Štvrtok, 17. jún, 2021 | Meniny má AdolfKrížovkyKrížovky

Naši odborníci v USA *Pomoc z USA na podporu ekonomiky a demokracie

Po roku 1989 sa začalo rozvíjať niekoľko programov, ktorých cieľom je pomôcť krajinám strednej a východnej Európy v ich prechode k trhovému hospodárstvu. V tieni známejších programov (napríklad programu PHARE) u nás pôsobí aj program US AID - United ...

Po roku 1989 sa začalo rozvíjať niekoľko programov, ktorých cieľom je pomôcť krajinám strednej a východnej Európy v ich prechode k trhovému hospodárstvu. V tieni známejších programov (napríklad programu PHARE) u nás pôsobí aj program US AID - United States Agency for International Development (Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj). Základom práce tejto vládnej inštitúcie je pomoc odbornému rozvoju - teda stáže pracovníkov v najrozličnejších odboroch v USA, ale aj pobyty odborníkov z USA v podporovanej krajine.

Skryť Vypnúť reklamu

US AID začal rozvíjať svoj program na Slovensku od roku 1992. V tomto fiškálnom roku (začína sa vždy v septembri) vybrali 6 uchádzačov, päť z nich v roku 1993 absolvovalo pobyt v USA. V roku 1993 vybrali 13 uchádzačov, pobyt absolvovalo 12 z nich. O zvyšujúcej sa intenzite činnosti svedčí počet vybraných stážistov v roku 1994 - 57, je ich 57. Z nich sa už 14 vrátilo, 31 práve absolvuje stáže a 12 sa pripravuje. Podľa Patricie J. Lernerovej, predstaviteľky organizácie US AID na Slovensku, sa na základe trojročných skúseností zdá, že najväčšia potreba odborníkov je vo finančnom sektore. Tento úsek môže vzdelávaním a výchovou v USA najviac získať, preto sa pomoc sústreďuje na finančný sektor chápaný však v najširšom zmysle slova: bankovníctvo, financovanie miestnych samospráv, financovanie zdravotníctva, ale aj nevládnych neziskových organizácií. Pozitívom je udržiavanie kontaktov medzi absolventmi stáží a pracoviskami, na ktorých stáže absolvovali, pretože to bude jeden zo ziskov celého podujatia.

Skryť Vypnúť reklamu

Na rozdiel od Slovenska USA sú známe širokou sieťou nevládnych, neziskových organizácií, ktoré pracujú na báze dobrovoľnosti občanov. Program US AID sa mu venuje, pretože podpora týchto organizácií prináša výrazné výsledky. Na Slovensku zaznamenávame po roku 1989 prudký rast počtu týchto organizácií. Tieto však často veľmi rýchlo zanikajú, pretože nadšenie členov narazí na nedostatok finančných zdrojov. Vedenie týchto iniciatív totiž nevie, ako sa dajú finančné prostriedky získať a ako majú poskytovať služby svojim členom. V USA si uvedomili význam osobnej iniciatívy občanov, preto je systém financovania takýchto organizácií dobre prepracovaný a je založený na báze nadácií a programov. Absolventi stáží zo Slovenska mali možnosť naučiť sa aj techniku získavania finančných prostriedkov a manažmentu týchto organizácií. Podľa P. Lernerovej, ale aj iných predstaviteľov US AID je to významný prínos k spolupatričnosti, solidarite občanov a k demokracii.

Skryť Vypnúť reklamu

Americkí odborníci na Slovensku

US AID podporuje aj druhý projekt, pre mnohé naše inštitúcie možno ešte zaujímavejší - program IESC (International Executive Service Corps). Táto nezávislá nezisková organizácia vznikla v roku 1964 a v súčasnosti má 55 kancelárií na celom svete.

Podľa Ing. Vojtecha Molnára, riaditeľa IESC na Slovensku, je cieľom nadácie míňať peniaze amerických daňových poplatníkov na to, aby sa zmenšili rozdiely medzi jednotlivými krajinami sveta, pretože čím je menší rozdiel medzi veľmi rozvinutou Amerikou a málo rozvinutým ostatným svetom, tým je to pre Američanov, ale aj ostatný svet lepšie - uľahčuje sa obchod a rozvíja sa priemysel. Svet sa navyše stáva bezpečnejším.

