Sobota, 18. september, 2021 | Meniny má EugéniaKrížovkyKrížovky

Ivan Mikloš: Politická privatizácia vytvára základy prepájania ekonomickej a politickej moci

Ing. Ivan Mikloš (1960) vyštudoval VŠE v Bratislave, kde do roku 1990 pôsobil ako pedagóg. V rokoch 1990 - 1991 bol poradcom podpredsedu vlády zodpovedného za ekonomickú transformáciu. V rokoch 1991 - 1992 bol ministrom pre správu a privatizáciu ...

Ing. Ivan Mikloš (1960) vyštudoval VŠE v Bratislave, kde do roku 1990 pôsobil ako pedagóg. V rokoch 1990 - 1991 bol poradcom podpredsedu vlády zodpovedného za ekonomickú transformáciu. V rokoch 1991 - 1992 bol ministrom pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Je spoluzakladateľom ekonomicko - výskumnej organizácie M.E.S.A. 10, kde od roku 1992 pracuje. Je aj podpredsedom Demokratickej strany.

# Aký má podľa vás privatizácia vplyv na transformujúcu sa ekonomiku?

"Komunistická, čiže centrálne plánovaná ekonomika je zdeformovaná po všetkých stránkach. Jedna z deformácií je všeobecné zoštátnenie, a teda chýbajú základné stimuly, čo je logické, keď chýba vlastníctvo. Proces transformácie by som rozdelil na proces adaptácie a proces reštrukturalizácie. Adaptáciou myslím najmä zmenu správania podnikateľských subjektov, na ktorú stačí zmeniť makroekonomické podmienky, v ekonomickej reči nastolenie tvrdého rozpočtového obmedzenia. Čiže liberalizovať ceny, zároveň robiť úspornú menovú a rozpočtovú politiku, zaviesť vnútornú vymeniteľnosť a liberalizáciu zahraničného obchodu, odstrániť mäkké dotácie a zaviesť komerčné, čiže tvrdé úvery. Inými slovami zaviesť tvrdé ekonomické podmienky, v ktorých sú trhom dané ceny a výrobca sa musí svojimi cenami dostať tak nízko, aby našiel dopyt. Toto sa uskutočnilo v Česko-slovensku po roku 1991. Na základe toho sa zmenilo správanie podnikateľských subjektov v tom zmysle, že sa preorientovali z neplatičských, čiže východných trhov na trhy západné a pod tlakom tvrdých ekonomických podmienok uskutočnili niektoré organizačné zmeny - napr. odstránenie prezamestnanosti. Aj makroekonomické výsledky v rokoch 1994-96 boli do značnej miery dosiahnuté vďaka úspešnej adaptácii."

Skryť Vypnúť reklamu

# Ako sa dajú dlhodobo dosahovať dobré výsledky?

"Ak chceme tieto výsledky, najmä rast, dosahovať dlhodobejšie, nestačí táto adaptácia, ale treba meniť aj inštitucionálny rámec ekonomiky. To znamená v prvom rade zmena vlastníckych vzťahov a vytvorenie inštitúcií ako kapitálový trh, trh práce, trhová legislatíva, ochrana hospodárskej súťaže, vytváranie rovnosti šancí, atď."

# Nie je výhodnejšie najskôr vytvoriť predpoklady a až potom vytvárať reálne vlastnícke vzťahy?

"Zmena vlastníckych vzťahov hrá kľúčovú úlohu. Problém privatizácie je ale v tom, že sa nedá uskutočniť rýchlo, najmä v totálne zoštátnenej ekonomike, pretože je to politicky citlivý proces a ide o obrovské množstvo podnikov, kde sa stretávajú rôzne záujmy."

Skryť Vypnúť reklamu

# Privatizácia je často spochybňovaná tvrdeniami, že už je väčšina bývalého štátneho majetku sprivatizovaná a ekonomické problémy pretrvávajú ďalej. Prečo?

"Problém je v tom, že privatizácia trvá dlhšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Jedna vec je predať podnik, napríklad na úver, a druhá vec je, či toto už sú efektívne vlastnícke vzťahy. Efektívna vlastnícka štruktúra sa nedosiahne samotnou privatizáciou, ale vyžaduje istý čas, kedy sa vlastnícke vzťahy usádzajú, menia sa vlastníci, v akciových spoločnostiach sa formujú strategickí vlastníci a portfólioví investori."

# Prečo je rýchla premena vlastníctva na súkromné podľa vášho názoru tak dôležitá?

"Súkromné vlastníctvo vedie k vyššej efektívnosti a konkurencieschopnosti, čo je nielen vo svete všeobecne prijímané, ale dokazuje to aj prax. Môžu síce existovať aj efektívne štátne firmy, a vo vyspelých krajinách aj niektoré existujú, ale z hľadiska udržania dlhodobej konkurencieschopnosti je to skôr výnimka ako pravidlo. Vysoká konkurenčná schopnosť štátneho sektora je možná len za podmienky, kedy je štátny sektor menšinový a pôsobí v tvrdom ekonomickom prostredí, ktoré je dané predovšetkým prevahou súkromného vlastníctva. V súčasnosti dochádza k privatizácii oblastí, ktoré sa považovali v minulosti za prirodzené štátne monopoly - železnice, telekomunikácie, energetika - a aj tento sektor je oveľa efektívnejší v súkromných rukách. Sú na to desiatky príkladov, napríklad privatizácia telekomunikácií a železníc v Británii, Škandinávii, alebo v Japonsku, kde doslova z roka na rok práve vplyvom privatizácie radikálne stúpla efektívnosť týchto podnikov, znížila sa nákladovosť, znížili sa štátne výdaje. Často tieto podniky fungovali zle a štát ich peniazmi daňových poplatníkov musel dotovať. Po rozumnej privatizácii sú obvykle tieto služby lacnejšie, kvalitnejšie, štát nielenže nedopláca, ale dostáva príjmy z daní zo zisku. Všeobecne je aj v teórii, aj v praxi, zmysluplnosť privatizácie nespochybniteľná."

Skryť Vypnúť reklamu

# Ako by mala vyzerať optimálna privatizácia v postkomunistických ekonomikách?

"Existuje na to mnoho názorov a dnes sa nedajú ani jednoznačne rozsúdiť, pretože skutočná dĺžka privatizácie presahuje dĺžku uskutočňovania samotných predajov. Dnes sa v týchto krajinách nezavŕšila ani etapa predajov, nieto ešte etapa formovania dlhodobej štruktúry vlastníctva."

# Aká forma privatizácie najlepšie formuje efektívne vlastníctvo?

"Zdá sa, že na základe porovnávacích štúdií rôznych foriem privatizácie je optimálna kombinácia rôznych metód. Miera efektívnosti jednotlivých metód je však rôzna. Ukazuje sa, že pri veľkých podnikoch, kde je záujem zahraničných investorov, je výhodné pritiahnuť ich pozornosť a dať im možnosť zúčastniť sa privatizácie. Vo všetkých krajinách sú výsledky z hľadiska reštrukturalizácie, ozdravenia týchto podnikov a konkurenčnej schopnosti v takomto prípade najlepšie. Je to logické, pretože zahraniční investori si nemusia na privatizáciu požičiavať a nemusia potom z výnosov týchto podnikov splácať úver, ale naopak prinášajú nielen technológie, ale aj riadiace know-how, prístup na trhy. Dôkazom je aj slovenská skutočnosť, kde sa darí zvyšovať konkurencieschopnosť takmer len u tých výrobcov, kde je účasť zahraničného kapitálu.

Skryť Vypnúť reklamu

Druhou najvýhodnejšou metódou je podľa môjho názoru kupónová metóda. Tá však vyžaduje isté predpoklady a na základe dnešných skúseností by som ju v porovnaní s jej začiatkami upravil v tom zmysle, že ju treba uskutočňovať najmä u veľkých podnikov a u tých, kde nie je reálny zahraničný záujemca. Zároveň je po privatizácii touto formou potrebné vytvoriť optimálne a transparentné fungovanie kapitálového trhu. Najdôležitejšia je ochrana drobných akcionárov a transparentnosť, aby sa po kupónovej privatizácii mohla uskutočňovať koncentrácia vlastníctva a prípadný vstup zahraničných investorov."

# V čom sa kupónová privatizácia neuskutočnila tak, ako by ste ju na základe dnešných skúseností uskutočnili?

"V prvom rade sa do kupónovej privatizácie chybne dávali aj príliš malé podniky a tým pádom vznikali akciové spoločnosti s verejne obchodovateľnými akciami aj z takých podnikov, kde to nemá opodstatnenie. Druhá chyba, nie však už naša, ale tých po nás, bola v tom, že nezabezpečili legislatívne a výkonne transparentnosť a ochranu menšinových akcionárov."

Skryť Vypnúť reklamu

# Ako hodnotíte metódu priamych predajov?

"Pri priamych predajoch je potrebné najmä zaviesť súťaživosť a rovnosť šancí. Súčasná situácia je úplne odlišná, aj keď tieto kritériá sa pri priamych predajoch dajú dosiahnuť určením jasných pravidiel. Túto metódu by som však uplatňoval najmä pri stredných a menších podnikoch."

# Presne opačne ako dnešný FNM?

"Presne tak. Dnešný FNM z hľadiska konkurencieschopnosti najvýhodnejšiu metódu - účasť zahraničného kapitálu - odmietol úplne. Kupónovú privatizáciu zrušil. Všetko uskutočňuje priamymi predajmi, ktoré sú nesúťaživé, subjektívne a netransparentné."

# Aký bude mať dopad na slovenskú ekonomiku súčasný štýl privatizácie?

"Obávam sa, že veľmi zlý. Tento štýl privatizácie znamená veľmi nízky prílev zahraničných investícií. Dnes sa ukazuje, že sa mýlili tí, ktorí nízky prílev investícií predpokladali len počas privatizácie a očakávali, že potom noví vlastníci blízki vládnej koalícii so ziskom predajú tieto podniky do zahraničia. Ukazuje sa, že seriózni zahraniční investori nemajú záujem o vstup do krajiny, kde sa používajú takéto metódy."

Skryť Vypnúť reklamu

# Čo môže podľa vás znamenať nízky prílev zahraničných investícií?

"Má to veľmi zlé dôsledky na pokrok v reštrukturalizácii firiem a ich riadenia, čo je nevyhnutný predpoklad dlhodobého zvýšenia konkurencieschopnosti."

# Považujete reštrukturalizáciu hospodárstva za najdôležitejší problém?

"Kľúčovým problémom slovenskej ekonomiky je práve nedostatočný pokrok v reštrukturalizácii. Pokrok v adaptácii sme dosiahli, o tom sme už hovorili, ale kvôli nerozumnej politike, pokrok v reštrukturalizácii tu jednoducho nie je. Pomaly vyprchávajú faktory, ktoré umožnili adaptáciu, ale nie sú nahrádzané efektami reštrukturalizácie. Jedným z dôsledkov je potom vývoj obchodného deficitu Slovenska. Tento problém bude čoraz naliehavejší."

Skryť Vypnúť reklamu

# Nie je podľa vás väčším problémom vznikajúci klientizmus slovenského hospodárstva?

"To ale súvisí opäť s privatizáciou. Je to problém etablovania určitého druhu správania v ekonomike a v politike. Každý, kto je za posledné dva roky v privatizácii úspešný a nie je to pre jeho lepšie vzdelanie, väčšiu šikovnosť a podobne, ale pre jeho kontakty na politické sily, ktoré zneužívajú moc, rovnako sa bude pokúšať presadzovať aj naďalej. Je to obrovský priestor, aby sa pri tomto type vlády víťazi neurčovali na trhu v slobodnej konkurencii, ale aby sa víťazi určovali klientelistickým spôsobom. Nebezpečenstvo súčasného štýlu privatizácie presahuje túto oblasť a spočíva v tom, že určitý spôsob správania sa na Slovensku stáva bežným."

# Ako hodnotíte vyjadrenia prezidenta FNM Š. Gavorníka, podľa ktorého privatizujú aj politické špičky?

Skryť Vypnúť reklamu

"Tento spôsob privatizácie nie je nebezpečný len preto, že sa niekto obohacuje na úkor iných, ale je nebezpečný tým, že sa vytvárajú základy plutokracie, teda prepájania politickej a ekonomickej moci so všetkými negatívnymi dôsledkami. Tiež to predlžuje proces vytvárania skutočne efektívnych vlastníckych vzťahov, pretože politici nie sú formálnymi vlastníkmi a vlastníctvo sa realizuje prostredníctvom bábok, za ktorými sú tichí spoločníci, zmluvy o budúcich zmluvách a podobne. Nehovoriac o tom, že takíto vlastníci majú zväčša oveľa väčší záujem na presunutí aktív podniku do vlastných vrecák, ako na skutočnom zveľaďovaní a ozdravovaní podniku."

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 2. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 4. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 7. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 9. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 10. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 384
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 6 509
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 5 416
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 295
 5. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 3 183
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 802
 7. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 2 765
 8. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 248
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 1 863
 10. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 817
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Zatvoriť reklamu