Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Osobné financie (vydanie z 9. 6. 2008) | Výpočet poistenia pre ojazdené auto

Mám záujem o kúpu ojazdeného auta. Jeho aktuálna cena je pol milióna korún, obstarávacia cena nového auta v čase kúpy bola 1,2 milióna korún. Zaujímal som sa o možnosť poistenia a pracovníčka poisťovne sa ma pýtala aj na cenu nového. Upozornila ma, že pri výpočte poistného z havarijného poistenia sa bude vychádzať z takejto ceny. Má právo, v prípade vzniku škodovej udalosti, pri určení výšky poistného plnenia odpočítať prípadnú amortizáciu (zrážku za opotrebenie) motorového vozidla? Nie je jej počínanie, teda uplatňovanie rozdielneho prístupu k určeniu ceny predmetu poistenia v čase uzavretia poistnej zmluvy a v čase poistnej udalosti, v rozpore so zákonom či s dobrými mravmi?

Čitateľ z Trnavského kraja


Poisťovňa pri uzatváraní zmluvy o havarijnom poistení štandardne skutočne vychádza z pôvodnej obstarávacej ceny vozidla, teda z ceny, ktorú zaplatil prvý kupujúci. Dnes však poisťovne na Slovensku ponúkajú aj produkty, ktoré zohľadňujú „vek“ vozidla. Za ojazdené vozidlo sa tak považuje vozidlo, pri ktorom k dátumu dohodnutia poistenia uplynuli najmenej tri roky od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Poistná suma je v tomto prípade priemerná predajná hodnota ojazdeného vozidla v čase dohodnutia poistenia. Poisťovňa vo všeobecných poistných podmienkach spravidla uvádza aj spôsob výpočtu poistného plnenia v prípade poškodenia vozidla a v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla tieto informácie doplňuje v zmluvných dojednaniach k jednotlivým druhom poistenia.

Z hľadiska poistného plnenia pri poškodení ide o účelne vynaložené a primerané náklady na opravu stanovené poisťovateľom v cenách, ktoré boli dohodnuté pri uzatváraní poistnej zmluvy – nových, alebo časových cenách. Keďže pri opravách vozidla sa používajú spravidla nové náhradné dielce, v prípade poškodenia ide o nové ceny.

Aj pri totálnej škode či odcudzení vozidla sú poistným plnením primerané náklady na zaobstaranie vozidla rovnakého druhu a kvality znížené o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebovania či iného znehodnotenia bezprostredne pred škodovou udalosťou, s prihliadnutím na situáciu na trhu. Výsledná suma poistného plnenia sa zníži o hodnotu prípadných použiteľných zvyškov vozidla a dohodnutej spoluúčasti.

pondelok 9. 6. 2008 | Eva Jacková, Slovenská asociácia poisťovní
© 2008 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
  • PLATENÉ