Nedeľa, 20. jún, 2021 | Meniny má ValériaKrížovkyKrížovky

POUČENIE K DAŇOVÉMU PRIZNANIU

Druh priznania - označte krížikom, o aký druh priznania ide - daňové priznanie alebo opravné daňové priznanie, alebo dodatočné daňové priznanie.

Na rok - vyplňte rok, na ktorý podávate priznanie.

I. oddiel - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI FYZICKÁ OSOBA

(ďalej len "FO")

01 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo daňovníka. V prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, uveďte dátum narodenia.

02 - IČO - uveďte identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva fyzická osoba - podnikateľ.

03 - Obchodné meno alebo názov - uveďte obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa, ako je uvedené v uznesení, resp. výpis z Obchodného registra, príp. v Živnostenskom registri.

04 - Priezvisko - uveďte priezvisko daňovníka, ktoré má právo a zároveň povinnosť používať. Zahraničné osoby, ktoré majú zložené priezviská, uvedú priezvisko podľa pasu.

05 - Meno - uveďte meno v súlade s rodným alebo krstným listom. Zahraničné osoby uvedú meno v súlade s pasom.

06 - Titul - uveďte akademický titul, ktorého je daňovník nositeľom podľa platných právnych predpisov.

07 až 13 - Adresa trvalého pobytu alebo sídlo alebo miesto podnikania, Ulica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Telefón, Fax - uveďte údaje vzťahujúce sa k trvalému pobytu daňovníka alebo k sídlu alebo miestu podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa. Telefónne číslo uveďte spolu so smerovým číslom.

14 až 19 - Adresa prechodného pobytu - platia primerane pokyny k riadkom 07 až 13.

20 až 29 - Údaje o zákonnom zástupcovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie (ďalej len "zástupca") - uveďte priezvisko, meno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, ulicu a číslo, PSČ, obec, štát a číslo telefónu spolu so smerovým číslom v prípade, že daňové priznanie podáva za daňovníka zástupca.

30 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky - uveďte názov banky, v ktorej má daňovník otvorený účet.

31 až 32 - Číslo účtu a kód banky - uveďte číslo účtu a numerický smerový kód banky, ktorá účet vedie. V prípade, že má daňovník zriadené účty vo viacerých peňažných ústavoch, uvedie ich názvy a čísla účtov na osobitnom liste.

PRÁVNICKÁ OSOBA (ďalej len "PO")

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo PO.

02 - Právna forma - uveďte číselný kód právnej formy.

03 - Obchodné meno alebo názov - uveďte obchodné meno, ako je uvedené v uznesení, resp. výpise z Obchodného registra.

04 až 10 - Sídlo alebo miesto podnikania - Ulica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Telefón, Fax - uveďte údaje vzťahujúce sa k sídlu alebo miestu podnikania PO. Telefónne číslo uveďte spolu so smerovým číslom.

11 až 21 - Oprávnená osoba na podanie daňového priznania za právnickú osobu - uveďte priezvisko, meno, titul a postavenie oprávnenej osoby vzhľadom k právnickej osobe, údaje vzťahujúce sa k trvalému pobytu oprávnenej osoby, telefónne číslo uveďte spolu so smerovým číslom.

22 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky - uveďte názov banky, v ktorej má PO otvorený účet.

23 a 24 - Číslo účtu a kód banky - uveďte číslo účtu PO a numerický smerový kód banky, ktorá účet vedie. V prípade, že má PO zriadené účty vo viacerých peňažných ústavoch, uvedie ich názvy a čísla účtov na osobitnom liste.