Pre organizáciu pracujú experti z najrozličnejších oblastí. Sú to zväčša bývalí vedúci manažéri významných amerických korporácií a štátnych inštitúcií. Po ukončení svojej aktívnej činnosti ako dobrovoľníci bez nároku na plat sú ochotní vycestovať do niektorej krajiny a pobudnúť v nej jeden až tri mesiace. Tu odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti. IESC v súčasnosti registruje vo svojej banke dát vyše 13 tisíc takýchto dobrovoľníkov z najrozličnejších oblastí podnikania a štátnej správy. Týchto odborníkov vyberajú zase dobrovoľníci - skúsení odborníci, ktorí už taktiež ukončili svoju pracovnú kariéru. Každý odborník, ktorý pracuje v rámci tohto programu, cestuje po svete a vykonáva hĺbkový prieskum 20 až 30 firiem vo svojej odbornosti. Na základe svojho prieskumu navrhne stratégiu zväčšenia rastu daného odvetvia a jednotlivým firmám postup na rozšírenie regionálne, prípadne aj medzinárodné. Svojou činnosťou pomáha rozvíjať obchodné spojenie medzi jednotlivými zámorskými firmami a spoločnosťami v USA, ich kooperáciu, joint-venture, prípadne predaj zariadení.

Skryť Vypnúť reklamu

Nadácia pracuje na báze projektov. Každý z nich je ocenený na 17 tisíc USD, aby však užívateľ projektu cítil spoluzodpovednosť za výsledok, znáša okrem nákladov na pobyt odborníka (zodpovedajúci byt s telefónom a podobne) aj finančnú sumu 15-25 tisíc Sk, ktorú deponujú na účte nadácie a tá ju odovzdá návštevníkovi na krytie niektorých nákladov, aby nebol odkázaný na hostiteľa napríklad pri nákupe tlače a zabezpečovaní niektorých svojich potrieb.

Od decembra 1991, keď prišiel prvý pracovník IESC na Slovensko, sa tu zrealizovalo vyše 100 takýchto projektov manažérskej pomoci. Záujem o spoluprácu prejavujú priemyselné podniky, banky, ministerstvá, investičné spoločnosti, obecné úrady, nemocnice, ale aj začínajúci podnikatelia. Podľa V. Molnára nájdu odborníka na všetky oblasti - bankovníctvo, štátnu správu a samosprávu, kapitálový trh a obchod s cennými papiermi, priemysel. Nevenujú sa však oblasti práva, vojenským a policajným silám, pretože tieto sú na hranici s politikou a IESC chce byť apolitickou organizáciou. Výnimkou je Slovensko, kde pracovali šiesti odborníci - diplomati - na Ministerstve zahraničných vecí SR, trénovali nových slovenských diplomatov a pomáhali vytvoriť organizačnú štruktúru MZV SR.

Skryť Vypnúť reklamu

Základom práce IESC je ponuka informácií a praktických skúseností. Ide o projekt pripravený doslova na mieru v danom odbore. Podmienkou je dobrá príprava prijímateľa - ten sám musí presne špecifikovať svoje problémy a potreby. Až po takejto príprave k nemu môže prísť konzultant.

Stálym poradcom IESC na Slovensku je James S. Parrish, ktorý prišiel na Slovensko pôvodne pomáhať v oblasti bývalých zbrojárskych podnikov. Podľa jeho slov viaceré z nich sa dajú zachrániť a naštartovať do nových podmienok, avšak potrebujú viacnásobnú pomoc a konzultácie. Dobre pripravených je deväť z nich, na tieto sa zameria pomoc - v rozpätí 9 až 12 mesiacov ich navštívia hostia z IESC a budú konzultovať s ich vedením a s vrchným manažmentom, spolu vypracujú časový plán reštrukturalizácie podniku a jeho prerodu na nové formy. Podmienkou je spolupráca - hlavné podnety musia vychádzať z vedenia podniku, toto samotné musí mať pocit, že je to jeho dielo.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa odozvy z podnikov majú odborníci IESC skúsenosti, že pomoc sa osvedčuje. Každý projekt sa v centrále v USA vyhodnocuje, po ukončení každého pobytu sa spracuje správa, v ktorej sa špecifikuje prínos pre podnik, pre jeho rozvoj a ekonomiku, kontakty s partnermi. Nie nevýznamnou pomocou sú nadviazané kontakty, ktoré sa využívajú aj priamo pri sprostredkovaní kontraktov medzi slovenskými a americkými obchodnými partnermi.

ABLE - NAJLACNEJŠIA

A NAJRÝCHLEJŠIA POMOC

Ďalšou z foriem práce je systém ABLE - možno najdostupnejšia forma pomoci slovenským partnerom. Je to doslova na mieru ušitý prieskum, ktorý je dodávaný formou správ typu ABLE (American Bussines Linkage Enterprise - Napojenie sa na americký biznis). Tieto správy obsahujú detailné informácie o americkom, európskom alebo miestnom trhu, možných partneroch, možnostiach dovozu, zdrojoch a cenách zariadení, dodávateľoch technológií a iné dôležité informácie, podľa ktorých môže podnikateľ predvídavo riadiť svoju firmu. Podobne je vypracovaný systém EUROABLE, ktorý sa venuje európskemu trhu.

Skryť Vypnúť reklamu

Pre užívateľa je táto pomoc najvýhodnejšia z hľadiska cenového - náklady spojené s jej vypracovaním hradí zo 75 percent IESC Slovensko, prijímacia strana hradí len zvyšok. Aj tieto správy vypracúvajú americkí dobrovoľníci IESC bez nároku na mzdu alebo honorár za vykonanú prácu. Pri zvážení nákladov za cestu za oceán, ubytovanie a stravu konzultanta pri jeho fyzickom príchode na Slovensko je zrejmé, že cena, ktorú slovenský zákazník zaplatí, je len symbolická.

K doposiaľ najúspešnejším projektom patrí Obchodný a priemyselný rozvoj oravského regiónu, táto štúdia obsahovala prieskum v konkrétnych firmách v USA, ktorých zameranie je použiteľné na Orave (ide o podniky z drevospracujúceho, nábytkárskeho a ľahkého priemyslu). Podobne úspešná je spolupráca v oblasti antivírusových softwarových technológií (záujem o spoluprácu prejavilo 20 amerických firiem), ale aj bižutérie - export do USA. Mapovali sa možnosti distribúcie, cenové relácie a záujem o kontakt prejavilo 20 firiem.

Skryť Vypnúť reklamu

Procedúra prípravy projektu je jednoduchá a rýchla. Od prvého kontaktu do vypracovania štúdie prejde často len niekoľko týždňov. Záujemca o pomoc vyplní dotazník, prostredníctvom ktorého IESC Slovensko požiada americkú stranu o prípravu návrhu projektu (jeho súčasťou je aj navrhnutý počet hodín a cena). Návrh projektu spracuje americká strana počas 10 dní. Návrh sa konzultuje so slovenským partnerom a po jeho odsúhlasení sa začne práca na samotnom ABLE projekte - jeho príprava trvá len 4 až 6 týždňov (pri prieskume mimo Ameriky asi 10 týždňov).

AKO SPRÁVNE PREDÁVAŤ

Vážnym problémom slovenských manažérov je nedostatok skúseností z rokovania so zahraničnými partnermi. Naši podnikatelia nevedia dostatočne odhadnúť, čo od nich bude zahraničný partner očakávať, aké informácie bude pýtať, ako bude rokovať. Západný partner so skúsenosťami z rokovania je pripravený a má určité rutinné zvyky. Ak sa stretne s takýmto partnerom podnikateľ zo Slovenska, nie je pripravený na takýto štýl, často nevie, či je kompetentný poskytnúť potrebné a požadované informácie a spanikári, čím pôsobí nedôveryhodne a neisto. To je príčinou zlyhávania rokovaní. Aby sa pomohlo odstrániť takéto zbytočné chyby, organizuje na začiatok roka 1995 IESC štyri semináre na tému Ako sa stať úspešným obchodníkom. Prednášať bude doktor Pinkerton, ktorý vyučuje na Univerzite v Kalifornii rokovacie techniky. Poslucháčom vysvetlí, čo od nich budú zahraniční partneri vyžadovať a ako treba reagovať, aby už na prvý dojem vzbudili pocit serióznosti a dôveryhodnosti. Semináre budú v Bratislave, Brusne, Lipovciach a Nimnici, poslucháči dostanú pracovné materiály a skriptá v slovenskom jazyku.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 3. Crème de la crème po slovensky
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 8. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 9. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 10. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 1. Zázračná škola so zelenou strechou
 2. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 3. Crème de la crème po slovensky
 4. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 10. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 26 211
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 13 346
 3. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 11 535
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 11 426
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 306
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 354
 7. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 110
 8. Po Slovensku na motorke 5 587
 9. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 125
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 4 702
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu