Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Z rozpravy k Programovému vyhláseniu vlády SR

Vo štvrtok a v piatok bolo na programe 4. schôdze NR SR aj prerokúvanie programového vyhlásenia vlády V. Mečiara. Z rozpravy sme do dnešného vydania vybrali podstatnú časť vystúpenia predsedu KDH J. Čarnogurského a podstatnú časť polemiky poslancov, ...

Vo štvrtok a v piatok bolo na programe 4. schôdze NR SR aj prerokúvanie programového vyhlásenia vlády V. Mečiara. Z rozpravy sme do dnešného vydania vybrali podstatnú časť vystúpenia predsedu KDH J. Čarnogurského a podstatnú časť polemiky poslancov, ktorá nasledovala. Zajtra v ekonomickej prílohe Podnikanie, trh, peniaze uverejníme vystúpenia týkajúce sa predovšetkým ekonomickej časti Programového vyhlásenia vlády SR.

JÁN ČARNOGURSKÝ (KDH)

Ministerka školstva a vedy Eva Slavkovská pracovala pred novembrom 1989 ako historička a hojne publikovala v rôznych časopisoch. Špecializovala sa na vzťahy štátu a cirkvi, odbory a februárové udalosti roku 1948, osobitne na akčné výbory Národného frontu. Vo svojich článkoch stála pevne na pozíciách komunizmu. Pani ministerka, články ste písali ako vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV. Bez ohľadu na vládnuci politický režim, ako vedecká pracovníčka ste boli povinná skúmať pravdu a písať pravdu v rámci svojej vedeckej disciplíny. Pri svojich článkoch máte rozsiahly poznámkový aparát, kde sa odvolávate na archívne dokumenty. To znamená, že ste mali prístup do archívov, mohli ste v nich študovať a bolo čisto na vás, ktoré archívne dokumenty použijete a či ich budete používať objektívne alebo jednostranne. Žiaľ, musím konštatovať, že ste si vybrali účelovo jednostranne archívne dokumenty, aby ste mohli vo svojich článkoch, odvolávajúc sa na archívne dokumenty, skresľovať udalosti. Uvediem niekoľko ilustrácií.

Skryť Vypnúť reklamu

V článku Vzťah štátu k cirkvám v prvých rokoch výstavby socializmu na Slovensku, Historický časopis č. 2/1982 píšete: "Dňa 16. augusta 1948 sa v Nitre zišli biskupi a ordinári a vypracovali memorandum vláde, v ktorom sa snažili dokázať, že napätý vzťah medzi cirkvou a vládou zavinila vláda, pretože obmedzuje náboženskú slobodu. Memorandum obsahovalo nepodložené tvrdenie o prenasledovaní cirkví a skrytom protináboženskom boji." Nuž, mali ste sa možnosť oboznámiť s archívnym dokumentom, potvrdzujúcim, že komunistická strana mala za cieľ likvidáciu náboženstva. Historik Karel Kaplan v zbierke dokumentov Štát a cirkev v Československu 1948-1953, vydanej v Brne v roku 1993 na str. 257 a nasledujúcich uverejňuje návrh na riešenie náboženských otázok v ČSR, schválený na porade Jiřího Hendrycha, Alexeja Čepičku a Jiřiny Taussigovej a zástupcov cirkevnej komisie Ústredného akčného výboru Národného frontu 30. augusta 1948. V dokumente sa v časti C s podnapisom K otázke konečnej likvidácie náboženstva píše, citujem: "Otázka likvidácie náboženského vplyvu na myslenie más a likvidácia náboženstva vôbec, je tesne spätá s postupom socializmu, lebo bez odstránenia sociálnych koreňov náboženstva nemožno ani očakávať koniec náboženstva. Je však možné zániku náboženstva pomáhať použitím všetkých prostriedkov, ktoré sú po ruke."

