Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Kalendárium programových uzávierok Nadácie otvorenej spoločnosti-Open Society Foundation

Vzhľadom na to, že uverejňujeme len základné informácie o programe, prosíme každého záujemcu, aby si pred podávaním žiadosti DÔSLEDNE preštudoval podrobné informácie - podrobnosti o všetkých programoch - podmienky účasti, formuláre prihlášok, ako aj ...

Vzhľadom na to, že uverejňujeme len základné informácie o programe, prosíme každého záujemcu, aby si pred podávaním žiadosti DÔSLEDNE preštudoval podrobné informácie - podrobnosti o všetkých programoch - podmienky účasti, formuláre prihlášok, ako aj ďalšie informácie sú k dispozícii na http://www.osf.sk alebo na vyžiadanie v NOS - OSF a v pobočkách SAIA - SCTS.

28. február 2001

Individuálne štipendiá v oblasti žurnalistiky

Cieľom grantového programu je umožniť študentom a profesionálom v oblasti žurnalistiky (iba pre občanov SR), pracujúcich v printových i elektronických médiách, prehlbovať si vedomosti, skúsenosti a poznatky na zahraničných a domácich stážach, štipendijných pobytoch a seminároch. V rámci programu sa nepodporuje účasť na konferenciách, výstavách a veľtrhoch, ani jazykové kurzy pre novinárov. Finančná pomoc je poskytovaná iba vo forme príspevku na školné a časť nákladov na štúdium na danej inštitúcii/univerzite (odbornú literatúru). Uchádzači: študenti 4. a 5. ročníkov fakulty žurnalistiky (resp. študenti iných odborov pripravujúcich sa na prácu žurnalistov v printových alebo elektronických médiách) alebo novinári do 45 rokov. Bližšie informácie: Tatiana Rajniaková, NOS - OSF, kl. 117 - každý utorok telefonicky, ostatné dni mailom: tana@osf.sk

Skryť Vypnúť reklamu

Podpora projektov pre regionálne a lokálne súkromné rádiá

Grantové kolo pre regionálne a lokálne súkromné rádiá. Téma: Menšinové otázky, spolužitie menšiny a väčšiny, predstavenie menšinovej kultúry a ich špecifík, prípadne menšiny a EÚ. Cieľ: Pomôcť nabúravať a odstraňovať stereotypy v náhľade na menšinové obyvateľstvo, prispieť k vzájomnému spoznávaniu sa, pomôcť nadviazať dialóg a poskytnúť priestor pre sebarealizáciu tej-ktorej národnostnej menšine. Priority budú mať projekty vypracované v spolupráci s mimovládnou organizáciou, ktorá reprezentuje danú menšinu, alebo menšinovou komunitou, príp. realizuje projekty zamerané na menšinové i väčšinové obyvateľstvo. Uchádzači: regionálne a lokálne súkromné rádiá. Bližšie informácie: Tatiana Rajniaková, NOS - OSF, kl. 117 - každý utorok telefonicky, ostatné dni mailom: tana@osf.sk

Skryť Vypnúť reklamu

8. marec 2001

Network of East-West Women - 2001 Legal Fellowship Program (NEWW)

16-mesačný štipendijný program určený záujemkyniam, ktoré sa angažujú v oblasti ľudských práv žien a spolupracujú s mimovládnymi organizáciami s takýmto zameraním s cieľom získať zručnosti a metodiku potrebnú pre efektívnu obhajobu ženských práv vo svojej domovskej krajine počas programu, ktorý má dve časti: intenzívny štvormesačný tréningový pobyt v USA a ročná realizácia vlastných projektov v domovskej krajine s podporou NEWW. Uchádzači: absolventky právnických fakúlt zo strednej a východnej Európy a štátov bývalého Sovietskeho zväzu. Bližšie informácie: http://www.neww.org, Viera Klementová, NOS - OSF, kl. 114, viera@osf.sk

10. marec 2001

Konferencia YouthCan - príležitosť pre mladých ochranárov prírody s projektmi na internete

Skryť Vypnúť reklamu

Mládežnícky orientovaná konferencia, na ktorej sa takmer 1000 účastníkov z celého sveta každoročne zaoberá environmentálnymi otázkami a využitím internetu pri rozvoji spoločných projektov v tejto oblasti, sa uskutoční v dňoch 30. apríla a 1. mája 2001 v Museum of Natural History v New Yorku. NOS-OSF môže finančne podporiť AKTÍVNU účasť 3 stredoškolákov - úspešných realizátorov projektu v tejto oblasti. Uchádzači: študent strednej školy, ktorý je autorom/spoluautorom/členom riešiteľského tímu (môže navrhnúť aj škola). Bližšie informácie: http://www.nyu.edu/projects/youthcan/, Katarína Pišútová, NOS - OSF, kl. 112, katarina@osf.sk

12. marec 2001

Salzburské semináre

Týždenné odborné semináre pre mladých lekárov v Salzburgu s cieľom oboznámiť ich so súčasnými poznatkami v príslušnej oblasti medicíny. V lete 2001 sa uskutočnia semináre v nasledujúcich špecializáciách: 1. Family Medicine 1.-7. júl, 2. Neurology 12.-18. august, 3. Psychiatry 12.-18. august, 4. Maternal/Infant Health 19.-25. august, 5. Oncology 25.-31. august. Všetci uchádzači musia absolvovať jazykový pohovor v angličtine (20-30 minút), zameraný na problematiku profesie uchádzača. Uchádzači: lekári so špecializáciou v danom odbore, prednosť majú kandidáti do 40 rokov.

Skryť Vypnúť reklamu

Bližšie informácie: Elena Smolinská, NOS - OSF, kl. 113, elena@osf.sk

15. marec 2001

Vzdelávanie predstaviteľov

miestnej samosprávy

Grantový program podpory vzdelávania predstaviteľov miestnej samosprávy v styku s verejnosťou, ktorého cieľom je podporiť vzdelávacie projekty regionálneho alebo celoslovenského charakteru vznikajúce v spolupráci mimovládneho neziskového sektora s miestnou samosprávou. Projekty by mali zmeniť chápanie a prístup predstaviteľov miestnej samosprávy voči občanom, mimovládnym organizáciám a iným subjektom v komunite. Tréningy by sa mali zamerať na metódy a techniky, ktoré prispejú k väčšej informovanosti o verejnom živote v obci, meste či regióne a tiež zapájajú rôzne skupiny do spolurozhodovania. Uchádzači: neziskové organizácie (samosprávy, združenia samospráv, nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy) zaregistrované na Slovensku podľa platných zákonov. Bližšie informácie: Katarína Staroňová, NOS-OSF, kl. 108, katka@osf.sk

Skryť Vypnúť reklamu

16. marec 2001

Rozvoj kvality vyučovacích programov v oblasti verejného zdravia

Nový trojročný grantový program Open Society Institute (Inštitút otvorenej spoločnosti - OSI) a Association of Schools of Public Health in the European Region (Asociácia škôl verejného zdravia v oblasti Európy - ASPHER) na podporu profesionalizácie pracovných síl v oblasti verejného zdravia, ktorého cieľom je rozvoj, overovanie a schvaľovanie akademického a administratívneho štandardu škôl a vyučovacích programov, ako aj posilnenie vyučovacích programov v oblasti verejného zdravia na nižšom stupni rozvoja prostredníctvom spolupráce s inou školou verejného zdravia. Uchádzači: výhradne inštitucionalizovaní uchádzači (najmä školy) s vyučovacím programom v oblasti verejného zdravia. Bližšie informácie: http://www.ensp.fr/aspher/ alebo http://www.osf.sk

Skryť Vypnúť reklamu

31. marec 2001

Podpora klubov rómskej mládeže

Ďalšie kolo grantového programu určeného najmä aktívnym klubom rómskej mládeže (deti a mládež do 26 rokov), ktorého hlavným cieľom je pomôcť rómskej mládeži aktívne využívať voľný čas a umožniť im stretávať sa v kluboch a krúžkoch. Projekty by sa mali orientovať na: 1. vzdelávacie aktivity (prednášky, besedy, kurzy…), 2. osvetové aktivity (zdravotnícka výchova…), 3. aktivity na využitie voľného času (divadlo, tanec, šport…). Uchádzači: mimovládne neziskové organizácie (najmä občianske združenia), inštitúcie zriadené štátom alebo miestnou samosprávou (základné školy, osobitné školy, obecné úrady, osvetové strediská, centrá voľného času), športové kluby, cirkevné inštitúcie zameriavajúce sa na prácu s rómskou mládežou. Bližšie informácie: Irena Věchtová, NOS-OSF Prešov, tel.: 091/773 24 69, e-mail: osf.presov@nextra.sk

