Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Víkend | Čerpanie dovolenky

Radí právnik JUDr. Jozef Novák

Ako je to s čerpaním dovolenky? Môže mi môj zamestnávateľ jej čerpanie nariadiť?

Martin

Pri odpovedi na vašu otázku treba vychádzať z úpravy dovolenky nachádzajúcej sa v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia paragrafu 100 Zákonníka práce zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených Zákonníkom práce nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, dovolenku za odpracované dni, prípadne dodatkovú dovolenku.

Základná výmera dovolenky za kalendárny rok je v zmysle ustanovenia paragrafu 103 ods. 1 najmenej štyri týždne. Dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku. Osobitne je upravená dovolenka učiteľov vrátane riaditeľov škôl a ich zástupcov, učiteľov materských škôl vrátane riaditeľov týchto škôl a ich zástupcov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov.

Podmienkou poskytnutia, resp. čerpania dovolenky je odpracovanie minimálne šesťdesiatich dní v kalendárnom roku, inak zamestnancovi vzniká nárok na dovolenku v rozsahu 1/12 dovolenky za každých dvadsaťdva odpracovaných dní.

Podľa ustanovenia paragrafu 111 ods. 1 Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky treba prihliadať na úlohy zamestnávateľa, ako aj na oprávnené záujmy zamestnanca. Zároveň je zamestnávateľ v zmysle ustanovenia paragrafu 111 ods. 2 Zákonníka práce oprávnený po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne a v profesionálnych umeleckých súboroch štyri týždne.

Ak sa teda na základe týchto podmienok poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí predstavovať aspoň jedna časť dovolenky najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

Podľa ustanovenia paragrafu 113 ods. 3 Zákonníka práce, ak si zamestnanec nemôže dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku z naliehavých prevádzkových dôvodov, alebo preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci, je zamestnávateľ povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je oprávnený čerpanie dovolenky v príslušnom kalendárnom roku prípadne vôbec nepovoliť. Následne je však povinný umožniť takémuto zamestnancovi jej čerpanie najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku možno zamestnancovi poskytnúť len vtedy, ak nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru v sume jeho priemerného zárobku, a to ku dňu skončenia pracovného pomeru.


sobota 31. 7. 2004
Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní SME. (Predplaťte si SME cez internet.)
© 2004 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
  • PLATENÉ