Nahlásenie chyby v článku na sme.sk


Prosím, popíšte, ktorá informácia v článku je podľa vás chybná, aké má byť správne znenie, ideálne uveďte i to, kde si možno overiť správnosť vami zadanej informácie.
Informáciu o oprave doplníme priamo k pôvodnému textu na webe, v prípade faktickej chyby v článku z papierového vydania SME uverejníme opravu aj v novinách. Ďakujeme.

Článok: SME.sk pre iPad a tablety

Článok bol publikovaný: 10. 1. 2013 15:48:00, v sekcii: SME Online

Vaše meno:
Váš e-mail *:
Iný kontakt *:
Kde je v článku chyba?
Pred odoslaním formulára sa oboznámte so Zásadami nakladania s osobnými údajmi používateľov.
odpíšte znaky z obrázku
* Musíte uviesť buď e-mail alebo iný kontakt