Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Tím Gorila znovu vyšetruje kauzu fiktívnych darcov SDKÚ (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

Trestnosť činu bola premlčaná už
v roku 2007. Podľa článku vyšetrovateľ NaKA opätovne začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie a to pre skutok tzv. fiktívnych darcov peňazí pre politickú stranu SDKÚ poskytnutých v rokoch 2000 až 2002. Keďže od tohto skutku uplynulo najmenej 16 rokov a medzitým došlo k zmene pôvodného trestného zákona č. 140/1961 Zb. prijatím nového Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2006 vyšetrovateľ musel rešpektovať zásadu o časovej pôsobnosti trestného zákona uvedenú v ust. § 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Podľa tejto zásady sa trestnosť činu posudzuje podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Ak medzi spáchaním činu a vyšetrovaním nadobudne účinnosť nový zákon, trestnosť činu sa posudzuje podľa zákona, ktorý je pre páchateľa priaznivejší. Z toho vyplýva, že vyšetrovateľ musel skutok „fiktívnych darcov SKDÚ“ právne kvalifikovať podľa zákona účinného v čase spáchania skutku, čiže sa jedná o trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 125 TZ s kvalifikovanou skutkovou podstatou § 125 ods. 1, písm. a (kontrola hospodárenia), ods. 3 alebo ods. 4 (nie je podstatné, pretože trestná sadzba je rovnaká). Trestná sadba pri skutku pri takejto právnej kvalifikácii je zákonom určená trestom odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Podľa nového trestného zákona daný skutok nemožno právne kvalifikovať, pretože nie je pre páchateľov priaznivejší (§ 259 ods. 1, písm. c/, ods. 4, písm. a/ TZ určuje trestnú sadzbu odňatia slobody od 5 až do 12 rokov). Z toho vyplýva, že premlčanie trestného stíhania činu, ktorý bol spáchaný najneskôr v roku 2002 a je právne kvalifikovaný ako trestný čin podľa § 125 ods. 1, písm. a, ods. 3 alebo 4 TZ č. 141/1961 Zb. je nutné (povinnosť) posudzovať podľa § 67 Trestného zákona č. 141/1961 Zb., pričom „trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je podľa ods. 1, písm. c/ päť rokov, ak je horná hranica trestnej sadzby najmenej tri roky.“ Je jasné, že ani na premlčanie nemožno použiť súčasne platné ustanovenie podľa nového Trestného zákona § 87, keďže nie je pre páchateľa priaznivejšie. Záver : z tohto dôvodu je skutok spáchaný najneskôr v roku 2002 a právne kvalifikovaný ako trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 125 TZ s trestnou sadzbou odňatia slobody najviac 5 rokov už premlčaný po uplynutí piatich rokov t.j. najneskôr rokom 2007. Vyšetrovanie tohto skutku v súčasnej dobe t.j. v roku 2018 je protizákonné, keďže zjavne a preukázateľne zanikla trestnosť tohto činu. Pokiaľ sú všetky vstupné informácie z verejných zdrojov použité v tejto analýze správne, potom prokurátor vykonávajúci dozor nad týmto prípadom musí uznesenie o začatí trestného stíhania okamžite zrušiť pre jeho nezákonnosť. Zároveň, ak takýto nezákonný postup realizoval vyšetrovateľ NaKA Prezídia PZ, ktorý zjavne teoreticky i aplikačne neovláda základné ustanovenia trestných noriem, potom to naznačuje veľmi nízku odbornú úroveň nielen konkrétneho vyšetrovateľa, ale táto môže priamo ohrozovať práva a oprávnené záujmy právnických i fyzických osôb na Slovensku.
Jozef Šátek
<< < 1 2 3

Hodnoť:   mínus indicator plus

nemáte pravdu

K uvedenému som sa vyjadril cca o tri príspevky vyššie. Nie je možné ku skutku formalisticky konštatovať premlčanie hneď po tom ako sa zistí, že vzhľadom na právnu kvalifikáciu a s tým súvisia premlčaciu dobu táto uplynula. Na premlčaciu dobu má vplyv viacero faktorov, pričom významným faktorom je, či páchateľ skutku, o ktorého premlčanie ide, v príslušnej premlčacej dobe, nespáchal ďalší úmyselný trestný čin. Na to aby ste takúto skutočnosť mohli spoľahlivo poznať musíte najprv zistiť kto je páchateľom takéhoto skutku. A teda opačne; za stavu veci, že máte skutok, od ktorého uplynula príslušná premlčacia doba nemôžte trestné stíhanie a priori zastaviť len z dôvodu, že je skutok premlčaný, nakoľko bez zistenia páchateľa nemôžte so 100% pravdepodobnosťou tvrdiť, že k premlčaniu naozaj došlo. Kľudne páchateľom skutku o ktorého premlčanie ide môže byť osoba, ktorá je recidivistom a trestný čin pácha každý rok, a teda u takejto osoby by k premlčaniu žiadneho trestného činu nikdy nedošlo a nakoľko v čase podania trestného oznámenia alebo začatia vyšetrovania z vlastnej iniciatívy spravidla neviete, či páchateľom trestného činu nie je práve takáto osoba (či iná osoba, ktorá v premlčacej dobe spáchala iný úmyselný trestný čin) nie je možné trestné stíhania zastaviť z dôvodu premlčania. A teraz zjednodušene: Sused Fero podá na suseda Jožka trestné oznámenie, že mu pred 5 rokmi ukradol kosačku v hodnote 300 eur. V takomto prípade si policajt zaobstará odpis z registra trestov na Jožka a zistí, či Jožko spáchal v príslušnej premlčacej dobe iný úmyselný trestný čin. Ak nie a Jožko je jediným možným páchateľom skutku, až vtedy môže policajt odložiť trestné stíhania z dôvodu neprípustnosti – premlčania. Ak však sused podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, že mu pred 5 rokmi ukradol kosačku v hodnote 300 eur, policajt najprv musí zistiť kto je páchateľom takéhoto skutku, ak takéhoto páchateľa zistí musí zaistiť odpis z registra trestov a zistiť či došlo k prerušeniu (opätovnému plynutiu) premlčacej doby a podľa toho ďalej postupovať – vzniesť obvinenie alebo zastaviť trestné stíhanie pre premlčanie. Ak takéhoto páchateľa policajt nezistí trestné stíhanie preruší z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť osobu páchateľa; nemôže však trestné stíhanie zastaviť z dôvodu premlčania skutku. Nakoľko v prípade podozrenia z trestného činu skresľovania údajov je možné zistiť možného páchateľa a jeho kriminálnu minulosť postupom po začatí trestného stíhania je vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania nevyhnutnosťou (conditio sine qua non).
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

V roku 2006 došlo po prvý krát k zastaveniu trestného stíhania vo veci z dôvodu, že skutok nie je trestným činom. Zákonom určená premlčacia doba plynula päť rokov, teda trestnosť činu zanikla uplynutím doby v roku 2007. Predpokladám, že v tomto roku (2018) vyšetrovateľ NaKA začal po 16 rokoch od spáchania skutku trestné stíhanie "vo veci" pre rovnaký skutok "fiktívni darcovia SDKÚ", pričom tento skutok právne kvalifikoval ako trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

V svojom diskusnom príspevku som právne zdôvodnil, že takéto začatie trestného stíhania (pre daný skutok i s jeho právnou kvalifikáciou) nie je možné, pretože je evidentne z časového hľadiska premlčané trestné stíhanie t.j. trestnosť trestného stíhania zanikla. V prípade, že by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že určitý páchateľ spáchal okrem iných trestných vecí v časovej nadväznosti aj tento skutok, čím by sa premlčacia doba prerušila, tak nič nebráni v tom, aby v danom čase bolo pre daný skutok začaté trestné stíhanie a konkrétnej osobe vznesené obvinenie.

V prípade, že sa takýto páchateľ nezistí nemožno v premlčaných skutkoch začínať trestné stíhanie, lebo tu existuje zákonná prekážka a pretože k tomu neexistuje relevantný zákonný dôvod, ktorým určite nie je len predstava vyšetrovateľa, že by sa daného premlčaného skutku „mohol“ dopustiť neznámy páchateľ, ktorý „mohol“ spáchať v danom časovom úseku iný úmyselný trestný čin. Aj samotný zákon konštatuje, že premlčanie trestného stíhania sa prerušuje ak „páchateľ spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin“. Z toho vyplýva, že sa nevyšetruje od skutku už premlčaného k páchateľovi, ale naopak od zisteného páchateľa sa skúma, či v minulosti nespáchal aj iné trestné veci, ktoré už síce boli formálne, uplynutím určenej doby premlčané, však z pohľadu páchateľovej trestnej činnosti toto plynutie premlčacej lehoty bolo prerušené a možno mu pre dané trestné veci vzniesť obvinenie.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Zánik trestnosti nie je absolútnou kategóriou. Ale trestnosť zaniká vždy iba vo vzťahu ku konkrétnej osobe. Preto je možné aby trestnosť toho istého skutku voči jednému spolupáchateľovi zanikla a voči druhému spolupáchateľovi nie. Váš prístup kedy sa ide od páchateľa ku skutku je absolútne právne a logicky neudržateľný. Dom predsa tiež nestaviate od strechy. Ak teda podľa Vášho názoru chytíme akéhokoľvek recidivistu, napr. trestných činov proti ľudskej dôstojnosti , budeme sa ho dotazovať, či náhodou nemá prsty vo financovaní SDKU alebo či nemá prsty v akomkoľvek trestnom čine, ktorý bol zastavený alebo odložený z dôvodu premlčania od kedy tento páchateľ dosiahol vekovú hranicu trestnej zodpovednosti? Trestnosť činu môže zaniknúť vždy len vo vzťahu ku konkrétnej osobe, a preto pre rozhodnutie o premlčaní je nevyhnutné konkrétnu osobu páchateľa zistiť. Trestnosť činu nikdy nezaniká len ex lege (zo zákona) uplynutím času (doby premlčania). Uvedené by znamenalo, že v prípade ak by sa aj následne po uplynutí premlčacej doby zistil páchateľ takéhoto skutku, napr. že by sa dobrovoľne prihlásil na polícii, takéhoto páchateľa by nebolo možné stíhať ani ak by v premlčacej dobe skúmaného trestného činu spáchal iný úmyselný trestný čin, nakoľko trestná zodpovednosť pre tento skutok by zanikla zo zákona a jej prípadne obnovenie by malo účinky pravej retroaktivity, čo je v trestnom práve, v neprospech páchateľa, absolútne neprípustné. Preto uzatváram, že kde niet páchateľa, tam niet premlčania.

Nepochybujem, že v časoch keď ste bol aktívnym policajtom Vami uvádzaný prístup sa aplikoval, lebo to jednak bolo proste jednoduchšie a právne povedomie policajtov nebolo tam, kde je dnes (nieže by bolo teraz obzvlášť vysoké, ale rozdiel tu určite je), avšak takýto prístup bol a nepochybne je contra legem.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

nemám nič proti vyšetrovaniu SDKU, ale treba konať aj v kauze zohnal som vlastnou hlavou, a hlavne dovyšetrovať Bašternáka, Kočnera, Výboha, alobal, mýto a zistiť, kde skončili peniaze za emisie a ďaľšie svinstvá.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

mali by sa brániť tým, že si boli spolu iba vypiť colu, to zaručene funguje
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Prečo vyšetrovať nesmu prestať?

vyšetrovať nesmu prestať lebo akonahle ukončia vyšetrovanie musia zverejniť zaznamy vypovedi z predvolaných svedkov ,
Maju to v programe vlady ,lebo to bola podmienka Prochazku pre vstup do koalicie. Sieť to mala ako hlavný bod.
Naprikald by ma zaujimala vypoveď Dzurindu, Malcharka ,Hatara Ficovho tajomnika Fica , Ruska a
Každý by si utvoril mienku sam o tom kto je Gorila
Gorilu dal sledovať Dzurila a Fico sledovanie hneď po voľbach 2006 zastavil.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

kde to je

v programovom vyhlásení vlády? Ja som to nedávno hľadal a buď mi nefunguje korektne fulltextové prehľadávanie alebo to bol len nejaký prísľub v rovine tvorby toho PVV, ktorý sa do finálneho znenia nedostal (lebo neurčito si aj ja také niečo pamätám)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Odviedla SDKÚ dane z darov?

Ak áno, sú to iba tvrdenia darcov o ich nedarovaní pod súčasným nátlakom a vyhrážkami.
Ale tým sa určite nepochvália, pretože u nás ochrana svedkov nejestvuje.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Miki sa objavil v clanku na SME, vyzval ze treba porazit Fica a ajhla fizli zo sukromnej bezpecnostnej policie na ochranu nasich vladnych cinitelov zrazu ozili. Ale vysetrovat ide len starostlivo vybratu parcialnu cast opice. Mna by zaujimalo ako sa vysetruje Basternak / Kalinak, tunelovanie eurofondov cez SNS, hlava co zabezpecila peniaze pre stranu a nespoznala svoj vlastny hlas, preco chodil preceda na vazovovu, meciarove amnestie, tunelovanie cez nakup obrnenych transporterov, .atd.. atd.... Dakujem.
 

<< < 1 2 3

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME