Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Víkend | Súdny spor o vrátenie peňazí

Radí právnik Mgr. Ing. Vladimír Neuschl
Súdny spor o vrátenie peňazí

Od roku 1996 sa ťahá náš súdny spor vo veci vrátenia peňazí za chybne vykonanú prácu pri oprave auta (ja s manželom sme žalobcovia). V marci 2005 okresný súd vyniesol rozsudok, proti ktorému sme sa odvolali, ale doteraz stále nič, žiadne pojednávanie.

Môžeme podať sťažnosť na prieťahy v konaní? Ako má sťažnosť vyzerať? Môžeme si ju napísať sami? Komu presne ju treba adresovať. Chceli by sme tiež vedieť, podľa čoho a kto určí výšku sumy, ktorá by nám prináležala, prípadne, či si môžeme určiť jej výšku sami. Mária

Vzhľadom na to, že naše súdy sú preťažené množstvom podaní, vo všeobecnosti odporúčame vždy v prvom štádiu riešiť vec podaním žiadosti o vytýčenie pojednávania. Len ak by žiadosť nepriniesla želaný výsledok, zvážte vzhľadom na konkrétne okolnosti podanie sťažnosti na prieťahy v konaní. V mnohých prípadoch sú dôvodom pomalej práce súdov sami účastníci konania, nie súd.

Každá fyzická a právnická osoba môže podať sťažnosť orgánu štátnej správy súdov, ktorým je predseda súdu, ak ide o prieťahy v konaní, o nevhodné správanie alebo narušovanie dôstojnosti súdneho konania súdnymi osobami, a to aj v prípade, keď súdny spor nebol ešte právoplatne ukončený.

Sťažnosť na prieťahy v konaní sa podáva písomne a musí obsahovať predpísané náležitosti. Musí byť zrejmé, kto ju podáva, t. j. meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha. Podáva sa na tom orgáne štátnej správy súdu, ktorý je príslušný na jej vybavenie. Keďže vo vašom prípade bolo podané odvolanie, sťažnosť treba adresovať predsedovi príslušného krajského súdu.

Orgán, ktorý sťažnosť vybavuje, je povinný prešetriť všetky skutočnosti a vybaviť ju do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia súdu. Túto lehotu možno predĺžiť, o čom musí byť sťažovateľ upovedomený. Ak sa zistí, že sudca porušil povinnosti, ktoré mu ukladajú právne predpisy majúce za následok prieťahy v konaní, vyvodí sa voči nemu zodpovednosť. O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

Právo občana na prerokovanie jeho veci bez zbytočných prieťahov patrí medzi základné ústavné práva. Následne, po podaní sťažnosti v prípade, že sa jej podľa názoru sťažovateľa primerane nevyhovelo, možno podať aj sťažnosť na Ústavný súd, kde je predmetom namietanie porušenia základných práv alebo slobôd. Ústavná sťažnosť musí obsahovať všeobecné i špeciálne náležitosti. Musí byť podaná na adresu Ústavného súdu do dvoch mesiacov od rozhodnutia o vybavení sťažnosti na prieťahy a musí byť z nej zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, akého rozhodnutia sa navrhovateľ domáha, odôvodnenie návrhu a dôkazy. Osobitosťou je, že sťažovateľ musí špecifikovať, aké jeho základné práva a slobody boli podľa jeho názoru porušené a akým konaním k porušeniu došlo. Ústavný súd rozhodne, či konkrétnu sťažnosť prijme na ďalšie konanie, v ktorom môže svojím rozhodnutím vysloviť, že boli porušené základné práva a slobody, a prípadne uloží povinnosť vo veci riadne konať. Môže priznať primerané finančné zadosťučinenie. Výšku primeranej náhrady navrhuje sám sťažovateľ. Priznaná výška závisí výlučne od rozhodnutia Ústavného súdu. V prípade úspechu sa poskytuje suma cca 10 000 korún za každý rok prieťahov v konaní, závisí to vždy od konkrétnych okolností.

Zdôrazňujeme, že podstatou konania pred Ústavným súdom nie je získanie finančnej náhrady, ale vyslovenie výroku o tom, že niekoho základné práva a slobody boli porušené.

sobota 12. 11. 2005
Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní SME. (Predplaťte si SME cez internet.)
© 2005 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
  • PLATENÉ