Sobota, 6. marec, 2021 | Meniny má Radoslav, RadoslavaKrížovkyKrížovky

Poplatky za bývanie rastú aj pre zlý systém

BRATISLAVA - Zvyšovanie regulovaných cien energií od Nového roka prinútila správcov bytov zvýšiť mesačné poplatky za bývanie. Pozornosť vzbudilo, že kým niektorým nájomcom sa zvýšili o 200 korún mesačne, iným aj o dve tisícky.


FOTO SME - PAVOL FUNTÁLBRATISLAVA - Zvyšovanie regulovaných cien energií od Nového roka prinútila správcov bytov zvýšiť mesačné poplatky za bývanie. Pozornosť vzbudilo, že kým niektorým nájomcom sa zvýšili o 200 korún mesačne, iným aj o dve tisícky.

„Výšku záloh vypočítavame podľa spotreby po minulé roky, pre každý byt individuálne. To je dôvod, prečo sa môžu platby pre jednotlivé domácnosti tak odlišovať," vysvetľuje ekonomický námestník bytového družstva v Bratislave Jozef Špaček. „Za byty, ktoré spravujeme my, zvyšujú sa priemerne zálohové platby asi o 510 korún mesačne. Rozptyl je však široký, od 200 korún až po 2500," dodal.

Náklady na bývanie sa môžu líšiť aj v rôznych častiach Slovenska. Každý výrobca tepla alebo vodáreň má totiž regulačným úradom stanovenú individuálnu cenu. Niektoré bytové družstvá výšku záloh mierne preženú. Okrem toho, že nie je možné dopredu presne odhadnúť, za koľko sa spotrebuje, využívajú aj psychológiu. „Je lepšie ľudom na konci roka vracať preplatky, ako vymáhať nedoplatky," myslí si Špaček.

Reálne však poplatky stúpajú hlavne vinou cien tepla a teplej vody. „Tie sa pod rast nákladov na bývanie podpisujú najviac," tvrdí Špaček.

Podľa bytových družstiev to súvisí so zlým mechanizmom tvorby cien tepla. Ten umožňuje výrobcom tepla do svojej ceny započítať všetky svoje náklady vrátane zisku. „Cena tepla je dvojzložková. Variabilná časť sa platí za skutočne dodané teplo. Fixnú zložku tvoria náklady výrobcu, napríklad mzdy, nájomné, údržba," spresňuje hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták.

„Štát týmto mechanizmom chráni výrobcov tepla, a nie konečných spotrebiteľov. Teplárne majú takto pokryté všetky riziká," myslí si predseda banskobystrického bytového družstva Juraj Chmelík.

Výrobcovia tepla si teda môžu fakturovať aj teplo, ktoré do siete vôbec nedodajú. „Fixná zložka ceny sa platí za zmluvne dohodnuté množstvo, bez ohľadu na to, či ho odoberieme, alebo nie. Jej výška sa rozpočítava medzi všetkých odberateľov," objasňuje Chmelík.

Podobne je to aj s teplou vodou. „Kotolne si fakturujú množstvo vody, ktoré namerajú na výstupe z nej. To neznamená, že je zhodné s tým na vstupe do domu," hovorí. Podľa neho je takýto postup absolútnou ochranou monopolov. Plánované množstvo tepla si síce zmluvne dohadujú výrobcovia s odberateľmi, ak ho však prekročia o 5 percent alebo, naopak, odoberú menej, platia sankcie. Takýto postup zaviedol regulačný úrad len minulý rok, aby sa zabránilo špekuláciám. „Niektorí plánované množstvo tepla zámerne podhodnocovali, aby zaplatili menej na fixných nákladoch," hovorí Miroslav Obšivaný, predseda Predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Ako zistiť ceny za energie

zálohový predpis

je doručovaný do domácností koncom alebo začiatkom roka, informuje o vypočítanej výške mesačnej zálohy za služby na budúci rok, mal by obsahovať vysvetlenie, s akými cenami sa pri vymeriavaní zálohy počítalo. Zvyčajne sa používajú štatistiky o minulej spotrebe domácnosti, rozhodnutia o zvýšení regulovaných cien na ten rok, ale aj meteorologické prognózy. Vypočítavajú sa individuálne pre každú domácnosť, preto sa môžu medzi domácnosťami líšiť aj v tisíckach korún.

ročné vyúčtovanie

vyčísľuje presné náklady bytu, podľa skutočnej spotreby a cien, ktoré účtujú dodávatelia tepla a vody. Tie sa zvyčajne odlišujú od celkovej sumy záloh platených mesačne počas roka, keďže zálohy vychádzajú len z odhadov a predpokladom. V tom prípade oboznamujú domácnosť o preplatkoch alebo nedoplatkoch.

vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

obsahuje schválené ceny pre všetkých výrobcov tepla, vodárne, energetické podniky a SPP. Mal by byť zverejnený na internetovej stránke úradu (www.urso.gov.sk) s 15-dňovým oneskorením alebo je možné si ho objednať na adrese úradu.

informačné tabule

v niektorých bytových domoch môžu byť vyvesené tarify za vodu, teplo a iné.

internetová stránka bytového družstva

ak ju má zriadenú. Podľa nášho prieskumu však ceny energií na svojich stránkach uverejňujú málokedy alebo sú neaktuálne.

Čo tvorí poplatky za služby za užívanie bytu

1. Poplatok za správu

Platí sa bytovému družstvu alebo firme starajúcej sa o správu domu, za zabezpečovanie služieb. Jeho výška je rôzna, podľa toho, na akom sa zhodne predstavenstvo bytového družstva. Napríklad bytové družstvo spravujúce byty v druhom bratislavskom obvode si účtuje mesačný poplatok 130 korún. Ten sa tento rok zvyšuje o sumu DPH, teda o 19 % na 255 Sk.

Dôvodom je zmena daňových zákonov, ktorou sa aj bytové družstvá stanú platcami DPH. To sa premietne aj do cien ich služieb, tými sú v tomto prípade poplatky za správu. Samotný poplatok sa pritom nezvyšuje.

2. Energie a voda

* vodné a stočné (ak má byt namontované vodomery, platí sa podľa skutočnej spotreby vody v m3, ktorá sa vyučtováva koncom alebo začiatkom roka),

* teplo na vykurovanie (platí sa podľa spotreby tepla v GJ na bytových meračoch),

* teplo na ohrev TÚV (v GJ),

* elektrina a vykurovanie spoločných priestorov (vypočítava sa podľa spoluvlastníckeho podielu alebo počtu osôb -osobo/mesiac).

3. Poplatky za objednané služby

* sú individuálne. Je to napríklad upratovanie spoločných priestorov, odhŕňanie snehu alebo iné služby, na ktorých sa spoločenstvo vlastníkov dohodne, že bude platiť.

4. Daň z nehnuteľností

* taktiež sa platí v ročnom zúčtovaní, ale jej príjemcom je obec.

Fond opráv

* jeho tvorba je individuálna pre jednotlivé bytové domy,

* o navyšovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov v dome,

* používa sa na všetky opravy spoločných priestorov, fasády, strechy bytového domu dome,

* zvyčajne sa zvyšuje každoročne, prípade podľa potreby vlastníci rozhodnú o dočasnej tvorbe na väčšie opravy,

* výška mesačných odvodov do fondu sa pohybuje asi od 3,5 Sk/m2 do 20 Sk/m2.

Čo sa platí osobitne:

* elektrina - mesačné platby, polročné vyúčtovanie,

* SIPO obsahuje: plyn, koncesionárske poplatky (TV a rozhlas).

Čo sú zálohové platbyVäčšina bytov na Slovensku platí za energie a vodu podľa skutočnej spotreby. Tá sa zisťuje ročne podľa stavu na bytových meračoch, reálne ročné náklady bytu je teda možné zistiť spätne. Poplatky sa však platia dopredu ako záloha. Tie smerujú počas roka na spoločný účet domu. Odhaduje a vymeriava ich správca domu, obyčajne bytové družstvo.

„Výšku mesačných zálohových platieb určujeme zvlášť pre každý byt na základe ich spotreby za minulé roky," hovorí Jozef Špaček, ekonomický námestník bytového družstva v druhom bratislavskom obvode.

Keďže počet ľudí v domácnosti sa môže počas roka aj meniť, skutočná spotreba zistená na konci roka sa odlišuje od plánovanej.

„Zálohy, samozrejme, nie je možné odhadnúť presne, v ročnom zúčtovaní sa vyrovnávajú preplatky a nedoplatky," objasňuje Špaček.

Celkové náklady bytu spočívajú v mesačných zálohách za služby a fond opráv. Zvlášť sa platia faktúry za elektrinu. Plyn a koncesionárske poplatky sa platia cez inkaso.

Kto rozhoduje o cenách energií

* ceny energií sú regulované, čo znamená, že o ich výške rozhoduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ceny plynu a elektriny sa stávajú deregulovanými už tento rok, budú sa teda približovať trhovým. Naopak vodné a stočné podlieha regulácii až do konca roku 2005,

* regulačný úrad určí každý rok orientačné ceny a ich pohyb. Energetické a vodárenské podniky potom posielajú svoje návrhy cien, v ktorých kalkulujú s nákladmi a oprávneným ziskom,

* konkrétne ceny schvaľuje úrad pre každý podnik zvlášť do konca predchádzajúceho roka. Podľa nich plynárne a energetické podniky fakturujú odberateľom - domácnostiam a podnikom. Výrobcovia tepla a vodárne fakturujú odber domácnostiam prostredníctvom správcov domov.

Kto sa stará o správu bytov

Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo je právnická osoba, ktorá musí byť zapísaná v registri združení vedenom obvodným úradom. Na spoločenstve sa môže dohodnúť aj viacero domov.

Vlastníci môžu uzavrieť zmluvu o výkone správy aj s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou. Tou býva zvyčajne bytové družstvo. Môže však ňou byť aj súkromná firma - spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť, zákon právnu formu nevymedzuje. Tá zabezpečuje dodávku tepla a vody do bytov uzavretím dodávateľskej zmluvy s teplárňou alebo vodárňou.

Bytové družstvo sa riadi svojimi stanovami.

Správu bytov upravuje zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Ako zmeniť správcu

Ak nie sú vlastníci bytov spokojní so správou svojho domu, môžu správcu zmeniť. Zmluva o výkone správy sa uzatvára so správcom písomne na neurčitý čas s výpovednou lehotou šesť mesiacov. So zmenou správcu musia súhlasiť všetci vlastníci bytového domu. Tak isto si vyberajú aj nového správcu. Dom si však môžu spravovať aj sami ako spoločenstvo vlastníkov.

Ako sa zvýšia náklady na byt v Bratislave

predpoklad. mes. spotreba mesačná záloha skutočná platba
  v roku 2004* v roku 2004 v r. 2002 a 2003
Studená voda 5,49 m3 196 Sk 138 Sk
Teplá voda: spotreba/teplo na ohrev 3,4 m3/1,02 GJ 688 Sk 547 Sk
Vykurovanie   1596 Sk 1312 Sk

Priemerné zvýšenie mesačných záloh je 509 Sk  (pohybujú sa však od 300 po 2500 Sk mesačne)

*odhad bytového družstva vypočítaný podľa priemernej spotreby v roku 2002 a 2003

Upozornenie: Zálohový predpis je individuálny pre každý byt, vypočítaný podľa jeho priemernej zvyčajnej spotreby. Tieto údaje sú priemernými hodnotami za 15-tisíc bytov, vyrovnávajú teda všetky rozdiely. V skutočnosti sa sumy v predpisoch pre jednotlivé byty môžu líšiť aj v tisícoch korunách v závislosti od počtu členov domácnosti a jej návykoch.

Zdroj: Bytové družstvo Bratislava II

Ako sa zvýšia náklady na byt v Košiciach

mesačná záloha mesačná záloha
  v roku 2004 v roku 2003
studená voda a stočné 198 Sk 170 Sk
teplá voda: spotreba a ohrev 1239 Sk 753 Sk
vykurovanie 982 Sk 859 Sk
ostatné:
poplatky za správu 188 Sk 187 Sk
tvorba fondov (na opravy domu) 448 Sk 446 Sk
náklady na bežnú údržbu a prevádzku 151 Sk 138 Sk

2004 2003 rozdiel
Celkové zálohové platby pre družstvo 3205 Sk  2554 Sk +651 Sk

pozn. uvedený príklad je za 3-izbový byt v Košiciach a 3-člennú rodinu


Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nové číslo Historickej revue
 2. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 3. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 4. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 5. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 6. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
 7. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 8. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 9. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 10. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
 1. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 2. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 4. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 5. Nové číslo Historickej revue
 6. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 7. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 8. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 9. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
 10. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 21 228
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 13 231
 3. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 11 358
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 10 385
 5. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 9 296
 6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 9 172
 7. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 8 298
 8. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 7 434
 9. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 6 505
 10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 6 201
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu