Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Odporcovia systému či očkovania sa pri Kotlebovi viac spájajú (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

Iba Tiso nútil opustiť vlasť ?
Ak ste si spomenula na občanov Slovenska,ktorých Tiso svojou pronemeckou politikou donútil vysťahovať sa,odísť,alebo odcestovať do plynu,treba spomenúť i Benešove dekréty a násilnú likvidáciu Nemcov a Maďarov z ČSR.Čo sa týka pomerov na Slovensku,Benešove plány jednost- ranného vyhostenia Maďarov narazili na odpor západných spojencov a preto Gottwald plán pozmenil a vizuálne vylepšil tým,že pôjde o recipročnú zámenu za Slovákov z Maďarska. Smola bola v tom,že v Maďarsku sa našlo iba 73 233 slovenských dobrovoľníkov,ochotných o- pustiť Maďarsko a vrátiť sa do vlasti.To bol limitujúci faktor,i tak zo Slovenska násilne vypok- lonkovali 89 660 osôb maďarskej národnosti.Kým zo Slovenska začali s likvidáciou najmajetnej- ších,z Maďarska sa logicky dobrovoľne rozhodli vrátiť najchudobnejší Slováci.preto vznikol veľ- ký nepomer v tom,čo zanechali jedni i druhí. Maďari nechali na Slovensku 109 294 k.j.pôdy,okrem toho spoločné lesy,pasienky,lúky,ubársku a komposesorátnu pôdu.Pôdne vlastníctvo presídlených Slovákov z Maďarska predstavovalo iba 38 748 k.j.,ktoré v Maďarsku zanechali.To bol začiatok,I.etapa odsunu Maďarov. V II.etape podľa návrhu ministra financií ČSR V.Šrobára začalo sa na jeseň roku 1945 s deportá- ciami Maďarov na nútené práce do Čiech.Podľa plánu malo ísť o 200 transportov,každý mal mať 100 vagónov a realizovala ju KSČ 6.prosince 1946.Počítalo sa so ziskom 30-40 000 ha poľn.pôdy, ktorú mali následne dostať novoosídlení Slováci.Plán bol vyviezť násilne 50 000 rodín Maďarov do Čiech. Robilo sa to tak,že polícia hermeticky uzatvorila vytipovanú maďarskú obec,potom doručili ú- radný výnos o deportácii hlavám vybraných rodín na podpis,ten však odmietli.Decembrer 1946 až február 1947 boli najchladnejšie mesiace storočia,vo dne bolo -10,-12 st.C,v noci -20,-26 st. Na zhromažďovacie stanice zvážali Maďarov s rodinami a malými deťmi v otvorených nákl.au- tách,samotný transport trval niekoľko dní o hlade a smäde v takých istých dobytčích vagó- noch,ako Nemci vozili Židov do koncentrákov ! Tento spôsob odsunu Maďarov podľa plánu ČSR vlády šokoval diplomatov,akreditovaných v ČSR,Maďarsku ako i západoeurópsku verejnú mienku,čo prinútilo Povereníctvo soc.starostli- vosti od 14.februára 1947 transporty postupne a prechodne prerušiť. Celé sa skončilo fiaskom,namiesto predpokladaných 50 000 maď.rodín sa úradom podarilo de- portovať "iba" 9 610 rodín,t.j.451 640 osôb z 393 zväčša maďarských obcí.Na Slovensku zane- chali 6 596 domov a 14 149 k.j.pôdy. Celý cirkus skončil až zásahom Moskvy v roku 1948,ktorí si neželali takúto reklamu v očiach Zá- padu a rázne zakročili. To nebolo všetko,III.etapou ničenia životov Maďarov na Slovensku bola tzv.reslovakizácia,pri- čom išlo o etnickú čistku.Bola založená na nesprávnej domnienke,že u väčšiny slovenských Maďarov ide iba o pomaďarčených Slovákov.Otcami myšlienky boli Vl.Clemrentis a Ján Ursíny, realizáciou bol poverený Daniel Okáli - ten,ktorý vo funkcii povereníka vnútra vydal dňa 26.jú- na 1946 nariadenie o premenovaní vyše 700 obcí prevažne s maď.a nem.obyvateľstvom.Okáli pôs.ako hlavný vysídľovací komisár.Presvedčovaciu kampaň robila Matica slovenská a Slovenská liga,reslovakizačným sloganom Matice bolo :"všetci majú žiť tam,kam patria,Slováci na Sloven- sku, Maďari v Maďarsku!" Hrozbou za neuposlúchnutie bolo zbavenie št.občianstva,vyvlastnenie majetku a násilný odsun do Maďarska.O reslovakizáciu požiadalo 435 264 osôb,slov.národnosť bola úradne priznaná 282 594 dovtedy Maďarom. Ďalším pokusom o vymazanie Maďarov z mapy Slovenska bol plán povereníka školstva Laca Novomeského na úplnú asimiláciu