II. oddiel - ÚDAJE O DANI Z POZEMKOV

V tomto oddiele uveďte údaje na výpočet dane z pozemkov, ktorej podliehajú pozemky na území Slovenskej republiky (§ 6 ods. 1 zákona). Pre uvedenie výmery, druhu a lokalizácie pozemku je smerodajný údaj v katastri nehnuteľností. V prípade pozemku "zastavaná plocha a nádvorie" podlieha dani z pozemkov tá časť, ktorá nie je zastavaná stavbou, podliehajúcou dani zo stavieb. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí a umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení, a to až nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Pri väčšom počte pozemkov rôzneho druhu treba údaje o jednotlivých druhoch pozemkov uvádzať na samostatných prílohách.

Dani z pozemkov nepodliehajú porasty na pozemkoch.

K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO, príp. dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt.

03 - Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa pozemok nachádza.

04, 05 - Číslo katastrálneho územia, Názov katastrálneho územia - uveďte číslo a názov katastrálneho územia, v ktorom sa označený druh pozemku (pozemkov) nachádza.

06 - Číslo parcely - uveďte číslo parcely z katastra nehnuteľností, ak podávate daňové priznanie za súhrn parciel uveďte číslo jednej z nich, na ktorej sa označený druh pozemku v katastrálnom území nachádza. Čísla ďalších parciel (všetkých), na ktorých sa označený druh pozemku v tom istom katastrálnom území nachádza, uveďte v poznámke.

07 - Druh pozemku - uveďte veľké písmeno abecedy, podľa nižšie uvedeného označenia jednotlivých druhov pozemkov. Druh pozemku sa určí podľa stavu v katastri nehnuteľností. Faktický stav - skutočné využívanie pozemku pre účely dane z pozemkov - nemá právny význam.

A - orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady,

B - trvalé trávne porasty,

C - záhrady,

D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

F - zastavané plochy a nádvoria,

G - stavebné pozemky,

H - ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

08 - Popis pozemku - podrobnejšie popíšte označený druh pozemku, napr. orná pôda, lúka, okrasná záhrada, ihrisko, manipulačná a skladová plocha, nádvorie, atď.

09 - Právny vzťah - označte krížikom, aký je právny vzťah daňovníka k pozemku.

10 - Počet spoluvlastníkov - uveďte prípadný celkový počet spoluvlastníkov označeného druhu pozemku.

11 - Spoluvlastník určený dohodou - uveďte "áno", ak ste splnomocnený na podanie daňového priznania aj za ostatných, resp. "nie", ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť pozemku (svoj spoluvlastnícky podiel).

12 - Právny dôvod na oslobodenie - uveďte niektorý z právnych dôvodov na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 17 zákona a všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN).

13 - Výmera pozemku - uveďte skutočnú výmeru označeného druhu pozemku v katastrálnom území uvedenom v riadku 07, ktorá je súčtom výmery všetkých parciel uvedených na jednom tlačive - jednej prílohe daňového priznania. Ak ide o druh pozemku F - zastavaná plocha a nádvorie, uvedie sa iba výmera pozemku po odpočítaní výmery skutočne zastavanej plochy stavbami, ktoré podliehajú dani zo stavieb a dani z bytov. Obdobne sa postupuje u pozemkov zastavaných stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 6 ods. 2 zákona. Uvedie sa iba výmera pozemku po odpočítaní výmery týchto pozemkov. U spoluvlastníkov sa uvedie výmera pozemku podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu.

14 - Výmera pozemku oslobodená od dane - uveďte výmeru pozemku, ktorá podlieha oslobodeniu od dane z pozemkov podľa § 17 a VZN.

15 - Výmera pozemku podliehajúca dani - uveďte údaj rovnajúci sa riadku 13 (ak pozemok nie je oslobodený od dane z pozemkov), prípadne údaj rovnajúci sa rozdielu riadkov 13 a 14 (ak je pozemok alebo jeho časť oslobodená).

16 - Hodnota pôdy (pozemku) za 1 m2 - uveďte hodnotu pozemku podľa § 7 zákona alebo VZN.

17 - Základ dane podľa § 7 zákona - uveďte údaj, ktorý sa rovná súčinu riadkov 15 a 16 (r. 15 x r. 16).

18 - Základ dane zaokrúhlený na celé Sk nadol - sumu z riadku 17 zaokrúhlite na celé Sk nadol (§ 101 ods. 1 zákona).

19 - Ročná sadzba dane - uveďte sadzbu dane z pozemkov pre príslušný druh pozemku podľa § 8 ods. 1 alebo podľa VZN.

20 - Daň - uveďte súčin riadkov 18 a 19 (r. 18 x 19). Keďže v riadku 18 je uvedená ročná sadzba dane z pozemkov v percentách, pri výpočte je potrebné príslušné percento sadzby dane z pozemkov deliť 100 pre správny výpočet dane.

21 - Zníženie dane - uveďte podiel zníženia dane z pozemkov podľa VZN. Ak je zníženie dane z pozemkov podľa VZN uvedené v percentách, daňovník je povinný pre správny výpočet dane na úhradu uviesť zníženie dane v korunách (napr. VZN je ustanovené, že daň z pozemkov, na ktorých je cintorín, sa znižuje o 50%. V riadku 18 daňovník uvedie sumu v korunách, ktorá sa v tomto príklade konkrétne rovná polovici vypočítanej dane z pozemkov z riadku 17, a nie percentá).

22 - Daň na úhradu - uveďte rozdiel riadkov 20 a 21 (r. 20 - r. 21).

23 - Rozdiel dane - tento riadok vyplňte, len ak podávate dodatočné daňové priznanie a uveďte rozdiel riadku 22 priznania a riadku 22 dodatočného daňového priznania (preplatok alebo nedoplatok).

III. oddiel - ÚDAJE O DANI ZO STAVIEB

V tejto časti sa uvádzajú údaje na výpočet dane zo stavieb nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

Údaje k dani zo stavieb sa uvedú samostatne za každú stavbu podľa druhu stavby (§ 10 ods. 1 zákona). Pri väčšom počte stavieb pod jedným súpisným číslom, alebo pri väčšom počte stavieb s rôznymi súpisnými číslami, ale rovnakého druhu (napr. bytové domy vo vlastníctve bytového družstva), možno uviesť údaje k dani zo stavieb za "súhrn stavieb", pokiaľ ide o stavby s rovnakým počtom podlaží.

Pri väčšom počte stavieb s rôznym počtom podlaží, ktoré nemožno uviesť v "súhrne stavieb", treba údaje pre výpočet dane za tieto stavby uvádzať v samostatnej prílohe.

Stavba slúžiaca na jeden účel

K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO, príp. dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt.

03 - Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa stavba nachádza.

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné - uveďte názov ulice a číslo domu, na ktorej sa označený druh stavby nachádza a pridelené súpisné číslo stavby. Ak uvádzate údaje za "súhrn stavieb" s rôznymi súpisnými číslami, uveďte v tomto riadku jedno z nich a ostatné uveďte spolu k názvom ulice dolu v poznámke na tomto liste.

06, 07 - Číslo a názov katastrálneho územia - uveďte číslo a názov katastrálneho územia, v ktorom sa označený druh stavby nachádza.

08 - Číslo parcely - uveďte číslo parcely, na ktorej sa označený druh stavby nachádza. Ak ide o údaje za "súhrn stavieb", čísla parciel, na ktorých sú ďalšie stavby, uvádzajte v poznámke.

09 - Právny vzťah - označte krížikom, aký je právny vzťah daňovníka k stavbe.

10 - Počet spoluvlastníkov - uveďte prípadný celkový počet spoluvlastníkov označeného druhu stavby.

11 - Splnomocnený spoluvlastník - uveďte "áno", ak ste z počtu subjektov uvedených v riadku 10 splnomocnený na podanie priznania aj za ostatných, resp. "nie", ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť stavby (svoj spoluvlastnícky podiel).