Skryť Vypnúť reklamu

1. apríl 2001

Curriculum Resource Center (CRC) - Spring 2001 Sessions

Poslaním týždňových seminárov v oblasti humanitných a sociálnych vied je pomôcť pri vytváraní a inovácii učebných osnov. Účastníci majú prístup ku všetkým zariadeniam univerzity. Uzávierka na kurzy: 1. Using Business Case Studies in the Curriculum, 2. Culture and Society, 3. International Business Law, Comparative Constitutional Law, and Human Rights. Uchádzači: vysokoškolskí pedagógovia alebo výskumní pracovníci v oblasti humanitných a sociálnych vied, ktorí učia na čiastkový úväzok. Bližšie informácie: Katarína Koubeková, NOS-OSF, kl. 115, katrin@osf.sk

Global Supplementary Grant

Program (GSGP)

Cieľom štipendijného programu je rozvoj a inovácia vyššieho vzdelávania v postsocialistických krajinách prostredníctvom udeľovania doplnkových grantov (1000-5000 USD - na základe akademických výsledkov) záujemcom o štúdium v odboroch humanitných a sociálnych vied v štátoch severnej Ameriky, Ázie, Austrálie a v západnej Európe. V rámci tejto uzávierky sú akceptované prihlášky na štúdium v severnej Amerike, Ázii a Austrálii. (Uzávierka pre západnú Európu bude 1. júna 2001). Uchádzači: študenti akceptovaní na doktorandské štúdium na akreditovanej inštitúcii vyššieho vzdelávania v uvedených štátoch. Bližšie informácie: Katarína Koubeková, NOS-OSF, kl. 115, katrin@osf.sk

Skryť Vypnúť reklamu

10. apríl 2001

Podpora kurzov v rámci Programu IDEP (Internet Distance Education Program)

Grantový podprogram Programu IDEP je zameraný na podporu rozvoja otvoreného a dištančného vzdelávania, najmä foriem využívajúcich internet, prioritne podporujúci rozvoj v oblasti humanitných vied. Cieľom podprogramu je podporiť rozšírenie dištančného vzdelávania o formy využívajúce internet - podporiť vznik nových kurzov, prepracovanie a doplnenie existujúcich kurzov - pre riadne vysokoškolské štúdium, ako aj pre celoživotné vzdelávanie, najmä v oblasti humanitných vied. Výsledkom grantu má byť dištančný on-line kurz, ktorý bude riadnym kurzom na vysokej škole alebo kurzom určeným pre ďalšie vzdelávanie. Uchádzači: výhradne neziskové organizácie (štátne i neštátne, najmä vysoké školy, nadácie, občianske združenia, neziskové investičné fondy). Bližšie informácie:Katarína Pišútová, NOS - OSF, kl. 112, katarina@osf.sk

Skryť Vypnúť reklamu

15. apríl 2001

Curriculum Resource

Center (CRC) - Course

Development Competition

Grantový program s cieľom pomôcť pri vytváraní a inovácii učebných osnov - inovácia obsahu, metodológie a vyučovacieho procesu. Grantisti pripravia a odučia 1-2-semestrálny kurz týkajúci sa aktuálnych spoločenských otázok v oblastiach: literatúra, história, porovnávacia politológia, sociologické otázky nacionalizmu, štúdiá o náboženstve, štúdia o odlišnostiach pohlaví. Uchádzači: jednotlivci alebo skupiny (projekt predkladá vedúci tímu). Bližšie informácie: Katarína Koubeková, NOS-OSF, kl. 115, katrin@osf.sk

Ďalšie stanovené uzávierky prihlášok sú už k dispozícii na http://www.osf.sk alebo na adrese NOS-OSF. O ďalších programoch prinesieme základné informácie na stránkach SME 1. marca a potom vždy posledný piatok v mesiaci.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 6. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 34 088
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 004
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 651
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 277
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 457
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 840
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 724
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 435
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 582
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 560
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu