Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky

Správa misie Medzinárodného menového fondu

1. Výzvy pre slovenskú ekonomiku: Po troch rokoch rýchleho hospodárskeho rastu a klesajúcej inflácie slovenská ekonomika vykazuje známky prehrievania, o čom svedčí výrazné a rýchle zhoršovanie bežného počtu platobnej bilancie smerom k deficitu približne .

1. Výzvy pre slovenskú ekonomiku: Po troch rokoch rýchleho hospodárskeho rastu a klesajúcej inflácie slovenská ekonomika vykazuje známky prehrievania, o čom svedčí výrazné a rýchle zhoršovanie bežného počtu platobnej bilancie smerom k deficitu približne 1,5 miliardy USD na konci roku 1996, čo v porovnaní s rokom 1995 predstavuje zhoršenie o viac ako 10 percentuálnych bodov HDP.

Takáto úroveň deficitu bežného účtu nie je udržateľná, pretože vzhľadom na nízku mieru priamych zahraničných investícií by znamenala vysoký nárast zahraničnej zadlženosti Slovenska (o viac ako 50 percent počas nasledujúcich 5 rokov). Ďalšie obavy súvisia s tým, že deficit bežného účtu odráža veľké zvýšenie spotreby a investícií v neobchodovateľnom sektore s neistou mierou návratnosti. Ďalšou známkou prehrievania je rýchly nárast reálnych miezd, ktorý za posledných 12 mesiacov presiahol 10 percent a vysoko prekročil rast produktivy. Toto zvýšenie reálnych miezd znižuje ziskovosť podnikov a vytvára tlak na zvyšovanie inflácie. Postupom času by tento vývoj mohol ohroziť súčasnú politiku výmenného kurzu Slovenskej komory, ktorá je kotvou stabilizačného procesu.

Skryť Vypnúť reklamu

2. Prehrievanie ekonomiky a s ním súvisiace zhoršovanie bežného účtu je do veľkej miery spôsobené veľmi rýchlym rastom domáceho dopytu o viac ako 20 percent. Táto neudržateľná expanzia domáceho dopytu je predovšetkým výsledkom uvoľnenia finančnej politiky: rýchlej úverovej a menovej expanzie a zhoršujúcej sa fiškálnej pozície, a to aj napriek rýchlemu ekonomickému rastu. Slovenské orgány, ktoré boli znepokojené takýmto vývojom, prijali v júli tohto roka opatrenia na spomalenie úverovej expanzie a na zníženie vládnych výdavkov. Neviedlo to však k zvráteniu vývoja vonkajších účtov a v prípade, že sa neprijmú dostatočné opatrenia, mohol by byť ohrozený pokrok dosiahnutý v oblasti stabilizácie a ekonomickej reformy od získania samostatnosti. Misia preto odporúča sprísniť finančnú politiku s cieľom znížiť domáci dopyt, ktorý je hlavným faktorom spôsobujúcim uvedený vývoj.

Skryť Vypnúť reklamu

3. Kľúčovou otázkou ekonomickej politiky na Slovensku je nájdenie najvhodnejšieho spôsobu na prinavrátenie udržateľného vývoja bežného účtu. Okrem sprísnenia finančnej politiky treba zastaviť zhoršovanie vonkajšej konkurencieschopnosti, ktoré je výsledkom rýchleho rastu reálnych miezd v posledných dvoch rokoch. Musí sa to uskutočňovať prostredníctvom zmiernenia rastu miezd vo verejnom sektore a možno aj diskusií medzi sociálnymi partnermi. V strednodobom horizonte treba vytvoriť prostredie vedúce k zvýšeniu podielu prílevu vonkajších zdrojov financovania nespôsobujúcich dlh, najmä priamych zahraničných investícií. Takto by bolo možné dosiahnuť mierny deficit bežného účtu bez toho, že by nadmerne rástla vonkajšia zadlženosť.

Pre zvýšenie efektívnosti investícií a umožnenie rýchleho tempa rastu Slovenska bez následného neudržateľne vysokého deficitu bežného účtu majú okrem toho zásadný význam štrukturálne reformy vrátane privatizácie, nezávislého riadenia podnikov a reštrukturalizácie finančného sektora.

Skryť Vypnúť reklamu

4. Finančná politika počas zvyšku roka 1996. Podľa projekcií misie by deficit bežného účtu mal v roku 1996 presiahnuť 1,5 miliardy USD (asi 8 percent HDP) a deficit obchodnej bilancie by mal mať výšku asi 1,8 miliardy USD. Vzhľadom na to, že do konca roka 1996 zostávajú len dva mesiace, na zníženie tohto veľkého deficitu možno v tomto roku urobiť len veľmi málo. Finančnú politiku však treba sprísniť nielen preto, aby sa pripravila pôda na dosiahnutie lepších výsledkov v budúcom roku, ale aj preto, aby štátne orgány signalizovali verejnosti svoje odhodlanie realizovať obozretnú finančnú politiku. Investori a podnikatelia na Slovensku odhadujú vývoj vonkajších účtov podobne ako pracovníci MMF a mnohí z nich prejavujú obavy o stabilitu výmenného kurzu. Tieto obavy sa môžu koncom tohto roka ešte prehĺbiť v súvislosti so zvyšovaním dopytu komerčných bánk po devízach od NBS, aby mohli vyhovieť novým požiadavkám na devízovú pozíciu, oznámeným v júli tohto roka (viď odstavec č. 6). Misia odhaduje, že kombináciou uvedeného vývoja na bežnom a kapitálovom účte by sa do konca tohto roka mali znížiť oficiálne devízové rezervy na úroveň pokrývajúcu menej ako 3,3 mesačný dovoz1). V tejto situácii by ďalšie sprísnenie finančnej politiky predstavovalo dôležitý nástroj na zvládnutie očakávaní verejnosti a zabránenie destabilizujúcich špekulatívnych tokov, ktoré by mohli narušiť devízový trh.

Skryť Vypnúť reklamu

5. Podľa predbežných odhadov možno v roku 1996 predpokladať deficit fiškálneho okruhu (podľa definície MMF zahrňuje fiškálny okruh orgány štátnej správy a rozpočtové organizácie, štyri fondy sociálneho zabezpečenia, mestá a obce, mimorozpočtové fondy a účty, ako aj mimorozpočtové investičné projekty) vo výške asi 7,5 miliardy Sk (1,3 percenta HDP) oproti miernemu prebytku v roku 1995. Tento výsledok je spôsobený výpadkom príjmov z daní (napriek rýchlemu rastu HDP) a prudkým rastom výdavkov na mimorozpočtové investičné projekty (najmä diaľnice). Na druhej strane, rovnako ako v minulých rokoch, ministerstvo financií počas prvých troch štvrťrokov tohto roka obmedzovalo štvrťročné výdavky na sumu nižšiu, ako sú alikvotné rozpočtové čiastky, ako rezervu oproti výpadku príjmov. Doteraz sa stranou odložilo asi 9 miliárd Sk, označovaných ako "regulované`` finančné prostriedky, a misia dôrazne odporúča, aby neboli uvoľnené. Tým by sa deficit fiškálneho okruhu udržal vo výške 0,3 percenta HDP.

Skryť Vypnúť reklamu

6. Účinok menových opatrení, ktoré v júli 1996 prijala Národná banka Slovenska na zníženie úverovej expanzie, bol pomalší, ako sa predpokladalo, pretože banky spočiatku na zvýšenie požiadaviek na rezervy reagovali refinancovaním cennými papiermi NBS a pôžičkami zo zahraničia. V poslednom čase úrokové sadzby mierne vzrástli a v septembri 1996 začalo tempo rastu úverov klesať z 20 asi na 19,3 percenta. NBS v júli oznámila, že prijme nové obmedzenie týkajúce sa devízovej angažovanosti, ako prostriedok na zníženie rastu devízových úverov, ktoré vykazovali nadmerne vysoké tempá rastu a významne prispievali k celkovej úverovej expanzii. Žiaľ, NBS doteraz nevydala pravidlá stanovujúce, ktorých aktív a pasív sa má vedené obmedzenie týkať, ani výšku pokút za neplnenie. Preto malo toto obmedzenie doteraz len malý vplyv na správanie sa bánk. Misia nabáda príslušné orgány, aby čo najskôr prijali potrebné pravidlá a vyjasnili tak "pravidlá hry``. Misia odporúča, aby sa prinajmenšom spočiatku neukladali príliš vysoké pokuty a aby sa tak zabránilo vzniku zbytočného napätia na úverových trhoch, keďže veritelia nemusia mať možnosť požadovať predplatenie svojich pôžičiek bez toho, že by svojich dlžníkov nevystavili neprimeranému tlaku. Okrem toho by príliš vysoké pokuty mohli banky dotlačiť k tomu, aby sa snažili splniť požadovaný pomer nákupom devíz od NBS, čím by sa zvýšil dopyt po oficiálnych rezervách v čase, keď sú už aj tak vystavené tlaku vyplývajúcemu z deficitu bežného účtu 2).

Skryť Vypnúť reklamu

7. Finančná politika v roku 1997 a v ďalšom období. V roku 1997 misia očakáva rast HDP asi o výške 5 percent v súlade s predpokladaným tempom rastu potenciálnej výroby a priemernou infláciou vo výške 5,5 percenta. Misia predpokladá, že pri súčasnej politike sa deficit fiškálneho okruhu zvýši asi na 19 miliárd Sk (2,9 percenta HDP), pričom deficit štátneho rozpočtu by mal predstavovať asi 5 miliárd Sk, deficit mimorozpočtových projektov 16 miliárd Sk a sčasti by ho mal kompenzovať prebytok 2 miliárd Sk vo fondoch sociálneho zabezpečenia. Zhoršenie oproti roku 1996 (tak v porovnaní s teraz odhadovaným deficitom vo výške 1,3 percenta HDP ako aj s odporúčaním misie na vyrovnanú pozíciu) je predovšetkým výsledkom zvýšenia o 1 miliardu Sk na výstavbu diaľníc a zníženia prebytku fondov sociálneho zabezpečenia v súvislosti s veľkým zvýšením dávok. Pritom, pokiaľ ide o štátny rozpočet, v roku 1997 sa predpokladá nižší deficit ako v roku 1996, tak v porovnaní s rozpočtom, ako aj s predpokladanými výsledkami. Pri takomto fiškálnom prostredí a za predpokladu, že v roku 1997 Národná banka Slovenska vyváži zodpovedajúci vysoký nárast čistého úverovania vlády pribrzdením rastu úverov pre podniky a domácnosti len na 10 percent, misia predpokladá deficit bežného účtu vo výške asi 1,5 miliardy dolárov, čo je o niečo viac ako v roku 1996 (ak nezapočítame dovoz vojenskej techniky z Ruska) a je ekvivalentné 6,9 percenta predpokladaného HDP v roku 1997. Pri takomto základnom scenári by rezervy poklesli na úroveň pokrývajúcu asi 3-mesačné dovozy a zhoršili by sa ukazovatele zahraničnej zadlženosti (pomer medzi zahraničnou zadlženosťou a HDP by sa zvýšil na viac ako 37 % v porovnaní s menej ako 35 % v roku 1996). Zhoršenie fiškálnej situácie by okrem toho viedlo k vytlačeniu investícií zo súkromného sektora v súvislosti s poklesom úverov pre hospodárstvo v porovnaní s HDP. V strednodobej perspektíve by pokračovanie politiky, ktorú predpokladá tento scenár, znamenalo možnosť rastu pomeru zahraničnej zadlženosti k HDP o päť rokov asi na 45 %, pričom na dlhovú službu by sa vyžadovalo 25 % príjmov z vývozu.

Skryť Vypnúť reklamu

8. Misia preto príslušné orgány nabáda k tomu, aby prijali ambicióznejší fiškálny cieľ na rok 1997: ak už nie prebytok, tak aspoň vyrovnanú pozíciu pre fiškálny okruh. Okrem toho sa po prvýkrát od získania samostatnosti v roku 1997 nestanovil cieľ znížiť podiel štátu, meraný na základe podielu vládnych príjmov a výdavkov na DP. Misia vyzýva k pokračovaniu v postupnom procese znižovania podielu a úlohy štátu cestou privatizácie a znižovaním objemu verejných príjmov a výdavkov ako podielu na HDP. Jednou z možností na zabezpečenie zníženia výdavkov je pribrzdenie tempa rastu sociálnych dávok na 10 percent, čo zhruba zodpovedá tempu rastu HDP v nominálnom vyjadrení. Mala by sa vyhodnotiť tiež absorpčná schopnosť projektov verejných investícií, predovšetkým projektov výstavby diaľnic, ktoré predstavujú veľkú časť rastu výdavkov v roku 1997. Aj v tomto prípade misia odporúča, aby sa tempo rastu verejných investícií obmedzilo na 10 percent.

Skryť Vypnúť reklamu

9. Misia pripravila aj upravený scenár, ktorý predpokladá v roku 1997 vyrovnanú bilanciu fiškálneho okruhu a stav blízky vyrovnanosti v strednodobej perspektíve. V tomto scenári by sa bežný účet platobnej bilancie zlepšil asi o 400 miliónov dolárov, približne na deficit 5 percent HDP, čo by umožnilo menšie zvýšenie devízových rezerv. Fiškálna rovnováha by okrem toho umožnila rýchlejší rast úverov pre podniky a domácnosti, pričom by naďalej obmedzovala rast čistých domácich aktív. V tejto súvislosti by misia odporúčala NBS, aby v spojitosti so zlepšením fiškálnej rovnováhy nepristúpila k uvoľňovaniu obozretnej menovej politiky nad rámec predpokladaný v menovom programe. Strednodobé projekcie členov misie v tomto scenári poukazujú na to, že po niekoľko ďalších rokov bude Slovensko aj naďalej vykazovať deficit bežného účtu, čo je v súlade s potrebou financovania investícií a reštrukturalizácie. Deficit bežného účtu by mal postupne klesať z 5 percent HDP v roku 1997 na menej ako 3 percentá HDP o päť rokov. Hoci podľa tohto scenára by sa ukazovatele zahraničnej zadlženosti postupom času stabilizovali, aj tak by bolo naďalej dôležité pritiahnuť priame zahraničné investície, ktoré sú na Slovensku doteraz nižšie ako vo všetkých ostatných transformujúcich sa ekonomikách Strednej Európy. Okrem zmiernenia rizík spojených s financovaním deficitov bežného účtu prostredníctvom prílevu zdrojov vytvárajúcich dlh, vyššia úroveň priamych zahraničných investícií by priniesla dôležité transfery technológií, ktoré by mohli zlepšiť celkovú efektívnosť investícií v ekonomike.

Skryť Vypnúť reklamu

10. Štrukturálne reformy: kľúč k udržateľnému rastu. Štrukturálnu reformu tvoria také postupy, ktoré si vyžadujú pokračovanie v transformácii Slovenska na dynamickú ekonomiku založenú na trhu, v ktorej predstavuje súkromné vlastníctvo stimul pre efektívne využívanie zdrojov. Za súčasných okolností má zintenzívňovanie procesu štrukturálnej reformy rozhodujúci význam pre možnosť Slovenska pokračovať v rýchlom tempe rastu bez toho, aby muselo čeliť opakujúcim sa problémom s platobnou bilanciou. Toto vyhlásenie sa spája s takými otázkami, ako je privatizácia a riadenie podnikov, reforma finančného sektora a nástroje menovej politiky, ako aj liberalizácia obchodu a cien. S tým súvisiace otázky boli nastolené počas júlovej misie MMF na Slovensku v tomto roku ako aj na predchádzajúcich misiách.

Skryť Vypnúť reklamu

11. Po spomalení v prvej polovici roka 1996 sa privatizácia znova urýchlila. Misia víta zámery ukončiť druhú vlnu privatizácie do marca 1997. Zostávajú však niektoré obavy. Po prvé, misia by chcela poukázať na dôležitosť zabezpečenia potrebných zdrojov vo Fonde národného majetku (FNM) na splatenie privatizačných dlhopisov, aby sa tak predišlo vzniku kvázi-fiškálnych deficitov. Časť týchto dlhopisov bude stiahnutá výmenou za dlh. Tento proces sa už začal a v blízkej budúcnosti by sa mal urýchliť. FNM by však mal tiež odložiť stranou zdroje na vyplatenie dlhopisov, ktoré budú splatné v roku 2001. Misia diskutovala s FNM o možnosti zriadiť umorovací fond (sinking fund) alebo zverenecký fond (trust fund) na základe vopred určeného podielu výnosov z privatizácie, ktorý by bol vyčlenený na splácanie dlhopisov pri dosiahnutí ich splatnosti. Izoláciou zdrojov by sa prostredníctvom takéhoto fondu zabránilo použitiu týchto zdrojov na iné nesúvisiace ciele a zabezpečili by sa ďalšie pozitívne účinky na zmierňovanie inflačných tlakov.

Skryť Vypnúť reklamu

12. Po druhé, niektoré privatizačné transakcie sa neuskutočnili úplne transparentným spôsobom. Nedostatočná transparentnosť by okrem zjavného účinku na dôveru verejnosti mohla mať viaceré negatívne dôsledky. Zahmlenosť tohto procesu odrádza potenciálnych zahraničných investorov od toho, aby do tohto procesu vstupovali do takej miery, ako v ostatných transformujúcich sa ekonomikách v Strednej Európe, čím Slovensko prichádza o príslušný prílev zahraničného know-how a kapitál. A napokon, majitelia-manažéri čelia zložitému súboru pohnútok, nakoľko značná časť ich základného imania je nepriamo financovaná prostredníctvom samotného podniku. Toto nie je bežné riešenie v trhových ekonomikách, pretože vytvára možnosti pre snahy o získanie renty a môže mať za následok narušenie v rozdeľovaní zdrojov. Misia odporúča, aby bol zriadený nezávislý orgán zložený zo zástupcov všetkých sektorov spoločnosti, ktorý by chránil práva veriteľov a menšinových alebo pasívnych akcionárov dovtedy, kým sa úplne nesplatia privatizačné dlhy.

Skryť Vypnúť reklamu

13. Misia znova nabáda k vyjasneniu postavenia a zoznamu strategických podnikov (o ktorých hovorí zákon č. 192/95), ktoré je aj naďalej nejasné. Je potrebné jasne definovať aj úlohu štátu v riadení týchto a ďalších podnikov. Od júlovej misie sa strategickým podnikom udelila výnimka v súvislosti s konkurzným konaním. Toto opatrenie by mohlo mať vážne dlhodobé negatívne dôsledky na riadenie týchto podnikov, ako aj na finančnú disciplínu v celom hospodárstve. Misia tiež odporúča, aby štát obmedzil svoju účasť na riadení podnikov len na najväčšie podniky verejných služieb, ako to je obvyklé v trhových ekonomikách.

14. Reforma bankového sektoru a všeobecnejšie aj reforma finančného sektoru je významnou prioritou pre zlepšenie rozdeľovania zdrojov v ekonomike a posilnenie prenosových mechanizmov na uskutočňovanie menovej politiky. Hoci sa v tejto oblasti dosiahol výrazný pokrok, vyžadujú sa ďalšie zmeny právneho aj regulačného rámca, ktoré by uľahčili reformu bankovníctva. Hoci existuje zhoda názorov na potrebu väčšiny týchto zmien, ich zavádzanie sa často odiaľovalo, vzhľadom na fiškálne náklady alebo vzhľadom na ich negatívne účinky na vybrané skupiny. Misia odporúča okamžite prijať ďalej uvádzané opatrenia a v prípadoch, keď musí byť ich zavádzanie postupné, pripojiť k príslušným legislatívnym alebo regulačným dokumentom konkrétny harmonogram zavádzania:

Skryť Vypnúť reklamu

- Zmena účtovných postupov, ktoré bankám ukladajú povinnosť vykazovať úroky z klasifikovaných úverov.

- Zdaňovanie úrokov z klasifikovaných úverov len v prípade, že boli skutočne prijaté.

- Umožniť daňovú odpočítateľnosť opravných položiek bánk na straty z pôžičiek na úrovni požadovanej pravidlami NBS.

- Poskytnúť bankám časový rozpis konkrétnych termínov, do ktorých musia vyhovieť požiadavkám kapitálovej primeranosti. Bankám, ktoré tieto termíny nedodržia, by malo hroziť zrušenie licencie.

- Zabrániť bankám v expanzii ich úverových aktivít, kým nesplnia požiadavky kapitálovej primeranosti (pozri ďalšie úvahy o menových nástrojoch).

- Novelizovať a uplatňovať zákon o konkurzoch s cieľom uľahčiť bankám inkasovanie pôžičiek. Toto opatrenie by malo zvýšiť finančnú disciplínu v podnikovom sektore a malo by všeobecne zlepšiť riadenie podnikov a bánk.

Skryť Vypnúť reklamu

15. Misia víta rozhodnutie (NBS) neumožniť priemyselnému podniku prevziať jednu z najväčších bánk, v ktorej je hlavným dlžníkom. Misia dúfa, že to nasvedčuje tomu, že sa upustilo od predchádzajúcich plánov zlúčiť najväčšie banky a odpredať ich hlavným dlžníkom. Misia odporúča, aby sa očistilo portfólio reštrukturalizujúcich sa bánk a aby sa ich veľkosť prispôsobila úrovni aktív, ktorá môže byť podporená súčasnou výškou kapitálu podľa bežných pravidiel kapitálovej primeranosti. Okrem toho misia neodporúča privatizáciu Slovenskej sporiteľne, keďže stále má asi 90 percent vkladov domácností a kontroluje poskytovanie zdrojov na medzibankovom trhu. A napokon, pokiaľ ide o IRB, misia odporúča, aby štátne orgány vyjasnili záväzok štátu v súvislosti s projektom výstavby jadrovej elektrárne a bytovými družstvami. Kvôli svojej veľkosti reštrukturalizujúce sa banky predstavujú najväčšie systémové riziko v danom sektore, a preto by sa mala venovať veľká pozornosť tomu, aby sa zabezpečilo, že žiadna neporastie nad úroveň, ktorá môže byť podporená ich kapitálom.

Skryť Vypnúť reklamu

16. Mala by sa posilniť funkcia NBS v oblasti bankového dohľadu tým, že sa zvýšia jeho zdroje a umožní sa mu fungovať bez zásahov zo strany vlády alebo iných inštitúcií. Misiu znepokojujú plány poskytnúť istú úlohu v dohľade a v menovom riadení Export-Import banke, ktorá sa má zriadiť v budúcom roku. Misia nepozná žiadnu krajinu, kde by podobná inštitúcia mala takúto úlohu a dôrazne odrádza pred realizáciou tohto plánu.

17. NBS musela v uplynulom roku čeliť ťažkostiam pri obmedzovaní úverov prostredníctvom operácií na voľnom trhu. NBS sa domnieva, že na Slovensku je veľmi pomalý prenosový mechanizmus, prostredníctvom ktorého zvyšovanie miery intervencií vedie k spomaľovaniu úverov pre podniky a že pre zníženie rastu úverov by bolo potrebné nadmerne zvýšiť úrokové sadzby. Na jednej strane veľké komerčné banky (ktoré sú ešte stále v úplnom alebo čiastočnom vlastníctve štátu) nie sú ochotné obmedzovať úvery, buď pretože dlžníci môžu svoje staré pôžičky splácať len prostredníctvom nových pôžičiek alebo kapitalizácie úrokov, alebo pretože sú prepojené na dlžníkov prostredníctvom krížového vlastníctva, či preto, že ich motivujú iné ciele, ktoré nevedú k maximalizácii zisku 3). Na druhej strane zahraničné banky a niektoré menšie slovenské banky mohli reagovať na zvýšenie úrokových sadzieb pôžičkami v zahraničí. Takýto model správania viedol NBS k prijatiu jej júlových opatrení.

18. Posilnením dohľadu NBS a vyriešením problémov zdedených z predtransformačného obdobia by sa mali zefektívniť operácie na voľnom trhu. Kým sa tak stane, je možné, že dokonca ani v súčinnosti s júlovými opatreniami by sa prostredníctvom operácií na voľnom trhu nemuselo podariť znížiť úvery na potrebnú úroveň. V takomto prípade misia odporúča, aby sa s operáciami na voľnom trhu spájalo: (a) rozšírenie základu pre výpočet požiadaviek na rezervy na všetky záväzky bánk vrátane devízových; a (b) obnovenie úverových limitov pre problémové banky, ktoré nenaplnia kapitálovú primeranosť, alebo ktoré sú príliš veľké na to, aby sa mohli zatvoriť. V súvislosti s obmedzením týkajúcim sa devízovej pozície, ktoré bolo zavedené v júli, misia nabáda príslušné orgány k tomu, aby toto obmedzenie nerobili príliš prísnym, alebo aby neuvalili natoľko vysoké pokuty, že by to bolo neprijateľné z hľadiska sprostredkovania zahraničných zdrojov cez bankový sektor. V strednodobej perspektíve je pravdepodobné, že rast HDP na Slovensku a vývoz bude prepojený na rozvoj malých a stredných odvetví, ktoré budú musieť spoliehať na bankový sektor ako na sprostredkovateľa zahraničných zdrojov.

19. Misia dôrazne odporúča odstrániť dovoznú prirážku k 1. januáru 1997, ako sa dohodlo na konzultáciách s WTO. Misia tiež odporúča zrušiť vývozné licencie, najmä na komodity ako je obilie, pre ktoré existuje likvidný a ľahko dostupný trh, a preto z hľadiska zabezpečenia miestneho zásobovania nie je potrebné obmedzovať vývoz.

20. Misia víta najnovšie rozhodnutia zvýšiť regulované ceny verejných služieb. Misia nabáda k uvoľneniu cien všetkých tovarov, pri ktorých by bolo prostredníctvom liberalizácie obchodných reštrikcií možné zabezpečiť konkurenciu. Pokiaľ ide o tie verejné služby, ktorých cena sa bude musieť po istú dobu regulovať, misia odporúča udržiavať ceny na úrovni zodpovedajúcej dlhodobým marginálnym nákladom a cenám v okolitých štátoch.

21. Misia víta rozhodnutie slovenských orgánov pripojiť sa k prispievaniu do špeciálneho štandardu pre uvoľňovanie ekonomických a finančných údajov (ŠŠUÚ). Misia nabáda príslušné orgány k tomu, aby systematicky smerovali k plneniu požiadaviek ŠŠUÚ, vrátane zabezpečenia metadát pre MMF v rámci dohodnutého 90-dňového obdobia a informovania MMF o vymenovaní kontaktnej osoby a príprave plánu na dosiahnutie súladu so ŠŠUÚ v rámci dvojročného prechodného obdobia.

22. Misia nabáda príslušné orgány, aby čo najskôr informovali MMF o svojom rozhodnutí prispieť na koncesionálne pôžičky ESAF, ktoré MMF poskytuje najchudobnejším štátom sveta.

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 2. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 3. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 4. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 5. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 6. Odpady nad zlato
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 10. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 1. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 2. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 3. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 4. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 5. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 6. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 7. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 8. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 9. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 10. Odpady nad zlato
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 176
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 6 059
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 451
 4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 161
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 597
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 063
 7. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 2 640
 8. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 375
 9. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 289
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 270
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Zatvoriť reklamu