Osmijanko
Re : old lady
Tisícky Cechov prišli na Slovensko po roku 1918 ako predstavitelia pražskej okupačnej vlády,ktorá sa k Slovensku správala ako ku svojej kolónii,a to od prvých chvíľ po vzniku ČSR.Jednou zo základných podmienok vzniku ČSR bolo,že pražská vláda garantovala au- tonómiu pre všetky národnosti v ČSR,hlavne nemeckú,maďarskú,slovenskú a rusínsku. To sa nikdy nestalo a vznik Tisovho samostatného Slovenska bol naplnením túžby Slová- kov po istej samostatnosti.Slováci predsa do ČSR vstupovali s vedomím istej svojprávnos- ti,dostali sa však z dažda pod odkvap,keď do roku 1918 im vládli Maďari a po roku 1918 Češi ! Češi do všetkých úradov dali svojich ľudí,iba Češi boli na Slovensku a Podkarpatskej Ru- si štátnymi úradníkmi,žandármi,poštmajstrami a dokonca učiteľmi. Bolo prirodzené,že tento nanútený stav okupácie nebude po vôli Slovákom,nemohli sa však nijako brániť.Vhodná príležitosť sa naskytla až po dohode Tisa s Hitlerom,ke- dy sa Slováci konečne dočkali svojej samostatnosti a je prirodzené,že prvé,čo urobili bolo,že sa zbavili Čechov vo verejnom živote i armáde presne tak,ako to urobili pred- tým oni. Je to o tom - aké požič,také vráť,pričom si vôbec nemyslím,že revanš je správny,je však logický a pochopiteľný. Knihu Banderovci napísal veľký komunista Bohuš Chňoupek,minister socialistickej vlá- dy a bola vydaná v roku 1989 ešte za socíku,tam si prečítate,že Česi sa po roku 1918 správali ako koloniálna vrchnosť Na str.108 knihy Chňoupek reprodukuje list Karpatoruskej národnej rady v Prešove zo dňa 14.4.1918 : "Pán ministerský predseda! Na území Uhorska,okupovanom československým vojskom žije okolo 300 000 ruského obyvateľstva...Existenciu ruského živlu na tomto území uznávali aj sami Maďari,Prizná- vali mu hoci maďarské,no predsa len nejaké práva.Najmä samosprávu v záležitostiach cirkevných a školských. Pred našimi očami,v čase prebúdzania a združovania národov šliape sa po prirodze- ných právach nášho ruského národa.Nijako sa s tým nemôžeme vyrovnať.A nielen my,ale ani východní Slováci...My,karpatskí Rusi sme vyhlásili,že chceme vojsť do zväz- ku Československej republiky,pretože sme dúfali v slovanskú vzájomnosť.Predpokla- dali sme,že prichádzame k svojim bratom.Teraz však musíme znášať prenasledovanie horšie,ako bolo maďarské...." Podľa saintgermainskej zmluvy a českoslov.ústavy z februára 1920 Podkarpatská Rus bola autonómnou jednotkou s právom mať vlastný snem,ktorý mal mať zákonodarnú moc. Úradníci štátnych úradov mali podľa možnosti pochádzať z miestneho obyvateľstva. Podkarpatsko však autonómiu od pražskej vlády nikdy nedostalo Hlavná povinnosť guvernéra,menovaného prezidentom republiky,spočívala v slepom vykonávaní nariadení pražskej vlády.Faktickým pánom krajiny bol viceguvernér,vždy výhradne Čech.Prvým bol Ehrenfeld,jeho nástupcom Rozsypal...A snem,ako drzo tvr- dil "Masarykov slovník náučný"ešte z roku 1931 "nemohol byť zvolaný pre nevyspelosť rusínskeho obyvateľstva!" Z celkového počtu štátnych zamestnancov ešte v polovici tridsiatych rokov miestne obyvateľstvo tvorilo iba jednu desatinu.V mocenských orgánoch,bezpečnosti a armá- de ešte menej.Jediný miestny Ukrajinec nemal hodnosť majora,o vyšších hodnostiach nehovoriac.V doprave ich pracovalo -slovom a písmom-desať!Za úradný jazyk bola vy- hlásená čeština.Ukrajinčina ani rusínčina sa neuznávala pre "nezrozumiteľnosť a neo- kresanosť". Maďarizáciu zamenila pražská vláda čechizáciou. Úryvok z článku Slovenských novín v USA počas návštevy dr.Francíka v roku 1935 : "Podkarpatská Rus sa chce zbaviť českého tyranstva ! Svorný postup bratov Rusínov proti českým vydieračom!"
Osmijanko
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... > >>

Pokr.

Pokr.úryvku z článku Slovenských novín v USA z roku 1935 :
"Od našich bratov Rusínov chodia potešiteľné správy,že Slovákom najbližšia vetva-Rusíni konečne tiež prestali veriť českým žrútom a podľa príkladu Slovákov svorne začínajú pohyb,aby sa raz navždy zbavili českého otroctva.Podkarpatská Rus slúži Čechom za africkú kolóniu.Ľud tejto susednej časti Slovenska považujú za málo lepších než otrokov.Po mnohých neuskutočnených sľuboch Čechov vidia jediné východisko dostať sa z pazúrov hladného českého leva.Naši bratia Rusíni začali
kampaň obaznamujúcu svet s krivdami,ktorých sa dopúšťajú Česi pod titulom demokracie na tomto dobrom,nábožnom a pracovitom ľude.Tu v Spojených štá-
toch predstihuje ich protičeská kampaň aj našu slovenskú!"/str.117.,118./
Už viete,prečo boli na Slovensku i Podkarpatskej Rusi nabrúsení proti Čechom a
žiadali ich odchod ?
Slováci radi veria tomu,že vznik ČSR bol spravodlivým gestom voči národom do ro-
ku 1918 žijúcim pod vládou Maďarov v R.-U.Tak nás to učili komunisti v škole.
Z tej istej knihy komunistu Chňoupka uvádzam zo str.105 reakciu Rusínov na Tria-
non.
Dňa 23.mája Ústredná ruská národná rada vyslala do Prahy stočlennú deputáciu
na čele s Beskidom,Vološinom a Žatkovičom,ktorá doručila prezidentovi Masarykovi
prijaté uznesenia.Pražská vláda ich obratom poslala prebiehajúcej mierovej konfe-
rencii v Paríži ako želania zakarpatského ľudu :
"Z Paríža prišli správy,že Karpatská Rus,pozostávajúca na južnej strane Karpát z rus-
kého obyvateľstva v deviatich severovýchodných stoliciach bývalého Uhorska,nazý-
vaných Spiš,Šariš,Zemplín,Gemer,Abaúj,Ung,Bereg Ugoča,Marmaroš,teda tzv.Uhor-
ská Rus,a na severnej strane Karpát obývaná ruským obyvateľstvom odveky usade-
ným v juhohaličskom pohraničnom pásme Karpát od Nového Targu a Nového Saczu
po Užok,teda tzv.Lemkovská Rus,majú byť rozdelené a od seba odtrhnuté,hoci obe tieto
ruské vetvy tvorili jeden historicko-etnografický i štátno-politický celok už za Čer-
venej Rusi a neskôr aj za starého Rakúska až do zavedenia dualizmu.Čo nedocielila
storočná poroba Habsburgovcov,má uskutočniť mierová konferencia v Paríži ! Kar-
patoruský ľud má byť zaživa rozštvrtený!"
Národný orgán Karpatskej Rusi,prešovský "Golos russkogo naroda"vydal protest :
"Protestujeme proti deleniu Karpatskej Rusi.Žiadame odstrániť starú hranicu me-
dzi ruským obyvateľstvom,žijúcim v politických okresoch haličských Nowy Targ,
Nowy Sacz,Grybów,Gorlice.Jaslo,Krosno,Sanok a Lesko a v komitátoch uhorských
Spiš,Šariš,Zemplín a Užhorod.Žiadame spravodlivosť!"
Všetky výzvy iba opakovali prvý staroľubovniensky "Manifest k Rusínom Uhorska"
o jednote ukrajinského územia a neskoršiu programovú rezolúciu prešovskej Rus-
kej národnej rady ako protest proti zámerom víťazných mocností v Paríži rozdeliť Ukrajincov medzi viaceré štáty.
Uviedol som vyššie uvedené fakty ako dôkaz,že Čechov mali plné zuby Slováci,Uk-
rajinci i Rusíni a súčasne ako dôkaz toho,že mierová konferencia v Paríži,kde Be-
neš s Masarykom presadili vznik ČSR nebola spravodlivá a ako príklad uviedol som protesty Rusínov i Ukrajincov,ktorí s ňou nesúhlasili.
Odporúčam prečítať si knihu Banderovci,a od údivu budete mať ústa otvorené
podobne,ako som ich mal i ja,lebo kniha na základe vierohodných a presne citova-
ných zdrojov obracia naruby všetko,čo nás učili v škole tí istí komunisti,ku ktorým
patril i Bohuš Chňoupek ako autor...Asi sa v ňom ozvalo svedomie.
II.SV a vznik samostatného Tisovho Slovenska majú korene v pomeroch,ktoré nastali
z vôle víťazných mocností po roku 1918 podľa známeho kto chce kam,pomôžme mu
tam.Tak uvažoval Hitler.
 

Pokr.

Násilná asimilácia Maďarov na Slovákov sa mala uskutočniť dôslednou prevýchovou.
Cieľovou skupinou bolo 300 000 osôb,ktorých predtým donútili prihlásiť sa za Slovákov.Zrazu
však súdruhovia zistili,že niet koho prevychovať,lebo reslovakizanti sa vyparili.
Táto zbabraná etnická čistka na Slovensku už za ČSR po oslobodení,kedy na to nebol žiadny dôvod,až príliš nápadne pripomína proces konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku Tisovým režimom,lebo aj Židov najprv zbavili štátneho občianstva a potom ich akoby bona fi-
de vyvážali na nútené práce.Je viac ako pravdepodobné a sú na to dôkazy,že etnické čistky
Maďarov v praxi realizovali tí istí ľudia v službách ČSR vlády a komunistov,čo mali predtým na starosti aj židovskú etnickú čistku na Slovensku.
Keď londýnska čsl.vláda Beneša poskytla spojencom memorandum o transferovaní Nemcov
a Maďarov z ČSR,Angličania a USA mlčali a iba sovietska vláda/Stalin a Molotov/ju schvaľova-
li.A ako transfer odôvodnil Beneš a jemu podobní ?
"Tohto nepriateľského,nedemokratického,protislovanského elementu sa treba raz navždy
zbaviť.Príležitosť je tu,akej viac nebude !Je povinnosťou každého Slováka,aby svojmu ná-
rodu zabezpečil spokojnú budúcnosť.
Zbavte sa teraz Maďarov,nikdy viac sa vám taká priaznivá okolnosť nenaskytne!
Zbavte sa všetkých!"
Ešte stále si myslíte,že všetci sú zlí,iba Slováci dobrí,že iba Židia zanechali majetok,iba ich
vozili v dobytčích vagónoch a iba oni museli opustiť svoju vlasť a svoj domov ?
A nie je pravda,že tak ako liezli Slováci do rekta Nemcom počas Tisovho režimu,tak im lezú
do zadku i dnes počas vlády Fica a spol.? Čo sa vlastne zmenilo,zmýšľanie Slovákov určite
nie,jediný rozdiel je len v tom,že nie je vojna...
 

 

Osmijanko: Hlboko a široko s vami nesúhlasím. Na Podkarpatskej Rusi ľudia dodnes spomínajú,že najlepšie ich obdobie bolo, keď patrili k Československu. O tom, že Česi rozvoju Slovenska veľmi pomohli, sa ozaj neoplatí ani diskutovať.Patrím k tým, ktorí považujú Tisov klérofašistický štát za hanbu v dejinách Slovenska so všetkým, čo sa okolo toho udialo, a samozrejme s najstrašnejšou udalosťou vydania slovenských židovských občanov na smrť.
 

Len Tisov režim bol nehumánny ?

Tvrdiť môžete čokoľvek,ale ak niečo neviete vierohodným spôsobom dokázať,je
to vždy v rovine Vašich subjektívnych pocitov,ktoré s objektivitou nemusia mať
nič spoločné.Zdá sa mi už trápne opäť opakovať,že som citoval korešpondenciu le-
gitímnej politickej reprezentácie Podkarpatskej Rusi,Karpatoruskej národnej ra-
dy v Prešove,ktorá opakovane protestovala proti českej prítomnosti,ktorých považovali za kolonizátorov a seba za africkú kolóniu.
Ako sa dá s Vami rozumne diskutovať,keď svoje tvrdenia,ktorých sa tvrdošijne držíte,nedokážete ničím objektívne dokázať a iba opakujete dookola to isté.
Veď uveďte,kto má ešte taký názor ako Vy,Váš osobný názor nie je dôležitý,po-
chopte,že je skreslený Vašimi pocitmi,pamätníci v tom čase si mysleli niečo úpl-
ne iné,ako Vy dnes,ktorá ste po roku 1918 nežila a veci poznáte iba z rozpráva-
nia iných.
Tiso bol Slovák a v Tisovom Slovensku žili Slováci,je to časť ich dejín,ktorý sa ne-
dá vytrhnúť z kontextu európskych dejín,a tento režim nebol horší ako to,čo v
rámci výmeny obyvateľstva nasledovalo vinou Beneša a pokračovalo Gottwaldom
a komunistami.
Tiso vydal svojich Židov na smrť a Gottwald svojich nevinných slušných občanov
po desiatkach odsúdil na smrť obesením ako nepriateľov komunistického režimu,
viď justičné vraždy v päťdesiatych rokoch.A čo PTP púráppory,čo Uránove doly
Jáchymov ? To bolo o ľudomilnosti režimu,ktorý bol podľa Vás iný ako ten Tisov ?
Na území Slovenska nebol žiadny konc.tábor,ale v Čechách nebol lenTerezín.Česi
sa rozhodli riešiť cigánsku otázku už pred nemeckou okupáciou Čiech,6.febr.
1939 predseda vlády Beran požadoval zriadiť prac.tábory pre "cigánske rodiny
a ďalšie potulné osoby".2.marca 1939 česká vláda vl.nariadením č.72/1939 zria-
ďuje pracovné tábory pre osoby"štítíce se práce".Jún 1940 - minister Ježek na- riaďuje zriadenie prac.tábora v Letech a ďalšie v Hodoníne u Kunštátu.
Nezriadili ich Nemci,ale české kriminálne ústredia v Prahe a Brne,zamestnávali výhradne českých úradníkov a žandárov a väzni,Cigáni,pracovali v neďalekom
kameňolome a na stavbe cesty Plzeň-Ostrava.
Podmienky v českom tábore Lány s veliteľom Janovským boli podstatne horšie
ako v nremeckých konc.táboroch vrátane Osvienčimu.Keď v otrasných pod-
mienkach vypukol medzi väzňami týfus,6.augusta 1943 tábor museli uzatvoriť.
Genocída českých a moravských Cigánov v Čechách je považovaná za najdôs-
lednejšiu genocídu II.SV,kedy z vyše 3000 internovaných v tábore Lety prežilo
menej ako 300.
A viete ako sa po vojne česi vyrovnali s týmto krížom ?
Jedine najsurovejší dozorca v Letech Jozef Lunáček dostal pokarhanie ako al-
ternatívny trest dohovorom,inak genocída Cigánov v Čechách nikdy nebola pred-
metom trestného vyšetrovania a jej aktéry sa v pokoji dožili dôchodku bez skri-
veného vlasu na hlave.
Kým v roku 1927 žilo v ČSR 40 000 Cigánov,po II.SV po českých čistkách ich po-
čet v Čechách a na Morave nebol vyšší ako 600 - 1000 osôb!
V čom bola táto genocída humánnejšia alebo spravodlivejšia ako odsun Židov zo
Slovenska do nemeckých konc.táborov ?
A to sme ešte nehovorili o 3 miliónoch Nemcov vyhnaných z vlasti,Maďaroch,Po-
liakoch,Rusínoch,ktorých pražský režim násilne vyhnal z vlasti.
Preštudujte si dejiny,český režim počas II.SV vinou samotných Čechov bol rov-
nako nehumánny ako Tisov slovenský a dopúšťal sa ešte väčších zverstiev,ako Tiso,lebo ten len odsúval Židov,ktorých zabíjali Nemci ale Česi si potešenie z lik-
vidácie vlastných občanov,Cigánov neprenechali iným a vykynožili ich sami.
Tak to bolo,old lady,a je úplne jedno,či ste o tom vedela,alebo nie !
 

 

Osmijanko: Korešpondencia "legitímnej politickej reprezentácie" je iste dôležitá z historického hľadiska, ale samozrejme nemusí vyjadrovať názory( aj väčšiny)občanov. O režime v Protektoráte viem pravdepodobne ďaleko viacej, ako vy, včítane jeho negatívnych stránok.Ale bude lepšie, keď skončíme, jednak sú vaše príspevky pridlhé, jednak stále rozširujete témy - kam sme sa dostali od Kotlebu a priaznivcov očkovania?
 
Hodnoť

hmmm

asi som úplne tupý. Ten článok som nepochopil. O čom točil? Chaos ,chaos a chaos. Hovorí sa v ňom o košpiráciách ale mne, ten článok, pripadá ako jedna veľká konśpirácia. Nerobte z Kotlebu numero uno scifi bytosť. vyhral voľby tak nech vládne. je jedným z niekoľkých županov a bude musieť s nimi rokovať a komunikovať. Ak preruší nejaké finančné toky tak nech. veď to spravili všetci noví župani a iní hodnostári platení z našich daní. Ak ste to prežili vtedy tak to zvládnete aj teraz.
P.S.1- ibaže by to bolo tak ,že ,,pravica ,,s ,,ľavicou,, kolaborovala a voličov sprosto odr8ávali.
P.S.2- no ale to by ma nepríjemne ,,prekvapilo,,.
 

aby som nebol za vola

tak som si pre istotu článok ešte raz prečítal a zhodnotil svoje vyjadreníe v predošlom príspevku. S potešením oznamujem ,že nič na mojom príspevku nemením. ale trochu ,hodné nebetyčne ďaleko ma prekvapilo ,že Jozef Mikloško je OĽANO. To ste vedeli? matovič je out.
 

Presne napisane,

tiez suhlasim...
 
Hodnoť

Ako sa robí politika...

keby mala vládna moc skutocny zaujem aby Kotleba neuspel tak by spustila taku medialnu kampan pred 2.- kolom volieb do VUC,ze by si Kotleba ani neskrtol....komu vyhovuje "vitaz" Kotleba ???....no predsa len a len systému,teda vladnej moci...Kotleba je najlepsí marketigovy tah vladneho systemu...BB kraj bude paralizovany,nic co sluboval nebude realizované ( a ni nemôze byt,pretoze to co sluboval je mimo kometencie VUC),a tak dokazu volicom ze volit niekoho kto nevyhovuje systemu je hlupost na ktoru doplatia len a len obcania,a obcania to pocítia na vlastnej kozi nedofinancovaným SŠ,ciest 1.triedy,nemocnicami, dopravou a zamestnanosťou....po druhé ideálne podmienky na úpravu volebného zákona a správmym rozdelením SR...aby sa predchádzalo takýmto "extrémom....Kotleba skončí ako neschopný predseda VUC a s vysokou pravdepodobnosťou sami obcania ,vďaka zhoršujúcim podmienkam v BB kraji budú požadovať jeho odstúpenie...systém bude spokojny a figurka takiez neobíde bez "odškodného" za službu systému (ci sponzori figurky?)
 

presne tak

typický frcov výrobok na zobratie hlasov jednak "pravici" (nech si už pod tým predstavujeme čokoľvek), druhak SNSákom, a do tretice tiež ako zberač protestných hlasov (voliči zmatkoviča)... v župe sa neurobí nič, len sa bude dobre kradnúť, väčšinoví SMERáci sa budú vyhovárať na koko tlebu a on na nich, pričom obe strany si budú prihrievať svoju politickú polievočku, a keď sa gayfuhrerovi podarí dobrý výsledok v parlamentných voľbách, lepšiu opozíciu si frco nemôže ani predstaviť (ešte by ho mohol strčiť za prezidenta-figúrku)
 

Vláda sa riadi Bruselom !

Vládnej moci ani vo sne nenapadlo,že by Kotleba mohol zatieniť ich mamľasa Maňku,nie je však pravda,
že sa iba pasívne prizerali a nič nerobili.
Kotleba im nesedí,lebo všetky slovenské vlády museli odprisahať vernosť bruselským úradníkom,že budú
dodržiavať ľudské práva všetkých marginalizovaných skupín od gayov a lesbičky až po Cigánov a islamis-
tických radikálov.
Po Bulharsku je percentuálne najviac Cigánov na Slovensku,viac ako v Rumunsku a Cigáni znamenajú pre
Európu väčší problém ako vyznavači Alaha,lebo je ich v súčasnosti v EÚ 6 mil. a v rámci celej Európy 10
až 12 mil.a množia sa geometrickým radom.
EÚ má zaujem ukotviť Cigánov v SR,Bulharsku,Rumunsku a Maďarsku,preto radi dávajú štedré podpory
na výstavby nízkoštandardných bytov a iné benefity,aby sa ich čo najmenej rozhodli opustiť materské krajiny.
Brusel nám povinne vnútil ľudomilnú politiku voči Rómom,ale stačí sa pozrieť k nim,ako pristupujú k
problematike ich neprispôsobivosti a hneď sa každému otvoria oči :
nemecký minister vnútra Hans - Peter Friedrich sa pred rokom dušoval,že skoncuje s masívnym príle-
vom Rómov zo Srbska a Macedónska.Otvorene tvrdil,že títo ľudia zneužívajú azyl,aby mohli užívať be-
nefity štedrého západného sociálneho zabezpečenia.
Pán minister svoj sľub splnil a dnes už Rómovia z Balkánu do Nemecka necestujú.
Nariadil,aby žiadosti o azyl selektívne zo Srbska,Macedónie či Bosny boli spracováívané prednostne,
pričom bolo žiadúce,aby u nich nebol uznaní status politicky prenasledovaných utečencov a to na
priamy pokyn ministra.Ten sa vôbec netrápil otázkou,čo na to povedia ľudskoprávni aktivisti a ani ho
to vôbec nezaujímalo.Nepomohli protesty aktivistov z organizácie "Pro Asyl",hlavne že nemecké obyv.
kroky svojej vlády uznalo ako správne.
Podľa správy TA3 z 9.3.2013 Briti uvažujú o vypovedaní všeobecnej deklarácie ľudských práv,ktorá im
významným spôsobom komplikuje opatrenia proti prisťahovalectvu hlavne Rómov z východnej Európy
a Balkánu a ich kriminalite.Ich bývalý minister dôrazne vyzval vládu,aby v súvislosti s vyčíňaním sloven-
ských Rómov v Sheffielde konečne rázne zakročila,aby nepokoje a hnev domáceho obyv.neprerástli
do otvorenývch konfliktov s Rómami.
Francúzsky prezident Sarkozy tiež nemal biele rukavičky,keď nariadil všetkých Rómov z franc.predmes-
tí násilne pozbierať,naložiť ich na trovy štátu do lietadiel Air France a okamžite dopraviť na Baôlkán,
odkiaľ prišli.
Zdá sa,že silní v Európe vodu kážu a víno pijú.Oni si žiadne bremeno na krk nevezmú a urobia všetko tak,aby sme sa mohli z romantickej blízkosti neprispôsobivých spoluobčanov tešiť iba my v postkomu-
nistickýchj krajinách.
Dajme si dolu ružové okuliare,EÚ je postavená na byrokracii bývalých koloniálnych mocností vymenova-
ných vyššie a ľavicovom zmýšľaní európskej elity.Ak sa im niečo nepáči,zakážu to priamo alebo zmluvou, ktorú vnútia členským štátom.Sme svedkami násilného pokusu skupiny intelektuálov,ktorí v záujme pek-
nej idey o zjednotení európskych národov v čase,kedy neexistuje ani jeden jediný zjednocujúci prvok vytvorili superštát nanútený zhora,konštrukciu,ktorá je postavená na klamlivom zastúpení členských
štátov a falošnom zdaní ich rovnoprávnosti.Európsky národ neexistuje a nedá sa vytvoriť pokusom zho-
ra.V neprehľadnej džungli množstva úradov a úloh sa stráca prehľad a cieľ,pre ktorý EÚ vznikla,a ktoré treba urgentne riešiť.
Ide o 30 000 stálych dobre platených úradníkov,viac ako 700 stálych výborov ktorí úradujú vo vyše 200
budovách,riadia všetko a všetkých,nie sú však schopní rozumne riadiť samy seba.
 

Pokr.

Európa tak,ako sme ju poznali,vymiera.
Klasická rodina stráca pôdu pod nohami,v SR sa až 1/3 detí rodí mimo manželstva a vek prvorodi-
čiek sa posunul v priemere k 27.roku u žienDonedávna sa na Slovensku rodilo 1,2 dieťaťa na rodi-
nu,v súčasnosti je to 1,4,k čomu výrazne prispievajú našo rómski spoluobčania,kde je počet deti
v rodine podstatne vyšší a rodia už i 13 ročné prvorodičky.
Majorita vymiera,minorita početne silneje a je pripravená zaujať miesto po majorite.Rómovia me-
nia počty v dedinách,dosadzujú si svojich starostov,ktorí často ani nedokážu prečítať sľub,naska
kujú na aktuálne projekty malých obecných služieb,pri ktorých z 300 zamestnaných v okrese Kežmarok kontrola z úradu práce opakovane nenašla nikoho v obci na pracovisku a podobne to
bolo i v Jarovniciach,Žehre či Luníku IX. a všade tam,kde majú vlastného starostu a prevahu v zastupiteľstve.
Podľa správy TV JoJ z 25.2.2012 starosta Luníka IX.predával pervitín.Starosta zo Strání pod Tatra-
mi rozdával odmeny z obecnej kasy pre rodinných príslušníkov.I to bolo v televízii.Starosta zo Žeh-
ry založil sociálny podnik a veľkú dotáciu z ESF zneužil,ale nikomu sa nič nestalo.
Zdá sa,že Brusel prostredníctvom eurofondov korumpuje vlády v jednotlivých členských krajinách
a prostredníctvom nich si kupuje ich slepú poslušnosť.Zatiaľ sa im darí nad očakávanie dobre.
Jasne to pomenoval viceguvernér NBS Bartko pre Smer :
"eurofondy vnímam ako stratégiu tvrdého jadra EÚ kupovať si politikov v nových členských kraji-
nách,aby mohla pokračovať integrácia podľa predstáv týchto skupín."
A ako to funguje ?
Jean-Claude Juncker,prezident Rady EÚ,citovaný v Der Spiegel 52/1999 vyhlásil :
"o niečom rozhodneme,vypustíme to von,potom nejaký čas počkáme a sledujeme,či sa niečo sta-
ne.Pokiaľ sa nestrhne veľký krik a nedôjde k veľkej vzbure,pretože väčšina vôbec nechápe,čo bo-
lo schválené,potom pokračujeme krok za krokom,pokiaľ nevymizne všetok odpor!"
Inak,predseda a 20 podpredsedov, sa vo vrcholnom orgáne EÚ ustanovujú do funkcie spôsobom najvyššieho utajenia,ktorý je pre verejnosť úplne neznámy.
Vrcholní predstavitelia EÚ sa nevolia,preto nie je možné ich ani odvolať.
Kandidátov do výborov a ich podriadených navrhujú jednotlivé členské štáty.Chyba lávky je v
tom,že hoci majú zákonodárnu,výkonnú a rozhodujúcu právomoc,nie sú nikomu zodpovední.
Toto je jediný zbor na svete vybavený najvyššími právomocami,ktorý zasadá tajne.
Už 16.11.2011 vyšla správa,že A.Weber vzdal boj o najvyšší post v ECB a nastúpil údajne židovský tu-
nelár M.Draghi,poskok Goldman Sachs,ktorý v tej dobe,kedy G.S.otváral krátke pozície,pomáhal fal-
šovať výkazy štátneho rozpočtu v Grécku.Tento človek bol poverení ľuďmi v pozadí spustiť emisie eurodlhopisov,proti čomu úspešne zakročili,do istého času,Nemci.V EÚ začal proces neuveriteľné-
ho zadlžovania,kedy dlhy sú sanované ďalšími dlhmi údajne na spôsob židovskej psychopatickej ma-
fie z amerického FEDu.
Podľa ekonomických analytikov v súčasnosti skončila "nemecká fáza" 60-ročného budovania bohat-
stva v Európe prácou a začala sa iná,vraj "židovská" FED fáza vykrádania naakumulovaného bohatst-
va cez euro/ECB eurodlhopismi a euroinfláciou.
Tak,ako USA bohatli v 19.-20.stor.,kedy nemali centrálnu banku/FED/ a židovským bankám trvalo
od roku 1913 takmer 100 rokov,kým sa im podarilo toto obrovské bohatstvo vykradnúť a USA pri-
viesť na pokraj bankrotu,to isté plánujú pre Európu,potom sa presunú do Indie alebo Číny a z Európy,ak sa im podarí plány zrealizovať,môže byť za 50-100 rokov tretí svet,ako ho poznáme
dnes.
Za všetkým je o.i.Soros a jeho aliancia,o tom nabudúce
 
Hodnoť

 

By ma zaujímalo, prečo dal autor sionizmus do úvodzoviek.
 

mna zase dostala ta syria...

k čomu to chcel autor zaradit? ku konšpiračnej teorii že demokrati povstali proti assadovi? alebo k tym ktori su proti povinnym ockovaniam? nejako mi usiel zmysel. len preto ze SME podporuje teroristov tak to tam suplo? to je uz jaky nonsens ked nepodporovanie teroristov oznacujeme za extremizmus? niezeby som idealizoval assada, ale pokial chrani krestanov a alawitov proti wahabistom budem mu drzat palce...
 

neverím taľafatkám o sionistickom

sprisahaní, kotleba zapadne prachom, smeráci sa už o to postarajú, ani ma neberú konšpirácie o novom svetovom poriadku a podobné kraviny, však ho tu máme, ale autor článku potichúčky zaradil aj ľudí, ktorí sú zástancovia priamej demokracie, a to je ďalší klinček do truhly slovenskej "novinárčine".
 

Ono sa to šírí ako mor,

začínať vetu "by ma zaujímalo".. neuveritelné.

Podme k veci. Do úvodzoviek to dal kôli "sionistickým" somárom, t.j. debilom ktorí "riešia" na Slovensku "sionizmus". Pre nechápavých - nadávajú na Izrael a na Židov, okolo tejto témy sa točí ich hlúpy svet. Mne osobne pro týchto ludoch ostáva rozum stáť, kedže Slovensko má spústu velmi závažných problémov - a oni riešia "sionizmus". Pripomínajú mi malé deti na pieskovisku pred domom.

Aj tí ostatní stoja za pozornosť - kadejakí rusofilovia, antikapitalisti, antiamerikanisti, panslavisti, priatelia Sýrie, konšpirátori, homofobovia atd.. všetci bez ťahu na bránu, riešia veci ktoré na ich životy nemajú vplyv - a potom to na Slovensku aj tak vyzerá.
Všetci, ktorí ste sa v mojom príspevku spoznali, môžete klikať.
 

takze

suhlasis so vsetkym co je v tom clanku napisane...?
 

 

S tým čo chce článok povedať súhlasím.
 

 

Nehovoria si "Priatelia Sýrie" náhodou "povstalci" a ich západní podporovatelia a budovatelia demokratických svetlých zajtrajškov a la susedný Irak?
 

Nie, nehovoria.

Sýria, rovnako ako prakticky celý arabský svet, je jeden velký chaos. Takže tvrdiť že v Sýrii ide o boj provládnych jednotiek so západom podporovanými povstalcami je na smiech.
 

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... > >>

Najčítanejšie na SME