Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

ZÁKLADOM SÚ OŽIVOVACIE OPATRENIA *Tretí rok samostatnej Slovenskej republiky sa začal rozpočtovým provizóriom

Posledné týždne na politickej scéne roku 1994 boli poznamenané spormi a diskusiami o tom, ktorá vláda vlastne zostaví a predloží do Národnej rady SR návrh zákona o štátnom rozpočte SR na rok 1995 - či to je povinná urobiť ešte vláda Jozefa Moravčíka, ...

Posledné týždne na politickej scéne roku 1994 boli poznamenané spormi a diskusiami o tom, ktorá vláda vlastne zostaví a predloží do Národnej rady SR návrh zákona o štátnom rozpočte SR na rok 1995 - či to je povinná urobiť ešte vláda Jozefa Moravčíka, alebo už nová, konštitujúca sa vláda designovaného premiéra Vladimíra Mečiara. Vláda J. Moravčíka sa vo svojom vládnom vyhlásení zaviazala rozpracovať návrh rozpočtu, nie však predložiť ho parlamentu, a s predložením otáľala dôvodiac, že nemôže pripraviť rozpočet akceptovateľný vládou s inými prioritami ekonomickej politiky. V. Mečiar odmietal o pripravenom návrhu s premiérom J. Moravčíkom diskutovať a označil ho paušálne za neprijateľný, trval však spočiatku na tom, že nová vláda bude zostavená až po predložení návrhu štátneho rozpočtu do NR SR. Nakoniec k vymenovaniu vlády došlo 13. decembra 1994 a jedným z jej prvých krokov bolo rozhodnutie o príprave rozpočtového provizória na prvý štvrťrok 1995. Toto bolo - spolu s návrhom opatrení, ktoré majú zabezpečiť jeho výkon - schválené na rokovaní NR SR dňa 22. decembra 1994 po niekoľkohodinovej diskusii, z ktorej prinášame v skrátenej forme najzaujímavejšie príspevky.

Skryť Vypnúť reklamu

Chcem uviesť, že ak v roku 1994 tvorila dlhová služba 26 miliárd, tak v roku 1995 sa nám už prichádza vyrovnať s dlhovou službou 35 mld Sk. Objem tejto dlhovej služby ďalej rastie a hovorí sa, že v roku 1996 by mohla dosiahnuť až úroveň 50 mld Sk. Tu už nie je možné prešľapovať na mieste a treba pristúpiť k rozhodným riešeniam. Preto pre prvý kvartál, keď ešte nie sú dopracované mechanizmy pre dynamizáciu hospodárstva, treba nastúpiť cestu úspornosti, ktorá by už v ďalšom období mala byť sprevádzaná oživovacími opatreniami. Musí nastať obnovenie produkčnej schopnosti slovenského hospodárstva. Jedine efektívnym zapojením výrobných faktorov, ktoré sú doposiaľ mnohé nevyužité a sú k dispozícii, a podotýkam bez mimoriadnych nárokov na zahraničné finančné zdroje, je možné vytvárať ďalšie zdroje, za ktorých pomoci bude možné i podporné krytie dlhovej služby. Uplatnenie týchto princípov je o to naliehavejšie, že v ostatných rokoch sa rast štátneho dlhu prevažne viaže na sanáciu sociálnej situácie, vnútorný dlh nezahŕňa v sebe dostatok rozvojových prvkov, ktoré by aspoň dlhodobo mali zabezpečiť návratnosť dlhovaných prostriedkov. Znamená to teda prejedanie prostriedkov spoločnosti a pri permanentnom poklese investícií ide vlastne o žitie na dlh a na úkor budúcnosti. Toto si konečne treba povedať na rovinu a konečne treba zareagovať adekvátnymi nástrojmi v rozpočtovej, finančnej a menovej politike. Treba skončiť s tabuizovaním rozvojovej hospodárskej politiky ako s niečím, čo nemá s reformou a transformáciou nič spoločné a naopak, na základe otvorenej diskusie hľadať kroky na oživenie spolu s vymedzením opatrení, ktoré budú stabilizovať rámec rozvojových impulzov. Existuje reálna možnosť rozhýbania domáceho produkčného potenciálu aj na báze tuzemských zdrojov. Nie je nevyhnutné všetko riešiť len na báze zahraničných finančných pôžičiek, čo, samozrejme, ale nevylučuje, aby sa niektoré veci riešili aj vstupom priameho zahraničného kapitálu a priamych zahraničných investícií.

Skryť Vypnúť reklamu

V tomto zmysle treba chápať rozdiely v základných prístupoch a ponímaní zostavenia štátneho rozpočtu proti predchádzajúcemu obdobiu. V návrhu rozpočtu na rok 1995 sa neuplatnili žiadne nové prvky, čo by znamenalo neprijateľné zotrvávanie na mieste. Neboli formulované výraznejšie kroky, ktoré by dynamizovali vývoj príjmov štátneho rozpočtu, ktoré by podnietili rast investícií alebo znamenali upevnenie finančnej a daňovej disciplíny. Neprijateľné pre nás bolo zapojenie Fondu národného majetku SR do riešenia problému dlhovej služby. Z celkovej sumy dlhovej služby na rok 1995 vo výške 35 mld to bolo v pôvodnom návrhu 18,5 mld. Po kritike tohto postupu sa v poslednom variante predpokladalo 8 mld dlhu kryť emisiou štátnych dlhopisov. Jedno i druhé by však v podstate znamenalo odklad riešenia do budúcnosti. Ja to opakovane pripomínam preto, že vznikajú o tomto bode diskusie a chcem uviesť na pravú mieru, že aj ten návrh rozpočtu tak, ako bol pripravený predchádzajúcou vládnou garnitúrou, sme ako celok považovali za provizórny stav a nebolo možné z nášho pohľadu takýto návrh akceptovať.

Skryť Vypnúť reklamu

Doterajšími slovami som chcel uviesť niektoré systémové dôvody, ktoré viedli k potrebe zostavenia rozpočtového provizória. Pri posudzovaní kompletného návrhu opatrení na čas rozpočtového provizória treba zdôrazniť, že ide o určité špecifikum, ktoré aj predpokladá osobitné riešenia. Návrh opatrení na zabezpečenie hospodárenia SR v čase rozpočtového provizória vychádza z predpokladu, že provizórium bude trvať do 31. marca 1995. Pri zostavovaní rozpočtového provizória sme vychádzali z makroekonomických predpokladov podložených trendom z minulosti, teda že v prvom štvrťroku 1995 hrubý domáci produkt vzrastie o 3 percentá, medziročná inflácia sa bude pohybovať na úrovni 10 percent a nezamestnanosť bude na hranici 15 percent. Rast príjmovej základne štátneho rozpočtu sa predpokladá zhruba o 4 percentá vyšší ako v roku 1994. Práve túto položku rozpočtu chceme v ďalšom období na základe formulovania konkrétnych krátkodobých a dlhodobých opatrení pri konštrukcii definitívneho návrhu rozpočtu na rok 1994 výrazne dynamizovať. Na základe diskusie vo výboroch chcem zdôrazniť, že rozpočtovanie celkových príjmov štátneho rozpočtu nie je predmetom kvartálneho provizória. Príjmy sú kategóriou celoročnou. Predmetom provizória je predovšetkým prísne viazanie výdavkov, ktoré koncom štvrťroka budú zúčtované v rámci ročného rozpočtu. Úsporné opatrenia prijímané v tomto dokumente by mali znamenať udržanie deficitu štátneho rozpočtu orientačne, podotýkam orientačne na úrovni 6-7 mld Sk, čo by z pohľadu celého roka znamenalo udržanie jeho úrovne do 3 percent HDP, ale v metodike, ktorú počíta Medzinárodný menový fond, to znamená znížený o splátky istiny.

Skryť Vypnúť reklamu

Úhrnné výdavky štátneho rozpočtu SR za prvý štvrťrok 1995 predstavujú 37,9 mld Sk, z toho dotácie do rozpočtu obcí predstavujú 290 mil Sk. Vo vzťahu k hospodáreniu miestnych samospráv vláda formulovala opatrenia tak, aby sa vytvorila stabilita pri zostavovaní rozpočtov vrcholných miestnych samospráv a v záujme zabezpečenia samosprávnych funkcií obcí bolo vyčlenených 50 percent prostriedkov predpokladaného ročného objemu dotácií obciam.

Vo výdavkoch rozpočtových kapitol sa v zásade vychádzalo z rozpočtovanej úrovne roka 1994, upravenej o legislatívne, metodické a organizačné zmeny. Chcem opätovne zdôrazniť, že pri konštrukcii rozpočtu na rok 1995 chceme a budeme sledovať líniu reštrukturalizácie štátneho rozpočtu s tým, že štátny rozpočet nebude miestom investičných impulzov. V tomto smere bolo pomerne veľa diskusie k rozpočtovému provizóriu, preto by som chcel znovu zdôrazniť, že v budúcnosti základné rozvojové impulzy smerované do infraštruktúry, projektov a líniových stavieb musia ísť mimo rozpočtových kanálov. Z tohto pohľadu musíme dosiahnuť zásadný obrat v správaní sa celého bankového sektora, samozrejme nie tak, ako tvrdili niektoré príspevky vo výboroch, že bude vláda diktovať úrokové sadzby. Nebuďme naivní v tomto zmysle, je samozrejmé, že tu platia nejaké zákonné rámce, že smerujeme k trhovému hospodárstvu, ale to neznamená, že by sme nemali komunikovať s bankami a adekvátne prijímať a hľadať riešenia. Opätovne v tejto súvislosti pripomínam, že podľa našich informácií cca 13,5 mld korún úverových prostriedkov, ktoré mohli byť využité na dlhodobejšie úvery, boli uplatnené v podobe krátkodobejších úverov, respektíve strednodobých úverov.

Skryť Vypnúť reklamu

V čase rozpočtového provizória sa budú všetky výdavky štátneho dlhu kryť štátnym rozpočtom v rozsahu 7 mld Sk, čo predstavuje zhruba 20 percent predpokladaných ročných výdavkov kapitol. Dôvodom pre nerovnomernosť výdavkov je predovšetkým povinnosť uhradiť istinu do druhého polroka 1995 v zmysle splátkového kalendára. Z uvedeného vyplýva, že je počas rozpočtového provizória, ale aj v návrhu definitívneho štátneho rozpočtu na rok 1995 predpokladáme odpojenie Fondu národného majetku SR od krytia dlhovej služby. Opätovne zdôrazňujem, že ak v 1. štvrťroku 1995 sa krytie dlhov ráta zabezpečovať predovšetkým úsporou v rozpočtovom hospodárení, v ďalšom období by k tomu mali prispieť kroky smerujúce k oživeniu finančnej a daňovej disciplíny a reštrukturalizácii dlhovej služby.

Skryť Vypnúť reklamu

Návrh rozpočtového provizória považujem za pohľad do tváre tvrdej realite, ktorá naznačuje zložitú finančnú pozíciu štátu, ktorá však nie je bezvýchodisková a ktorá má pozitívne riešenia. Len tie nemôžu byť zotrvačné, nemôžu vychádzať z doterajších zotrvačných princípov. Tieto riešenia, pokiaľ ich chceme hľadať v tom krátkom tvrdom období úspornosti rozpočtového provizória, si budú vyžadovať i politicko-spoločenské pochopenie aspoň v prvom období, ktoré bude najzložitejšie.

Chcem vysloviť presvedčenie, že návrh rozpočtového provizória schválite, čím vytvoríte základný predpoklad pre činnosť novej vlády, za čo vám vopred ďakujem.

Dovoľte mi ešte uviesť zákon NR SR o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Návrh tohto zákona predkladáme ako nevyhnutnú podmienku funkčnosti rozpočtového provizória od prvého dňa roku 1995 a zostavenia reálneho rozpočtu v roku 1995. Nerealizovanie navrhnutých opatrení by v celoročnom finančnom hospodárení mohlo znamenať negatívny dosah na štátny rozpočet, pričom len v čase rozpočtového provizória sme odhadli negatívny vplyv zhruba v sume 2 mld Sk.

Skryť Vypnúť reklamu

K novelám jednotlivých zákonov chcem poznamenať tieto skutočnosti: v porovnaní s rokom 1994 dochádza k zmene podmienok v oblasti fungovania Národnej poisťovne, pretože táto sa delí na dva samostatné subjekty s osobitosťami, ktoré sa prejavili pri schvaľovaní týchto zákonov v tomto roku. Dochádza k zmenám, keď funkciu platiteľa štátu do fondov Sociálnej a Všeobecnej zdravotnej poisťovne preberajú namiesto kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy rezorty zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny. K zmenám dochádza aj v platení príspevkov do poistných fondov a fondu zamestnanosti v prípade, ak zamestnávateľom je štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia. Vtedy túto funkciu v plnom rozsahu vykonáva zamestnávateľ. V rámci rozpočtových pravidiel sa legislatívne upravuje prevzatie záruk za bankové úvery, garančný vzťah k poisťovni a štátneho rozpočtu a precizuje sa sankcionovanie porušenia rozpočtovej disciplíny. Podmienkou funkčnosti rozpočtového provizória i zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 1995 je predovšetkým prijatie návrhu noviel týkajúcich sa zmien zákonov o Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Rozsah záväzkov, ktorý z ich súčasného znenia vyplýva, je pre štátny rozpočet neúnosný.

Skryť Vypnúť reklamu

V návrhu zákona je novoustanovená výška poistného určená percentuálne z minimálnej mzdy podľa príslušných ustanovení a paragrafov zákona číslo 273/94 Z. z. a 274/94 Z. z. S prihliadnutím na vývoj ekonomiky v predchádzajúcom období predpokladaný vývoj v roku 1994 a v ďalších rokoch je žiaduce udržať prírastok nominálnej mzdy v primeranom vzťahu k dosiahnutým hospodárskym výsledkom podnikateľských subjektov. Okruh podnikateľských subjektov podliehajúcich regulácii miezd bude vychádzať z ich hospodárskych výsledkov, respektíve dosiahnutej stratovosti. V zákone sa rieši určenie nedoplatkov daní podľa predpisov platných do 1. januára 1993, čím sa jednoznačne vymedzuje výnos i tých daní, ktoré boli do zrušenia národných výborov ich príjmami. Ďalej sa upravuje rozpočtové určenie doplatkov poistného na zdravotné, dôchodkové a nemocenské poistenie a príspevky do fondu zamestnanosti. Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách nanovo upravuje techniku návratných finančných výpomocí, spresňuje sa aj náhrada ušlého zisku pri ich poskytovaní. Ustanovenia o porušovaní rozpočtovej disciplíny majú za cieľ spresniť a zjednotiť sankcie za neoprávnené použitie alebo zadržanie rozpočtových prostriedkov. Novo sa upravuje pojem porušenia rozpočtovej disciplíny, kde sa pre štátne rozpočtové organizácie navrhuje odlišná úprava, a to formou viazania rozpočtových prostriedkov. Cieľom navrhovanej novely je, aby bolo možné uplatniť na presne vymedzený okruh organizácií zákon o bankrote a vyrovnaní. Osobitne významná je novela zákona o bankách, kde sa prechodným ustanovením jednoznačne upravuje vzťah štátneho rozpočtu a bánk, ktorým vzniká majetková ujma v súvislosti s poskytnutím úverov za osobitných podmienok na udržanie produkcie sociálneho charakteru, poskytnuté pred účinnosťou zákona o bankách. V ďalšej časti novelizácie sa rieši princíp valorizácie dôchodkov založený na predpokladanom raste životných nákladov a miezd, ktorý sa navrhuje založiť výlučne na princípe skutočného rastu životných nákladov, zistených štatistickým úradom. Tento mechanizmus bol doplnený aj o možnosť zohľadniť päťpercentný rast priemerných príjmov. Vzhľadom na slabšiu mieru rizík a rozsah dosahov uplatnenia paragrafu 7 zákona o životnom minime sa navrhuje na 1. štvrťrok 1995 neuplatniť valorizačný mechanizmus. Toto chceme riešiť súbežne s príslušnými zákonnými normami od 1. apríla 1995. Ide aj o pozastavenie valorizačných mechanizmov platov niektorých ústavných činiteľov, prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry, sudcov a justičných čakateľov v období rozpočtového provizória. Zavádza sa možnosť zavedenia inštitútu návratných finančných výpomocí pri nedostatku zdrojov poistných fondov, cieľom ďalšej novelizácie je diferencovať okruh poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačov podľa veku. Navrhované ustanovenia majú umožniť fondu zamestnanosti krátenie poistného do poistných fondov za uchádzačov o zamestnanie poberajúcich hmotné zabezpečenie.

Skryť Vypnúť reklamu

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE HOSPODÁRENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČASE ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA V ROKU 1995

1. Rozpočtové provizórium sa vyhlasuje na obdobie do 31. marca 1995.

2. V tomto období sa v zmysle vyhlášky MF SR č. 638/1992 Zb. určujú pre jednotlivé rozpočtové kapitoly záväzné ukazovatele v rozsahu:

A. Príjmy pre rozpočtové organizácie celkom

Výdavky pre rozpočtové organizácie celkom

v tom:

- investičné výdavky

- neinvestičné výdavky

v tom:

- mzdové prostriedky

- veda a technika

- výdavky na činnosť štátnej správy (skupina 6, oddiel 60)

B. Odvody príspevkových organizácií celkom

Dotácie a príspevky príspevkovým organizáciám a iným subjektom celkom

v tom

- investičný príspevok

- neinvestičný príspevok

C. Dotácie podnikateľským subjektom celkom

Skryť Vypnúť reklamu

v tom

- investičné

- neinvestičné

3. Rozpočtovým kapitolám sa určujú na 1. štvrťrok 1995 príjmy z činnosti rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií podľa tabuľky č. 1.

4. Výdavky kapitol v čase rozpočtového provizória sa určujú podľa priložených tabuliek.

5. Mesačné čerpanie výdavkov príslušnej kapitoly nemôže prekročiť (okrem bodu č. 6) jednu tretinu rozpočtovaného limitu.

6. Limit určený rozpočtovým provizóriom možno prekročiť len v prípade úhrad zákonom nárokovateľných dávok po predchádzajúcom súhlase vlády. Výdavky kapitoly Štátny dlh sa uvoľňujú v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom platným na rok 1995.

7. Vláda SR môže v čase rozpočtového provizória upraviť záväzné limity a úlohy, pričom súhrn výdavkov rozpočtovaný na obdobie provizória nemôže byť prekročený.

Skryť Vypnúť reklamu

8. V čase rozpočtového provizória sa poskytujú dotácie pre mestskú hromadnú dopravu do rozpočtov obcí v celkovej sume 180 mil. Sk.

9. Na výkon samosprávnych funkcií sa poskytujú dotácie do rozpočtov obcí vo výške 110 mil. Sk, čo je približne 50 % predpokladanej dotácie na rok 1995 podľa kritérií platných v roku 1994.

10. Výnos cestnej dane vyberaný daňovými úradmi v roku 1995 je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva.

11. V čase rozpočtového provizória je

a) výnos dane z príjmov fyzických osôb, z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona vo výške 79,73 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 20,27 % príjmom rozpočtov obcí

b) výnos dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona vo výške 95,49 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 4,51 % príjmom rozpočtov obcí

Skryť Vypnúť reklamu

c) výnos cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vo výške

30 % príjmom rozpočtov obcí.

12. Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa bodu 11 písm. a), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1993.

13. Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa bodu 11 písm. b), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1993 vynásobeného koeficientom pre príslušnú veľkostnú skupinu obcí, ktorý sa určuje takto:

Veľkostná skupina obcí - koeficient

do 500 obyvateľov 0,930

od 501 do 2000 obyvateľov 0,950

od 2001 do 5000 obyvateľov 1,000

od 5001 a viac obyvateľov 1,020

Bratislava 1,088

14. Časť výnosu cestnej dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa bodu 11 písm. c) sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1993; obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.

Skryť Vypnúť reklamu

15. Ministerstvo financií SR alebo ním poverené daňové úrady poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa bodu 11, spôsobom určeným v bodoch 12, 13 a 14.

16. Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu tejto dane.

17. Príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú so štátnym rozpočtom po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte SR na rok 1995.

18. V čase rozpočtového provizória sa zásadne nezačínajú v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách financovaných zo štátneho rozpočtu žiadne stavby vrátane zmien dokončených stavieb s výnimkou takých, ktorými sa riešia havarijné situácie. Tieto je možné začať iba po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 27 417
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 24 705
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 11 833
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 287
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 787
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 693
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 532
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 572
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 513
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 476
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Keď začal boj s extrémizmom prinášať výsledky, prokuratúra ho ide oslabiť

Samostatné oddelenie špeciálnej prokuratúry má dnes päť ľudí.

Milan Mazurek v budove Najvyššieho súdu (vpravo).
Dobré ráno

Dobré ráno: Obvinili Fica, Kotlebu aj Mazureka. Teraz im hrozí zánik

Pripravuje sa reorganizácia prokuratúry.

Komentár Zuzany Kepplovej

Žilinka vykročil ľavou

Rozpustenie Honzovho úradu sa nezdá ako dobrý začiatok perestrojky na prokuratúre.

Zuzana Kepplová.

Koronavírus: V Česku pribudlo takmer 10-tisíc nových prípadov (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 226-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 637 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

Ilustračné foto.