12 - Popis stavby - uveďte stručný popis stavby, napr. rodinný dom, poľnohospodárska usadlosť, bytový dom, chalupa a pod., pri väčšom počte stavieb vrátane príslušenstva uveďte "súhrn stavieb".

13 - Právny dôvod na oslobodenie - uveďte niektorý z právnych dôvodov na oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 17 zákona a VZN.

14 - Stavba na cudzom pozemku - označte krížikom v kalónke "áno", ak nie ste majiteľom pozemku, na ktorom stavba stojí, a nie ste daňovníkom dane z pozemku.

15 - Výmera zastavanej plochy stavby - uveďte výmeru pozemku, ktorá je skutočne zastavaná stavbou, zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. U spoluvlastníkov sa uvedie výmera zastavanej plochy podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

16 - Celková výmera podlahových plôch - tento riadok sa vyplní vtedy, ak daňovník má oslobodenie od dane zo stavieb. V tomto riadku treba uviesť celkovú výmeru (súčet) podlahových plôch stavby vrátane tých, na ktoré si uplatňuje oslobodenie.

17 - Výmera podlahových plôch oslobodených od dane - uveďte výmeru podlahových plôch, ktorá podlieha oslobodeniu od dane zo stavieb podľa § 17 a VZN.

18 - Koeficient oslobodenia od dane zo stavieb - ak podlieha oslobodeniu iba časť stavby, uveďte v tomto riadku rozdiel medzi číslom 1 a pomerom výmery podlahových plôch z riadku 16 a 17 (1- ([r.17/r.16]).

19 - Základ dane - ak stavba podlieha dani zo stavieb v celom rozsahu, uveďte údaj zhodný s údajom v riadku 15. Ak podlieha oslobodeniu časť stavby, uvedie sa v tomto riadku údaj, ktorý sa vypočíta vynásobením výmery zastavanej plochy (z riadku 15) a koeficientu oslobodenia (z riadku 18).

20 - Ročná sadzba dane - uveďte základnú ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa § 12 alebo VZN.

21 - Počet podlaží okrem prvého nadzemného podlažia - tento riadok sa vyplňuje v prípade viacpodlažných stavieb a uvádza sa počet ďalších podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia (ďalšie podlažia sa počítajú od 2. nadzemného podlažia, resp. poschodia).

22 - Zvýšenie sadzby dane za ďalšie podlažie o - uveďte o koľko Sk správca dane VZN zvýšil ročnú sadzbu dane zo stavieb za príslušný druh stavby. Ak správca dane nezvýšil sadzbu dane, napíšte 0. V prípade prízemných stavieb sa tento riadok nevyplňuje.

23 - Daň - zisťuje sa ako súčin základu dane z riadku 19 a ročnej sadzby dane podľa riadku 20 (r. 19 x r. 20), prípadne ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zvýšenej o súčin ďalších podlaží a zvýšenia sadzby dane (r. 19 x < r. 20 + [r. 21 x r. 22]> ).

24 - Zníženie dane - uveďte podiel zníženia dane zo stavieb za príslušný druh stavby podľa VZN. Ak je zníženie dane zo stavieb podľa VZN uvedené v percentách, daňovník je povinný pre správny výpočet dane na úhradu uviesť zníženie dane v korunách (napr. VZN je ustanovené, že daň zo stavieb pri stavbe na bývanie vo vlastníctve občana v hmotnej núdzi sa znižuje o 50%. V riadku 24 daňovník uvedie sumu v korunách, ktorá sa v tomto príklade konkrétne rovná polovici vypočítanej dane zo stavieb z riadku 23, a nie percentá).

25 - Daň na úhradu - uveďte rozdiel riadkov 23 a 24 (r. 23-r. 24).

26 - Rozdiel dane - tento riadok vyplňte, len ak podávate dodatočné daňové priznanie, a uveďte rozdiel riadku 25 priznania a riadku 25 dodatočného daňového priznania (preplatok alebo nedoplatok).

Stavba slúžiaca na viac účelov

K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO, príp. dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt.

03 - Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa stavba nachádza.

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné - uveďte názov ulice a číslo domu, na ktorej sa označený druh stavby nachádza a pridelené súpisné číslo stavby. Ak uvádzate údaje za "súhrn stavieb" s rôznymi súpisnými číslami, uveďte v tomto riadku jedno z nich a ostatné uveďte spolu k názvom ulice dolu v poznámke prílohy.

06, 07 - Číslo a názov katastrálneho územia - uveďte číslo a názov katastrálneho územia, v ktorom sa označený druh stavby nachádza.

08 - Číslo parcely - uveďte číslo parcely, na ktorej sa označený druh stavby nachádza. Ak ide o údaje za "súhrn stavieb", čísla parciel, na ktorých sú ďalšie stavby, uvádzajte dole v poznámke.

09 - Právny vzťah - označte krížikom, aký je právny vzťah daňovníka k stavbe.

10 - Počet spoluvlastníkov - uveďte prípadný celkový počet spoluvlastníkov označeného druhu stavby.

11 - Splnomocnený spoluvlastník - uveďte "áno", ak ste z počtu subjektov uvedených v riadku 10 splnomocnený na podanie priznania aj za ostatných, resp. "nie", ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť stavby (svoj spoluvlastnícky podiel).

12 - Popis stavby - uveďte stručný popis stavby, napr. rodinný dom, poľnohospodárska usadlosť, bytový dom, chalupa a pod., pri väčšom počte stavieb vrátane príslušenstva uveďte "súhrn stavieb".

13 - Právny dôvod na oslobodenie - uveďte niektorý z právnych dôvodov na oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 17 zákona a VZN.

14 - Stavba na cudzom pozemku - označte krížikom v kolónke "áno", ak nie ste majiteľom pozemku, na ktorom stavba stojí, a nie ste daňovníkom dane z pozemku.

15 - Výmera zastavanej plochy stavby - uveďte výmeru pozemku, ktorá je skutočne zastavaná stavbou, zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. U spoluvlastníkov sa uvedie výmera zastavanej plochy podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

16 - Celková výmera podlahových plôch - tento riadok sa vyplní vtedy, ak daňovník má oslobodenie od dane zo stavieb. V tomto riadku treba uviesť celkovú výmeru (súčet) podlahových plôch stavby, vrátane tých, ktoré sú oslobodené.

17 - Výmera podlahových plôch oslobodených od dane - uveďte výmeru podlahových plôch, ktorá podlieha oslobodeniu od dane zo stavieb podľa § 17 a VZN.

18 - Výmera podlahových plôch podliehajúcich dani určených na rôzne účely - v jednotlivých riadkoch a) až g) uveďte výmeru podlahovej plochy podliehajúcej dani v m2 príslušnú k jednotlivým druhom činnosti v danej stavbe podľa § 10 ods. 1 zákona (napr. a) stavba na bývanie, f) administratívna budova, ...). Súčet výmer podlahových plôch z riadku 18 a) až 18 g) sa musí rovnať riadku 16, prípadne rozdielu riadkov 16 a 17 (ak ide o oslobodenia od dane zo stavieb).

19 - Počet podlaží okrem prvého nadzemného podlažia - tento riadok sa vyplňuje v prípade viacpodlažných stavieb a uvádza sa počet ďalších podlaží stavieb okrem prvého nadzemného podlažia (ďalšie podlažia sa počítajú od 2. nadzemného podlažia, resp. poschodia).

20 - Koeficient oslobodenia od dane zo stavieb - ak podlieha oslobodeniu iba časť stavby, uveďte v tomto riadku rozdiel medzi číslom 1 a pomerom výmery podlahových plôch z riadku 16 a 17 (1-([r. 17/r. 16]).

21 - Základ dane - ak stavba podlieha dani zo stavieb v celom rozsahu, uveďte údaj zhodný s údajom v riadku 15. Ak podlieha oslobodeniu časť stavby, uvedie sa v tomto riadku údaj, ktorý sa vypočíta vynásobením výmery stavbou zastavanej plochy (z riadku 15) a koeficientu oslobodenia (z riadku 20).

22 - Pomerná časť základu dane na rôzne účely - pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

23 a)-24 g) - Zvýšenie sadzby dane za ďalšie podlažie o - uveďte o koľko Sk správca dane VZN zvýšil ročnú sadzbu dane zo stavieb za príslušný druh stavby. Ak správca dane nezvýšil sadzbu dane, napíšte 0. V prípade prízemných stavieb sa tento riadok nevyplňuje.

25 a)-25 g) - Pomerná časť dane na rôzne účely - pomernú časť dane v jednotlivých riadkoch vypočítate tak, že základ dane (r. 21) vynásobte pomernou časťou základu dane (r. 22 a) až r- 22 g). výsledok vynásobíte ročnou sadzbou dane pre príslušný účel (r. 23 a) až 23 g), t.j. [(r. 21 x r. 22 a) x r. 23 a)]. V prípade, že je viacúčelová stavba aj viacpodlažná, potom pomernú časť dane v jednotlivých riadkoch vypočítate tak, že základ dane (r. 21) vynásobte pomernou časťou základu dane (r. 22 a) až r. 22 g), výsledok vynásobte ročnou sadzbou dane pre príslušný účel (r. 23 a) až 23 g), zvýšenou o súčin počtu podlaží a zvýšenia sadzby dane za ďalšie podlažie, t.j. [(r. 21 x r. 22 a)] x [r. 23 a) + (r. 19 x r. 24 a)].

26 - Daň - daň vypočítate ako súčet pomerných častí dane z riadkov 25 a) až 25 g).

27 - Zníženie dane - uveďte podiel zníženia dane zo stavieb za príslušný druh stavby podľa VZN. Ak je zníženie dane zo stavieb podľa VZN uvedené v percentách, daňovník je povinný pre správny výpočet dane na úhradu uviesť zníženie dane v korunách.

28 - Daň na úhradu - uveďte rozdiel riadkov 26 a 27 (r. 26 - r. 27).

29 - Rozdiel dane - tento riadok vyplňte, len ak podávate dodatočné daňové priznanie a uveďte rozdiel riadku 26 priznania, a riadku 26 dodatočného daňového priznania (preplatok alebo nedoplatok).

IV. oddiel - ÚDAJE O DANI Z BYTOV

V tejto časti daňového priznania sa uvádzajú údaje na výpočet dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov").

Daňovník tu uvedie konkrétne údaje za byty a nebytové priestory v bytovom dome nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a vypočíta daň z bytov.

Bytovým domom sa na účely tohto zákona rozumie dom určený na bývanie, v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v zákone vo vlastníctve alebo v spluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

Nebytovým priestorom v bytovom dome sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako no bývanie, nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO, príp. dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt.

03 - Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa byt a nebytový priestor v bytovom dome nachádzajú.

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné - uveďte názov ulice a číslo bytového domu, na ktorej sa predmet dane z bytov nachádza a pridelené súpisné číslo bytového domu. Ak uvádzate údaje za viac bytov, nebytových priestorov v bytovom dome s rôznymi súpisnými číslami, uveďte v tomto riadku jedno z nich a ostatné uveďte spolu k názvom ulice dole v poznámke na tejto prílohe. Podmienkou však zostáva, že tieto nehnuteľnosti sú umiestnené na území jedného správcu dane a sadzby dane sú pre jednotlivé predmety dane z bytov rovnaké.

06, 07 - Číslo katastrálneho územia a názov katastrálneho územia - uveďte číslo a názov katastrálneho územia, v ktorom sa byt alebo nebytový priestor nachádza.

08 - Číslo parcely - uveďte číslo parcely, na ktorej sa označený byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nachádza. Ak ide o údaje za viac bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome, čísla parciel, na ktorých sú tieto byty aleno nebytové priestory v bytovom dome sa uvádzajú v poznámke.

09 - Číslo bytu alebo nebytového priestoru - ak uvádzate čísla viacerých bytov alebo nebytových priestorov bytovom dome, uveďte na tomto riadku jedno z nich a ostatné uveďte v poznámke prílohy. Podmienkou však zostáva, že tieto byty alebo nebytové priestory v bytovom dome sú umiestnené na území jedného správcu dane.

10 - Právny vzťah - označte krížikom, aký je právny vzťah daňovníka k bytu a nebytovému priestoru v bytovom dome.

11 - Počet spoluvlastníkov - uveďte prípadný celkový počet spoluvlastníkov bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

12 - Spoluvlastník určený dohodou - uveďte "áno," ak ste z počtu subjektov uvedených v riadku 10 splnomocnený na podanie priznania aj za ostatných, resp. "nie," ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť bytu a nebytového priestoru v bytovom dome (svoj spoluvlastnícky podiel).

13 - Popis bytu, nebytového priestoru v bytovom dome - uveďte stručný popis bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

14 - Právny dôvod na oslobodenie - uveďte niektorý z právnych dôvodov na oslobodenie od dane z bytov podľa § 17 zákona a VZN.

15 a), 15 b) - Výmera podlahových plôch - uveďte výmeru podlahových plôch bytu a nebytového priestoru v bytovom dome v m2, pričom sa pod výmenou podlahovej plochy bytu rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu bez plochy lodžií a balkónov. Do celkovej výmery podlahových plôch sa počíta aj každý začatý m2 plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

16 a), 16 b) - Výmera podlahových plôch bytu a nebytových priestorov v bytovom dome oslobodených od dane z bytov - uveďte výmeru podlahových plôch bytu a nebytového priestoru v bytovom dome v m2, ktoré podliehajú oslobodeniu od dane z bytov podľa § 17 a VZN.

17 a), 17 b) - Výmera podlahových plôch bytu a nebytových priestorov v bytovom dome podliehajúcich dani - uveďte rozdiel riadkov 15a) a 16a), resp. 15b) a 16b).

18 a), 18 b) - Základ dane - ak byt podlieha dani z bytov v celom rozsahu, uveďte sem údaje z riadku 15a), a ak nebytový priestor v bytovom dome podlieha dani z bytov v celom rozsahu, uveďte sem údaje z riadku 15b). Ak je byt alebo časť oslobodená, uveďte údaj z riadku 17a), resp. ak je nebytový priestor alebo časť nebytového priestoru v bytovom dome oslobodená, uveďte údaj z riadku 17b).

19 - Ročná sadzba dane za byt - uveďte ročnú sadzbu dane z bytov podľa § 16 zákona alebo VZN určenú za byt.

20 - Ročná sadzba dane za nebytový priestor v bytovom dome - uveďte ročnú sadzbu dane z bytov alebo nebytových priestorov podľa § 16 zákona alebo VZN určenú za nebytový priestor.

21 - Daň - uveďte súčet dane za byt, ktorú vypočítate ako súčin základu dane z bytu a ročnej sadzby dane za byt a dane za nebytový priestor, ktorú vypočítate ako súčin základu dane z nebytového priestoru a ročnej sadzby dane za nebytový priestor ([r.18a)xr.19]+[r.18bxr.20]).

22 - Zníženie dane - uveďte podiel zníženia dane z bytov podľa VZN v Sk.

23 - Daň na úhradu - uveďte rozdiel riadkov 21 a 22 (r.21-r.22).

24 - Rozdiel dane - tento riadok vyplňte, len ak podávate dodatočné daňové priznanie, a uveďte rozdiel riadku 21 priznania a riadku 21 dodatočného daňového priznania (preplatok alebo nedoplatok).

V. oddiel - SUMARIZÁCIA

01 - Počet pozemkov - v tomto riadku uveďte počet pozemkov s vlastnými parcelnými číslami, za ktoré podáva daňovník priznanie.

02 - Daň z pozemkov - v tomto riadku uveďte sumu predstavujúcu súčet súm na riadku 21 druhého oddielu priznania (daň z pozemkov).

03 - Počet stavieb - v tomto riadku uveďte celkový počet stavieb, za ktoré podáva daňovník priznanie.

04 - Daň zo stavieb - v tomto riadku uveďte sumu predstavujúcu súčet súm na riadkoch 26 (daň zo stavieb jednoúčelových) a riadkoch 28 (daň zo stavieb určených na viac účelov) tretieho oddielu priznania.

05 - Počet bytov - v tomto riadku uveďte počet bytov, za ktoré podáva daňovník priznanie.

06 - Daň z bytov - v tomto riadku uveďte sumu predstavujúcu súčet súm na riadku 22 štvrtého oddielu priznania (daň z bytov).

07 - Daň z nehnuteľností celkom - v tomto riadku uveďte celkovú daň z nehnuteľností vypočítanú súčtom riadkov 02 - Daň z pozemkov, 04 - Daň zo stavieb a 06 - Daň z bytov. Výsledná suma predstavuje celkovú daň na príslušné zdaňovacie obdobie.

08 - Daň z nehnuteľností na celé koruny nahor - zaokrúhlite sumu uvedenú v riadku 06 na celé koruny nahor.

09 - Rozdiel dane z nehnuteľností - tento riadok vyplňte, len ak podávate dodatočné daňové priznanie, a uveďte rozdiel riadku 08 priznania a riadku 08 dodatočného daňového priznania (preplatok alebo nedoplatok).

Počet príloh - uveďte celkový počet samostatných príloh priložených k priznaniu.

Podpis daňovníka (zástupcu) - vedľa vyhlásenia daňovníka o správnosti a úplnosti údajov uvedených v priznaní sa daňovník podpíše a súčasne uvedie, kedy bolo daňové priznanie vyplnené.

V prípade, ak daňové priznanie za FO bude podávať zástupca daňovníka, daňové priznanie podpíše on. PO uvedie podpis oprávnenej osoby na podanie priznania, odtlačok pečiatky daňovníka a meno a priezvisko osoby, ktorá daňové priznanie za PO vypracovala spolu s dátumom vypracovania daňového priznania a telefonickým kontaktom v prípade nejasnosti alebo neúplnosti údajov. Vlastnoručný podpis daňovníka, resp. štatutárneho zástupcu nemožno nahradiť odtlačkom pečiatky.

Výber z číselníka numerických kódov

právnej formy PO

Právna forma Kód položky

Verejná obchodná spoločnosť 111

Spoločnosť s ručením obmedzeným 112

Komanditná spoločnosť 113

Nadácia 117

Neinvestičný fond 118

Nezisková organizácia 119

Akciová spoločnosť 121

Družstvo 205

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov... 271

Štátny podnik 301

Národná banka Slovenska 311

Banka - štátny peňažný ústav 312

Rozpočtová organizácia 321

Príspevková organizácia 331

Fondy 381

Verejnoprávna inštitúcia 382

Zahraničná osoba 421

Sociálna a zdravotné poisťovne 433

Doplnková dôchodková poisťovňa 434

Komoditná burza 445

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné) 701

Politická strana, politické hnutie 711

Cirkevná organizácia 721

Stavovská organizácia - profesná komora 741

Komora (s výnimkou profesných komôr) 745

Záujmové združenie právnických osôb 751

Obec (obecný úrad) 801

Krajský a obvodný úrad 802

Medzinárodné organizácie a združenia 921

Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 931

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 3. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 29 411
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 235
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 949
 4. Po Slovensku na motorke 6 606
 5. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 6 446
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 5 544
 7. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 5 350
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 323
 9. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 441
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 3 590
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu