Štvrtok, 17. október, 2019 | Meniny má Hedviga

Vyhlásenie o ochrane súkromia - Klienti

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste klientom Petit Press, a.s.. Petit Press, a.s. je spoločnosť, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu s Petit Press, a.s..

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na  tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 10. mája 2018 a aktualizovaná 26. septembra 2018, 4. februára 2019.

Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje - napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, akademický titul.
 • Zmluvné údaje - napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.
 • Poskytnuté služby a produkty - produkty a služby, predplatné, história objednávok, IP adresa, foto, predstavenie a štatistika blogera (čítanosť, obľúbenosť, atď), preferované témy, preferovaná súťaž, zariadenie, browser, lokalizácia.
 • Platobné informácie - ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, produktov, ePoukaz.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová, poštová korešpondencia.
 • Registračné údaje k službám - meno, priezvisko, adresa, výška spoplatnenia, názov ponuky – akcie, označenie sprostredkovateľa.
 • Eventy - meno a priezvisko, adresa, pohlavie, telefón, e-mail, pracovaná pozícia, platobné údaje, identifikácia zamestnávateľa a pod.

Účely a ciele spracúvania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Klientská administratíva - Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom pre tento účel je zmluva uzatvorená medzi našou spoločnosťou a vami ako dotknutou osobou.
 • Direct marketing - Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a ponukami na mieru pre nich. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.
 • Dane a účtovníctvo - Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonnej povinnosti podľa účtovných a daňových predpisov. 
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete - Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.
 • Komunikácia/IT monitoring - Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zákazníci služby využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi, VOP a internými predpismi. Rovnako môžeme na účel zabezpečenia a udržania kvality pri predaji a obsluhe našich zákazníkov zaznamenávať telefonickú komunikáciu na informačnej linky, ktorú budeme vyhodnocovať vo vzťahu k správnosti postupu a dodržiavania komunikačných postupov. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.
 • Riešenie sporov, sťažností - Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej skúmať. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.           
 • Dodržiavanie zákona - Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností. 
 • Marketingové súhlasy - Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame. Právnym základom pre tento účel je súhlas dotknutej osoby alebo v odôvodnených prípadoch oprávnený záujem našej spoločnosti.
 • Štatistické účely - Sumarizované, alebo agregované osobné údaje môžu byť predmetom vyhodnocovania a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania bude oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.
 • Predplatné (napr. DIGI GO) - Ako sprostredkovateľ pre vás pripravujeme spolu s našimi partnermi výhodné akcie na nákup predplatného k našim službám. V rámci nej spracúvame o vás registračné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Právnym základom je predzmluvný a zmluvný vzťah, v ktorom vystupujte ako jedna zo zmluvných strán.
 • Eventy - V týchto prípadoch o vás spracúvame osobné údaje na účel organizovania podujatí, konferencií, prednášok a školení. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, v rámci ktorej vstupujete ako jedna zo zmluvných strán, resp. ste zástupcom zmluvnej strany.

V prípade ak právnym základom spracúvania bude plnenie osobitného predpisu teda zákonná povinnosť, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisuČíslo predpisu
Občiansky zákonník40/1964 Z.z.
Civilný mimo sporový poriadok161/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok160/2015 Z.z.
Exekučný poriadok233/1995 Z.z.
Správny súdny poriadok162/2015 Z.z.
Obchodný zákonník513/1991 Z.z.
Zákon o poisťovníctve39/2015 Z.z.
Zákon o bankách483/2001 Z.z.
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia437/2004 Z.z.
Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou581/2004 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa250/2007 Z.z.
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní335/2014 Z.z.
Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov391/2015 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzky101/2014 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu161/2011 Z.z.
Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov595/2003 Z. z. 
Exekučný poriadok233/1995 Z.z.
Zákon o účtovníctve431/2001 Z.z.
Zákon o štatutárnom audite423/2015 Z.z.
Zákon o dani z pridanej hodnoty222/2004 Z.z.
Správny poriadok71/1967 Z.z.
Trestný poriadok301/2005 Z.z.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup oprávnené osoby. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. 

V prípade využívania služieb Cestovnej kancelárie môžu byť vaše osobné údaje zaslané do tretej krajiny mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Realizácia tohto prenosu prebehne na základe vašej žiadosti keďže je nevyhnutný na plnenie zmluvy alebo predzmluvného opatrenia. 

V prípade využívania nášho systému predplatného môže byť vaša e-mailová adresa a informácia o type predplatného zaslaná na analytické účely mimo EÚ do spoločnosti Baremetrics z dôvodu zlepšovania poskytovaných služieb a lepšieho nastavenia produktov pre vás. 
Spoločnosť Baremetrics prehlasuje, že je plne v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a spracovávaným údajom poskytuje požadovanú ochranu

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas tohto vzťahu, akonáhle už nebudú potrebné.

V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje v definovanom rozsahu ich dlhšie uchovávanie (napríklad osobitné predpisy ako Zákon o účtovníctve, Zákona o DPH a pod.).

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme vás informovali o aktuálnych akciových ponukách Petit Press a.s., ako aj komerčných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe. Ak budem spracúvať vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu môžete toto spracúvanie namietať. Vaše námietky starostlivo a individuálne prehodnotíme a o rozhodnutí o nich vás budeme informovať.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva.

Vaše práva

Čo to znamená

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Opakovane podané žiadosť však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch keď požiadame o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade podozrenia máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na osobneudaje@petitpress.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu Petit Press, a.s., Oddelenie online služieb, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete dataprotection.gov.sk.

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Podnikateľský úver, s ktorým ušetríte
 2. Aj s SUV môžete jazdiť ekologicky a ekonomicky
 3. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant
 4. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci
 5. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
 6. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
 7. Nestarnú, ale dozrievajú
 8. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
 9. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
 10. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
 1. Prečo Lukáš chodí po tridsiatke ešte stále na strednú školu
 2. Udržateľné úspešné podnikanie na Slovensku a v Bulharsku
 3. Slováci sú chlebovým národom
 4. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
 5. Kedy je správny čas nasťahovať sa do novostavby?
 6. P3 začína na východe Slovenska s výstavbou parku
 7. Zľavnené študentské lístky na dopravu s ISIC už aj cez mobil
 8. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
 9. Kto vyhrá súboj medzi prírodnými a syntetickými diamantmi?
 10. Otvorenie nového sídla DELTA sprevádzala virtuálna realita
 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 14 151
 2. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 11 675
 3. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 10 919
 4. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 10 550
 5. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 10 536
 6. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 10 234
 7. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 8 642
 8. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky 8 407
 9. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 7 536
 10. Luxusný hybrid za 22 900 eur. Nadpriemerný už v základnej výbave 6 641