Nedeľa, 18. marec, 2018 | Meniny má Eduard

Všeobecné obchodné podmienky online predplatného Sme.sk

Článok I

Úvodné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť Petit Press, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2471/B, DIČ: 2020278766, IČ DPH: SK2020278766, poskytuje Predplatenú službu (ďalej len „Poskytovateľ“).
 2. Zákazníkom Poskytovateľa je každá osoba, ktorá zaplatí Poskytovateľovi Poplatok za prístup k Predplatenej službe Poskytovateľa (ďalej len „Zákazník“).
 3. Predplatenou službou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sme.sk (ďalej len „VOP“) rozumie prístup do spoplatnených sekcií internetového portálu SME.sk, prevádzkovaného Poskytovateľom, prostredníctvom Systému po zaplatení Poplatku, a to pre jednu fyzickú osobu na strane Zákazníka, cez maximálne tri Zariadenia, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené výslovne inak, počas predplateného obdobia v časovo neobmedzenom rozsahu (ďalej len „Predplatená služba“).
 4. Systémom sa na účely týchto VOP rozumie integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií umožňujúci Zákazníkom po zaplatení Poplatku prístup k Predplatenej službe, pričom Poskytovateľ garantuje jeho funkčnosť minimálne v rozsahu 97 % (ďalej len „Systém“).
 5. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Poskytovateľovi zaplatí Zákazník za prístup k Predplatenej službe na stanovenú dobu, a to podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa (ďalej len „Poplatok“).
 6. Zariadením sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet ( ďalej len „Zariadenie“).
 7. Po zaplatení Poplatku sa na Zákazníka vzťahujú tieto VOP (ďalej aj ako „odsúhlasenie VOP“).
 8. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.


Článok II

Platba Poplatku a prístup Zákazníka k Predplatenej službe

 

 1. Poplatok môže byť uhradený najmä prostredníctvom platobnej karty a Paypal-u, prípadne iným spôsobom, určeným Poskytovateľom. Všetky ceny sú vyobrazené v Euro vrátane DPH. Zaplatením prvého Poplatku je Zákazník zaregistrovaný v Systéme.
 2. Poplatok za prístup k Predplatenej službe na ďalšie obdobie sa uhrádza formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní platby Poplatku z účtu Zákazníka Poskytovateľom, na základe predchádzajúceho súhlasu Zákazníka, ktorý sa udeľuje odsúhlasením týchto VOP a v prípadoch, v ktorých to nie je technicky uskutočniteľné (napríklad v prípade voľby spôsobu platby bezhotovostným prevodným príkazom na účet Poskytovateľa, ak takú možnosť Poskytovateľ poskytuje), formou pravidelných platieb zadávaných manuálne Zákazníkom, prípadne formou trvalého príkazu zriadeného Zákazníkom.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej metódy internetbankingu (TatraPay, SporoPay, VUB ePlatby, ČSOBpay a pod.) a Viamo nie je technicky možné zaplatiť predplatné na viac ako jedno predplatné obdobie. Preto ak si Zákazník zvolí tento spôsob platby, na v poradí ďalšie predplatné obdobie je nevyhnutné zadať zo strany Zákazníka novú objednávku a vykonať platbu Poplatku najneskôr v posledný deň aktuálneho predplatného obdobia.
 4. Po zaplatení Poplatku v súlade s týmito VOP a identifikácii Poplatku Poskytovateľom, Zákazník získa prístup k Predplatenej službe. Poskytovateľ má nárok na Poplatok bez ohľadu na to, či Zákazník skutočne využíval Predplatenú službu.
 5. Predplatená služby sa poskytuje na dobu neurčitú.
 6. Predplatné sa automaticky obnovuje na ďalšie predplatné obdobia cez systém platby formou SMS, CardPay (platobná karta) alebo PayPal a Zákazník odsúhlasením týchto VOP súhlasí s automatickým platením Poplatku zo svojej platobnej karty bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty.
 7. Spôsob platby s automatickým obnovovaním predplatného môže Zákazník zmeniť, resp. zrušiť, v nastaveniach Zákazníkovho konta na stránke profil.sme.sk alebo v prípade platby Poplatku prostredníctvom SMS aj zaslaním SMS s určeným textom, vždy najneskôr 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia. V období do 31.12.2016 bola na tieto účely platná adresa stránky www.pianomedia.sk/customer. Zrušením automatického obnovovania predplatného v určenej lehote Zákazník bez ďalšieho ukončuje poskytovanie služby ku koncu aktuálneho predplatného obdobia. Ak Zákazník zruší automatické obnovovanie predplatného v dobe kratšej ako 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia, ukončuje sa poskytovanie služby ku koncu nasledujúceho predplatného obdobia.
 8. Frekvencia sťahovania prostriedkov z karty/účtu Zákazníka Poskytovateľom je determinovaná predplatným obdobím (Predplatená služba) - maximálna výška zúčtovanej transakcie je určená podľa dĺžky predplatného obdobia v ponuke Poskytovateľa podľa výberu Zákazníka. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty Poskytovateľ nebude uchovávať.
 9. Zákazník, ktorý si zvolí spôsob platby, ktorý neumožňuje automatické platbu Poplatku, sa zaväzuje zadávať platbu na ďalšie obdobia manuálne, prípadne zriadením trvalého príkazu, a v prípade platby prostredníctvom platobnej metódy internetbankingu alebo Viamo aj zadaním novej objednávky. Aj tento spôsob platby je stanovený na dobu neurčitú a Zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť prostým neuhradením Poplatku na ďalšie predplatné obdobie, resp. aj nevystavením novej objednávky. Zrušením Zákazník bez ďalšieho ukončuje poskytovanie služby ku koncu aktuálneho predplatného obdobia. Frekvencia úhrad Zákazníka je determinovaná predplatným obdobím.
 10. Odsúhlasením VOP a zvolením príslušného spôsobu platby Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním Predplatenej služby na obdobie uvedené pri objednaní Predplatenej služby za Poplatok určený Poskytovateľom za Predplatenú službu v čase obnovenia cez predplatný systém platobných brán.
 11. Odsúhlasením VOP Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí, že ak bola na úvodné obdobie poskytnutá zľava z Poplatku, tak v nasledujúcich obdobiach pri automatickom alebo manuálnom obnovovaní Predplatenej služby už táto zľava nebude poskytnutá a Zákazník bude musieť pri automatickom alebo manuálnom obnovení zaplatiť už plnú výšku Poplatku určenú pre dané obdobie Poskytovateľom.

 

Článok III

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 

 1. Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi prostredníctvom Systému prístup k Predplatenej službe za podmienok uvedených v týchto VOP.
 2. Poskytovateľ garantuje Zákazníkovi prístup k Predplatenej službe podľa ods. 1 tohto článku len v prípade, ak Zákazník použije prístupový kód tam, kde je to potrebné.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami Zariadenia. Zákazník si je vedomý, že medzi technické vlastnosti Zariadenia, ktoré znemožňujú využívanie Predplatenej služby, patrí napríklad chýbajúca podpora Javascriptu v Zariadení alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v Zariadení zo strany Zákazníka.
 4. V prípade úhrady Poplatku formou prevodu z účtu Poskytovateľ nezodpovedá za pripísanie platby na účet Poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ negarantuje Zákazníkovi, že počas užívania Predplatenej služby bude rozsah a obsah spoplatnených sekcií internetového portálu SME.sk identický s rozsahom a obsahom, aký bol ku dňu registrácie Zákazníka alebo ku dňu uhradenia ďalšieho Poplatku.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou Zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku Zariadenia.
 7. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím prístupového kódu prideleného Zákazníkovi a/alebo Zariadenia Zákazníka.
 8. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 9. Poskytovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o ponukách služieb, vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, resp. o nutnosti uhradenia Poplatku na ďalšie obdobie prístupu k Predplatenej službe, o aktuálnych ponukách služieb, k čomu Zákazník udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas. Zákazník súčasne udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy za účelom vykonávania prieskumov verejnej mienky. Súhlas podľa tohto bodu 9 sa udeľuje na dobu neurčitú a Zákazník ho môže kedykoľvek odvolať.
 10. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k Predplatenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, v prípadoch zásahu vyššej moci, v dôsledku rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu Systému alebo Predplatenej služby. O dočasnom pozastavení prístupu k Predplatenej službe Poskytovateľ informuje Zákazníka oznamom zverejnenom na stránke www.sme.sk, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia prístupu k Predplatenej službe.
 11. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na informovanie Zákazníka o produktoch alebo službách obchodných partnerov Poskytovateľa, a to najmä formou e-mailu alebo SMS/MMS. Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
 12. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup Zákazníka k Predplatenej službe v prípade, ak Zákazník poruší svoj záväzok podľa článku IV bod 2 alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie (založené napr. na počte používaných Zariadení), že prístup k Predplatenej službe používa na základe jedného prístupového kódu viac fyzických osôb.

 

Článok IV

Práva a povinnosti Zákazníka

 

 1. Zákazník má právo na prístup k Predplatenej službe. Predplatenú službu je prostredníctvom prístupového kódu oprávnený využívať výlučne len Zákazník. Zákazník nie je oprávnený zdieľať Predplatenú službu s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Predplatenej služby tretej osobe alebo viacerým fyzickým osobám na strane Zákazníka.
 2. Zákazník sa zaväzuje, že prístupový kód k Predplatenej službe žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretej osobe. Zákazník je povinný zabezpečiť utajenie prístupového kódu a ochranu pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak Zákazník poruší záväzok podľa tohto bodu je povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku.
 3. V prípade straty prístupového kódu, odhalenia zneužitia prístupového kódu alebo podozrenia zo zneužitia prístupového kódu je Zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Poskytovateľa. Po obdržaní oznámenia Zákazníka je Poskytovateľ povinný prideliť Zákazníkovi nový prístupový kód k Predplatenej službe a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k Predplatenej službe prostredníctvom pôvodného prístupového kódu.
 4. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené Zákazníkom na jednotlivých sekciách web stránok v rámci využívania Predplatenej služby.
 5. Poskytovanie Predplatenej služby je začaté momentom aktivovania prístupu k Predplatenej službe a oznámením aktivácie s dodaním prístupových údajov Zákazníkovi (ďalej len „Začatie poskytovania“). Momentom Začatia poskytovania končí lehota na odstúpenie od týchto VOP. 
 6. Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so Začatím poskytovania Predplatenej služby a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, vrátane týchto VOP (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“).  

 

Článok V

Podmienky a spôsob reklamácie

 

 1. Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k Predplateným službám u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese predplatne@smeonline.sk. V období do 31.12.2016 bola na tieto účely platná adresa helpdesk@piano.io.
 2. Zákazník je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.
 3. Reklamácia Zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku Systému a Zákazník nebude mať prístup k Predplatenej službe po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.
 4. Poskytovateľ je povinný doručiť Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. V prípade, ak je reklamácia Zákazníka v súlade s ods. 3 opodstatnená, Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi zľavu formou predĺženia prístupu k Predplatenej službe o dobu, počas ktorej Zákazník nemal v dôsledku vád prístup k Predplatenej službe. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Zákazníka informovať.
 6. Zákazník, ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 8. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Poskytovateľa na: predplatne@smeonline.sk.

 

Článok VI

Akciová ponuka

 

 1. Odo dňa 23. 3. 2016 do 31. 5. 2016 ponúkal Poskytovateľ aj možnosť objednať si Predplatenú službu na predplatné obdobie v trvaní 48 mesiacov za cenu po zľave vo výške 99 Eur. Cena pred zľavou bola stanovená vo výške 187,20 Eur (t.j. mesačná cena 3,90 Eur vynásobená počtom mesiacov 48). Zľava z ceny sa poskytla vo výške 88,20 Eur, t.j. za približne posledných 22 mesiacov trvania predplateného obdobia. V prípade tejto akciovej ponuky má Zákazník možnosť predplatné kedykoľvek jednostranne a bez uvedenia dôvodu zrušiť e-mailom adresovaným Poskytovateľovi a Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť Zákazníkovi časť zaplateného predplatného zodpovedajúcu súčtu mesačných predplatných vo výške 3,90 Eur za každý celý nevyčerpaný mesiac predplatného obdobia od mesiaca nasledujúceho po zrušení predplatného Zákazníkom až po 26. mesiac predplatného obdobia vrátane.   

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ týmto oznamuje Zákazníkovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania a plnenia zmluvy so Zákazníkom spracúvať osobné údaje Zákazníka bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Zákazníka bude vykonávané Poskytovateľom v predzmluvných vzťahoch so Zákazníkom a spracúvanie osobných údajov Zákazníka je ďalej nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje Zákazník ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Zákazníka budú spracúvané v rozsahu: e-mailová adresa a prípadné ďalšie údaje nevyhnutné na poskytovanie Predplatenej služby Zákazníkovi.
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov Zákazníka je zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.
 3. Osobné údaje Zákazníka budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností Poskytovateľa a Zákazníka. Následne Poskytovateľ zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.
 4. Poskytovateľ Zákazníka v zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 Zákona informuje, že medzi tretie strany, ktorým budú poskytnuté jeho osobné údaje (e-mailová adresa), patrí spoločnosť 2muse, s. r. o. so sídlom Záborského 45, 831 03 Bratislava, IČO: 44 656 220, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 57502/B.
 5. Na spracúvanie osobných údajov Zákazníkov Poskytovateľom sa v primeranom rozsahu použijú aj Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov.
 6. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Zákazníka a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 7. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto VOP a všetky modifikácie k týmto VOP predstavujú celú zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.
 8. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 9. VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak Zákazník nie je občanom SR.
 10. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
 11. Poskytovateľ je oprávnený VOP zmeniť. Nové znenie VOP je Poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke www.sme.sk, minimálne po dobu 31 dní pred avizovaným dňom účinnosti VOP. V prípade, ak Zákazník nesúhlasí s novým znením VOP, je počas tejto doby oprávnený doručiť Poskytovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k Predplatenej službe. Po uplynutí tejto doby strácajú účinnosť tieto VOP a nadobúdajú účinnosť nové VOP.
 12. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 9. 6. 2017.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu Petit Press, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

Najčítanejšie na SME


Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony
 2. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy
 3. Talent - vzdelanie - úspech
 4. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám
 5. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára
 6. Košice vo veľkom finále!
 7. Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak?
 8. Dovolenka s deťmi v Grécku: Najlepšie hotely pre rodiny
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 5 – 6,6 % p.a.
 10. Máte radi zázvorový čaj? Táto slovenská firma s ním prišla prvá
 1. Naše finančné družstvo dokončilo rekonštrukciu budovy
 2. Spoločnosť HB Reavis uzavrela partnerstvo s CIC
 3. Bude rok 2018 rokom kryptomien?
 4. Spolupráca SPU v Nitre s Tishreen University v Sýrii
 5. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony
 6. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy
 7. Sú lieky na erekciu minulosťou?
 8. Objavujte svet s Našim finančným družstvom - USA
 9. Diskusia o budúcnosti Európy na EU v Bratislave
 10. Prijatie delegácie z Tishreen University v Sýrii
 1. Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak? 14 014
 2. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony 11 639
 3. Dovolenka s deťmi v Grécku: Najlepšie hotely pre rodiny 9 848
 4. Tento ťažký kvíz o zdravom bývaní zvládne iba 1 z 10 ľudí 9 596
 5. Máte radi zázvorový čaj? Táto slovenská firma s ním prišla prvá 8 463
 6. Košice vo veľkom finále! 7 329
 7. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám 7 168
 8. Unikátna liečba kĺbov odstráni nielen bolesť, ale aj jej príčinu 7 099
 9. Online test: Aké bude Vaše zdravie o pár rokov? 6 502
 10. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára 4 755
PR články vašej firmy na tomto mieste ›