Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Ako pokračovať v rozvoji bankovníctva a investovania v SR

Centrum pre hospodársky rozvoj usporiadala 23. novembra seminár na tému Rozvoj kapitálového trhu v slovenskej ekonomike. Podujatie bolo zamerané na problematiku kapitálového trhu z hľadiska investičných spoločností, organizátorov kapitálového trhu v ...

Centrum pre hospodársky rozvoj usporiadala 23. novembra seminár na tému Rozvoj kapitálového trhu v slovenskej ekonomike. Podujatie bolo zamerané na problematiku kapitálového trhu z hľadiska investičných spoločností, organizátorov kapitálového trhu v SR a jeho cieľom bolo priblížiť ju verejnosti. Medzi prednášateľmi boli významní predstavitelia inštitúcií kapitálového trhu - napríklad aj Tom Bridle, zástupca Financial Services Volunteer Corps, ktorý pôsobil ako poradca na Ministerstve financií SR v oblasti kapitálového trhu.

Skryť Vypnúť reklamu

Nevyhnutnou súčasťou transformačného procesu prechodu slovenskej ekonomiky na trhový mechanizmus je existencia kapitálového trhu založená na báze rozvoja podnikateľských funkcií a aktívnej úlohy peňazí v procese správania sa a rozhodovania jednotlivých ekonomických subjektov. Jeho inštitucionalizácia v počiatočnej fáze bola orientovaná predovšetkým na rozsiahlu prípravu kvalifikovaných odborníkov, pracovnolegislatívnych podkladov a podmienok pre obchodovanie, ako aj na výber konkrétnych typov búrz a ich obchodných systémov, finančné a materiálno-technické predpoklady.

Výsledkom tohto snaženia bolo založenie Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB), Bratislavskej opčnej burzy (BOB) a RM-Systému Slovakia (RMS) ako organizátorov trhu. Popri tom svoje evidenčné, registračné a informačné služby začalo poskytovať aj Stredisko cenných papierov (SCP) a prostredníctvom ministerstva financií bol zriadený odbor štátneho dozoru. Okrem uvedených inštitúcií na ňom pôsobí vyše 40 investičných spoločností, okolo 120 investičných fondov a približne 50 obchodníkov s cennými papiermi.

Skryť Vypnúť reklamu

Obsahovú základňu kapitálového trhu vytvorila kupónová privatizácia a privatizácia ako taká. Výsledkom jej doterajšej realizácie je takmer 670 emisií verejne obchodovateľných cenných papierov, z čoho 504 tvoria akciové spoločnosti ako produkt prvej vlny kupónovej privatizácie, ktorá umožnila približne 2,5 milióna občanom SR stať sa v pomerne krátkom čase akcionármi.

BCPB bola založená s cieľom etablovať v SR trh s cennými papiermi, ktorý nie je v rukách štátu a kde každý účastník môže bez obáv realizovať svoje investorské zámery. Rovnako ako väčšina búrz v zahraničí je osnovaná na členskom princípe. Obchodovať na nej môžu iba osoby, ktoré získali licenciu obchodníka s cennými papiermi od Ministerstva financií SR a ktorých členstvo schválila burzová komora.

Skryť Vypnúť reklamu

Pravidlá pre členstvo stanovujú, že členom sa môže stať iba právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri príslušného súdu, v predmete svojej činnosti má zahrnuté obchodovanie s cennými papiermi a zaviaže sa dodržiavať burzový poriadok a pravidlá BCPB. Do okruhu základných podmienok na získanie členstva patrí aj zaplatenie vstupného poplatku, ročného členského poplatku a určenie pracovníkov na uzatváranie burzových obchodov - burzových maklérov, ktorí sú splnomocnení uskutočňovať všetky príkazy klientov. Týmto postupom BCPB vytvára základ pre profesionalitu a zodpovednosť, predovšetkým vo vzťahu k investorom.

Na BCPB sa obchoduje s cennými papiermi na troch trhoch:

- hlavný trh s kótovanými cennými papiermi,

- vedľajší trh s kótovanými cennými papiermi,

Skryť Vypnúť reklamu

- trh s nekótovanými cennými papiermi.

Emitent, ktorý má záujem uviesť svoje cenné papiere na trh s kótovanými cennými papiermi, môže splnomocniť niektorého člena burzy, aby v jeho mene požiadal o kótovanie emisie na burze. Takýto emitent je zároveň povinný priebežne informovať burzu o všetkých významných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na obchodovanie s jeho emisiou a pravidelne predkladať výsledky hospodárenia spoločnosti.

Všetky cenné papiere okrem štátnych dlhopisov sú kótované najprv na vedľajšom trhu. Burza raz ročne prehodnocuje kótovanie cenného papiera a rozhoduje o jeho zaradení na hlavný alebo vedľajší trh, alebo o zrušení kótovania.

Pokiaľ emitent nie je rozhodnutý poskytnúť o svojej spoločnosti všetky vyššie spomínané informácie, ale má záujem, aby jeho cenné papiere boli obchodované na parkete burzy, môže svoju emisiu zaregistrovať na trhu s nekótovanými cennými papiermi. Z registrácie cenných papierov nevyplývajú preňho žiadne povinnosti voči burze.

Skryť Vypnúť reklamu

Obchodovanie a cennými papiermi na BCPB je založené na princípe elektronického burzového obchodného systému (EBOS), ktorého podstata spočíva v aktívnom zadávaní ponúk kúpy a predaja do počítača každým členom osobitne. Miestom uzavierania burzových obchodov je sídlo BCPB. Miestom vkladania ponúk môže byť parket burzy, ale aj akékoľvek iné miesto, z ktorého je zabezpečené on-line prepojenie člena na výpočtový systém burzy.

Obchodný systém BCPB umožňuje obchodovať v dvoch podsystémoch:

1. V podsystéme kontinuálneho obchodovania sa ponuky na kúpu a predaj cenných papierov spracovávajú priebežne po celý čas obchodovania. Konkrétne výška kurzu je závislá od meniaceho sa vzťahu ponuky a dopytu. Kurz, pri ktorom burzoví makléri uzavierajú burzový obchod, predstavuje marginálnu cenu. Maklér je teda ochotný predať za uvedený kurz alebo vyššiu cenu, resp. kúpiť za uvedený kurz alebo nižšiu cenu.

Skryť Vypnúť reklamu

Spôsob párovania a uzavierania obchodov v podsystéme kontinuálneho obchodovania rešpektuje dve základné kritériá:

- prednosť má ponuka s výhodnejšou cenou,

- pri ponukách a rovnakou navrhovanou cenou má prednosť tá, ktorá bola zadaná skôr.

2. V podsystéme dávkového obchodovania sa ponuky na kúpu a predaj cenných papierov spracovávajú hromadne. Výsledkom ich spracovania je stanovenie fixného kurzu pre jednotlivé cenné papiere na princípe tzv. realizačného kurzu, ktorý zabezpečí maximálne množstvo zobchodovaných cenných papierov.

Na proces obchodovania bezprostredne nadväzuje zúčtovanie a vysporiadanie obchodov, ktoré zahŕňa vyrovnanie finančných záväzkov medzi kupujúcimi a predávajúcim proti dodaniu cenných papierov, resp. ich prevodu v zaknihovanej podobe. V súlade s príslušnými pravidlami je kupujúci člen povinný zaplatiť za uzavreté burzové obchody v prospech účtu predávajúceho v termíne T + 3 (deň obchodu). Predávajúci člen je povinný dodať listinné cenné papiere v termíne T + 10. Majetkové prevody zaknihovaných cenných papierov zabezpečuje BCPB v Stredisku cenných papierov na základe poverenia členmi v termíne T + 2. Platobnú stránku obchodov realizujú v súčasnosti členovia BCPB vzájomným zúčtovaním jednotlivých obchodov.

Skryť Vypnúť reklamu

V priebehu druhého polroka 1994 BCPB zavedie nový systém zúčtovania burzových obchodov, ktorý prinesie zásadnú zmenu v tom, že aj platobnú stránku obchodov bude uskutočňovať burza prostredníctvom Bankového zúčtovacieho centra Slovenska. Pre prípady nedostatku finančných prostriedkov na účte niektorého člena burzy bude tento systém navyše zabezpečený garančným fondom spravovaným medzinárodne uznávanou bankou.

Poslaním BCPB však nie je iba organizovať kúpu a predaj cenných papierov, ale aj vytvoriť dôveryhodný priestor, v ktorom má investor dostatok presných, vyčerpávajúcich a aktuálnych informácií o cenných papieroch, ktoré sa obchodujú na burze a o ich emitentoch, ako aj o vývoji a výsledkoch obchodovania.

Informácie o cenných papieroch a ich emitentoch zabezpečuje BCPB od momentu kótovania cenného papiera počas celého obdobia jeho obchodovania. Pri kótovaní burza zostaví a zverejní v dvoch periodikách celostránkový kótovací inzerát obsahujúci najdôležitejšie informácie z prospektu emitenta. Prospekt emitenta BCPB distribuuje svojim členom, informačným agentúram a na požiadanie a za úhradu všetkým záujemcom.

Skryť Vypnúť reklamu

Informácie o vývoji a výsledkoch obchodovania poskytuje BCPB formou oficiálneho kurzového lístka, ktorý denne zverejňuje v tlači a teletexte a distribuuje členom burzy a informačným agentúram. Popri tom burza spracováva a publikuje denný vývoj indexu SAX, ktorý reprezentuje vývoj úloh na parkete burzy, týždenné, mesačné a ročné štatistiky obsahujúce číselné a grafické prehľady o vývoji obchodovania.

Vyše ročné pôsobenie BCPB na kapitálovom trhu SR umožňuje vykonať aj prvé hodnotenie činnosti spolu s analýzou možností a podmienok existencie trhu. Napriek tomu, že odpočet plnenia jednotlivých aktivít je pre nás pomerne úspešný, nemožno jednoznačne konštatovať, že všetky plánované zámery boli splnené. Najmä dosiahnuté výsledky v obchodnej činnosti, pokiaľ ide o likviditu cenných papierov, ich objemy a počet transakcií, ale aj o samotnú transparentnosť kapitálového trhu, zaostali za našimi očakávaniami.

Skryť Vypnúť reklamu

Uvedená skutočnosť však vyplýva predovšetkým zo samotného stavu kapitálového trhu SR, ktorý je determinovaný stavom ekonomiky s priebehom procesu privatizácie. Napriek nesporným pozitívam efektívnosť podnikateľského sektora a možnosti jeho vstupu na kapitálový trh sú ešte stále sprevádzané chronickým nedostatkom kapitálu, nedostatočnou konkurenčnou schopnosťou domácich výrobkov, nízkym využívaním a rozširovaním existujúcich kapacít, stagnujúcou úrovňou produktivity práce a pod. Dôsledkom týchto tendencií je pretrvávajúci pokles efektívnosti výroby, čo sa odráža aj na minimálnom záujme o obchodovanie s cennými papiermi zo strany zahraničných investorov.

Okrem týchto všeobecných príčin aj samotný rozvoj kapitálového trhu vykazuje určité negatívne tendencie charakterizované:

Skryť Vypnúť reklamu

- organizačnou roztrieštenosťou zvýraznenou tým, že rozhodujúca časť obchodov sa uskutočňuje mimo organizovaných trhov,

- nedostatočnou aktivitou investorov a z toho vyplývajúceho malého objemu obchodovania,

- nízkou mierou informovanosti jeho účastníkov o emitentoch, investoroch a cenách, čo má negatívny dopad na transparentnosť a likviditu trhu,

- neexistenciou ucelenej legislatívnej normy fungovania a pod.

Z toho dôvodu základným strategickým cieľom ďalšieho rozvoja kapitálového trhu SR je zabezpečiť dostatočné množstvo likvidných cenných papierov, transparentnosť operácií na kapitálovom trhu a tým zvýšiť jeho atraktivitu. Pritom najdôležitejšou podmienkou pre naplnenie týchto zámerov je vytvorenie stabilného ekonomického a politického prostredia pre efektívnu investičnú činnosť, funkčného a konzistentného legislatívneho rámca a zabezpečenie dostatku vysokokvalifikovaných informácií zrozumiteľných tak pre domácich, ako aj zahraničných investorov.

Skryť Vypnúť reklamu

Je zrejmé, že náročnosť všetkých zámerov a prianí v oblasti rozvoja kapitálového trhu SR preverí až čas. Už dnes je však isté, že ak tento trh má spĺňať požiadavky formujúcej sa trhovej ekonomiky, burza ako jeho vrcholná inštitúcia musí vytvoriť priestor, v ktorom každý účastník bude bez obáv realizovať svoje zámery. A to je našim základným strategickým cieľom.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa mení dynamika firiem?
 2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 3. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 4. Po Slovensku na motorke
 5. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 2. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 3. Po Slovensku na motorke
 4. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 5. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 8. Behind every successful business lies a set of skilled people
 9. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 10. Ako sa mení dynamika firiem?
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 21 516
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 846
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 11 982
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 10 115
 5. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 10 067
 6. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 319
 7. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 687
 8. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 6 208
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 649
 10. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 4 701
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu