom klubu požiada z akéhokoľvek dôvodu o vystúpenie zo súťaže v priebehu alebo po skončení súťažného ročníka, alebo požiada z akýchkoľvek dôvodov o preradenie do nižšej súťaže, na jeho miesto môže byť zaradené:

Skryť Vypnúť reklamu

v prípade, že súťaž o jeden stupeň nižšie je „jedno skupinová", družstvo, ktoré je umiestnené za družstvom postupujúcim z tejto súťaže, avšak za predpokladu splnenia podmienok stanovených na danú súťaž Rozpisom súťaže príslušného riadiaceho zväzu;

v prípade, že súťaž o jeden stupeň nižšie, do ktorej žiada družstvo o preradenie, je „viac skupinová" (napr. A - B, západ, sever, juh a pod.), družstvo, ktoré je umiestnené za družstvom postupujúcim zo súťaže, do ktorej družstvo žiadajúce o zaradenie do územne príslušnej nižšej súťaže bude v nasledujúcom súťažnom ročníku zaradené".; Čl. 23 sa dopĺňa o nový bod 5, ktorého text znie:

„V prípade, že je družstvo vylúčené z účasti v zmysle znenia čl. 19, resp. čl. 109 tohto „Poriadku", doplnenie počtu účastníkov v nasledujúcom súťažnom ročníku sa vykoná nasledovne:

Skryť Vypnúť reklamu

v prípade, že súťaž o jeden stupeň nižšia je „jednoskupinová", získa právo postupu družstvo, ktoré je umiestnené za družstvom postupujúcim z tejto súťaže, avšak za predpokladu splnenia podmienok stanovených na súťaž Rozpisom súťaže príslušného riadiaceho zväzu;

- v prípade, že súťaž o jeden stupeň nižšie je „viac skupinová (napr. A - B, západ, východ, juh a pod.), zohrajú družstvá kvalifikáciu spôsobom stanoveným Rozpisom súťaže príslušného riadiaceho zväzu".

l Prestupový poriadok, v Čl. 29 sa vypúšťa text odseku „4", a za Čl. 29 sa vkladá nový Čl. 29 a, ktorého text znie:

Článok 29 a

Dohoda s neamatérom

1. Za neamatéra sa v podmienkach SFZ považuje hráč, ktorý nemá s klubom podpísanú zmluvu spĺňajúcu zvláštne podmienky stanovené „Smernicou pre registráciu profesionálnych zmlúv", avšak má s materským klubom podpísanú dohodu o úhrade určitej časti výdavkov spojených s jeho športovou činnosťou v klube a táto je dohodnutá v minimálnej výške predstavujúcej 1 000,- SK. Takto uzatvorená dohoda musí byť podpísaná hráčom a dvoma oprávnenými zástupcami klubu a musí byť v jednom výtlačku uložená a archivovaná na sekretariáte klubu.

Skryť Vypnúť reklamu

2. Zoznam hráčov, ktorí majú podpísanú dohodu podľa odseku 1. je klub povinný predložiť Matrike SFZ pre príslušný súťažný ročník najneskôr do 15. júla kalendárneho roka.

3. Doplňovanie zoznamu počas súťažného ročníka je možné v prípade, ak v jeho priebehu dôjde k uzatvoreniu dohody s novo registrovaným hráčom, alebo s hráčom, ktorý do klubu prestúpil v priebehu súťažného ročníka.

4. Ak príde k ukončeniu dohody z dôvodov v nej uvedených, je klub povinný tento fakt bezodkladne oznámiť písomnou formou Matrike SFZ.

5. Nesplnenie povinnosti klubom, resp. hráčom uvedených v tomto článku, poskytnutie nepravdivých údajov, neoznámenie ukončenia platnosti dohody, má za následok začatie disciplinárneho konania voči tomu, kto si povinnosť nesplnil, alebo poskytol nepravdivé údaje.

Skryť Vypnúť reklamu

Zdôvodnenie predkladaného návrhu: pri vypracovaní vyššie uvedeného návrhu úpravy textu vychádzali spracovatelia, pracovná skupina stanovená Radou SFZ, z pripomienok, ktoré dostali, ako aj z podmienok stanovených príslušnými normami FIFA. Text v predloženej podobe tieto skutočnosti v reálnej podobe rešpektuje a zohľadňuje.

SFZ vyhlasuje „Výberové konanie" na usporiadanie finálového stretnutia Slovenského pohára, ročník 2003/04, ktoré sa uskutoční 8. 5. 04. Zo strany klubu uchádzajúceho sa o usporiadanie tohto významného stretnutia je potrebné pri prihlásení sa k usporiadaniu okrem písomnej prihlášky klubu zaslať v písomnej forme materiál obsahujúci okrem technických údajov týkajúcich sa štadióna, jeho infraštruktúry (tréningové plochy, parkovacie priestory, VIP priestory a pod.) aj vyjadrenie, resp. stanovisko k spolupráci pri organizovaní tohoto významného podujatia zo strany orgánov štátnej správy a samosprávy mesta (obce), príp. potenciálnych záujemcov o sponzoring stretnutia. Písomný materiál, ktorý vhodnou, výstižnou formou zdokumentuje údaje uvedené v písomných podkladoch a súčasne predstaví dejisko stretnutia (štadión, mesto/obec). V prípade, že je zo strany uchádzajúceho sa klubu záujem získať ďalšie informácie, dostane ich na tel. 02/49249156 - p. Wänke, 02/49249154 - p. Huňady. Písomné prihlášky spolu s podkladovými materiálmi na usporiadanie stretnutia zašlite najneskôr do 31. 1. 04 na adresu: Ligová komisia SFZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava. l Žiada FK, organizácie, odborné komisie, funkcionárov, trénerov, hráčov, rozhodcov, delegátov, novinárov pracujúcich vo futbalovom hnutí, aby zaslali na SFZ návrhy laureátov na vyhlásenie ceny Fair play za rok 2003 (Rozpis RS, str. 38, jednotlivci a kolektívy, v troch kategóriách dlhoročná príkladná hráčska činnosť, dlhoročná príkladná činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal, mimoriadny čin vo futbale), ktoré sa uskutoční vo februári 2004 v Dolnom Kubíne. Písomné návrhy zasielajte najneskôr do 31. 1. 04 na adresu: SFZ, E. Filípková, (fax: 07/49249595), Junácka 6, 832 80 Bratislava. l Zmeny v adresári Rozpisu RS: FK Slovan Duslo Šaľa, Tel. a Fax: 031/7714713, P: Miroslav Wöllner, Z: 031/7705795, M: 0905702524, VP: Ján Valent, Z: 031/7715477, M: 0905754685, M: Slavomír Prúčny, Z: 031/7714713, M: 0905518170 a 0903606320, MM: Martin Babinec, Z: 031/7714713, M: 0903265665, e - mail: fkduslosala@orangemail.sk. l Oprava Rozpisu RS: str. 5, VSFZ, č. 31. Gerhard Zvolánek, Hradbová 17, 040 01 Košice. l Oznamuje, že 4. 2. o 10.00 sa uskutoční v priestoroch Krajského úradu v Banskej Bystrici (ul. Ľ. Štúra 1) pracovná porada predsedov RFZ, ObFZ, sekretárov RFZ a ObFZ s členmi Vedenia SFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

Opätovne upozorňuje funkcionárov a hráčov, aby na poštové poukážky SFZ pri platbách uvádzali „VARIABILNÝ SYMBOL" príslušnej platby (viď tabuľka !)! V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. nesprávneho (rod. číslo, príp. iné), platba nebude akceptovaná! Variabilné symboly boli uvádzané už v ÚS č. 12, 13, 14, 15, 16! Variabilný symbol, platný pre príslušnú platbu je uvedený v tabuľke:

Poplatky uvedené vo futbalových normách a ich platobné symboly

poplatky variabilný s. konštantný s.
1. registrácia, prestupy
futsal 141 0379
Futbal - Matrika SFZ 231 0379
2.zahraničné prestupy 232 0379
3. finanačné zabezpeky kaucie 379 0379
4.poplatky a pokuty
futsal 144 0379
ličenčná komisia 214 0379
ligová komisia 224 0379
odvolacie poplatky 234 0379
komisia rozhodcov 244 0379
zdravotná komisia 254 0379
komisia rady pre preskúmanie rozhodnutí 284 0379
trénersko metodická komisia 304 0379
zmierovacia komisia 314 0379
športovotechnická komisia 324 0379
disciplinárna komisia 334 0379
5.predaj tlačovín (normy, smernice, rozpis, ...) 649110 0379
6.časopis Profutbal 649120 0379
7.Hospodárske náležitosti „R aD" 379100 0379
8.štartovné 662050 0379
9.poplatok SOZA 649030 0379

Poštové poukážky typu „U" platné od 1. 10. 03 boli odoslané FK republikových súťaží, Regionálnym futbalovým zväzom a Oblastným futbalovým zväzom. Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.


Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 2. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 3. Investovanie sa tento rok oplatí
 4. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 5. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 6. Prečo McDonald's podniká kroky k udržateľným riešeniam?
 7. Ako môžete z vašej domácnosti spraviť zelenú domácnosť?
 8. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 9. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 10. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 1. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 2. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 3. Kúpele Sliač sa pripravujú na liečbu post- Covidových pacientov
 4. BILLA rodičom radí, ako deťom pripraviť výživnú desiatu
 5. Investovanie sa tento rok oplatí
 6. Prečo McDonald's podniká kroky k udržateľným riešeniam?
 7. Ako môžete z vašej domácnosti spraviť zelenú domácnosť?
 8. V COOP Jednote aj počas pandémie vybavíte všetko
 9. DPDgroup zanalyzovala správanie zákazníkov počas pandémie
 10. Čo bude v 2021 inak pri stavebnom povolení pre domy
 1. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 24 231
 2. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 21 635
 3. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 8 624
 4. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 507
 5. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 8 342
 6. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 7 997
 7. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 779
 8. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 7 770
 9. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 7 697
 10. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 654
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Novú podobu Námestia Nežnej revolúcie určila architektonická súťaž. Jej víťazom sa stal návrh od nemeckých architektov LOIDL.

Vracajú sa architektonické súťaže.

14. apr
Derek Chauvin s právnikom Ericom Nelsonom.

Výšku trestu oznámia neskôr.

2 h