Skryť Vypnúť reklamu

Tragickou kapitolou našich novodobých dejín sú procesy päťdesiatych rokov. Pani ministerka, vy o niektorých týchto procesoch v článku Vzťah štátu k cirkvám v prvých rokoch výstavby socializmu na Slovensku, Historický časopis č. 2/1982 píšete: "V niektorých obciach boli zakladané tajné organizácie, napr. rímskokatolícky farár z Ťahanoviec založil Spolok svätého ruženca (6400 členov), kde ako predseda vychovával mládež proti ľudovodemokratickému zriadeniu. Pretože cirkev sa takto stále viac dostávala do rozporu so zákonom, mnohí kňazi boli súdení podľa zákona na ochranu republiky." O procese s katolíckymi biskupmi v rovnakom článku píšete: "Závažné skutočnosti o protištátnej činnosti časti slovenskej katolíckej hierarchie sa odhalili aj v súdnom procese v Bratislave začiatkom roku 1951 s troma slovenskými biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a gréckokatolíckym biskupom Pavlom Gojdičom. Obžalovaní boli obvinení z velezrady, z rozvracania ľudovodemokratického režimu v spolupráci s ľudáckou emigráciou a ľudáckym podzemím na Slovensku." Pani ministerka, o procesoch s týmito biskupmi rozhodlo dávno pred ich začatím Predsedníctvo ÚV KSČ na návrh Zdeňka Fierlingera. Citujem z Fierlingerovho Návrhu pre Predsedníctvo ÚV KSČ na politické procesy s cirkevnou hierachiou z 12. septembra 1950. Tento archívny dokument uverejňuje Karel Kaplan už v citovanej publikácii na str. 410, citujem: "Vedený všetkými týmito úvahami usudzujem, že procesy by sa mali skončiť tým, že by bola stanovená priama trestná zodpovednosť obžalovaných a že by im boli uložené aj zodpovedajúce zákonné sankcie. U ordinárov, ktorí sa nedopustili priameho trestného činu, by však procesy odhalili ich politickú zodpovednosť, čo by nám dovolilo kedykoľvek ich zbaviť úradu, izolovať v kláštore a prípadne aj v budúcnosti - ak to bude potrebné - potrestať." Pani ministerka, prečo ste necitovali vo svojej práci aj tento archívny dokument? Pani ministerka, biskup Gojdič zomrel v Leopoldove a biskup Vojtaššák sa do smrti nesmel vrátiť na Slovensko!

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalšou tragickou kapitolou je likvidácia kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950. Pani ministerka, vy o tejto udalosti píšete v citovanom článku na strane 244 takto: "Vzhľadom na závažnosť obvinení, ktoré sa dokázali pri súdnom procese v marci 1950 s predstaviteľmi niektorých kláštorov, prikročil štát k opatreniam, ktoré mali vrátiť rehole ich pravému poslaniu. Niektoré rehole zrušili, ostatné sústredili do niekoľkých kláštorov, kde sa im dala možnosť venovať sa čisto náboženskemu poslaniu." Karel Kaplan v citovanej publikácii zverejňuje návrh Štátneho úradu pre veci cirkevné na postup voči kláštorom a rádom z marca 1950 na str. 384. V dokumente sa o. i. uvádza: "Zásah proti jezuitom a nemeckým rytierom. Výnosom Štátneho úradu pre veci cirkevné v dohode s ministerstvom vnútra bude obom rádom zastavená činnosť. Výnos sa bude vzťahovať aj na všetku činnosť voľných združení laikov okolo týchto rádov. Vo výnose bude uvedené, že rehoľníci majú alebo prejsť do iných rádov, alebo nastúpiť laické zamestnanie. Ešte pred uverejnením výnosu budú všetky kláštory týchto rádov vypratané a rehoľníci sústredení v jezuitskom kláštore v Bohosudove. Súčasne budú do Bohosudova sústredení príslušníci oboch rádov, ktorí dosiaľ pôsobia v duchovnej správe. Zásah bude uskutočnený v celej krajine naraz. Akciu uskutoční Štátna bezpečnosť, a to tak, že v rovnakom čase v noci obsadí všetky kláštory určené na vypratanie a centralizačný kláštor v Bohosudove. Zo všetkých kláštorov budú predovšetkým vybraní predstavení a iniciátori protištátnej činnosti, ktorí budú po prechodnom pobyte vo vyšetrovacej väzbe umiestnení v internačnom kláštore. Ostatní rehoľníci budú ihneď zvezení do Bohosudova. V Bohosudove sa medzitým uskutočnia opatrenia na ich ubytovanie, zvezie sa pripravený materiál (slamníky a podobne). Kláštor bude uzatvorený, takže v ňom budú rehoľníci internovaní." Kardinál Ján Chryzostom Korec zažil onú noc v kláštore a popisuje ju vo svojej knihe O barbarskej noci, na str. 9 a nasledujúcich takto: "Bol som vtedy v jezuitskom domove v Trnave. Študovali sme teológiu ... V noci z 13. na 14. apríla 1950 sme zrazu začuli na chodbe nášho veľkého domu rázne kroky, mnoho krokov. O chvíľu nám ktosi búchal na dvere rukami i pažbami. Boli to milicionári, príslušníci Verejnej bezpečnosti i tajnej polície. Ako sme zistili neskôr, krátko po polnoci popreskakovali vysoké múry - ohradu trnavského jezuitského kláštora - vnikli do dvora a do domu a rozišli sa po všetkých chodbách... Vedúci výpravy milicionárov v koženom kabáte nám oznámil, že z rozkazu vlády - tak nejako to formuloval - sa máme ísť do izieb pobaliť, vrátiť sa a potom autobusmi odísť s nimi. Na pobalenie nám dával dvadsať minút."

Skryť Vypnúť reklamu

Pani ministerka, vláda, ktorej ste členkou, vyzýva na obnovu vedomia morálnej zodpovednosti a naplnenia ideálov humanizmu a cyrilometodskej tradície. Chápal by som ako prejav vedomia morálnej zodpovednosti vašej osobnej, vašej strany SNS, ktorá vraj združuje skutočných kresťanov, a zároveň ako prvý krok k plneniu predloženého programového vyhlásenia, keby ste sa teraz prihlásili do diskusie a povedali by ste jedinú vetu: "Národná rada, ľutujem svoju publicistiku z osemdesiatych rokov."

Chcem sa ešte vyjadriť k časti programového vyhlásenia, týkajúceho sa armády a obrany.

Treba pozitívne hodnotiť zámer vlády pokračovať v transformácii armády, ktorú započala ešte predchádzajúca vláda. Vytvorením generálneho štábu a zborov jednotlivých vojsk boli položené transformácie pravdy. Je správne, že vláda chce v transformácii pokračovať a treba dúfať, že dodrží časové horizonty ďalších krokov. Naproti tomu z vyhlásenia nie je zrejmé, čo sa rozumie pod posilnením mechanizmov civilnej demokratickej kontroly ozbrojených síl. Predsa existuje kontrola armády prostredníctvom parlamentu, minister obrany a dokonca aj štátny tajomník sú civili.

Skryť Vypnúť reklamu

Z vládneho vyhlásenia ďalej vyplýva, že vláda hodlá pristúpiť k budovaniu domobrany. Tento zámer vlády si vyžaduje komentár, najmä preto, že v programovom vyhlásení sa bližšie neuvádza, čo za domobranu chce vláda zriadiť. Táto skutočnosť umožňuje najrôznejšie interpretácie. Lepšou interpretáciou by bolo považovať domobranu za druh teritoriálneho vojska, s ktorým sa už v súčasnosti počíta v operačných dokumentoch armády. A aj v prijatom dokumente obranná doktrína armády. Teritoriálne vojsko zabezpečuje obranu územia štátu popri poľnej armáde. Jednoducho, časť odvedencov je zaradená do teritoriálneho vojska a časť do poľnej armády, ale obe sú pod jednotným armádnym velením. Ak vláda pod domobranou rozumie takéto teritoriálne vojsko, jeho prípadné posilnenie či prebudovanie podporujeme, aj keď si myslíme, že armáda má v súčas nosti iné priority.

Skryť Vypnúť reklamu

Horšia interpretácia pojmu domobrany vyvoláva asociácie na neblahé príklady z našej minulosti alebo zo zahraničnej prítomnosti. Domobranou svojho druhu boli predsa Ľudové milície. Rôzne milície vznikli po páde komunizmu na území bývalej Juhoslávie a bývalého Sovietskeho zväzu. Vyznačovali sa tým, že nepodliehali centrálnemu armádnemu veleniu, a umožnili rozdelenie zbraní medzi civilné obyvateľstvo, ktoré po prepuknutí konfliktu sčasti použilo proti svojim spoluobčanom. Existencia tohoto druhu domobrany neobyčajne eskalovala vnútroštátny konflikt a znásobila krviprelievanie. Nezanedbateľnou by bola v takomto prípade aj otázka, kto by zbrane dostal a kto by zbrane nedostal. Spoločným znakom tohoto druhu domobrany je skutočnosť, že nepodlieha armádnemu veleniu a jej výzbroj nie je v držbe a pod kontrolou armády. Vytvorenie takéhoto typu domobrany na Slovensku Kresťanskodemokratické hnutie za žiadnych okolností nepodporí. Politika vyňatia zbraní z výlučnej kontroly, selektívneho vyzbrojenia obyvateľstva v kombinácii s vyvolávaním obrazu vnútroštátneho nepriateľa, by bola vražednou a samovražednou politikou. KDH bude klásť takejto politike všestranný odpor.

Skryť Vypnúť reklamu

Budovanie domobrany v našich podmienkach vyvoláva ešte iné otázniky. Pre početný stav našej armády je záväzná Zmluva o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Naša armáda dosahuje približne počty, stanovené touto zmluvou. Je všeobecne známe, že bojaschopnosť riadnej vojenskej jednotky je ďaleko vyššia než bojaschopnosť jednotky domobrany rovnakej veľkosti. Ak jednotky domobrany nemajú byť iba dobrovoľným zborom amatérov, započítavajú sa tiež do počtov podľa zmluvy o konvenčných ozbrojených silách. Pri súčasnom stave slovenskej armády jednotky domobrany prekročili povolenú hranicu. Znižovať však stav armády len preto, aby namiesto riadnej armády bolo možné postaviť jednotky domobrany, by bol predsa nezmyselný krok, pretože by znižoval celkovú bojaschopnosť armády.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa názoru KDH, priority slovenskej armády spočívajú niekde inde než v budovaní domobrany. Domobrana je pasívnou obrannou silou, jej odstrašujúca kapacita je minimálna. V prechodnom období do zaradenia Slovenska do širšej medzinárodnej obrannej aliancie je potrebné budovať slovenskú armádu tak, aby predstavovala pre potencionálneho útočníka neprijateľné riziko. To však znamená udržiavať v prevádzkyschopnom stave moderné zbraňové systémy, ktoré slovenská armáda má k dispozícii. To znamená zvyšovať vycvičenosť, napr. pilotov vojenských lietadiel zvýšením počtu nalietaných hodín. Obsluhe iných zbraňových systémov umožniť účasť na cvičení v zahraničí. To všetko predstavuje iný smer posilňovania armády, než budovanie domobrany. V programovom vyhlásení sa o tomto nič nehovorí.

Skryť Vypnúť reklamu

o S. KOZLÍK (HZDS): Spôsob, pán Čarnogurský, akým ste vystúpili, nemyslím si, že bol adekvátny tomu, čo sa tu teraz prerokúvalo. Aj členovia vlády v danom období boli buď deťmi, poniektorí možno neboli ani na svete, keď sa tieto veci diali. Nemyslím si, že toto bol adekvátny priestor, kde bolo treba takto vystúpiť.

Znovu opakujem, máme hlbokú úctu k tým obetiam, ktoré v danom období boli položené. Preto zaznelo to vystúpenie ako zbytočné spolitizovanie celej záležitosti okolo programového vyhlásenia vlády a nadobudlo vaše vystúpenie skutočne charakter politického školenia mužstva. Prekvapuje ma, že podobné vystúpenie ste nemali, pán Čarnogurský, v čase, keď nastúpila po marci vláda pána Moravčíka, keď sa to leninskými iskričkami a členmi ústredného výboru KSČ vo vláde len tak hmýrilo. Bol to typický prejav politickej intolerancie, nie politickej tolerancie, ktorú opozícia dosiaľ hlásala. Bolo to nedôstojné, agresívne, nekolegiálne vystúpenie, hovorím to, ale svojimi slovami, hovorím to sám za seba.

Skryť Vypnúť reklamu

o V. Moric (SNS): Nebudem tajiť, veľmi som chcel byť členom NR SR a svoje prvé vystúpenie som si chystal k programovému vyhláseniu vlády. Jeden zo základných bodov programu Slovenskej národnej strany bola samostatná Slovenská republika. Dnes ju tu máme a zisťujem, že nielen Kristus, ale aj táto naša vlasť má svojich neprajníkov a má svojho Judáša, ktorého iste vedie satan. Nesúhlasil som s protestmi svojich kolegov, ktorí nesúhlasili s vystúpením pána Čarnogurského. Pretože nebolo to správne. Každý človek má nárok povedať svoj názor. Názor som mal povedať aj ja v r. 1990 na Hlinkových oslavách v Ružomberku, kde pán poslanec Čarnogurský ma chcel nechať vyviesť za mesto políciou, mňa poslanca vtedajšieho FZ, aby som na tomto zhromaždení nemohol vystúpiť. Čo to je za človeka, ktorý tuná takto špiní druhého, keď vystúpi, sedí tu, nehanbí sa, že sedí v parlamente republiky, ktorú nechcel. Jasne deklaroval, že je proti zvrchovanosti Slovenskej republiky. Existujú rôzne sliny. Tie sliny, ktoré jeho špinili a pľuvali na neho pri jazykovom zákone a takým istým dojmom pôsobia jeho slová, ktoré tuná vyslovil pred chvíľkou. Škoda, že nerečnil dlhšie. Boli by ste počuli, ako pani Slavkovská zradila komunizmus, ako pán poslanec Čarnogurský zradil kresťanstvo.

Skryť Vypnúť reklamu

o M. DZURINDA (KDH ): Ja si nemyslím, že vystúpenie pána poslanca Čarnogurského bolo neadekvátne, naopak, že bolo adekvátne.To, že jeho vystúpenie bolo adekvátne a náležité, opriem o dve skutočnosti. Po prvé, dnes vyvrcholí rozprava hlasovaním o dôvere vlády. Nuž a dôveryhodnosť vlády skúmame a odvodzujeme aj od dôveryhodnosti jej jednotlivých členov. To bola prvá poznámka. A druhá, naozaj vláda Vladimíra Mečiara má v programovom vyhlásení viacero smelých, odvážnych a aj ušľachtilých plánov a programov. Jedným z nich je aj program s názvom Čisté ruky. Ja som vnímal vystúpenie pána poslanca Čarnogurského ako jeho príspevok k programu Čisté ruky v školstve.

o M. ANDEL (SNS): Vážený pán Čarnogurský, mali ste pravdu. Niekto zradil marxizmus, niekto zradil kresťanstvo. Neviem, čo je väčším hriechom. Jedno z božích prikázaní vraví: Miluj svojho blížneho ako seba samého. Ak by som urobil analýzy vašich vystúpení v novozvolenom parlamente, tak by som prišiel k záveru, že vy sám seba úžasne nenávidíte. Pretože nemilujete blížneho svojho, najmä z koalície.

Skryť Vypnúť reklamu

Po druhé. Chcel by som vám položiť otázku. K čomu vlastrne viedlo vaše vystúpenie? Mali sme sa vyjadrovať k programovému vyhláseniu vlády a nie k minulosti. Ale prosím, ak minulosť, tak minulosť. Ja sa vás chcem spýtať, či vám nevadilo spolu s mojím priateľom Ferkom Mikloškom, ak ho môžem takto nazvať, že v Predsedníctve SNR a členom VPN a tvrdým antikomunistom bol najmä pán Miroslav Kusý, ktorý bol ideologickým tajomníkom ÚV KSS. To bol váš priateľ, proste to bol ktosi, ktorého ste za jeho myšlienky, za jeho články, najmä v päťdesiatych rokoch i jeho niektoré konkrétne realizácie nekritizovali.

o F. MIKLOŠKO (KDH): Týmto programovým vyhlásením sa vláda uchádza o dôveru. Na čele ministerstva školstva a vedy stojí PhDr. Eva Slavkovská, CSc., ktorá bola vedeckou pracovníčkou, a ako vedecká pracovníčka písala tieto články. Ona má riadiť rezort vedy? Ona má viesť a byť zodpovedná za výchovu našich detí? Ona písala v osemdesiatych rokoch články, aké sa nepísali v tom čase už ani v Sovietskom zväze. Mala možnosť sa k tomu vyjadriť. My sa pýtame, čo je nenormálne na tom, že túto otázku otvárame? A pýtame sa, ako vláda chce tento problém riešiť, ak má byť dôveryhodná.

Skryť Vypnúť reklamu

o J. MORAVČÍK (DU): Ja nie som priateľ faktických poznámok, ale na túto hrubú demagógiu sa musím ozvať. Týka sa to Leninskej iskry, ktorú ste spomenuli, pán podpredseda Kozlík, a ktorú s obľubou po celom Slovensku roznášal pán Mečiar, terajší predseda vlády. Vážení, raz navždy. Táto skupina Leninská iskra bola kamufláž a táto skupina bola sledovaná Štátnou bezpečnosťou. A aké boli jej ciele, o tom ste sa pán Mečiar, mali možnosť dozvedieť v spise, ktorý sa nazýva Scarabeus, a ktorý tak veľmi dobre alebo veľmi často spomínate. Pozrite sa tam, do toho spisu. Všetci, ktorí ste tu citovali a spomínali túto skupinu. Pozrite sa a dozviete sa, čo robila, a ako sa celá záležitosť zo strany ŠtB skončila.

o J. PROKEŠ (SNS): Divím sa, alebo čudujem, že vy sa čudujete vystúpeniu pána Čarnogurského. Naopak, ja som sa už naozaj bál, že pán Čarnogurský sa zmenil, a naozaj začne hlásať lásku. Myslím si, že to, čo tu pán Čarnogurrský prečítal, je v podstate programové vyhlásenie KDH a dá sa charakterizovať veľmi jednoducho, že na perách med a v rukách jed. Myslím si, že nám ukázal, ako si KDH predstavuje spoluprácu a zmierenie v rámci našej spoločnosti. Ešte pánovi poslancovi Moravčíkovi. Ešte nás nakoniec presvedčí, že kamuflážou bola aj KSČ, že tu vlastne nikdy nebola.

Skryť Vypnúť reklamu

o J. MIKLUŠIČÁK (KDH ): Viackrát tu dnes padli slová, ktoré súdia konanie toho alebo onoho ako nekresťanské a či to bolo kresťanské. Kto vám dáva právo súdiť, čo je kresťanské, nekresťanské, páni? Kde beriete tú drzosť? Ste snáď teológovia, cirkevní hodnostári? Nechajte to, prosím vás, každý na nich, na cirkev, nech hodnotí, čo je kresťanské a nekresťanské.

o M. ANDEL (SNS): Pán kolega, máte pravdu, ale chcem sa vás opýtať, kto vám dáva právo súdiť, čo je národné a nie je národné. To by sme sa mohli o tom hádať aj do rána. Ja si myslím, kresťanstvo je osobnou záležitosťou každého z nás. Nechoďme do kostola vtedy, keď budú za nami kamery. Buďme kresťania v každodennom živote. S tým s vami súhlasím. Ja by som sa chcel ospravedlniť pánovi Moravčíkovi, expremiérovi slovenskej vlády, že som ho tiež označil za člena Leninskej iskry. Pán poslanec, prepáčte, ja som nemal možnosť čítať nejaké materiály, ktoré sa volajú Scarabeus, ale vychádzal som jednoducho zo zápisníc, ktoré Leninská iskra proste z každého svojho rokovania dávala na ÚV KSS, a nie som tu sám, ktorý mal možnosť do toho i dnes nahliadnuť, takže ja sa vám oficiálne ospravedlňujem.

Skryť Vypnúť reklamu

o L. LYSÁK (HZDS): Čo chcem osobitne zdôrazniť, priatelia, objavujú sa u nás z domácich pozícií i zahraničia niektoré výroky a vystúpenia, ktoré dehonestujú dobrú snahu vlády a jej osobnosti vo svete i pre domov. Ako možno brať seriózne do úvahy tie zdroje, ktoré povedzme v .... zaznejú, kde sú výsledky volieb a perspektíva tejto vlády zhadzované. Keď aj predstavitelia niektorých hnutí vyhlásia, že je to len otázka niekoľkých mesiacov, čo táto vláda pod Mečiarom potrvá, ako možno súhlasiť, že týmto ľuďom ide o to, aby splnili všetky sľuby, ktoré dávali vo volebnom, predvolebnom období. Ja si preto, vážení prítomní myslím, že ak budú pokračovať takéto vystúpenia, ktoré hlboko poškodzujú všetkých nás, okrádajú tento štát, občanov tohto štátu o miliardy, že je dôvod na to, aby som podal návrh zákona na ochranu republiky. Z hľadiska konkrétnych zámerov a smerov zabezpečenia toho veľkého programu, ktorý tu bol uvedený, chcel by som podčiarknuť jednu maličkosť. Aby do zahraničia, do zahraničných služieb boli vyberaní ľudia nielen podľa toho, či ovládajú jazyk a gramatiku jazyka, ale predovšetkým, či to budú ľudia, ktorí sú spôsobilí presadzovať záujmy Slovenskej republiky a jej občana, lebo poznáme dosť prípadov z minula i z nedávnej doby, keď tam boli vysielaní síce znalci jazyka, ale ktorí narobili veľa škôd. Niektorí odtiaľ odišli, neviem, či všade sa tak stalo, ako sa stať malo. Preto by som odporúčal, aby vláda pri ďalšom riešení týchto otázok aj na tieto momenty prihliadala.

o F. MIKLOŠKO (KDH): Ja by som mal otázku na pána poslanca Lysáka. On tu povedal, že je ochotný iniciovať zákon na ochranu republiky. Pravdepodobne pán poslanec ste nezbadali, že už tu nie sú päťdesiate roky, ktoré si vy dobre pamätáte, ale už tu sú deväťdesiate roky, a že už to nebude také jednoduché.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 27 417
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 24 705
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 11 833
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 287
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 787
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 693
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 532
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 572
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 513
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 476
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Keď začal boj s extrémizmom prinášať výsledky, prokuratúra ho ide oslabiť

Samostatné oddelenie špeciálnej prokuratúry má dnes päť ľudí.

Milan Mazurek v budove Najvyššieho súdu (vpravo).
Dobré ráno

Dobré ráno: Obvinili Fica, Kotlebu aj Mazureka. Teraz im hrozí zánik

Pripravuje sa reorganizácia prokuratúry.

Komentár Zuzany Kepplovej

Žilinka vykročil ľavou

Rozpustenie Honzovho úradu sa nezdá ako dobrý začiatok perestrojky na prokuratúre.

Zuzana Kepplová.

Koronavírus: V Česku pribudlo takmer 10-tisíc nových prípadov (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 226-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 637 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

Ilustračné foto.